Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - szkolenie 03.09.2020 r.


Pytanie 1. Czy w przypadku zmiany kwoty zasiłku dla bezrobotnych, co wynika ze zmiany prawa (indeksacja o inflację rok rocznie - zmiana od 1 czerwca) oraz zmiany zasiłku od 1 września zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym, beneficjent ma prawo aneksować umowę o dofinansowanie o różnicę w kwocie wynikającej ze zmiany wskaźnika zasiłku dla bezrobotnych, a strona umowy ma obowiązek zwiększyć kwotę dofinansowania?

Odpowiedź.

I część pytania:
Coroczna indeksacja zasiłku dla bezrobotnych uwzględniająca inflację odbywa się od dawna. Beneficjent powinien ją zaplanować we wniosku o dofinansowanie stosując np. metodę ekstrapolacji danych. Nie ma podstawy do wystąpienia o zwiększenie kwoty dofinansowania.

II część pytania:
Zmiany wynikające z powodu pandemii koronawirusa nie były możliwe do przewidzenia przez beneficjenta. Wystąpiła siła wyższa. Beneficjent w pierwszej kolejności powinien przejrzeć swój budżet pod kątem posiadanych oszczędności i wykorzystać je na nieprzewidziane wydatki, które pojawiły się w okresie pandemii. Jeśli nie znajdzie środków w swoim projekcie, ma prawo zwrócić się z prośbą o dodatkową dotację na ten cel. Instytucja może uwzględnić prośbę, ale nie musi.W przypadku gdy Instytucja nie uwzględni prośby, beneficjent ma prawo zaproponować zmiany we wniosku o dofinansowanie polegające np. na zmianie wskaźników ( zmniejszeniu wartości) lub ograniczeniu zakresu zadań. Taka propozycja powinna być szczegółowo uzasadniona z wyliczeniem wpływu zmian w przepisach na niedobory w budżecie.

Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

Pytanie 2. Czy funkcjonuje limit % do przyznawanych dodatków specjalnych za zaangażowanie pracownika do realizacji działań projektowych? Czy zadania realizowane w ramach projektu na podstawie przyznanego dodatku, powinny być wykonywane w standardowym czasie pracy pracownika czy w czasie ponad standardowy etat?

Odpowiedź.

W aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących od 9.09.2019 r. nie ma limitu % przyznawanych dodatków specjalnych. Regulamin, na podstawie którego wypłacany jest dodatek powinien być natomiast przyjęty minimum na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie tj. zniesienie limitu nie dotyczy projektów trwających w dacie wprowadzenia nowych zapisów Wytycznych. Zadania powinny być wykonywane w czasie wskazanym przez przełożonego. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy etat może być rozliczany nawet w skali kwartału, co oznacza, że np. praca 10 godzin w jakimś dniu nie oznacza pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli w innym dniu kwartału pracownik przepracował 6 godzin.

Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


Pytanie 3. Czy formularz zgłoszeniowy przesłany skanem musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy jakąś inną formą podpisu, aby był uznany? Czy wystarczy zeskanowany podpis, a później jakaś forma uzupełnienia w biurze?

Odpowiedź.

Nie ma wymogu podpisywania formularza podpisem kwalifikowanym, ale powinna to być jedna z dopuszczalnych form złożenia podpisu. Inny dobry pomysł wskazano w pytaniu tj. przesłanie e-mailem skanu podpisanego zgłoszenia. Dla niektórych uczestników taka forma może również stanowić problem. Proponuje się dopuścić dodatkowo dostarczenie formularza tradycyjną pocztą, przez osobę trzecią lub uzupełnienie podpisu w biurze przy okazji korzystania ze wsparcia.

Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


Pytanie 4. Czy jest możliwe przesłanie dokumentów zgłoszeniowych wypełnionych w formie elektronicznej - bez podpisu.
Dotyczy sytuacji zgłoszenia online, ale np. Uczestnik nie ma możliwości wydrukowania formularzy/deklaracji.

Odpowiedź.

Jest taka możliwość, ale podpis powinien być pozyskany w inny sposób np. jak w odpowiedzi na pytanie nr 3. Za każdym razem sposób podejścia powinien być uzgodniony z Instytucją, gdyż przy zmianie dokumentacji rekrutacyjnej będzie konieczność wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie.

Opracowane przez  panią Małgorzatę Rulińską


Pytanie 5. Czy funkcjonuje limit % do wysokości przyznawanych dodatków specjalnych za zaangażowanie pracownika do realizacji działań projektowych?
Jeśli nie, to dokładnie od jakiego terminu?

Odpowiedź.

Od 9.09.2019 r. nie ma w Wytycznych takiego limitu – odpowiedź jak dla pytania nr 2.

Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


Pytanie 6. Czy zadania realizowane w ramach projektu na podstawie przyznanego dodatku, powinny być wykonywane w standardowym czasie pracy pracownika czy w czasie ponad standardowy etat?

Odpowiedź.

Przełożony decyduje w jakich godzinach ma być wykonana praca projektowa. Może zlecić jej wykonanie w godzinach pracy lub w godzinach nadliczbowych. Dopłaty za godziny nadliczbowe nie zawsze są wydatkiem efektywnym i racjonalnym. W dłuższym okresie dla projektu bardziej efektywne byłoby zatrudnienie kogoś z zewnątrz niż zapłata za pracę w ramach godzin nadliczbowych.

Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


Pytanie 7. 
Jeśli natomiast pracownik oddelegowany, wynagradzany za realizację działań projektowych w formie dodatku, realizuje zadania poza swoim standardowym czasem pracy, to czy dodatkowo powinien mieć wypłacane godziny nadliczbowe?

Odpowiedź.

Jeśli pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, kodeks Pracy przewiduje dodatkową zapłatę. Nie oznacza to, że zapłata za godziny nadliczbowe musi pochodzić w budżetu projektu. W dłuższym okresie być może efektywniejszym wydatkiem byłoby zatrudnienie nowej osoby i zapłata za godziny w ramach jej etatu.

Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.


Pytanie 8. W jaki sposób praktykowane jest potwierdzanie udziału/obecności w formach wsparcia przez uczestników, w sytuacji kiedy wsparcie jest realizowane w formie zdalnej. np. Konsultacja/doradztwo przez telefon? Oczywiście chodzi o obecną sytuacji epidemiczną.

Odpowiedź.

Dokumenty monitorujące uczestnictwo w formach wsparcia oraz wskaźniki celu należałoby wpisać do wniosku o dofinansowanie w ramach wprowadzenia zmian. Zmiany muszą być zatwierdzone przez Instytucję. Można zaproponować np. raport doradcy z rozmów telefonicznych z podaniem nazwisk uczestników, daty i godziny wsparcia, bilingi z telefonu doradcy. W przypadku korzystania z platform do prowadzenia zdalnych zajęć są możliwości wydruku logowań uczestników.

Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.


Pytanie 9.
Czy jest możliwe przeprowadzenie rekrutacji na działania projektowe w formie zdalnej? Jeśli tak, to w jaki sposób Uczestnik powinien wysyłać wypełnione formularze zgłoszeniowe czy też deklarację uczestnictwa?
Odpowiedź.

Jest taka możliwość. Będzie to zmiana w stosunku do rekrutacji opisanej we wniosku o dofinansowanie projektu, więc potrzebne są uzgodnienia z Instytucją. Należy się powołać na siłę wyższą i zaproponować zmianę sposobu naboru uczestników np. na formę formularzy elektronicznych z podpisem kwalifikowanym lub podpisane za pomocą e-puap. Jeśli takie podejście stanowi barierę dostępu dla grupy docelowej, może to być wysyłanie formularzy w formie papierowej do uczestnika i następnie odesłanie wypełnionego formularza również pocztą tradycyjną lub przekazanie przez osobę trzecią.

Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś