Przejdź do treści głównej

Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - najczęstsze problemy - szkolenie 31.05.2019 r.


Pytanie 1. Sposób obliczania dodatku do wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w szkole niepublicznej (bez karty nauczyciela) w pełnym/niepełnym wymiarze.

Odpowiedź, 06.06.2019 r.
Nauczyciel zatrudniony w szkole niepublicznej (bez zastosowania Karty Nauczyciela) na podstawie stosunku pracy, podlega analogicznym zasadom jak wszystkie osoby stanowiące personel projektu wykonujące zadania merytoryczne na gruncie Kodeksu Pracy – reguluje to podrozdział 6.15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Jednym ze sposobów wynagradzania pracownika jest przyznanie mu dodatku do wynagrodzenia za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych (podrozdział 6.15.1 pkt. 5, 6 i 7 Wytycznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków określonych w Wytycznych). Wysokość dodatku powinna wynikać z regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania beneficjenta i jest uzależniona od zakresu dodatkowych obowiązków powierzonych nauczycielowi, decyzję o konkretnej kwocie podejmuje beneficjent uwzględniając ilość dodatkowej pracy i własny regulamin. W przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u danego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek. Dodatek nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia podstawowego ustalonego zgodnie z regulaminem wynagradzania beneficjenta. Powyższe zasady dotyczą osób zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze etatu.

W przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu możliwe jest także zwiększenie wymiaru etatu, proporcjonalne do dodatkowych zadań przyznanych danemu pracownikowi. Osoba taka nie będzie wówczas otrzymywała dodatku, ale zwiększone wynagrodzenie.

Opracowane przez pana Marka Świcia

Pytanie 2. Sposób obliczania wkładu własnego (opłaty od uczestników) na przykładzie szkoleń z języka obcego.

Odpowiedź, 06.06.2019 r.
Opłaty pobierane od uczestników projektu są wkładem własnym finansowym. Pobieranie takich opłat musi być przewidziane w regulaminie konkursu i muszą zostać ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Wysokość wpłat uczestników ustalana jest przez beneficjenta, uzależniona jest od montażu finansowego budżetu projektu i wielkości wymaganego wkładu własnego w całym projekcie, a także faktu czy jest to jedyna pozycja wkładu własnego (wówczas wpłaty uczestników muszą pokryć cały wkład), czy też beneficjent przewidział także inne formy wniesienia wkładu własnego.

Może to być procentowo określona wielkość, np. 5% wartości wsparcia jakie otrzymuje uczestnik projektu. W przypadku szkoleń językowych należy wyliczyć koszt szkolenia przypadający na jedną osobę i na tej podstawie obliczyć wysokość wpłat uczestników. Jeżeli w danym projekcie ma zastosowanie stawka jednostkowa trzeba wziąć pod uwagę koszty objęte tą stawką oraz te ponoszone poza stawką jednostkową, jeżeli występują. Opłata może także mieć z góry ustaloną wartość, np. 50 zł od osoby.

Należy pamiętać, że wnoszenie opłat nie może ograniczać udziału w projekcie grupom docelowym, nie może być barierą uczestnictwa. Opłaty powinny być symboliczne.

Opracowane przez pana Marka Świcia

Pytanie 3. W jakim czasie po zakończeniu realizacji projektu można dokonywać płatności? Czy jest to 30 dni? Co z kosztami pośrednimi jeśli zostaną?

Odpowiedź, 06.06.2019 r.
Co do zasady wydatki w projekcie należy ponosić w okresie realizacji projektu (dokładne daty początku i końca tego okresu są określone w umowie o dofinansowanie projektu). Dopuszcza się ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, spełniają warunki kwalifikowalności oraz zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność (reguluje to podrozdział 6.1 pkt 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Czas na złożenie wniosku o płatność końcową określony jest w umowie o dofinansowanie projektu, jest to do 30 dni  kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

Koszty pośrednie w projektach EFS rozliczane są w formie stawek ryczałtowych. Zgodnie z zapisem podrozdziału 6.6.2 pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Do uznania kwalifikowalności kosztów pośrednich nie jest konieczne faktyczne wydatkowanie tych środków, ale poprawne rozliczanie kosztów bezpośrednich, które stanowią podstawę do wyliczenia wysokości kosztów pośrednich. W sytuacji gdyby beneficjentowi pozostały środki finansowe w ramach kosztów pośrednich nie podlegają one zwrotowi.

Opracowane przez pana Marka Świcia

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś