Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Proces kontroli oraz najczęstsze uchybienia i nieprawidłowości w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 – 24 września 2021 r.


Pytanie 1. W przypadku trwałości rezultatu dla nauczycieli (tj. przez 12 m-cy będę wykorzystywał wiedzę zdobytą na szkoleniu), jeśli w tym okresie przeszkoleni nauczyciele rozwiążą umowę o pracę z placówką oświatową, jak to interpretować? Czy jest spełniony warunek trwałości rezultatu?         


Odpowiedź

Co do zasady, nie.

W sytuacji gdy zajęcia dodatkowe nie będą prowadzone przez przeszkolonych w ramach projektu nauczycieli, Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia ich realizacji (w wymaganym okresie trwałości) przez kadrę o tożsamych/zbliżonych umiejętnościach czy kompetencjach. Niemniej jednak, dla właściwej analizy oceny skutków zmian kadrowych konieczna jest znajomość faktycznych okoliczności sprawy.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 2. Jeśli beneficjent nie ma obowiązku umieszczać tablicy pamiątkowej, ale chciałby, czy w takim przypadku może umieścić na niej dodatkową informację tj. kwotę dofinansowania UE, skoro we wzorze tablic nie ma takiej informacji?

Odpowiedź

Nie.

Zgodnie z wymogami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji wzoru tablicy pamiątkowej nie można modyfikować, w tym: dodawać znaków, informacji itp.

Modyfikacji mogą podlegać informacje umieszczone na plakacie – o ile obowiązkowe informacje będą nadal czytelne i wyraźnie widoczne.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego


Pytanie 3. 
Rozeznanie rynku, czy konieczne jest wymaganie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych, jeżeli tak to na jakim etapie?

Odpowiedź

Co do zasady, tak.

Wymóg złożenia ww. oświadczenia wynika z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

Niemniej, wzór umowy zmienił się w ww. zakresie – obligując złożenie oświadczenia o braku powiązań osobowo-kapitałowych w ramach rozeznania rynku jedynie podmioty niebędące zamawiającymi w rozumieniu ustawy Pzp (co do zasady: podmioty prywatne – jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, spółki prawa handlowego; organizacja pozarządowe).

Jeśli są Państwo zobligowani do złożenia ww. oświadczenia, należy je sporządzić i podpisać w momencie udzielenia zamówienia (np. z dniem zawarcia umowy lub złożenia zamówienia lub wystawienia faktury/rachunku przez wykonawcę).

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 4. Czy kary umowne naliczone wykonawcy pomniejszają dofinansowanie (czy jest to przychód projektu?)?

Odpowiedź.

Nie.

Zgodnie z podrozdziałem 6.9 pkt 4: Za dochód nie uznaje się zatrzymanego wadium wpłaconego przez podmiot ubiegający się o realizację zamówienia, kar umownych (w tym kar za odstąpienie od umowy i kar za opóźnienie), zatrzymanych kaucji zwrotnych rozumianych jako sumy pieniężne złożone jako gwarancja dotrzymania zobowiązania, premii za otwarcie rachunku płatniczego, gwarancji bankowych oraz ulg z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS/US. Płatności otrzymane przez beneficjenta w powyższych przypadkach nie pomniejszają wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodatkowo podczas szkolenia padło następujące pytanie, na które warto odpowiedzieć szerzej:

Pytanie 5. Czy zaświadczenie z PUP/ZUS dot. statusu uczestnika obligatoryjne w każdym poddziałaniu,
 w którym taka osoba zostanie zakwalifikowana do projektu? Tzn. niezależnie od celu projektu – w przypadku wpisywania do PEFS osoby o statusie bezrobotna/bierna – należy odebrać od uczestnika stosowne zaświadczenie?

Odpowiedź

Nie.

Obowiązek potwierdzania kwalifikowalności dotyczy wyłącznie takich uczestników, których status jako osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo jest warunkiem zakwalifikowania do projektu EFS i otrzymania wsparcia (osoby te stanowią grupę docelową lub część tej grupy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie). Dotyczy to więc przypadków, gdy:

- kryterium wyboru projektu zakładało, że projekt jest skierowany do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, lub

- beneficjent sam założył w projekcie (pomimo braku obowiązku, który miałby wynikać z kryterium lub ze względu na zapisy SzOOP lub regulaminu naboru), że jego odbiorcami są osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

IZ nie zaleca takiego określania grupy docelowej przez beneficjentów, jeśli nie wynika to z kryteriów wyboru projektu.

Wspomniany obowiązek nie dotyczy więc osób, które biorą udział w projekcie ze względu na inne cechy niż status na rynku pracy, np. uczniów lub studentów. Również w projektach przedszkolnych nie ma obowiązku przedstawiania zaświadczeń. Podobnie, jeżeli grupę docelową określimy jako osoby bezdomne – nie ma potrzeby pozyskiwania i przedstawiania dla nich zaświadczeń.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś