Przejdź do treści głównej

Rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności stosowana w projektach współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020- szkolenie 08.10.2019


Pytanie 1. Wydatek do 20 000 zł. Zakup sprzętu IT- we wniosku przewidziano kwotę ok. 2000 zł. Przedmiot nie jest dostępny w Polsce, a jeden z polskich potencjalnych dostawców może sprowadzić sprzęt do Polski za 5 500 zł. Sprzęt u producenta kosztuje 300 dolarów. Czy można w takiej sytuacji kupić sprzęt bezpośrednio od producenta?

Odpowiedź.

Wytyczne kwalifikowalności wymagają, aby wydatek był efektywny i racjonalny. Nie ma przy tym znaczenia, kto będzie dostawcą produktu (producent czy pośrednik). Ważne, aby beneficjent był w stanie wykazać, że wydatek posiada te dwie ww. cechy.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 2. Postępowanie na zakup sprzętu komputerowego- czy dopuszczalne jest posługiwanie się nazwami (bez dopuszczenia równoważności) np. Windows, NIVDIA w projekcie dot. utworzenia CBR?

Odpowiedź.

Zgodnie z obowiązującą obecnie wersją wytycznych  (str. 57): "jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


Pytanie 3. Przy zmianie OPZ - o ile wydłużyć termin na składanie ofert? Jeżeli nie wpłynie żadna oferta do ostatniego dnia na składanie ofert, to mogę po prostu wydłużyć termin, czy muszę anulować i ogłosić na nowo?

Odpowiedź.

Termin składania ofert może być wydłużany wg decyzji zamawiającego - o ile czynność ta ma miejsce przed jego upływem. Po jego upływie i braku ofert należy postępowanie wszcząć od nowa lub zastosować inny dopuszczalny tryb wyboru wykonawcy.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


Pytanie 4. Czy w ramach rozeznania rynku wymagane są 2 ważne oferty?

Odpowiedź.

W postępowaniach wszczętych po 9 września  w celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku, konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd. Użycie liczby mnogiej oznacza, że beneficjent powinien być w posiadaniu minimum 2 cenników, aby wykazać realność wydatku.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza


Pytanie 5. Poniżej 20 tys. zł „nie robię nic” w zakresie wytycznych czy mogę asekuracyjnie zastosować zasadę rozeznania rynku wchodząc w „wyższy reżim”. Czy to nadgorliwość?

Odpowiedź.

Wytyczne kwalifikowalności wymagają, aby każdy wydatek (bez względu na wartość) był efektywny i racjonalny. Zastosowanie procedury, w której beneficjent dokona  rozeznania rynku,  na pewno zmniejszy ryzyko uznania wydatku za niekwalifikowalny (potwierdzając jego efektywność i racjonalność).

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś