Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Prawo Zamówień Publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 – szkolenie na poziomie zaawansowanym- szkolenie 6 listopada 2017 r.


Pytanie 3. Czy w zamówieniach powyżej 30 000 EUR finansowanych ze środków UE obligatoryjnie  musi być stosowane kryterium 60%- cena, 40%- pozostałe. Jeśli nie, to w jakim przypadkach możemy zastosować kryterium cenowe większe niż 60%?
Odpowiedź, 15.11.2017 r.
Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn.zm.), „Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust 2 i art. 80 ust. 3.”
Powyższe oznacza, iż zastrzeżenie, zgodnie z którym cena może być jedynym kryterium bądź kryterium o maksymalnej wadze 60% odnosi się wyłącznie do zamawiających, którzy są zaliczani do jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Kwestia źródła finansowania nie ma przy tym żadnego znaczenia. Najistotniejsze jest to, czy spełnione są przesłanki, które pozwalają przyporządkować kryterium ceny wagę większą niż 60%. Są dwie takie przesłanki:

- zamawiający musi określić w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia,
- zamawiający wykaże, że w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnione zostały koszty cyklu życia, ewentualnie koszty w ramach cyklu życia związane z realizacją zamówienia w ogóle nie występują.

Jeżeli zamawiający jest w stanie wykazać spełnienie powyższych przesłanek to może zastosować w postępowaniu kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%, a nawet cena może być jedynym kryterium wyboru oferty (w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej należy ostrożnie podchodzić do jedynego kryterium ceny, gdyż co do zasady zaleca się, żeby cena nie była jedynym kryterium wyboru oferty).

Należy dodać, iż zastrzeżenia, iż cena nie powinna posiadać wagi większej niż 60% nie dotyczy postępowania realizowanego w trybie zapytania o cenę oraz licytacji elektronicznej, jednak wspomniane tryby przy projektach współfinansowanych ze środków UE praktycznie nie są stosowane, więc nie ma to przełożenia na praktykę.

Wracając do pytania, nie da się jednoznacznie wskazać katalogu przypadków, gdy cena może posiadać wagę większą niż 60%, ponieważ do każdego zamówienia należy podchodzić indywidualnie i wszystko zależy od opisu przedmiotu zamówienia.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

Pytanie 2. Proszę podać, jak liczyć termin składania ofert np. 7-dniowy. Ogłoszenie o zapytaniu opublikowano np. 06.11.2017. Czy ostateczny minimalny termin złożenia oferty to będzie 13.11.2017 i czy można określić godzinę?
Odpowiedź, 15.11.2017 r.
Przy założeniu, że ogłoszenie o zamówieniu zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.11.2017 r., minimalny termin do złożenia oferty to 14.11.2017 r. Liczymy 7 pełnych dni, nie wliczając tego dnia, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie. Oczywiście w ogłoszeniu trzeba podać godzinę – np. termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2017 r. o godzinie 11.00.W odniesieniu do wyznaczania terminu składania ofert proszę pamiętać o podstawowej zasadzie zawartej w art. 43 ust. 1 ustawy Pzp – „(…) zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty (…).”Powyższe oznacza, iż jeżeli jest taka potrzeba, to należy wyznaczyć termin dłuższy niż zawarty w zapytaniu 7-dniowy termin.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

Pytanie 1. Czy można zakazać zlecania części zamówienia podwykonawcom? Czy w przypadku zasady konkurencyjności potencjalni oferenci mogą umożliwić odwołanie się od wyniku postępowania?
Odpowiedź, 15.11.2017 r.

W zapytaniu nr 3 poruszono dwie kwestie:

1) Czy można zakazać zlecenia części zamówienia podwykonawcom? Nie wiadomo, czy autor pytania odnosi się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, czy do wytycznych. Przepisy ustawy rozstrzygają tę kwestię w art. 36a. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż co do zasady wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, a zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę (bez udziału podwykonawcy) jedynie kluczowych części zamówienia w ramach zamówienia na roboty budowlane lub usługi ewentualnie prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. Powyższe oznacza, iż zamawiający nie może napisać w SIWZ, że w ogóle nie dopuszcza do realizacji zamówienia podwykonawców. Taki zapis stanowić będzie naruszenie przepisów ustawy. Zamawiający może natomiast zakazać możliwość zlecenia części zamówienia podwykonawcy w odniesieniu do kluczowych części zamówienia (roboty budowlane lub usługi) lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją (dostawy).

2) Nie do końca rozumiem drugie pytanie ale zakładam, że autorowi chodziło o to, czy wykonawca może odwołać się od wyniku postępowania? Kwestii tej nie regulują wytyczne, jednakże nie widzę przeszkód w możliwości kwestionowania przez wykonawców rozstrzygnięć jakie zapadną w ramach postępowania objętego zasadą konkurencyjności. Jeżeli wykonawca nie zgadza się z decyzją zamawiającego może napisać pismo w tej sprawie do zamawiającego, a zamawiający powinien takie pismo rozpatrzeć. Stosowałbym w takiej sprawie poprzez analogię przepis art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś