Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20


Pytanie 1. Czy w celu spełnienia kryterium dostępu: "Czy projekt zakłada, że wnioskodawca/operator zapewni dostęp każdemu uczestnikowi projektu do wszystkich form wsparcia w ramach typów operacji dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 11.4.3 ?" konieczne jest uwzględnienie możliwości udziału w szkoleniach językowych w zakresie języków: słowacki, czeski, włoski.
Projekt będzie realizowany wyłącznie na obszarze subregionu centralnego.

Odpowiedź, 12 maja 2020 r. 
Nie, nie jest konieczne w przypadku projektu planowanego do realizacji na terenie tzw. subregionu centralnego.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 2. Czy w celu spełnienia kryterium : "Czy wnioskodawca/partner posiada/ją
co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych?
" konieczne jest posiadanie doświadczenia w całości danego typu, tzn. w przypadku typu nr 1 zarówno w zakresie szkoleń językowych jak i komputerowych? Czy wystarczy jedynie, np. w zakresie szkoleń komputerowych? Czy w celu spełnienia ww. kryterium doświadczenie jest wymagane w określonym czasie, tzn. w ciągu ostatnich 3 lat?
Czy również może być to doświadczenie sprzed dłuższego okresu?

Odpowiedź, 12 maja 2020 r.
Tak, konieczne jest posiadanie doświadczenia w całości danego typu (w przypadku typu nr 1 zarówno w zakresie szkoleń językowych jak i komputerowych).
Nie, doświadczenie nie jest wymagane w ściśle określonym okresie czasu.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 3. Czy w celu spełnienia kryterium : "Czy wnioskodawca/partner posiada/ją co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze  interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów  operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych?"  konieczne jest posiadanie rocznego doświadczenia zarówno przez Lidera jak i Partnera. Czy to kryterium będzie spełnione jeśli  tylko Partner będzie miał większe doświadczenie w realizacji w/w projektów (np. 10 lat), a Lider będzie miał mniejsze doświadczenie (np. 6 m-c)?

Odpowiedź, 12 maja 2020 r. 
Wymóg posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w zakresie przytoczonym w powyżej wskazanym kryterium dotyczy przynajmniej jednego z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie projektu (w przypadku projektów partnerskich).

Doświadczenie może posiadać tylko Lider lub tylko Partner.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 4. Czy Szczegółowe kryterium dostępu nr 2: "Czy wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?" w przypadku projektu partnerskiego dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy (Lidera Partnerstwa),
czy także Partnera projektu?

Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
Szczegółowe kryterium dostępu nr 2 w brzmieniu "Czy wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?obliguje wyłącznie Wnioskodawcę do posiadania  siedziby na terenie województwa śląskiego.

Zgodnie z zapisami regulaminu "Wnioskodawca jest zobowiązany do wpisania w treści wniosku o dofinansowanie adresu siedziby oraz dodatkowo wskazania dokumentu i części tego dokumentu potwierdzającego lokalizację siedziby, co zostanie zweryfikowane na etapie oceny formalno-merytorycznej (na podstawie treści wniosku o dofinansowanie) oraz przed podpisaniem umowy o dofinansowanie dodatkowo przez IOK na podstawie wpisu do CEIDG albo KRS  (nie dotyczy JST)".

W przypadku projektów partnerskich spełnienie warunku będzie badane wyłącznie  w odniesieniu do podmiotu wnioskującego, a nie wobec partnerów.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 5. Czy w ramach konkursu  RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20, można założyć szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji wyłącznie w obszarze umiejętności ICT?
Czy powinny to być kursy/szkolenia zarówno z ICT, jak i dotyczące znajomości języków obcych?

Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
Zgodnie z treścią szczegółowego kryterium dostępu nr 10 weryfikowanego na etapie oceny formalno-merytorycznej w brzmieniu:
10. Czy projekt zakłada, że  wnioskodawca/operator zapewni dostęp każdemu uczestnikowi projektu do wszystkich form wsparcia w ramach typów operacji dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 11.4.3?

Każdy uczestnik projektu powinien mieć zapewnioną możliwość dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia spośród wszystkich form wsparcia dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 11.4.3 i powinna ona odpowiadać na jego indywidualne potrzeby. 

Zaplanowanie tylko jednego rodzaju szkoleń spowoduje niespełnienie kryterium i skutkować będzie odrzuceniem wniosku

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 6. Czy w konkursie będzie wybrany tylko 1 Operator dla każdego Subregionu lub województwa?

Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
Analiza warunków regulaminu, w szczególności kwot dofinansowania przypadających na dany subregion przy założonej minimalnej wartości projektu na poziomie 500 000 zł, powoduje, że - dodając do tych kwot wkład własny - teoretycznie możliwy jest wybór:

1. a) w subregionie centralnym co najmniej 1 i co najwyżej 38 projektów;
2. b) w subregionie zachodnim co najmniej 1 co najwyżej 7 projektów;
3. c) w subregionach południowym i północnym co najmniej 1 i co najwyżej 2 projektów.

Konkurs nie zakłada wyboru tylko 1 Operatora dla subregionu lub województwa.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 7. Czy partnerem w projekcie może być firma /działalność gospodarcza/ prowadzona przez osobę będącą w drugim stopniu powinowactwa rodzinnego w linii bocznej z potencjalnym liderem partnerstwa ?
Potencjalni partnerzy mają odpowiednie zaplecze aby wykonywać planowany projekt: zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu
partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
Realizacja projektów partnerskich w ramach RPO WSL 2014-2020 wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

1. utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że partnerstwo musi zostać utworzone albo zainicjowane przed rozpoczęciem realizacji projektu i Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wszyscy partnerzy muszą być jednak wskazani we wniosku. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do sytuacji, kiedy w trakcie realizacji projektu wprowadzany jest dodatkowy partner (kolejny lub w miejsce dotychczasowego partnera, który np. zrezygnował). Nie można natomiast wprowadzić partnera do projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu bez formuły partnerskiej – ze względu na art. 33 ust. 3 ustawy wdrożeniowej;

2. ustanowienie partnera wiodącego (lidera partnerstwa), który jest jednocześnie Beneficjentem projektu (stroną umowy o dofinansowanie);

3. uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko w części zadań w projekcie;

4. adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (poprzez wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom);

5. udział partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych) musi być adekwatny do celów projektu;

6. Beneficjent projektu - partner wiodący (lider) może przekazywać środki partnerom na finansowanie ponoszonych przez nich kosztów. Koszty te wynikają z wykonania zadań określonych we wniosku. Realizacja ww. zadań nie oznacza świadczenia usług na rzecz Beneficjenta - partnera wiodącego (lidera);

7. nie jest dopuszczalne angażowanie, jako personelu projektu pracowników partnerów przez Wnioskodawcę i odwrotnie;

8. nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez Wnioskodawcę zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy Wdrożeniowej, Wnioskodawca w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy Pzp, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. W szczególności jest zobowiązany do:

1. ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem, co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
2. uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
3. podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy wskazać sposób wyboru partnera oraz wszelkie powiązania kapitałowe i prawne (o ile występują) pomiędzy Wnioskodawcą, a Partnerem.

Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego. Wnioskodawca powinien opisać rolę partnera w projekcie tj. co robi i za co odpowiada w projekcie. 

Przy dochowaniu powyższych warunków dotyczących partnerstwa przez podmioty powiązane nie ma przeciwwskazań do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 8. Czy szczegółowe kryterium dostępu "„Czy wnioskodawca złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 11.4.3?” w przypadku projektu partnerskiego dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy (Lidera Partnerstwa), czy także Partnera projektu?

Odpowiedź, 5 czerwca 2020 r. 
Treść kryterium „Czy wnioskodawca złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 11.4.3?” ogranicza liczbę składanych wniosków przez wnioskodawcę.
Powyższe ograniczenie co do liczby wniosków o dofinansowanie nie będzie miało zastosowania do partnerów.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś