Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Prawo Zamówień Publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 – szkolenie na poziomie zaawansowanym (12 września 2017 r.)


Pytanie 9. Czy wystarczy oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę bez żądania zanimizowanych umów?
Odpowiedź, 19.09.2017 r.
To zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, wskazuje na sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy. Zamawiający może bazować na oświadczeniu w tym zakresie, zostawiając sobie jednocześnie możliwość zażądania innych dokumentów, w tym zanonimizowanych kopii umów o pracę, w przypadku zaistnienia wątpliwości czy też pozyskania informacji, że złożone oświadczenie nie jest zgodne ze stanem faktycznym.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

Pytanie 8. Różnica między niedozwolonym podziałem zamówienia na części zaniżającym wartość zamówienia a legalnym podziałem zamówienia na kilka procedur powodujący, że nie trzeba stosować PZP czy zasady konkurencyjności.
Odpowiedź, 19.09.2017 r.
Żaden podział zamówienia na części co do zasady nie może powodować uniknięcia stosowania ustawy, czy też procedur opisanych w Pzp lub stosowania zasady konkurencyjności. W tym zakresie zastosowanie znajduje art. 32 ust. 4 ustawy zgodnie z którym, jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części.

Jedynym wyjątkiem jest art. 6a usawy, który odnosi się do uzasadnionego podziału zamówienia na części wynikających np. z przyczyn organizacyjnych lub technicznych. W takim przypadku, wspomniany art. 6a ustawy daje zamawiającemu prawo do zastosowania na daną część regulacji odnoszących się do wartości tej części, o ile spełnione zostały zawarte w tym przepisie przesłanki: „jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Z uwagi na konsekwencje błędnej kwalifikacji podziału za uzasadniony, należy bardzo ostrożnie podchodzić do zastosowania art. 6a ustawy.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

Pytanie 7. Czy istnieje wzór oświadczenia o braku konfliktu interesu?
Odpowiedź, 19.09.2017 r.
Wytyczne nie zawierają wzoru oświadczenia w tym zakresie. Wystarczające jest, jeżeli dana osoba złoży oświadczenie, że brak jest jakichkolwiek powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Można oczywiście to oświadczenie rozbudować i dodać „a w szczególności ………..” wymieniając sytuacje opisane w Wytycznych.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

Pytanie 6. Czy należy sumować prace projektowe, czy każdy można szacować osobno?
Odpowiedź, 19.09.2017 r.
Ocena, czy mamy do czynienia z zamówieniem udzielanym w częściach, czy też z odrębnym zamówieniem, to zagadnienie sprawiające zamawiającym problem od początku funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu właściwego zakwalifikowania zamówienia do innego zamówienia podobnego, kierujemy się trzema przesłankami: tożsamości przedmiotowej (dostawy/usługi/roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie), tożsamości czasowej (możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie) oraz tożsamości podmiotowej (możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę).

Co do zasady każde zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej jest zamówieniem odrębnym, nie spełniającym łącznie wszystkich trzech przesłanek – brak tożsamości przedmiotowej, gdyż każdy projekt to wykonanie indywidualnie oznaczonego dzieła o innym przeznaczeniu (zaprojektowanie konkretnego obiektu budowlanego).

Jedynym wyjątkiem co do konieczności potraktowania kilku usług projektowej jako jednego zamówienia, to zaplanowanie wykonania tych projektów w odniesieniu do tego samego obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

Pytanie 5. W jakich przypadkach można zatrzymać wadium?
Odpowiedź, 19.09.2017 r.
Przesłanki zatrzymania wadium zawarte są w art. 46 ust.4a oraz ust. 5 ustawy.

Zdecydowanie mniej wątpliwości interpretacyjnych sprawiają przesłanki zatrzymania wadium, zawarte w art. 46 ust. 5 ustawy. Zgodnie ze wspomnianym przepisem, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Z powyższego wynika, że chodzi o pewne zachowanie wybranego wykonawcy, które powodują, że umowa w sprawie zamówienia publicznego nie zostanie podpisana (zawarta) – odmowa podpisania tej umowy (w tym zakresie musi zostać złożone jednoznaczne oświadczenie wykonawcy, że odmawia podpisania umowy), brak wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zabezpieczenie takie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy) oraz wszelkie inne przypadki, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Wątpliwości interpretacyjne budzi drugi z przepisów, który stanowi podstawę do zatrzymania wadium, tj. art. 46 ust. 4a ustawy. Chodzi o przypadki, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Co budzi w przytoczonym przepisie takie wątpliwości? Otóż czy należy zatrzymać wadium wyłącznie za fizyczny brak dokumentów, które należy złożyć na wezwanie zamawiającego, co spowodowało brak możliwości wybrania tej oferty, czy też o takie sytuacje, gdy wykonawca składa jakieś dokumenty na wezwanie zamawiającego, jednak dokumenty te w dalszym ciągu nie potwierdzają spełniania postawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu. Co do zasady, wadium należy zatrzymać za bierną podstawę wykonawcy i brak jakiejkolwiek odpowiedzi, jednak zdarzają się poglądy przeciwne. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. (sygnatura akt III CZP 27/17) Sąd stanął na stanowisku, iż: „Wadium podlegało zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 października 2014 r. (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 907) także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.” Z uchwały tej wynika jednoznacznie, iż zatrzymanie wadium może nastąpić nie tylko w przypadku biernego zachowania się wykonawcy, ale także gdy przedłoży on na wezwanie zamawiającego dokumenty, z których treści nie wynika spełnianie wymagań, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (m.in. spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

Z pewnością problematyka zatrzymania wadium w oparciu o przesłankę z art. 46 ust. 4a ustawy wymaga indywidualnego podejścia do każdej sprawy i gruntowanej analizy zaistniałego przypadku.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

Pytanie 4. Czy sumuje się środki unijne z pozostałymi środkami finansowymi? Aby zastosować ustawę np. środki - szacowanie 12m= 60 000,00 + nowe środki (obiekty z EFS) np. 300 x 12= 660zł. Jaka procedurę zastosować w tym przypadku powyżej 50 000- wytyczne EFS lub nie?
Odpowiedź, 19.09.2017 r.
Z wytycznych wynika jednoznacznie, że „W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu. Podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 Pzp lub w przypadku zamówień sektorowych wartości wskazanej w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 Pzp, określają wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności czy procedurze rozeznania rynku.” (rozdział 6.5. pkt 12).Powyższe sugerowałoby, że zamówienia „sumowane” są jedynie w ramach danego projektu (chodzi o zamówienia na to samo, spełniające łącznie przesłanki tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej).

Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż cały czas w doktrynie funkcjonuje stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z którym, źródło finansowania przy ocenie, czy mamy do czynienia z takim samym zamówieniem, nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli zamawiający udziela takich samych zamówień, to powinien je traktować jak jedno zamówienie o łącznej wartości, niezależnie od tego, czy płaci za te zamówienia ze środków własnych, czy też ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Takie stanowisko ma jednak znaczenie w przypadku, gdy łączna wartość zamówień przekracza 30 000 euro. W przypadku zamówień poniżej 30 000 euro, należy postępować zgodnie z wytycznymi i sumować wyłącznie te same zamówienia w ramach danego projektu. Jeżeli wartość takiego zamówienia albo takich samych zamówień przekracza 50 000 zł, do udzielenie zamówienia (zamówień) należy zastosować zasadę konkurencyjności.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

Pytanie 3. Gdzie należy publikować zapytania ofertowe przed podpisaniem umowy?
Odpowiedź, 19.09.2017 r.
Zgodnie z nowymi wytycznymi w tym zakresie, „w przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu (tj. stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona własna beneficjenta; od dnia 1 stycznia 2018 r. na stronie właściwej dla danego programu operacyjnego).” - rozdział 6.5.2. pkt 14 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 z 19 lipca 2017 r.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

Pytanie 2. Aspekty społeczny- zastosowanie przy realizacji kursów/ szkoleń.
Odpowiedź, 19.09.2017 r.
Zgodnie z przepisami ustawy, aspekty społeczne mogą być realizowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzez opisanie ich w warunkach udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 2 Pzp), w opisie przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 4 Pzp) lub w kryteriach wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 91 ust. 2 Pzp).

W przypadku usług szkoleniowych/kursów najbardziej właściwe wydaje się zastosowanie aspektów społecznych poprzez wymagania odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy (np. poprzez wymaganie zatrudnienia tzw. osób defaworyzowanych przy realizacji cateringu, który jest elementem zorganizowania szkolenia) lub poprzez zastosowanie odpowiednich kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty – przyznanie punktów w przypadku zadeklarowania wykonywania zamówienia przez osoby zatrudnione na umowę o pracę (o ile nie postawiono w tym zakresie wymagań zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy) lub w przypadku zadeklarowania zatrudnienia tzw. osób defaworyzowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

Pytanie 1. Jak postępować w przypadku, gdy w procedurze klasycznej jeden z ubiegających się (nie zwycięzca) nie dostarczył wymaganej/ uzupełniającej dokumentacji?
Odpowiedź, 19.09.2017 r.
Zgodnie z art. 25 ust. 1a ustawy wraz z ofertą każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o ile zamawiający określa jakiekolwiek warunki udziału). W postępowaniu od tzw. kwoty unijnej wzwyż oświadczenie to przybiera postać Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca zobowiązany jest w określonym terminie do złożenia oświadczenie ws. grupy kapitałowej.

Powyższe dokumenty (oświadczenia) należy złożyć bez względu na rodzaj procedury w ramach przetargu nieograniczonego (klasyczna czy odwrócona), jednak inne są skutki braku złożenia takich dokumentów. W przypadku procedury klasycznej zamawiający jest zobowiązany do zastosowania procedury opisanej w art. 26 ust. 3 ustawy – wezwanie do złożenia, uzupełnienia/poprawienia dokumentów niezależnie od tego, które miejsce w tzw. rankingu ocen uzyska wykonawca. Jeżeli chodzi o tzw. procedurę odwróconą, to wezwanie takie kierowane jest wyłącznie wobec wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

Nie bardzo wiadomo, o co chodzi autorowi pytania w sformułowaniu „nie dostarczył wymaganej/uzupełniającej dokumentacji”. Zakładam, że chodzi o sytuację, gdy wykonawca ten na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył/nie uzupełnił/nie poprawił dokumentów (wymaganych oświadczeń) składanych wraz z ofertą lub w przypadku grupy kapitałowej przekazywanych w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. W takim przypadku, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, a zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

Bez sprecyzowania jednak co oznacza „wymagana/uzupełniająca dokumentacja” trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha


Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś