Przejdź do treści głównej

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego / Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, szkolenie 6-7 czerwca 2017 r.


Pytanie 5. Czy podwyższanie kapitału zakładowego przez powiat/gminę jest pomocą publiczną i w związku z tym, czy wymaga jakiegoś wykazywania w przypadku aplikowania o kolejne środki (w ramach de minimis)?
Odpowiedź, 14.06.2017 r.
Podwyższenie kapitału w spółce prawa handlowego może mieć znamiona pomocy publicznej, jeżeli taka transakcja nie ma cech rynkowych. Warto pamiętać, że zdaniem Komisji, nie stanowi pomocy danej spółce zwykłe (częściowe lub całkowite), nabycie udziału w kapitale istniejącej spółki, bez wnoszenia nowego kapitału. Pomoc publiczna nie zachodzi także wtedy, gdy wniesienie nowego kapitału następuje w okolicznościach, które byłyby możliwe do przyjęcia dla prywatnego inwestora działającego w normalnych warunkach gospodarki rynkowej. Taka sytuacja ma miejsce gdy:
następuje utworzenie nowej spółki, w której władze publiczne kontrolują cały kapitał, bądź też większościowy lub mniejszościowy pakiet akcji, pod warunkiem, że władze stosują te same kryteria, co dostawca kapitału w normalnych warunkach gospodarki rynkowej,
następuje wniesienie nowego kapitału do przedsiębiorstwa publicznego, pod warunkiem, że odpowiada on nowym potrzebom inwestycyjnym oraz bezpośrednio z nimi związanym kosztom, a także sektor, w obrębie którego działa dane przedsiębiorstwo, nie cierpi na strukturalną nadwyżkę mocy produkcyjnych na wspólnym rynku, a sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie budzi zastrzeżeń,
ma nastąpić zwiększenie udziału publicznego w spółce, pod warunkiem, że wnoszony kapitał jest proporcjonalny do liczby udziałów posiadanych przez władze oraz następuje jednocześnie z wniesieniem kapitału o realnej wartości ekonomicznej przez prywatnego udziałowca,
jest to udział w małym lub średnim przedsiębiorstwie, które z racji swej wielkości nie jest zdolne uzyskać odpowiedniego zabezpieczenia na prywatnym rynku finansowym, lecz którego perspektywy uzasadniają udział publiczny przekraczający jego aktywa netto lub prywatne inwestycje,
strategiczny charakter inwestycji pod względem rynków lub dostaw pozwala traktować nabycie pakietu akcji jako normalne zachowanie dostawcy kapitału, pomimo że rentowność jest opóźniona w czasie,
potencjał rozwojowy spółki przejawiający się w zdolności tworzenia innowacji przez wszelkiego rodzaju inwestycje, pozwala traktować nabycie udziałów jako inwestycję związaną ze szczególnym ryzykiem, lecz w ostateczności opłacalną.

Opracowane przez pana dr Artura Bartosiewicza 

Pytanie 4. Jak najprościej ustalić (etapami), czy dana pomoc podlega pomocy publicznej?      
Odpowiedź, 14.06.2017 r.
Podstawowym narzędziem weryfikacji, czy w transakcji występuje pomoc publiczna jest test pomocy publicznej. Ustalenie, czy w określonej transakcji występuje pomoc publiczna polega na zbadaniu, czy jednocześnie występują wszystkie poniżej przedstawione przesłanki. Zgodnie z ugruntowaną wykładnią pomocą publiczną jest transfer zasobów przypisywany władzy publicznej, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
- transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr,
- w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji,
- transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.

Sugerowane są następujące etapy weryfikacji ryzyka wystąpienia pomocy publicznej w transakcji:

1. Czy beneficjent jest przedsiębiorstwem?
2. Czy środek pochodził od Państwa lub ze źródeł państwowych (zaangażowane zostały środki publiczne)?
3. Czy sytuacja ma wymiar wspólnotowy - wpływa na handel między Państwami Członkowskimi?
4. Czy środek stanowił dla beneficjenta korzyść?
5. Czy środek zakłócił lub groził zakłóceniem konkurencji
6. Czy środek miał charakter selektywny?  


Opracowane przez pana dr Artura Bartosiewicza 
      

Pytanie 3. Różnica pomiędzy pomocą publiczną a pomocą de minimis?  
Odpowiedź, 14.06.2017 r.
Jest to tzw. pomoc nieznacząca, nieistotna, która ze względu na niewielką wartość nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi i/lub nie zakłóca konkurencji. Z formalnego punktu widzenia pomoc de minimis nie jest pomocą publiczną.

Pomoc de minimis obecnie udzielana jest na zasadach ogólnych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pułap ten jest niezbędny w celu zapewnienia, by każdy środek wchodzący w zakres niniejszego rozporządzenia można było uznać za niewywierający wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, niezakłócający konkurencji ani niegrożący jej zakłóceniem.

Należy podkreślić, że okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, dlatego też dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych. Pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu.

Możliwe jest też pozyskiwanie pomocy de minimis w sektorze rolnym, sektorze rybnym, a nawet na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, jednak te pomoce mają inne podstawy prawne i wynikające z nich limity pomocy de minimis możliwe do pozyskania na beneficjenta pomocy.

Opracowane przez pana dr Artura Bartosiewicza 

Pytanie 2. W przypadku otrzymania dofinansowania do fotowoltaiki dla mieszkańców, czy mieszkańcy muszą składać formularze ubiegania się o pomoc? Jeśli tak, to w którym momencie?
Odpowiedź, 14.06.2017 r.
Pomoc publiczna kierowana jest jedynie na rzecz uczestników rynku, czyli pomiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego (definicja funkcjonalna). Jeśli pomoc publiczna jest udzielana wobec podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą to formularz ubiegania się o pomoc powinien być przedstawiony w dniu składania wniosku o dofinansowanie przez taki podmiot. Jeśli mieszkańcy gminy prowadzą działalność gospodarczą to muszą taki dokument złożyć. Jeśli ubiegają się o pomoc de minimis musza złożyć zaświadczenie o otrzymanej pomocy w trybie de minimis.

Opracowane przez pana dr Artura Bartosiewicza 

Pytanie1. Jeśli wykażę, że w projekcie występuje pomoc publiczna, co to za sobą pociąga. Jak zmienia się dofinansowanie?
Odpowiedź, 14.06.2017 r.
Jeśli w projekcie występuje pomoc publiczna, wówczas mamy do czynienia z koniecznością zastosowania programu pomocowego, wyłączenia blokowego lub pomocy indywidualnej. Projekty podlegające pomocy publicznej z reguły otrzymują niższe dofinasowanie do kosztów kwalifikowanych z uwagi na założenia ochrony konkurencji na wspólnym rynku. Co do zasady wartość korzyści jaką otrzyma podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu podlegającego pomocy publicznej określona jest w akcie prawnym (krajowym lub wspólnotowym) na podstawie którego udzielone zostanie przysporzenie korzyści. W takich aktach prawnych określono zazwyczaj wartość maksymalnej wielkości pomocy oraz jej intensywność w relacji do kosztów kwalifikowanych projektu.

Opracowane przez pana dr Artura Bartosiewicza 

 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś