Przejdź do treści głównej

Problemy z rozliczeniem zaliczki- dotyczy beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pytanie 1. Jaki jest termin złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę?

Odpowiedź, 13.03.2019 r.
Za moment rozliczenia zaliczki IZ RPO WSL uznaje dzień złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę w terminie 3 miesięcy, nie później niż 14 dni od upływu tego terminu. Należy także pamiętać, że wniosek o płatność jest składany wyłącznie w wersji elektronicznej z wykorzystaniem LSI. Dokumenty dostarczane w wykorzystaniem komunikacji elektronicznej , muszą zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu CC SEKAP, lub z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Za moment złożenia wniosku o płatność uznaje się datę widniejącą na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru pod warunkiem że:
- wniosek o płatność jest podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu oraz
- pozytywnej  weryfikacji autentyczności wniosku o płatność.

W przypadku gdy z powodów technicznych złożenie wniosków o płatność rozliczających zaliczkę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI nie jest możliwe, beneficjent ma obowiązek poinformować o powyższym IZ RPO WSL za pośrednictwem platformy SEKAP/ePUAP w terminie 3 miesięcy, nie później niż 14 dni od upływu tego terminu. Wówczas za zgodą IZ RPO WSL beneficjent sporządza wniosek o płatność poza systemem LSI zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stornie internetowej www.rpo.slaskie.pl oraz składa wniosek o płatność za pośrednictwem ePUAP/SEKAP. Po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia wniosku o płatność przy użyciu systemu LSI zgodnie z obowiązującym wzorem wniosku o płatność i ponownego przekazania go za pośrednictwem ePUAP/SEKAP w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL.

Zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.”

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 2. Jaki jest termin dokonania zwrotu niewykorzystanej zaliczki?

Odpowiedź, 13.03.2019 r.
Beneficjent ma obowiązek zwrócić środki dotyczące niewykorzystanej zaliczki na rachunek bankowy (odpowiednio z którego otrzymano środki), najpóźniej do dnia upływu terminu 3 miesięcy od otrzymania zaliczki).

Zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),w przypadku braku zwrotu na kwotę lub w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.”

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 3. Jakie wydatki stanowią podstawę rozliczenia zaliczki?

Odpowiedź, 13.03.2019 r.
Podstawę  rozliczenia zaliczki stanowią wydatki kwalifikowlane wykazane przez beneficjenta we wnioskach o płatność, poniesione przez niego po dacie przekazania środków z zaliczki w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania zaliczki.

Ponadto   sposób ponoszenia każdego z wydatków przedstawionych do rozliczenia zaliczki ma  odzwierciedlać montaż finansowy projektu w zakresie dofinansowania i wkładu własnego. 

Powyższe oznacza, że na moment ponoszenia wydatku (zapłaty dokumentu księgowego) Beneficjent zobowiązany jest do posiadania na wyodrębnionym rachunku bankowym środków własnych w wysokości odpowiadającej wkładowi własnemu oraz wartości kosztu niekwalifikowlanego.

W przypadku wykorzystania środków z zaliczki na pokrycie wkładu własnego i/lub kosztu niekwalifikowlanego Beneficjent zobowiązany jest wówczas do zwrotu tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonych zgodnie z zasadą wynikającą z art. 207 ustawy o finansach publicznych.

W przypadku braku działania ze strony beneficjenta IZ RPO WSL podejmuje środki prawne zmierzające do odzyskania dofinansowania.  

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś