Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs "Zdrowa Matka i Dziecko"


Pytanie 1. Czy można sfinansować przeszkolone przed ogłoszeniem konkursu grupy kobiet ciężarnych i ich osób towarzyszących, jeśli szkolenie było realizowane zgodnie z założeniami RPZ?

Odpowiedź, 4.07.2019 r.
Finansowanie działań, związanych z przeszkoleniem grupy kobiet ciężarnych i osób towarzyszących przed ogłoszeniem konkursu jest możliwe pod pewnymi warunkami:

- Projekt nie może zostać w pełni zrealizowany przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do IZ. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór usług przewidzianych do realizacji w jego zakresie rzeczowym. Termin realizacji projektu (data rozpoczęcia) musi uwzględniać okres, w którym zrealizowane były szkolenia oraz mieścić się w ramach czasowych RPZ „Zdrowa Matka i Dziecko”, tj. w l. 2017-2020. Oznacza to, że data rozpoczęcia realizacji projektu będzie wcześniejsza niż data złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
- Wnioskodawca jest zobowiązany do ponoszenia wydatków zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych przekazywanych IZ RPO WSL zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami RODO (obowiązki wynikające z tego tytułu, w tym związane z uczestnikami projektu określa wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami zamieszczony na stronie RPSL.09.02.06-IZ.01-24-322/19).

- Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania zapisów, wynikających z umowy o dofinansowanie (wzór umowy znajduje się na stronie: RPSL.09.02.06-IZ.01-24-322/19), m.in. stosować zamieszczone na stronie internetowej Wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualnie obowiązujące* wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu oraz instrukcje dotyczące sposobu ich wypełniania, w tym w szczególności:
1) Formularz przekazania informacji w zakresie realizacji działań projektowych.
2) Wzór miesięcznego harmonogramu udzielanych w ramach projektu form wsparcia.
3) Wzór oświadczenia uczestnika projektu.
4) Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020.
5) Obowiązki informacyjne Beneficjenta.
6) Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej.
7) Roczne sprawozdanie z zachowania trwałości.

*Uwaga! Powyższy wykaz dotyczy wzorów formularzy i dokumentów obowiązujących w okresie 1.08.2017 r. do 24.05.2018 r. Wzory te w późniejszym okresie ulegały aktualizacjom. W sytuacji finansowania działań, które miały miejsce przed ogłoszeniem konkursu Wnioskodawcę obowiązują wzory formularzy i dokumentów aktualne na dzień przystąpienia uczestnika do projektu. 


Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 2. Czy istnieje limit wysokości zaplanowanych wydatków poza stawką jednostkową w ramach kosztów bezpośrednich w stosunku do budżetu projektu (chodzi o wydatki niedotyczące zakupu sprzętu)?
Odpowiedź, 4.07.2019 r.
Zgodnie z pkt. 2.1.1.14  Regulaminu konkursu poza stawkami jednostkowymi, istnieje możliwość sfinansowania w ramach projektów wyłącznie kosztów związanych z:

-pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w projekcie osób z niepełnosprawnościami,
-dostosowaniem sal,
-zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach Szkoły Świadomego Rodzicielstwa oraz umożliwiającego indywidualną pracę z uczestnikami,
-kosztów pośrednich,
-szkoleniem kadry medycznej w ramach Modułu przekrojowego.

Dodatkowo należy pamiętać o narzuconych w konkursie limitach, tj.

-łącznie 10% wartości finansowania unijnego na wydatki w ramach cross-financingu oraz zakupu środków trwałych,
-maksymalnie 5% wartości projektu na działania edukacyjne dla personelu medycznego w ramach tzw. modułu przekrojowego,
-nie więcej niż 5% wartości projektu  na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w Szkole Świadomego Rodzicielstwa.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 3.
Czy istnieje konieczność prowadzenia postępowania tj. gromadzenie ofert lub/i zapytanie na stronie internetowej w odniesieniu do realizujących projekt wykładowców, trenerów itp. Szkoły Rodzenia, którzy wykonują te zadania na podstawie umowy cywilno-prawnej, tj. umowa zlecenie, o dzieło?

Odpowiedź, 4.07.2019 r.
Wnioskodawca ma obowiązek ponoszenia wydatków w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Obowiązki wynikające z prowadzenia zamówień zostały wskazane w rozdziale 6.2 oraz 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W zależności od wartości zamówienia wnioskodawca stosuje rozeznanie rynku (zamówienia od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto), zasadę konkurencyjności lub PZP (zamówienia powyżej 50 tys. PLN netto). W zamówieniach do 20 tys. PLN netto wydatki mają być ponoszone zgodnie z warunkami kwalifikowalności określonymi w podrozdziale 6.2 pkt 3 przedmiotowych Wytycznych.  

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 4. Czy w odniesieniu do realizacji przedmiotowego programu, w przypadku jego realizacji, istnieje konieczność postepowania zgodne z zapisami rozdziału 6.15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?

Odpowiedź, 4.07.2019 r. 
Tak. Projekt każdorazowo musi być realizowany zgodnie z  Wytycznymi kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym z zapisami rozdziału 6.15, dotyczącym angażowania personelu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Pytanie 5.
W odniesieniu do Modułu edukacyjnego – czy można przeszkolić np. tylko jedną osobę oraz czy szkolenie może zostać przeprowadzone przez inny podmiot niż beneficjent, jeśli tak, to czy wówczas występuje pomoc de minimis? Pytanie jest wynikiem wstępnych kalkulacji projektu oraz otrzymanych informacji, iż w przypadku chęci zrealizowania w ramach programu szkolenia w zakresie edukatora laktacji, dostępne środki wystarczyłyby maksymalnie na przeszkolenie jednej położnej. Szkolenie takie jest organizowane tylko przez wybrane podmioty.

Odpowiedź, 4.07.2019 r.
W ramach projektu możliwe jest przeszkolenie jednej osoby, a szkolenie może zostać zlecone innemu podmiotowi niż beneficjent . Wsparcie dla personelu medycznego w postaci szkoleń co do zasady stanowi pomoc publiczną/de minimis w ramach przedmiotowego konkursu. Przy tworzeniu projektu należy przede wszystkim określić, czy Wnioskodawca w ramach projektu będzie odbiorcą pomocy de minimis lub pomocy publicznej, oraz czy będzie udzielać wsparcia podmiotom, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś