Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020- szkolenie 06.09.2019 r.


Pytanie 1. W jaki sposób zaksięgować stawkę jednostkową w przypadku programów zdrowotnych (wykorzystanie naszych lekarzy, rehabilitantów, sprzętu, pomieszczeń)?

 Odpowiedź.

Zgodnie z paragrafem 3 pkt 7. Umowy o dofinansowanie: „Beneficjent zobowiązany jest stosować zamieszczone na stronie internetowej http://rpo.slaskie.pl/dokument/wzory_formularzy_i_dokumentow_niezbednych_do_realizacji_projektu_efs  aktualnie obowiązujące wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu oraz instrukcje dotyczące sposobu ich wypełniania, w tym w szczególności:

- Formularz przekazania informacji w zakresie realizacji działań projektowych;
- Wzór miesięcznego harmonogramu udzielanych w ramach projektu form wsparcia;
- Wzór oświadczenia uczestnika projektu;
- Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020;
- Obowiązki informacyjne Beneficjenta;
 Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej.Roczne sprawozdanie z zachowania trwałości”.

Dla projektu nie trzeba prowadzić wyodrębnionej ewidencji księgowej, albowiem z par. 3 pkt 7 wynika, że obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej nie obowiązuje, został skreślony w umowie. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie. „W przypadku kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków oraz opisywania dokumentów księgowych”- zapis w załączniku nr 7 do umowy : Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej. Tylko dla własnych potrzeb można stosować zasady wyodrębniania kont zgodnie z przyjęta polityką rachunkowości, np. wydzielić zapisy na kontach zespołu „5” koszty kalkulacyjne, lub zapisy analityczne dla kont zespołu”4” koszty rodzajowe.

Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek

Pytanie 2. Jak pokazać wkład własny- wynajem sali, dowożenie pacjentów własnym samochodem na zabiegi?

Odpowiedź.

W przypadku wkładu niepieniężnego księgowanie powinno być przeprowadzone na kontach pozabilansowych. Nazwa konta syntetycznego i analitycznego powinna nawiązywać do pozycji w budżecie. Jeżeli jest to wkład pieniężny to konta powinny być wydzielone na zasadach przyjętych dla wszystkich kont wydzielanych do projektu.

Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek


Pytanie 3. Rachunki do podzielonej płatności przy płatnościach projektów UE po ewentualnych wyjaśnieniach MF i KAS.

Odpowiedź.

Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

Czy Bank otworzy Rachunek VAT dla Klienta - przedsiębiorcy, który nie jest „VAT-owcem”?
Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta - przedsiębiorcy, Bank musi otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.

Opracowane przez panią Gabrielę Suski- Borek


Pytanie 4. Księgowanie kosztów bezpośrednich w organie.

Konto – 133 –„ Rachunek budżetu”

Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie 133 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu.
Na stronie Wn. Konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu. W ewidencji szczegółowej na stronie Wn konta 133 w korespondencji z kontem 901 ujmuje się:
- otrzymane środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, środki te ujmuje się z oznaczeniem paragrafu czwartej cyfry
- „1”,
- otrzymane środki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry
– „2”- otrzymane środki na realizację PROJEKTÓW w zakresie budżetu środków europejskich środki te ujmuje się z oznaczeniem paragrafu czwartej cyfry
- „7’- otrzymane środki pochodzące z budżetu Państwa na realizację PROJEKTÓW,środki te ujmuje się z oznaczeniem paragrafu czwartej cyfry - „9’.
Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu (w tym: przekazanie środków na realizację wydatków do jednostek budżetowych, zwroty niewykorzystanych środków przekazanych na realizację projektów).
Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, saldo Ma konta 133 – kwotę wykorzystanego kredytu bankowego na rachunku budżetu.

Konto- 223 – „Rozliczenia wydatków budżetowych”

Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przekazane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków (realizowanego PROJEKTU z oznaczeniem odpowiednio czwartej cyfry paragrafu przekazanych środków), w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902. Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych.
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przekazanych i niewykorzystanych na wydatki środków na rachunkach bieżących jednostek budżetowych.

Konto 901 – „Dochody budżetu”

Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu. W ewidencji szczegółowej na stronie Ma konta 901 w korespondencji z kontem 133 ujmuje się:
- otrzymane środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry paragrafu „1”,
- otrzymane środki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry – „2”
- otrzymane środki na realizację PROJEKTÓW w zakresie budżetu środków europejskich, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry paragrafu - „7’
- otrzymane środki pochodzące z budżetu Państwa na realizację PROJEKTÓW, środki te ujmuje się z oznaczeniem czwartej cyfry paragrafu - „9”.
Na kontach analitycznych konta 901 ujmuje się dochody budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej. Saldo ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok obrotowy. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961. Dochody zaewidencjonowane na koncie 901 i koncie 133 pod datą ostatniego dnia roku ujmuje się w księgach jednostki budżetowej – Urząd Miasta. Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki:

1/ jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w korespondencji z kontem 223.
2/ realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych, w korespondencji z kontem 134
3/ ORGANU w korespondencji z kontem 133. Na kontach analitycznych wydatków ORGANU ujmuje się wydatki realizowane z konta budżetu (odsetki od kredytów i pożyczek, wydatki związane z obsługą kredytu, zwroty dotacji z lat ubiegłych) według podziałek klasyfikacji budżetowej. Pod datą ostatniego dnia roku w celu prawidłowej ewidencji wydatki ORGANU ujmowane są w księgach jednostki budżetowej – Urzędu Miasta. Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie na koniec roku sumy wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 umożliwia ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej. Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.

Konto 960 – „ Skumulowane wyniki budżetu”

Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności po stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienia sald kont 961 i 962. Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta 960 – stan skumulowanej nadwyżki budżetu.

Konto – 961 „Wynik wykonania budżetu”

Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konto 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 902 oraz niewykonanych wydatków w korespondencji z kontem 903.Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 901.W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu, stosownie do potrzeb sprawozdawczości. Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki.
W roku następnym, pod datą zatwierdzenia budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960.

Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek


Pytanie 5. Jak należy postąpić w sytuacji przejścia na VAT w trakcie realizacji projektu? Co beneficjent powinien zrobić? Jak wygląda przebieg takiej zmiany w projekcie?

Odpowiedź.

Przy złożeniu pierwszego wniosku o płatność beneficjent ma obowiązek dostarczyć informację o możliwości odzyskania podatku VAT w ramach projektu. W przypadku zaistnienia przesłanek mogących mieć wpływ na ustalenia stanu faktycznego projektu lub okoliczności prawnych związanych z realizowanym projektem beneficjent powinien dostarczyć uaktualnioną informację o możliwości odzyskania podatku VAT w ramach projektu. Każdy Beneficjent powinien mieć na uwadze, że w przypadku uzyskania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, który wcześniej uznano za wydatek kwalifikowalny (również w przypadku zmiany prewspółczynnika/proporcji) podatnik będzie zobowiązany do zwrotu części otrzymanego dofinansowania dotyczącej podatku VAT (dla której nabył prawo do odliczenia tego podatku) odpowiednio wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych. W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT odpowiednio zgodnie z art. 90c oraz art. 91 uptu beneficjent (po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również i za następne lata), który w danym roku rozliczył w ramach Programu wydatki w oparciu o prognozowaną proporcję sprzedaży, która była mniejsza niż obliczona po zamknięciu roku, zobowiązany jest do zwrotu nadmiernie pobranego dofinansowania niezwłocznie po uzyskaniu prawa do korekty odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług. W przypadku gdy rzeczywista (obliczona po zamknięciu roku) proporcja sprzedaży była mniejsza niż ustalona odpowiednio zgodnie z art. 86 ust. 2g lub art. 90 ust. 4 uptu za poprzedni rok (prognozowana), w rezultacie czego beneficjent uzyskał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości niższej niż pierwotnie naliczona, nie jest możliwe podniesienie kwoty dofinansowania.

W przypadku projektów, w których beneficjent ma możliwość częściowego odliczenia podatku VAT np. z uwagi na fakt prowadzenia działalności opodatkowanej, nieopodatkowanej lub zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT, IZ RPO WSL dopuszcza możliwość kwalifikowania podatku VAT w części, proporcjonalnie do rodzaju prowadzonej działalności.
W każdym z wymienionych wyżej przypadków, potwierdzenie kwalifikowalności podatku od towarów i usług określone zostaje na podstawie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, złożonej najpóźniej do pierwszego wniosku o płatność. W sytuacji kwalifikowania w projekcie podatku VAT w ustalonej proporcji, beneficjent jest zobowiązany do składania do IZ RPO WSL każdego roku, w którym realizowany jest projekt, oświadczenia określającego wysokość podatku VAT możliwego do odzyskania (będąc świadomym odpowiedzialności karnej za podanie w oświadczeniu nieprawdy).
Zgodnie z Przewodnikiem dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020.

Opracowane przez panią Gabrielę Suski-Borek

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś