Przejdź do treści głównej

Rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności stosowana w projektach współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020- szkolenie 11.06.2019


Pytanie 1. Jeżeli zamieszczam zapytanie w Bazie konkurencyjności, bo wartość zamówienia powyżej 50 000 zł, to czy jednocześnie muszę zamieścić to ogłoszenie na swojej stronie internetowej (BIP)?Odpowiedź.

Nie ma takiego obowiązku, jednak zamieszczenie zapytania dodatkowo na BIP nie narusza postanowień wytycznych.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza
Pytanie 2. Jeżeli zamieszczono w Bazie konkurencyjności zapytanie na dostawę ze względu na nierozstrzygnięcie 2 zadań z przetargu nieograniczonego i w zasadzie powielono SIWIZ z pominięciem pozostałych zadań, zastosowano w zasadzie ustawę o zamówieniach publicznych. Czy jest to błąd, uchybienie?Odpowiedź.

Opisana sytuacja może być potraktowana jako naruszenie postanowień Wytycznych gdyby zapisy skopiowane z SIWZ były sprzeczne z wytycznymi. Z oczywistych względów nie mogę ocenić czy taka sytuacja miała miejsce nie widząc treści zapytania.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 3. Łączna wartość zamówień na usługę stanowi w instytucji mniej niż 30 000 euro. Czy do sposobu ustalania zasad postępowania osobno robimy rozeznanie dla każdej umowy tzn. np. do 30 000 zł + 30 000 zł (dwie umowy "unijne" + 15 000 zł wydatki własne). Czy musimy łączyć te wydatki i stosować zasady dla zamówień powyżej 50 000 zł?
Odpowiedź.

Zgodnie z postanowieniami pkt 6.5.12) wytycznych kwalifikowalności podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 Pzp lub w przypadku zamówień sektorowych wartości wskazanej w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 Pzp, określają wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności, czy procedurze rozeznania rynku.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 4. Czy w przypadku ustalenia kryterium oceny cena może stanowić 100%, jeżeli postępowanie realizowane jest na podstawie art. 138 o PZP?Odpowiedź.

Tak, zgodnie z art. 138o zamawiający prowadzi postępowanie wg zasad tam wskazanych, bez stosowania przepisów art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 5. W rozeznaniu rynku czy z szacowania np. przez wysłanie zapytania do min. 3 wykonawców można już wyłonić wykonawcę, czy należy te zapytania ponowić na stronie lub przesłać do tych samych trzech?Odpowiedź.

Ustalenie wartości zamówienia ma inny cel niż postępowanie w celu wyboru oferty. Dodatkowo wykonawcy wskazując szacowaną wartość zamówienia nie składają oferty, stosując często inne zasady wyceny. Reasumując, dopiero po dokonaniu ustalenia wartości zamówienia należy przeprowadzić procedurę rozeznania rynku.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 6. Proszę o interpretację art. 144 pkt 6 ustawy o zamówieniach publicznych, który umożliwia wprowadzanie zmian w zakresie umowy to jest: „łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.” Interpretacja dotyczy dokonywanych zmian w umowie o łącznej wartości zmian nie mniejszej od 10% wartości zamówienia w przypadku zamówień na usługi lub dostawy. Czy użycie słowa „zmiana” w cytowanej treści artykułu oznacza, że dotyczy ona zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości zamówienia, a co za tym idzie dokonywania zmian w umowie? Pytanie to nasuwa się w związku z licznymi przykładami gdzie zmiany w umowach z zastosowaniem art. 144 pkt. 6 dokonywane są tylko przy „zwiększeniu” wartości zamówienia.
Odpowiedź.

Zastosowanie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień jest możliwe zarówno w zakresie zmniejszenia jak i zwiększenia wartości umowy z wykonawcą o wskaźniki procentowe wskazane w powołanym przepisie. Ustawodawca posługuję się pojęciem "zmiany" a nie "zwiększenia". Zmiana oznacza możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia umownego.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś