Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i EFRR- szkolenie- poziom podstawowy


Pytanie 5. Uzasadnienie braku podziału na części przy dostawie- sprzęt komputerowy (powyższe pytanie zostało zadane przez dwóch uczestników szkolenia).
Odpowiedź, 31.08.2017 r.
Trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak ogólnie postawione pytanie. Nie wiedząc dokładanie, jaki jest opis przedmiotu zamówienia i co wchodzi w skład owego „sprzętu komputerowego” nie da się odpowiedzieć, jakie argumenty przemawiają za brakiem podziału na części. Podczas szkolenia mówiłem, że nie da się stworzyć wzorca uzasadnienia braku podziału zamówienia na części. Każdą taką sprawę należy traktować indywidualnie, w zależności od tego, co wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Pewną taką wskazówką jak może wyglądać takie uzasadnienie, jest treść motywu 78 Preambuły do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (tzw. dyrektywy klasycznej):

„W przypadku gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przyczyny te mogłyby być na przykład następujące: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.”

Istotne jest to, abyśmy potrafili także stwierdzić, czy przedmiot zamówienia jest w ogóle podzielny, czy też należy go traktować jako jedną całość. Ocenę taką należy wykonać w oparciu o treść art. 379 § 2 ustawy kodeks cywilny. Przepis ten znajduje zastosowanie, z uwagi na zastrzeżenie zawarte w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – „do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.” Z uwagi na fakt, iż kwestia podzielności świadczenia nie została uregulowana w ustawie Prawo zamówień publicznych, należy do niej stosować postanowienia kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wspomnianym art. 379 § 2 k.c. „świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości.”

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

Pytanie 4. Czy gdy wartość szacunkowa z kosztorysu inwestorskiego wynosi powyżej 50 tys. zł netto, a jedyna otrzymana oferta opiewa na 70 tys. zł, to czy można udzielić zamówienia na podstawie rozeznania rynku, czy należy unieważnić ofertę i ogłosić jeszcze raz w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności?
Odpowiedź, 31.08.2017 r.
W zapytaniu uczestnika chyba pojawił się błąd, bo moim zdaniem pytanie odnosi się do wartości kosztorysu inwestorskiego „poniżej” 50 000 zł netto, a nie „powyżej”. Inaczej to pytanie nie ma sensu.

Zasadnym jest pytanie, co zrobić gdy zamówienie zostało oszacowane poniżej 50 000 zł netto (bez VAT) i postępowanie zostało przeprowadzone w postaci rozeznania rynku, a wpłynęła tylko jedna oferta  i to z ceną 70 000 zł? W takim przypadku należy unieważnić prowadzone postępowanie (cena przekracza próg 50 000 zł, który pozwala przeprowadzić rozeznanie rynku) i powtórzyć je z zastosowaniem procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

Pytanie 3.
Czy w sprawach nierozstrzygniętych w Wytycznych dotyczących zamówień w bazie konkurencyjności powinno się stosować Prawo zamówień Publicznych?
Odpowiedź, 31.08.2017 r.
Co do zasady w zapytaniu ofertowym nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Można oczywiście korzystać z pewnych ustawowych rozwiązań, na zasadzie analogii. Nie robiłbym jednak tego wprost (nie odsyłać np. do art. 22 ust. 1b ustawy odnoszącego się do warunków udziału w postępowaniu, tylko opisać te warunki korzystając z rozwiązań ustawowych).

Sugeruję sporządzić dosyć szczegółowe zapytanie ofertowe, w którym wszystkie istotne kwestie proceduralne zostaną rozwiązane. Brak jest jednak uzasadnienia dla zapisu, że w sprawach nieuregulowanych stosujemy przepisy ustawy Pzp.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

Pytanie 2.
Co rozumieć poprzez powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego poprzez wybór oferty? Zamówienia do 30 tys. Euro.
Odpowiedź, 31.08.2017 r.
Nie do końca jestem pewien o co chodzi Pytającemu, ale wydaje mi się, że pytanie dotyczy tzw. odwróconego VAT-u. Chodzi o sytuację, w której wybór oferty prowadzi do powstania w tym zakresie obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego, a nie wykonawcy. Czyli wykonawca składa ofertę w kwocie netto, a odprowadzenie podatku od tej kwoty leży po stronie zamawiającego. Oczywiście wykonawca powinien poinformować zamawiającego składając ofertę, że w tym konkretnym przypadku wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli taka oferta zostanie złożona (wybór tej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), zamawiający powinien w celu oceny takiej oferty doliczyć do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć (zapłacić) zgodnie z tymi przepisami.

Z powyższego wynika, że udzielając odpowiedzi oparłem się na zasadzie analogii na treści art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten zastosowałbym odpowiednio także w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

Pytanie 1. Czy w postępowaniu do 30 tys. euro (bez względu na wartość zamówienia) można przewidzieć negocjacje- szczególnie dla ceny?
Odpowiedź, 31.08.2017 r.
Stoję na stanowisku, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro prowadzonych w projektach współfinansowanych ze środków UE nie powinno prowadzić się negocjacji po przeprowadzonym zapytaniu. W projektach UE jedną z podstawowych zasad zawartą w wytycznych, w oparciu o które powinno toczyć się postępowanie, jest zasada przejrzystości - negocjacje bywają uznawane jej naruszenie.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś