Przejdź do treści głównej

Działanie 12.2 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego (RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16; RPSL.12.02.01-IZ.01-24-041/16; RPSL.12.02.01-IZ.01-24-042/16; RPSL.12.02.01-IZ.01-24-043/16)


Pytanie 6. Proszę o wyjaśnienie dot. wskaźnika dla Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego: „Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (obligatoryjny)”. Czy w przypadku projektu, w którym sale do praktycznej nauki zawodu znajdują się np. w dwóch budynkach, należy we wskaźniku wykazać liczbę budynków - czyli 2, czy potraktować inwestycję jako placówkę objętą wsparciem i wykazać liczbę 1?
Beneficjent zobowiązany jest wykazać w ramach wskaźnika wszystkie budynki objęte projektem.

Pytanie 5. Proszę o informację, czy w ramach projektu twardego finansowanego w ramach EFRR Beneficjent w ramach każdej sali do praktycznej nauki zawodu zobowiązany jest przeprowadzić prace budowlane wraz z doposażeniem w nowy sprzęt?
Jeśli Beneficjent w ramach środków własnych lub środków zewnętrznych zakupił bądź zakupi nowy sprzęt, nie będzie on zobowiązany kupować kolejnego wyposażenia w ramach projektu finansowanego w działaniu 12.2.

Pytanie 4. Proszę o informację, czy w ramach Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego o wsparcie może ubiegać się szkoła gimnazjalna specjalna przysposabiająca do zawodu?
W ramach działania 12.2 wsparcie skierowane jest do szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do zawodu) z wyłączeniem szkół dla osób dorosłych. Wobec powyższego nie jest możliwe objęcie wsparciem szkoły gimnazjalnej.

Pytanie 3. Czy występują ograniczenia czasowe realizacji projektu w ramach środków EFRR?
Beneficjent zobowiązany jest zrealizować projekt w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy - rozumianym jako czas od daty zawarcia umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu do daty finansowego zakończenia projektu.

Pytanie 2. W związku z ogłoszonymi naborami w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.2 proszę o informację odnośnie pomocy publicznej w w/w działaniu:
- Czy w przypadku jednostki prowadzącej oprócz kształcenia zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych, również kursy kwalifikacyjne dla osób dorosłych nastąpi zakłócenie konkurencji (punkt B13.1d wniosku o dofinansowanie - test pomocy publicznej)? Czy w tej sytuacji projekt podlega zasadom pomocy publicznej (lub pomocy de minimis)?
Jeżeli działalność placówki nie ogranicza się wyłącznie do zadań jakie wynikają z ustaw regulujących  działalność tego typu placówek (m.in. ustawa o oświacie), czyli placówki kształcenia ustawicznego realizują również typowo komercyjne szkolenia i zamierzają tego typu działalność prowadzić z wykorzystaniem wytworzonej infrastruktury, to wówczas należy stwierdzić, że pomoc publiczna wystąpi.

- Czy przypadek, gdy dofinansowana infrastruktura nie będzie wykorzystywana na potrzeby kształcenia osób dorosłych, a jedynie do kształcenia zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i zawarcia takiego zapisu we wniosku o dofinansowanie) jest wystarczający do uznania, że projekt nie będzie podlegał zasadom pomocy publicznej (lub pomocy de minimis).
Jeśli wnioskodawca oświadczy (obojętnie czy w treści wniosku o dofinansowanie czy też za pomocą odrębnego oświadczenia), że na wytworzonym majątku będzie szkolić tylko uczniów (czyli nie będą realizowane działania wykraczające poza ustawę o oświacie), to wówczas można stwierdzić, że pomocy nie wystąpi. Wnioskodawca powinien zdawać jednak sobie sprawę z wagi takiej deklaracji. Jeśli po realizacji projektu (nie tylko w okresie trwałości projektu, ale do czasu wygaśnięcia terminu, w którym Komisja Europejska może badać czy udzielane wsparcie nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa UE) okaże się, że infrastruktura wykorzystywana jest jednak do prowadzenia działalności gospodarczej wówczas zostaną uruchomione procedury związane z odzyskiwaniem środków.
Pytanie 1. Proszę o informację w jaki sposób  Beneficjent – JST powinien wypełnić wniosek w zakresie pomocy publicznej, jeśli go dotyczy?
W pkt I, zgodnie z Instrukcją, pole to musi zostać „wypełnione przez wnioskodawcę, który w polu B.13.2 wybrał odpowiedź „TAK” przy pytaniu czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej i / lub de minimis. Wielkość przedsiębiorstwa - w polu należy określić wielkość przedsiębiorstwa, jakim jest wnioskodawca zgodnie z załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). Podane na zaproponowanej liście kategorie przedsiębiorstw, wynikają z klasyfikacji, jaką wprowadziło ww. Rozporządzenie Komisji. Wnioskodawcom w takich wypadkach pojawia się tabelka, w której powinni określić, wielkość zatrudnienia oraz roczny obrót lub roczną sumę bilansową. Z zakresu danych wynika już zatem, że chodzi tu o przedsiębiorstwo w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdzie nie ma problemu z określeniem tego typu danych.W przypadku, gdy jednak o dotację będącą pomocą publiczną/pomocą de minimis stara się gmina lub inny organ publiczny często określenie tych danych jest bądź to utrudnione bądź niemiarodajne. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014, przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.Zatem w przypadku podmiotów, w których organy publiczne posiadają 25% lub więcej kapitału lub praw głosu (np. jednoosobowe spółki komunalne) status (wielkość) przedsiębiorstwa określa się zasadniczo nie na podstawie wielkości zatrudnienia czy obrotów, ale na podstawie ww. przepisu - domniemując, że przedsiębiorca taki jest tzw. innym przedsiębiorstwem. Analogicznie ustala się status organu publicznego (np. JST), który ma być beneficjentem pomocy.W tabeli wówczas, beneficjent – JST, podaje dane którymi dysponuje, natomiast do Wniosku dołączą wyjaśnienie, że status przedsiębiorstwa ustalono na podstawie ww. przepisu, a nie danych wpisywanych w tabeli.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś