Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rewitalizacja, w tym problematyka Programów Rewitalizacji- szkolenie 8 czerwca 2017 r.


Pytanie 2. Czy aktualizacja PR polegająca na uzupełnieniu listy projektów o nowe zadania będzie wymagać ponownej oceny IZ? Czy to formalność, czy PR będzie analizowany przez IZ od nowa?
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Jakakolwiek aktualizacja programu rewitalizacji wymaga ponownej oceny Instytucji Zarządzającej (IZ). W przypadku przekazania do oceny projektu aktualizacji programu rewitalizacji, dotychczasowy program dalej znajduje się w wykazie programów na stronie IZ. Jeżeli aktualizacja polega np. na uzupełnieniu listy projektów lub uzupełnieniu części stanowiących załącznik programu i nie wiąże się z podjęciem uchwały rady gminy, to w wykazie znajdują się wszystkie wersje programu. Jeżeli natomiast aktualizacja programu zawiera zasadnicze zmiany, np. zmiana granic obszaru rewitalizacji i wymaga przyjęcia aktualizacji programu uchwałą rady gminy, to taki zaktualizowany program po uzyskaniu pozytywnej oceny i uchwaleniu przez radę gminy jest zamieszczany w wykazie, a dotychczasowy program jest z niego usuwany. W trakcie każdej aktualizacji IZ ma prawo przeanalizować cały program. W wyniku takiej oceny może wskazać elementy programu, które wymagają ulepszenia, modyfikacji itp.

Opracowane przez pana Adama Polko (adam.polko@ue.katowice.pl

Pytanie 1. Kryteria wyboru projektów: wynikanie projektu z programu rewitalizacji, a na moment uchwalania programu projekt nie był nawet na liście uzupełniającej. IZ uważa, że nie wystarczy, że projekt wpisuje się w cele programu, wg IZ ma być na liście projektów. Pan Polko twierdzi, ze wystarczy, że projekt wpisuje się w cele programu rewitalizacji. W tej kwestii powinna być jednoznaczna interpretacja „wynikania” z programu rewitalizacji.
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jest następująca odpowiedź na to pytanie (patrz: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/najczesciej_zadawane_pytania_rewi):Projekt staje się projektem rewitalizacyjnym, gdy wynika z programu rewitalizacji spełniającego wymagania „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” lub spełniającego warunki „Ustawy o rewitalizacji”. Wynikanie z programu rewitalizacji oznacza, że dany projekt jest do niego wpisany wprost lub mieści się w ramach określonych przez charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuacje kryzysową (logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji).

W związku z powyższym za projekt rewitalizacji uznaje się nie tylko projekt wprost wpisany do programu rewitalizacji, ale również projekt, który spełnia kryteria przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących zawarte w danym programie kierunki działań.

Ważną sprawą jest rozróżnienie wśród projektów rewitalizacji tzw. podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz pozostałych uzupełniających (dopuszczalnych) przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgodnie z art. 15 pkt. 5 ustawy „o rewitalizacji” oraz załącznikiem nr 5 do „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (str. 24) program rewitalizacji powinien zawierać listę planowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych wraz z ich opisami (m.in. nazwa, podmiot realizujących, zakres zadań, szacowana wartość, prognozowane rezultaty) oraz charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową.

Podsumowując podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne muszą być wpisane i szczegółowo opisane w programie rewitalizacji, natomiast pozostałe projekty mające charakter projektów uzupełniających (dopuszczalnych) nie muszą być wprost z nazwy wpisane do programu, ale muszą być zgodne z charakterystyką rodzajów (typów) przedsięwzięć uznanych za uzupełniające w danym programie rewitalizacji.

Opracowane przez Pana Adama polko (adam.polko@ue.katowice.pl

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś