Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zamówienia publiczne – po roku stosowania nowej ustawy. Zmiany w 2022 r. – szkolenie 13 czerwca 2022 r.


Pytanie 1. Zamawiający zmienił w trakcie postępowania kryterium oceny ofert z dni kalendarzowych na robocze. Wykonawca złożył ofertę na starym formularzu zawierającym zapis kalendarzowe. Zamawiający odrzucił ofertę jako niezgodną z SWZ uznając, że wszelkie próby wyjaśniania czy poprawy byłyby nieuprawnionym działaniem o charakterze negocjacyjnym z Wykonawcą. Czy postąpił słusznie?

Odpowiedź.

Niestety nie jestem w stanie oceniać określonych stanów faktycznych podczas trwania postępowania (do tego sprowadza się pytanie) bez dokumentacji postępowania. Zachowanie zamawiającego zależy od treści SWZ bez której nie mogę odpowiedzieć na pytanie.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 2. Zamawiający przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik pod nazwą: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem parametrów technicznych i kalkulacją cenową. Załącznik ten poza opisem przedmiotu zamówienia zawiera również tabelę do wypełnienia odnośnie spełniania przez oferowane przez Wykonawcę produkty parametrów technicznych określonych w SWZ oraz tabelę stanowiącą kalkulację wyliczenia ceny ofertowej. Czy dokument ten, którego wzór został wytworzony przez Zamawiającego, należy traktować, jako przedmiotowy środek dowodowy, gdyż służy w danym postępowaniu potwierdzeniu spełniania przez oferowane produkty parametrów określonych przez Zamawiającego?

Odpowiedź.

Niestety nie jestem w stanie oceniać określonych stanów faktycznych podczas trwania postępowania (do tego sprowadza się pytanie) bez dokumentacji postępowania. To zamawiający w SWZ wskazuje, jaki charakter przypisano danemu dokumentowi.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 3. Czy w przypadku stwierdzenia przy odbiorze końcowym, że roboty nie zostały wykonane należycie, Zamawiający może uruchomić zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pomimo wezwania Wykonawcy do ponownego wykonania wadliwej części robót?


Odpowiedź.

Niestety nie jestem w stanie oceniać określonych stanów faktycznych podczas trwania postępowania (do tego sprowadza się pytanie) bez dokumentacji postępowania. Możliwość skorzystania z uprawienia do zgłoszenia roszczenia z gwarancji zależy od treści indywidualnej umowy oraz treści indywidualnej gwarancji.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 4. Czy w postępowaniu powyżej progów unijnych oświadczenie z art. 5k (nowe podstawy wykluczenia) składa również podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się wykonawca?


Odpowiedź.

Z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 na Zamawiającym spoczywa bowiem obowiązek weryfikacji, czy w stosunku do podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia, nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - jeżeli jest wskazane w SWZ jako dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia - powinno zostać złożone w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby jedynie wówczas, gdy planowane jest, że wykona ponad 10% wartości zamówienia.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 5. W jakim miejscu w Ustawie PZP znajduje się możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty, za zgodą Wykonawcy, po terminie związania ofertą w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2?


Odpowiedź.

Art. 252 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś