Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-405/21


Pytanie 1. Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na projekt grantowy, w ramach którego wszystkie kotły zostały już wymienione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź, 14.12.2021 r.

Nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania na projekty zakończone, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 65, ust. 6: „Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta”, co ma odzwierciedlenie w Regulaminie konkursu w kryterium formalnym dopuszczającym „Kwalifikowalność przedmiotowa projektu”, w ramach którego ocenie podlega, czy projekt został ukończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W przypadku projektu grantowego, za operację, w rozumieniu Rozporządzenia UE nr 1303/2013, uznać należy cały projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie, nie zaś pojedynczy grant dla mieszkańca. Realizacja projektu grantowego dotyczyła będzie zatem wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie projektu zawieraną z wnioskodawcą (gminą). Za fizyczne ukończenie bądź pełną realizację projektu uznawać należy podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru dla ostatniego elementu projektu. Pełna realizacja projektu grantowego (zakup wszystkich źródeł ciepła), nie powinna nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie ocena kwalifikowalności ponoszonych wydatków w ramach projektu grantowego prowadzona będzie w oparciu o zapisy Regulaminu konkursu, w którym określono początek terminu kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach grantów przez grantobiorcę jako 1 stycznia 2021 r. oraz inne dokumenty opracowane przez beneficjenta projektu grantowego tj. procedury realizacji projektu grantowego, umowę powierzenia grantu (które mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia w tym zakresie).

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś