Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Działanie 1.1 - Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza- konkurs nr [RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16]


Pytanie 7. Jaką intensywnością pomocy powinien zostać objęty wydatek związany z promocją projektu w zakresie działania 1.1 RPO WSL 2014-2020?
Odpowiedź, 26.06.2017 r.
W ramach działania 1.1 do wsparcia kwalifikują się projekty dotyczące infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego dotyczących pomocy publicznej . Z uwagi na powyższe w Regulaminie konkursu dla działania 1.1 zostały wskazane dwie podstawy prawne w zakresie przyznawania pomocy publicznej i pomocy de minimis dla projektów w ramach działania 1.1. Jest to rozporządzenie Ministra Rozwoju z 16 czerwca 2016r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 899) zwane dalej „rozporządzeniem na infrastrukturę badawczą” oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 488) zwane dalej „rozporządzeniem de minimis”. Ponieważ promocja projektu nie kwalifikuje się do objęcia pomocą w zakresie „rozporządzenie na infrastrukturę badawczą” (zgodnie z art.. 7 pkt 3 ww rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) to wydatek związany z promocją projektu może zostać ujęty w kosztach kwalifikowalnych projektu tylko w sytuacji, w której wydatek ten zostanie objęty pomocą przyznawaną na podstawie „rozporządzenia de minimis” Pozom dofinansowania wydatków, zgodnie z intensywnością określoną w SZOOP, może wynieść maksymalnie 50%.

Jeżeli infrastruktura badawcza będąca przedmiotem projektu będzie wykorzystywana zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej jak i niegospodarczej, zasadami pomocy państwa obejmuje się tylko te środki publiczne, które powiązane są z działalnością gospodarczą. W takim przypadku koszty, takie jak promocja projektu, powinny zostać podzielone we wniosku o dofinasowanie w tabeli kosztów na dwa zadania – objęte pomocą publiczną oraz nie objęte pomocą publiczną. Podział kosztów w ramach zadań dokonany zostać powinien zgodnie z założoną proporcją gospodarczego i niegospodarczego wykorzystania infrastruktury.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 6. Czy dokonanie wpisu do dziennika budowy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie powoduje nie dochowanie „efektu zachęty”?
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w artykule 6 stwierdza, że rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy, która wywołuje efekt zachęty.
Rozporządzenie uznaje, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności.
Rozporządzenie w art. 2 ust. 23 definiuje „rozpoczęcie prac” jako rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejęć „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem.
W związku z powyższym, inwestycja mogła zostać rozpoczęta przed złożeniem wniosku i tym samym Wnioskodawca nie dochował efektu zachęty w przypadku gdy pozwolenie na budowę jest związane dokładnie z projektem.
Rozpoczęcie realizacji projektu przed złożeniem wniosku potwierdza pierwszy wpis do dziennika budowy prowadzonego dla inwestycji ujętej w pozwoleniu na budowę (gdzie zakres pozwolenia obejmuje bądź wydatek niekwalifikowalny bądź kwalifikowalny). Prawo budowlane stanowi o tym, że już np. wytyczenie geodezyjne należy uznać za rozpoczęcie realizacji inwestycji. Za rozpoczęcie nie uznano by np. pierwszego wpisu informującego np. o tym, że kierownik budowy zamierza przeprowadzić szkolenie BHP.
Zagadnienie wymaga analizy w każdym przypadku indywidualnie. Elementy na które warto zwrócić uwagę przy analizie zagadnienia: czy pierwotne pozwolenie na budowę powstawało z założenia do celów projektu, czy np. występowały zmiany w projekcie, czy pozwolenie na budowę odpowiada dokładnie zakresowi projektu, czy jednak w związku z realizacją projektu pozwolenie będzie podlegało zmianie.

Ocena danego stanu faktycznego będzie dokonana także z uwzględnieniem zapisów ustawy „Prawo budowlane”, która stwierdza m.in.: art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

2. Pracami przygotowawczymi są:

1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Pytanie 5.
W przypadku, gdy 5 letni okres trwałości dla projektu upłynie, na jakich zasadach odbywać się będzie monitorowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej z uwzględnieniem mechanizmu monitorowania i wycofania. Czy po okresie trwałości nadal konieczne będzie stosowanie mechanizmu monitorowania i wycofania do infrastruktury niezamortyzowanej/nie umorzonej w 100% po upływie okresu trwałości?
Zagadnienie związane z trwałością projektu opisane w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013r.1 jest kwestią odrębną od mechanizmu monitorowania i wycofania. Mechanizm monitorowania i wycofania ma na celu weryfikację, czy warunki przyznania pomocy publicznej określone w szczególności w art. 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (zwanego dalej GBER).2 pozostają zachowane. Zgodnie z art. 26 ust. 1 GBER pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeśli infrastruktura badawcza wykorzystywana będzie do prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast jeśli infrastruktura badawcza infrastruktury badawczej objęta dofinansowaniem wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej, to na podstawie art. 26 ust. 7 GBER, musi zostać objęta mechanizmem monitorowania i wycofania. Wobec powyższego, jeśli po upływie okresu trwałości pozostaną niezamortyzowane/nie umorzone elementy infrastruktury projektu np. budynek sfinansowany w ramach projektu, to beneficjent nadal będzie zobligowany do wykazywania, czy wykorzystuje ten budynek do prowadzenia działalności gospodarczej w celu prowadzenia badań (po okresie trwałości działalność gospodarcza nie musi być związana z celami projektu). Taka weryfikacja nie będzie więc sprawdzała trwałości projektu, ale będzie polegała na sprawdzaniu czy warunki przyznanej pomocy publicznej zostają zachowane w całym okresie użyteczności infrastruktury b+r sfinansowanej w ramach projektu. Okres weryfikacji spełniania warunków przyznania pomocy publicznej określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 16 czerwca 2016r.3 Zgodnie z § 12 ust. 6 pkt. 1 lit a) ww. rozporządzenia mechanizm monitorowania i wycofania jest sprawdzany corocznie, co najmniej przez okres amortyzacji infrastruktury projektu.

---------------------------------------
1
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

3 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 16 czerwca 2016r w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016r., poz. 899).

Pytanie 4. Czy jest możliwa zmiana wskaźnika procentowego udziału działalności gospodarczej i niegospodarczej, jakie zostały osiągnięte na infrastrukturze projektu?
Wskaźnik
Wyliczenie procentowego udziału działalności gospodarczej i niegospodarczej, jakie zostaną osiągnięte na infrastrukturze projektu, powinno zostać dokonane w oparciu o obiektywną metodologię dobraną przez Beneficjenta do charakteru infrastruktury naukowo-badawczej. Metodologia może odnosić się do powierzchni infrastruktury naukowo-badawczej lub do czasu jej wykorzystania (np. w oparciu o kartę czasu pracy danego urządzenia).

Ustalona przez Beneficjenta wielkość jest zasadniczo stała przez cały okres realizacji projektu i jego okres trwałości.

Intensywność wykorzystania infrastruktury badawczej do prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym z właściwych dla Działania 1.1 kryteriów merytorycznych specyficznych.
Jest to ocena dokonywana metodą 0/1 i jej celem jest weryfikacja, czy planowana przez wnioskodawcę działalność gospodarcza z wykorzystaniem infrastruktury badawczej nie ma charakteru tylko pomocniczego. Zakłada się wykorzystanie na cele związane z działalnością gospodarczą na poziomie minimum 40% całkowitych rocznych zasobów danej infrastruktury.

Proporcja 40% kosztów związanych z działalnością gospodarczą do 60% kosztów związanych z działalnością niegospodarczą jest minimum wymaganym w RPO WSL 2014 – 2020. Większy udział kosztów związanych z działalnością gospodarczą jest premiowany wyższą punktacją w trakcie oceny merytorycznej (Kryterium: nr 12), jednakże wiąże się z objęciem większej części projektu pomocą publiczną i niższym dofinansowaniem. Należy pamiętać, że zadeklarowany udział działalności gospodarczej będzie wiążący. W przypadku jego nieosiągnięcia lub nieutrzymania możliwe będzie zastosowanie sankcji związanych z nieosiągnięciem lub nieutrzymaniem celu projektu. W przypadku jego przekroczenia możliwe będą sankcje wynikające z mechanizmu monitorowania i wycofania.

Pierwsze wyżej przedstawione kryterium merytoryczne specyficzne projektu ma charakter 0/1 w związku z czym nie będzie możliwa zmiana powodująca zmniejszenie wskaźnika wykorzystania infrastruktury na działalność gospodarczą poniżej 40%, z tego powodu, że kryterium to ma zasadniczy wpływ na wybór wniosku do dofinansowania i stanowi jeden z celów programu.

Jeżeli infrastrukturę badawczą wykorzystuje się do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, koszty i dochody z każdego rodzaju działalności należy rozliczać osobno także w okresie trwałości projektu. W sytuacji, gdy relacja między działalnością gospodarczą a niegospodarczą ulegnie zmianie w stosunku do założeń projektu (działalność gospodarcza będzie w kolejnych latach niższa niż założono we wniosku) IZ może być zobowiązana wyciągnąć konsekwencje skutkujące poporcjowanym zwrotem dofinansowania, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia wypłaty środków. W przypadku osiągnięcia wyższego udziału działalności gospodarczej zastosowanie znajdzie jedynie mechanizm wycofania.

Metodologia ustalania wskaźnika.
Zgodnie z § 12 ust. 6 pkt. 1 lit. b. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16.06.2016r. w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2016r. poz. 899) kryterium ustalania (metodologia) wskaźnika procentowego udziału działalności gospodarczej i niegospodarczej, jakie zostały osiągnięte na infrastrukturze projektu (wyliczenie wg powierzchni lub czasu wykorzystania infrastruktury) wskazane jest w umowie o dofinansowanie projektu i stosowane przez cały okres monitorowania zakresu działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem tej infrastruktury.
Beneficjent powinien dobrać wskaźnik wydajności infrastruktury badawczej (np. powierzchnia, roboczogodziny), który najlepiej oddaje charakter i sposób wykorzystania infrastruktury badawczej i który będzie podstawą monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej do działalności gospodarczej. Niemniej wskaźniki takie nie mogą być dobierane w sposób uznaniowy – mają w jak najpełniejszy, zobiektywizowany sposób odpowiadać sposobowi wykorzystania infrastruktury. Wybór określonych wskaźników powinien być poparty odpowiednim uzasadnieniem.

Pytanie 3. Czy środek trwały wytworzony (nabyty) przed 1.01.2014r. może stanowić wkład niepieniężny do projektu?
Zasady kwalifikowania i dokumentowania wkładu własnego regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne), umowa o dofinansowanie, a także dokumenty horyzontalne wymienione w pkt. 1.1 Przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020.

Zwracamy uwagę na pkt. 4.7. Wkład własny w/w Przewodnika, który stwierdza m.in., że wkład własny niepieniężny sfinansowany w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych stanowi wydatek niekwalifikowany. Za datę sfinansowania takiego wydatku uznaje się datę akceptacji wniosku o płatność zawierającego ten wydatek.

Wyżej wskazane dokumenty nie wymagają aby niepieniężny wkład rzeczowy był nabyty (ew. wytworzony) przez wnioskodawcę po 1.01.2014r. jako warunku uznania go jako wkładu niepieniężnego do projektu (przy zachowaniu wszelkich innych wymagań dot. kwalifikowalności wkładu niepieniężnego).

 Pytanie 2. „Co może być wkładem rzeczowym- szczegółowo”
Szczegółowo kwestię kwalifikowalności wkładu niepieniężnego regulują: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne), Wytyczne Programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ze szczególnym wskazaniem na część ogólną Wytycznych oraz właściwy dla Działania 1.1 Szczegółowy opis kategorii wydatków oraz zasad kwalifikowalności), umowa o dofinansowanie, a także dokumenty horyzontalne wymienione w pkt. 1.1 Przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020.

Pytanie 1. „Metodologia obliczania znaczącego wzrostu udziału przychodów z sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach wnioskodawcy".
Jednym ze wskaźników rezultatu bezpośredniego zawartych w kryteriach merytorycznych specyficznych jest znaczący wzrost udziału przychodów (przychody z działalności wspartej infrastruktury B+R) z sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach wnioskodawcy; wskaźnik monitorowany jest na poziomie projektu, określony na podstawie danych z analizy finansowej.

Już po zakończeniu szkolenia Ministerstwo Rozwoju (Departament Regionalnych Programów Operacyjnych) pismem z dnia 28 października 2016 r. nr DRP-II.7610.25.2016.MS, celem ujednolicenia podejścia do specyficznych wskaźników dla infrastruktury badawczej (PI 1a) oraz ewentualnych sankcji dla beneficjentów z tytułu nieosiągnięcia przedmiotowych wskaźników, przekazało uzgodnione z KE stanowisko w sprawie m.in. monitorowania wskaźnika przychodów z działalności komercyjnej w projektach z zakresu infrastruktury badawczej. Pismo to stwierdza, że wskaźnik ten jest określony we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie w ujęciu kwotowym lub procentowym.

RPO WSL (Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań; wskaźnik rezultatu bezpośredniego: „Wzrost przychodów z sektora biznesowego”) przyjmuje, że wskaźnik ten ujmowany jest kwotowo zaś ocena polegać będzie na stwierdzeniu wykazania przez wnioskodawcę tych przychodów oraz ocenie realności przedstawionego planu finansowego wnioskodawcy.
Wnioskodawca będzie zobowiązany do osiągnięcia wskaźnika rezultatu pn. „Wzrost przychodów z sektora biznesowego” w terminie 36 miesięcy od zakończenia pierwszego roku obrotowego, po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z opublikowanym regulaminem konkursu. W wyniku zapowiadanych konsultacji z Ministerstwem Rozwoju nie nastąpiła zmiana w tym zakresie.

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś