Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2018-04-30 [07:00:00] do 2019-03-29 [14:26:16]
Instrument terytorialny
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie
4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie:
4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
291 077 205,88

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

W związku z podjętą uchwałą nr 723/114/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z 25.03.2020 r. – został zmieniony regulamin konkursu. Zmiana dotyczy podrozdziału 8.1. Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie/ podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu.
Data publikacji: 3.04.2020 r.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Uwzględniając prośbę Instytucji Pośredniczącej - ZIT Subregionu Centralnego, nastąpiła zmiana terminu zakończenia naboru w ramach II rundy konkursowej z 28.01.2019 r. (do godz. 12:00) na 29.03.2019 r. (do godz. 12:00:00) oraz rozstrzygnięcia naboru z sierpnia 2019 r. na październik 2019 r.

Uwzględniając prośbę Instytucji Pośredniczącej - ZIT Subregionu Centralnego, nastąpiła zmiana terminu zakończenia naboru w ramach II rundy konkursowej z 28.12.2018 r. (do godz. 12:00) na 28.01.2019 r. (do godz. 12:00:00) oraz rozstrzygnięcia naboru z lipca 2019 r. na sierpień 2019 r.
Data publikacji: 29.11.2018 r.

Informujemy, iż w związku z przyjętą uchwałą nr 2492/295/V/2018 w dniu 30 października 2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych (zmiana treści regulaminu naboru - w rozdziale 8 Umowa o dofinansowanie dokonano aktualizacji zestawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowanie, doprecyzowania zapisów w procedurach związanych z zamówieniami oraz aktualizacji aktu prawnego dot. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy).
Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 30.10.2018 r.

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2186/288/V/2018 z dnia 25.09.2018r. – nastąpiło wprowadzenie regulaminu konkursu oraz aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dla II rundy konkursowej w ramach naboru nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 (rozpoczęcie naboru - 01.10.2018 r.).
Jednocześnie informujemy, iż do załączników podpiętych pod niniejszy nabór oprócz ww. załączników dołączono również Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020 uchwalony przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1098/259/V/2018 z dnia 22 maja 2018 r. wraz z aktualizacją załącznika nr 3 do SZOOP przyjętą przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1257/262/V/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku z informacją, że załączniki te obowiązują dla II rundy konkursowej.
Data publikacji : 28.09.2018r.

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1113/259/V/2018 z dnia 22.05.2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych poprzez wprowadzenie w regulaminach zapisów dotyczących Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji : 25.05.2018 r.

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 870/253/V/2018 z dnia 17.04.2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych (zmiana treści regulaminu naboru - w rozdziale 8 Umowa o dofinansowanie dokonano aktualizacji zestawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowanie, doprecyzowania zapisów w procedurach związanych z zamówieniami oraz aktualizacji aktu prawnego dot. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy).
Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi. nformujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 870/253/V/2018 z dnia 17.04.2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych (zmiana treści regulaminu naboru - w rozdziale 8 Umowa o dofinansowanie dokonano aktualizacji zestawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowanie, doprecyzowania zapisów w procedurach związanych z zamówieniami oraz aktualizacji aktu prawnego dot. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy). Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 14.05.2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs  nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego RPO WSL 2014-2020 typy projektu 1, 2, 3.

Informacje o konkursie

Terminy:

Konkurs jest podzielony na rundy.

 

        1. W ramach I rundy konkursu:

            Termin, od którego można składać wnioski – 30.04.2018 r. (od godziny 7:00:00).

            Termin, do którego można składać wnioski – 20.08.2018 r. (do godziny 12:00:00).

 

        2. W ramach II rundy konkursu:

            Termin, od którego można składać wnioski – 01.10.2018 r. (od godziny 7:00:00).

            Termin, do którego można składać wnioski – 29.03.2019 r. (do godziny 12:00:00).

  • Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu.

 

        3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu/rundy konkursu.

  • I runda – marzec 2019 r. (7 miesięcy).
  • II runda – październik 2019 r. (7 miesięcy).

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru/rundy konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice z wykorzystaniem:

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego RPO WSL 2014-2020 w ramach 1, 2 i 3 typu projektów.

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego.
  2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
  3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz
    z zakupem rowerów).
  2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
  3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020 uchwalony został przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 642/249/V/2018 z 23 marca 2018 r.)

 


Finanse

 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie[1]:

 

I runda: 109 445 029,41 PLN[2]

26 264 705,88 EUR

 

II runda: 181 632 176,47 PLN[3]

43 588 235,29 EUR

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE][4]:

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

I runda:  97 924 500,00 PLN[5]

23 500 000,00 EUR

 

II runda:  162 513 000,00 PLN[6]

39 000 000,00 EUR

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu (%)

 

Nie dotyczy

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa projektów w konkursie, (jeśli dotyczy)[7]

I runda: 11 520 529,41 PLN[8]

2 764 705,88 EUR

 

II runda: 19 119 176,47 PLN[9]

4 588 235,29 EUR

Poziom dofinansowania projektu

- środków UE

- środków BP (jeśli dotyczy)

 (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

 

 

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

  • są projektami rewitalizacyjnymi,
  • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
  • nie są objęte pomocą de minimis,
  • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR[10].

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie

5 % kwoty dofinansowania (UE+BP) określonej dla rundy.

Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie

Nie dotyczy

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat konkursów/rundy konkursu można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 317
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl,
  • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o konkursie/rundzie konkursu jest Regulamin konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

[1] Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów może ulec zwiększeniu przed rozstrzygnięciem rundy konkursu o ile dostępne są środki w działaniu/ poddziałaniu. Nie dotyczy przesuwania alokacji pomiędzy poszczególnymi rundami konkursu, z wyjątkiem sytuacji, w której w ramach rozstrzygniętych rund powstały oszczędności, które mogą zostać przesunięte na pozostałe rundy.

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.02.2018 r., gdzie 1 EUR = 4,1670 PLN. Wartość w PLN na moment rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi rozstrzygnięcie, w związku z czym może ulec zmianie.

[3] Jak w przypisie nr 2.

[4] Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów może ulec zwiększeniu przed rozstrzygnięciem rundy konkursu o ile dostępne są środki w działaniu/ poddziałaniu. Nie dotyczy przesuwania alokacji pomiędzy poszczególnymi rundami konkursu, z wyjątkiem sytuacji, w której w ramach rozstrzygniętych rund powstały oszczędności, które mogą zostać przesunięte na pozostałe rundy.

[5] Jak w przypisie nr 2.

[6] Jak w przypisie nr 2.

[7] Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów może ulec zwiększeniu przed rozstrzygnięciem rundy konkursu o ile dostępne są środki w działaniu/ poddziałaniu. Nie dotyczy przesuwania alokacji pomiędzy poszczególnymi rundami konkursu, z wyjątkiem sytuacji, w której w ramach rozstrzygniętych rund powstały oszczędności, które mogą zostać przesunięte na pozostałe rundy.

[8] Jak w przypisie nr 2.

[9] Jak w przypisie nr 2.

[10] Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są w mediach elektronicznych pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html. Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość → Kursy → Archiwalne kursy walut → Kursy średnie miesięczne, na koniec miesiąca, średnie .roczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-03


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś