Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Poddziałanie11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs [RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16]


Pytanie 1. Jakie zadania w projekcie będzie wykonywać wybrany Operator?

Odpowiedź 25.11.2016
Wybrany operator będzie realizował wszystkie właściwe dla beneficjenta projektu zadania, ze szczególnym uwzględnieniem:
– przygotowania dokumentacji projektowej (regulamin, formularze rekrutacyjne itp.);
– działań informacyjno-promocyjnych oraz rekrutacji uczestników/uczestniczek;
– samodzielnej organizacji lub wykupienia na rynku usług szkoleniowych wybranych przez uczestników szkoleń;
– rozliczenia projektu zgodnie z umową o jego dofinansowanie.
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 2. Czy trzeba przygotować projekt zarówno na języki jak i na szkolenia komputerowe ?

Odpowiedź 25.11.2016
Tak, zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej, operator jest zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi/uczestniczce dostępu do wszystkich (przewidzianych w SzOOP i regulaminie konkursu) form wsparcia.
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 3. Czy wnioskodawca może realizować szkolenia, czy tylko pełnić rolę organizatora – tj. głównie kierować uczestników na szkolenia do instytucji szkoleniowych, które realizują określone wsparcie ?

Odpowiedź 25.11.2016
Zgodnie z warunkami i procedurami udzielania wsparcia, określonymi w punkcie 2.2 regulaminów, „Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w takim samym zakresie".
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś