Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs


Pytanie 27. LSI/SEKAP –  czy w przypadku dwóch osób reprezentujących podmiot konieczne jest podpisanie wniosku przy użyciu dwóch certyfikatów?
Odpowiedź, 05.06.2017 r.
Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP
W
przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:

- z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),

- z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 26. Premia rewitalizacyjna – czy w przypadku gdy wnioskowany projekt wykracza swoim zakresem poza zapisy w Programie Rewitalizacyjnym kwalifikuje się do przyznania premii rewitalizacyjnej? A jeżeli zakres projektu jest węższy niż zapisy w Programie Rewitalizacji?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Wynikanie projektu z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji jest jednym z kryteriów oceny formalnej, weryfikowanym na etapie oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie deklaracji wskazanej w pkt. B.4. Wnioskodawca powinien wykazać, że aplikujący o wsparcie projekt znajduje się w Wykazie programów rewitalizacji Województwa Śląskiego prowadzonym przez IZ RPO WSL, dostępnym pod adresem https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja/. Warunek kryterium zostanie spełniony, gdy zakres przedmiotowy projektu jest tożsamy lub węższy niż zapisy w Wykazie programów rewitalizacji i w takim przypadku można ubiegać się o premię rewitalizacyjną. Natomiast szerszy zakres projektu oznacza, że kryterium wynikania z programu rewitalizacji nie zostało jednak spełnione, stąd premia rewitalizacyjna nie będzie się należała.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 25. Czy działalność kościołów może być uznana za działalność kulturalną?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Kościoły i związki wyznaniowe mają prawo prowadzenia, związanej z wypełnianiem funkcji religijnych działalności kulturalnej i artystycznej oraz zakładania i prowadzenia w tym celu odpowiednich instytucji co jest regulowane w oparciu o przepisy ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r. oraz konkretyzujących ją ustaw indywidualnych. Tym samym ich funkcjonowanie spełnia kryteria definicji „działalności kulturalnej”. Kościoły i inne związki wyznaniowe mogą realizować operacje związane z restauracją i konserwacją podległej i administrowanej architektury sakralnej wpisanej do rejestru zabytków. Niemniej, aplikując o środki w naborze 5.3.1 trzeba również przedstawić istniejącą i planowaną w związku z realizacją projektu ofertę kulturalną.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 24. Jak rozumieć pojęcie „otoczenie” obiektu zabytkowego?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
W rozumieniu Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami otoczenie – to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony i oznaczony w decyzji o wpisie tego terenu/obiektu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ta definicja jest obowiązującą w naborze 5.3.1.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 23. Czy opinia konserwatorska o stanie technicznym obiektu musi być na specjalnym formularzu?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Instytucja Zarządzająca nie określiła obowiązującego wzoru ani formy graficznej dokumentu. Sposób wydania opinii o zabytku zależeć będzie od Śląskiego Konserwatora Zabytków/Regionalnego Instytutu Kultury oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących powyższe organy. Musi natomiast zawierać kompletne informacje na temat stanu zachowania obiektu i jego wartości zabytkowej.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 22. Przy realizowaniu oferty kulturalnej zamierzamy zatrudnić przewodnika. Czy istotna jest forma zatrudnienia?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Forma zatrudnienia przewodnika bądź innej osoby realizującej/wykonującej pracę w zakresie prezentowania oferty kulturalnej Wnioskodawcy nie jest informacją niezbędną do oceny wniosku, niemniej nie powinna stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy. Wydatek związany z zatrudnieniem jest niekwalifikowalny.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 21. Czy na kopiach dokumentów musi być pieczątka „Za zgodność z oryginałem”? Jak uwierzytelnić załączone do wniosku dokumenty?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Złożenie podpisanego wniosku o dofinansowanie projektu jest równoznaczne z uwierzytelnieniem wszystkich zawartych w nim informacji oraz załączników. Zgodnie z zapisami w części H. wniosku – Beneficjent potwierdza, że wszystkie dołączone do wniosku załączniki, nie będące oryginalnymi dokumentami, są zgodne z oryginałami, nie zachodzi więc konieczność dodatkowego uwierzytelniania kopii.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 20. Czy na etapie aplikowania o środki unijne obowiązkowe jest pozwolenie konserwatorskie na rozpoczęcie robót?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
W przypadku realizacji projektów dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie na prowadzenie: prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, a także innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotyczy to każdego przypadku, gdy prace dot. projektu zostały już rozpoczęte, celem potwierdzenia realizacji projektu zgodnie z prawem, na etapie aplikowania o środki należy wówczas dołączyć zezwolenie na inwestycję, na które składa się pozwolenie konserwatora oraz pozwolenie na budowę, wraz z kopią pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopią strony z pierwszym i ostatnim wpisem w dzienniku budowy. Dołączone kopie stron dziennika powinny jednoznacznie wskazywać, czy posiadane przez wnioskodawcę pozwolenie na budowę jest aktualne. Natomiast w przypadku, gdy na moment wnioskowania beneficjent nie posiada jeszcze zezwolenia na inwestycję lub zakłada realizację projektu na podstawie PFU wówczas załącznik ten jest obowiązkowy do dołączenia niezwłocznie po jego uzyskaniu. Należy jednak pamiętać, że warunkiem podpisaniu umowy o dofinansowanie będzie potwierdzenie przez beneficjenta, że wszczęto postepowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj – w ciągu 30 dni od momentu poinformowania beneficjenta o otrzymaniu dofinansowania.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 19. Czy przy realizacji projektu na obiekcie będącym jednocześnie zabytkiem i elementem Szlaku Zabytków Techniki konieczna jest podwójna dokumentacja i dwa odrębne pozwolenia /decyzje? Czy we wniosku należy w takim przypadku wskazać, iż projekt realizuje dwa typy projektu ( łącznie typ 1 i 2 )?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
W przypadku realizacji projektu związanego z obiektem, który jednocześnie wpisany jest do rejestru zabytków i znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki należy we wniosku aplikacyjnym wskazać oba typy projektu. Natomiast dokumentacja techniczna służąca realizacji inwestycji opracowywana jest indywidualnie dla każdego obiektu/budynku. Niezależnie od statusu obiektu określanego przez wpis do Rejestru Zabytków czy Szlaku Zabytków Techniki zarówno dokumentacja techniczna/budowlana jak i wszelkie wydawane na jej podstawie pozwolenia i decyzje mają charakter unikalny i ściśle związany z obiektem. Realizując projekt łączący w sobie typ 1 i 2 określony w naborze nie trzeba dublować ww. dokumentacji.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 18. Jaka jest podstawa prawna do określenia celów kulturalnych w projekcie?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Działalność kulturalna została zdefiniowana w przepisie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406). Ustawowa definicja działalności kulturalnej wiąże to pojęcie z celem a właściwie celami, w jakim ta działalność jest podejmowana i realizowana. W rozumieniu prawa działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury – i tak właśnie definiuje się cele kulturalne.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 17. Czy wydatki na wyposażenie w obiekcie kulturalnym są kwalifikowalne?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Koszty związane z zakupem wyposażenia dla obiektu objętego projektem są niekwalifikowalne podobnie jak wydatki związane z nabyciem eksponatów, dzieł sztuki, zabytków ruchomych.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 16. Komu przysługuje pomoc publiczna?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego może stanowić pomoc publiczną. Potwierdzenie wystąpienia pomocy publicznej wymaga zbadania jednoczesnego spełnienia przesłanek jej występowania przy zastosowaniu testu pomocy publicznej. Weryfikacja ma na celu potwierdzenie czy w wyniku realizacji przedsięwzięcia następuje transfer zasobów przypisywany władzy publicznej, czy transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, czy transfer jest selektywny tzn. uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr, czy w efekcie transferu występuje lun może wystąpić zakłócenie konkurencji oraz czy wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi. Na tej podstawie można stwierdzić, że publiczne finansowanie instytucji kultury może czasem stanowić pomoc publiczną. Będzie tak co do zasady w przypadku tych instytucji kultury, których oferta może przyciągnąć odbiorców z innych państw, a dotyczy to wszelkich form działalności kulturalnej: wystaw, spektakli, koncertów, festiwali. Podobnie jest w przypadku obiektów stanowiących atrakcję turystyczną mogącą przyciągać turystów z innych państw UE. W przypadku, gdy w ramach RPO WP 2014-2020 wystąpi pomoc publiczna na projekty związane z ochroną materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego jak również mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych udzielana będzie pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego na podstawie art. 53 GBER, regionalna pomoc inwestycyjna (art. 14 GBER oraz pomoc de minimis (art.3 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 15. Czy na etapie aplikowania przy planowanej energooszczędności wymagany jest już audyt energetyczny?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w projekcie podlegać będzie ocenie w ramach kryterium:   Ocena efektów mnożnikowych. W przypadku gdy wnioskodawca zakłada w projekcie i potrafi udowodnić zastosowanie rozwiązań wpływających na poprawę efektywności energetycznej audyt energetyczny uwierzytelnia przedstawione wartości. Audyt nie jest dokumentem wymaganym, lecz jego dołączenie na etapie aplikowania jest korzystne, uwiarygadnia informacje zawarte w analizach specyficznych wniosku i tym samym daje większą szansę na zdobycie dodatkowych punktów na etapie oceny merytorycznej.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 14. Projekt będzie realizowany w obiekcie, który dotychczas nie był użytkowany, czy oznacza to, że w ramach kryterium Ocena efektów mnożnikowych w części dotyczącej zastosowania w projekcie rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, które wpłyną na poprawę efektywności funkcjonowania infrastruktury przedsięwzięcia nie otrzyma dodatkowego punktu.
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Otrzymanie dodatkowego punktu za poprawę efektywności funkcjonowania infrastruktury w odniesieniu do obiektów aktualnie nie użytkowanych uzależnione jest od czasu przez jaki obiekt jest wyłączony z eksploatacji. W odniesieniu do obiektu, który nie jest wykorzystywany przez minimum 2 lata projekt otrzyma 1 pkt bez udowodnienia poprawy efektywności funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem projektu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 13. Czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu można wprowadzać zmiany w dokumentacji technicznej?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Dokumentacja techniczna stanowiąca integralną część dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawcy podlega ocenie w kształcie w jakim została dostarczona do IZ. Wszelkie zmiany, które w trakcie realizacji projektu wprowadzi Wnioskodawca np. zmiana technologii /materiałów budowlanych, zmianę elementów konstrukcyjnych wewnątrz budynku (ścian działowych, drzwi wewnętrznych, rodzaju rozmieszczenia wszelkich instalacji wewnętrznych) a przede wszystkim zmiana w samym zakresie prac m.in. poprzez zmianę wskaźników projektu, celu działania może zakłócić realizację projektu powodując niezgodność z zawartą umową o dofinansowanie. W obiekcie objętym wnioskiem możliwe jest jednak prowadzenie robót związanych z inną inwestycją, nie pokrywających się zakresem i zasięgiem z wnioskowanym projektem.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 12. Czy wydatki na prace w pomieszczeniach kasy, sklepiku, kawiarenki w obiekcie kulturalnym będą kwalifikowalne?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
W obiektach zabytkowych w ramach pozycji : „Inne koszty bezpośrednie” w Wytycznych Programowych w Zakresie Kwalifikowania Wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 można ująć prace związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi w pomieszczeniach stanowiących zaplecze administracyjne, techniczne, gospodarcze i pomocnicze obiektu (kasa, kawiarenka, sklepik), jednakże przy założeniu, że pomieszczenia te związane są z prowadzoną działalnością kulturalną. Należy jednak precyzyjnie uzasadnić rolę ww. pomieszczeń w realizacji funkcji głównej obiektu i wyliczyć procentowy udział ich powierzchni w stosunku do całości powierzchni obiektu, gdyż jest to użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych. Jeżeli wydajność przydzielona co roku na taką działalność nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury wówczas można tą działalność uznać za pomocniczą, uboczną.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 11. Czy koszty prac konserwatorskich przy witrażu będą kwalifikowalne?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
W ramach RPO WSL 2014-2020 wsparcie można uzyskać jedynie na rzecz zabytków „nieruchomych”. Rozróżnienie terminologii zabytku „nieruchomego” i „ruchomego” następuje zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003. W art. 3. pkt 1 i 3 określone zostało, iż Zabytek „ruchomy”, to rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, będących dziełem człowieka lub związanych z jego działalnością, stanowiących świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Definicja ta mogłaby pasować do witraża niemniej witraż, będąc często unikalnym i autorskim elementem wystroju wnętrza stanowi jednak integralną całość z bryłą budynku a jego naruszenie spowoduje uszkodzenie budynku. Tym samym prace związane z restauracją bądź konserwacją witraży, koncentrujące się wokół otworów okiennych obiektu, są kwalifikowalnym wydatkiem w ramach naboru 5.3.1. Odstępstwem od przyjętego stanowiska będzie sytuacja gdy witraż został wpisany do rejestru zabytków jako zabytek ruchomy (oznaczony literą B), wówczas uznanie jego kwalifikowalności będzie niemożliwe.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 10. Czy w sytuacji, w której obiekt będący przedmiotem projektu, przynależy do Szlaku Zabytków Techniki, a jednocześnie posiada wpis do rejestru zabytków, należy zaznaczyć pierwszy typ projektu, drugi typ projektu, czy oba jednocześnie?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
W sytuacji, w której obiekt będący przedmiotem projektu, przynależy do Szlaku Zabytków Techniki, a jednocześnie posiada wpis do rejestru zabytków, należy zaznaczyć oba typy projektu.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 9.
W budynku teatru, który planuje się objąć wsparciem, funkcjonują pomieszczenia administracyjne związane z obsługą obiektu. Czy w związku z zapisem w SZOOP: „Wyklucza się wspieranie obiektów zabytkowych lub ich części przeznaczonych na cele mieszkaniowe, będących siedzibami szkół, służby zdrowia, poczty, administracji publicznej lub spełniającymi cele administracyjne, itp.” Oznacza to, że cały budynek należy wykluczyć ze wsparcia, ze względu na powyższe pomieszczenia administracyjne?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Jeżeli przeznaczeniem pomieszczeń administracyjnych jest obsługa prowadzonej w budynku działalności kulturalnej, a jednocześnie zajmowana przez pomieszczenia administracyjne przestrzeń ma charakter marginalny, uzupełniający, nie wyklucza to budynku z aplikowania o środki w ramach poddziałania 5.3.1.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 8. Zgodnie z kryterium merytorycznym „Ocena popytu” ocenie podlegać będzie wzrost szacowanej liczby odwiedzających/odbiorców projektu w obiekcie dziedzictwa kulturowego będącego przedmiotem projektu przy uwzględnieniu oferty kulturalnej, w odniesieniu do danych z roku poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie (procentowy wzrost liczby osób korzystających z oferty beneficjenta po realizacji projektu w stosunku do liczby osób korzystających z oferty beneficjenta przed realizacją projektu) liczony rocznie i utrzymany w okresie trwałości. Jak należy określić procentowy wzrost odwiedzających, jeżeli w obiekcie będącym przedmiotem projektu, dotychczas nie była prowadzona działalność kulturalna?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Zgodnie z zapisem „Instrukcji wypełniania wniosku” w przypadku gdy, obiekt jest dostosowywany do nowych funkcji kulturalnych, dotychczas nieistniejących, a co za tym idzie bieżące zainteresowanie = 0, należy przyjąć 100% wzrost szacowanej liczby odwiedzających.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 7. Jak należy interpretować pojęcie obiekt? Zgodnie z SZOOP oraz regulaminem dot. poddziałania 5.3.1 : „W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt, rozumiany jako zabytek nieruchomy, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego (oznaczony literą A), określony granicami ochrony ujętymi w rejestrze, a także zabytek nieruchomy nie wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego, znajdujący się na Szlaku Zabytków Techniki, w granicach wskazanych w dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości.” Co jeśli w sytuacji gdy jeden wpis do rejestru obejmuje kompleks budynków? Czy wówczas wszystkie budynki powinny być przeznaczone na działalność kulturalną?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
W przypadku, gdy wpis do Rejestru Konserwatora Zabytków obejmuje kompleks budynków, z których nie wszystkie pełnią lub mają pełnić funkcje kulturalne, przyjmuje się rozwiązanie, w którym narzuca się konieczność przeznaczenia na cele kulturalne całego budynku wspartego w ramach EFRR. Co oznacza, iż nie ma możliwości aby tylko część budynku pełniła funkcje kulturalne.  Jednocześnie pozostałe budynki, znajdujące się we wzmiankowanym wyżej wpisie do Rejestru, które nie są przedmiotem projektu EFRR mogłyby być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, że  termin „jeden obiekt” odnosi się do pojedynczego elementu infrastruktury (tj. budynku), a nie do całego kompleksu.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 6. Czy w ramach jednego projektu można uzyskać dofinansowanie na dwa zabytki wpisane do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? (zabytki w rejestrze konserwatora posiadają odrębne numery, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oba ujęte są, jako jeden sakralny zespół zabytkowy, znajdują się blisko siebie (odległość między budynkami to 4,5 m) i łączy je wspólna historia?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020 SZOOP: „W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt, rozumiany jako zabytek nieruchomy, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego (oznaczony literą A), określony granicami ochrony ujętymi w rejestrze. Tym samym nie jest możliwe ujęcie w jednym wniosku o dofinansowanie, więcej niż jednego obiektu.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 5. Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu jest wymagane prawomocne pozwolenie na budowę? Czy wystarczy potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub oświadczenie, że do podpisania umowy o dofinansowanie dostarczona zostanie w/w prawomocna decyzja?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Zgodnie z brzmieniem kryterium merytorycznego ogólnego nr 8 Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (str. 28 Regulaminu) : „Inwestycja posiada wymagane prawem zezwolenia na inwestycję obejmujące wszystkie przedsięwzięcia, będące składowymi projektu (np. pozwolenie na budowę, ZRID, decyzja konserwatora zabytków, zgłoszenie robót budowlanych, itp.; w przypadku decyzji musi mieć ona charakter ostateczny)”.

Nie ma zatem konieczności przedkładania pozwolenia na budowę na etapie oceny formalnej – jeśli jednak będzie ono dostarczone, wówczas na etapie oceny merytorycznej można uzyskać dodatkowe punkty. By tak się stało, decyzja (pozwolenie na budowę) – zgodnie z brzmieniem kryterium – musi mieć charakter ostateczny.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 4. Czy wszystkie projekty, w ramach tego naboru muszą być powiązane z działania realizowanymi ze środków EFS?  (dotyczy to tylko projektów rewitalizacyjnych?)
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Projekty w ramach podziałania 5.3.1 nie muszą być powiązane z EFS,, taki obowiązek RPO WSL 2014 – 2020 przewiduje jedynie w osiach X i XII. Natomiast jeśli będzie to dodatkowo projekt rewitalizacyjny, tj. spełniający kryteria określone w  regulaminie konkursu jest szansa na otrzymanie dodatkowych punktów (kryteria merytoryczne dodatkowe) na etapie oceny merytorycznej.
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 3. W jaki sposób udokumentować przeznaczenie kaplicy na cele kulturalne?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Warunkiem dostępowym wynikającym z Regulaminu konkursu dot. poddziałania 5.3.1 „Dziedzictwo kulturowe – konkurs” (str. 9 i 10 regulaminu), jest wpis do Rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt, rozumiany jako zabytek nieruchomy, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego (oznaczony literą A), określony granicami ochrony ujętymi w rejestrze.

Ponadto w Regulaminie zostało wskazane, że: „w ramach przedmiotowego działania wsparciem objęte będą tylko obiekty przeznaczone na cele kulturalne, stąd przy konstruowaniu wniosku aplikacyjnego konieczne jest udowodnienie takiego przeznaczenia obiektu”. Przeznaczenie obiektu na cele kulturalne wynika również z kryteriów merytorycznych specyficznych (str. 36 Regulaminu) dot. poddziałania 5.3.1, których spełnienie warunkuje otrzymanie odpowiedniej ilości punktów na ocenie merytorycznej.

„Ocenie podlegać będzie wpływ projektu na powstanie nowej oferty kulturalnej w obiekcie dziedzictwa kulturowego będącego przedmiotem projektu. W ramach stworzenia warunków w zakresie infrastruktury do rozwoju/ powstania nowej oferty kulturalnej, dla zwiedzających/ odbiorców projektu, projekt uzyska punkt za udostępnienie infrastruktury lub jej części do tej pory nieużytkowanej z przeznaczeniem jej na cele kulturalne, przy jednoczesnym przeprowadzeniu prac w obiekcie użytkowanym. Ponadto, ocenie podlegać będzie stworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej, zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych, wynikających z potrzeb w obszarze działalności kulturalnej.

Wnioskodawca uzyskuje 1 punkt za stworzenie warunków infrastrukturalnych do powstania nowej oferty kulturalnej i jednocześnie uzyskuje 1 pkt jeśli zostanie stworzona w dostosowywanym obiekcie/ powierzchni nowa oferta kulturalna.

Projekt oceniany będzie pod kątem czy przedmiotowa inwestycja wpływa na podniesienie atrakcyjności turystyczno-kulturowej regionu.

W zakresie długotrwałych efektów społeczno-ekonomicznych projektu ocenie podlegać będą bezpośrednie i pośrednie korzyści społeczno-ekonomiczne generowane przez projekt (dobór korzyści dostosowany do specyfiki projektu).”

IZ nie wskazuje sposobu przedstawienia oferty kulturalnej ani sposobu udokumentowania przeznaczenia kulturalnego obiektu. Powyższe leży po stronie Wnioskodawcy, którego obowiązkiem jest zapoznanie się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami oraz skonstruowanie wniosku aplikacyjnego w odniesieniu do kryteriów w nim zamieszczonych.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 2. Czy można przeprowadzić remont ruin?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Zgodnie z regulaminem dot. poddziałania 5.3.1 projekty mogą być realizowane tylko na zabytkach wpisanych do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wpisanych na listę Szlaku Zabytków Techniki. Zgodnie z brzmieniem Instrukcji wypełniania wniosku w przypadku realizacji projektów dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie na prowadzenie: prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, a także innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W każdym przypadku, gdy mamy do czynienia z projektem infrastrukturalnym, szczególnie gdy prace dot. projektu zostały już rozpoczęte, należy zapoznać się i zastosować pkt G.2.1 Instrukcji wypełniania wniosku (G.2.1 „Zezwolenie na inwestycję”). Jeśli wpisem do rejestru zabytków objęte są ruiny to prace konserwatorskie powinny polegać na zabezpieczeniu ruin.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 1. Czy na etapie składania wniosku z dniem 30.06.2017 r. pozwolenia na budowę muszą być prawomocne?
Odpowiedź, 29.05.2017 r.
Nie ma konieczności przedkładania pozwolenia na budowę na etapie oceny formalnej – jeśli jednak będzie ona dostarczona, wówczas na etapie oceny merytorycznej można uzyskać dodatkowe punkty w ramach kryterium merytorycznego ogólnego nr 8 Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (str. 28 Regulaminu) . By tak się stało, decyzja (pozwolenia na budowę) – zgodnie z brzmieniem kryterium – musi mieć charakter ostateczny.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś