Przejdź do treści głównej

Pytania i odpowiedzi po spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego RIT z 20.08.2015r. w Częstochowie


Pytanie 1. Sposób oceny spełnienia kryterium 2. Stopień realizacji przez projekt celów Strategii ZIT/RIT mierzony stopniem wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników danego priorytetu ZIT/RIT w ramach Kryteriów zgodności ze Strategią ZIT/RIT ogólnych dla poddziałań ZIT/RIT - EFRR
Przy ocenie w/w kryterium przyjmuje się następującą ścieżkę postępowania:
1) projekt musi realizować przynajmniej jeden wskaźnik spośród wskazanych w Strategii ZIT/RIT;
2) w oparciu o informacje zawarte we wniosku należy określić obszar realizacji (gmina do 50 tys. mieszkańców lub gmina powyżej 50 tys. mieszkańców) lub obszar przeważający realizacji (wg. kosztów kwalifikowanych w projekcie):

Gminy do 50 tys. mieszkańców włącznie (gminy małe):
- Sub. Centralny – 23% wskaźnika dla Subregionu, 
- Sub. Zachodni – 50% wskaźnika dla Subregionu,
- Sub. Północny – 56% wskaźnika dla Subregionu,
- Sub. Południowy – 50% wskaźnika dla Subregionu

Gminy powyżej 50 tys. mieszkańców (gminy duże):
- Sub. Centralny – 77% wskaźnika dla Subregionu,
- Sub. Zachodni – 50% wskaźnika dla Subregionu,
- Sub. Północny – 44% wskaźnika dla Subregionu,
- Sub. Południowy – 50% wskaźnika dla Subregionu;

3) uwzględniając adekwatny wskaźnik produktu lub rezultatu bezpośredniego oraz jego ogólną wartość dla Subregionu wskazaną w Strategii ZIT/RIT, wartość wskaźnika dla danego projektu wskazaną we wniosku o dofinansowanie oraz w/w % wartość właściwą ze względu na lokalizację danego projektu, należy wyliczyć % udział realizacji wskaźnika przez projekt:
WD=[A/(B*C)]*100
Przy czym:
WD- wartość docelowa wskaźnika %,
A – wartość wskaźnika osiągana przez projekt,
B – ogólna wartość wskaźnika dla Subregionu wskazana w Strategii ZIT/RIT,
C- ww. procentowa wartość dla gmin dużych lub małych;

4) przy przyznawaniu punktów w pierwszej kolejności pod uwagę brane są wskaźniki z ram wykonania, jeśli takie występują; gdy beneficjent wykazał we wniosku realizację więcej niż jednego wskaźnika bierze się pod uwagę wskaźnik o najkorzystniejszej wartości);

Przykład I
• Projekt z Poddziałania 3.1.2 realizuje wskaźnik Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych o wartości 0,5 ha i jest realizowany na obszarze gminy małej w ramach RIT Zachodniego.
• Wskaźnik w Strategii RIT Subregionu Zachodniego dla Poddziałania 3.1.2 wynosi 3,9 ha.
• W RIT Zachodniego proporcja pomiędzy dużymi i małymi gminami wynosi 50% - 50%.
• WD = [0,5/(3,9*50%)*100
• Wskaźnik realizowany przez projekt (0,5 ha) stanowi 25,6% wartości wskaźnika zakładanego do realizacji przez gminy małe.
Na ocenie otrzymuje zatem 4 pkt.

Przykład II
• Projekt z Poddziałania 4.1.1 realizowany przez Powiat Tarnogórski w 60% (kosztów kwalifikowanych) na terenie Tarnowskich Gór a w 40% w Zbrosławicach realizuje wskaźniki:
- Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 2 szt.
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,49 MW.
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 50 t.
• Wskaźniki w Strategii ZIT Subregionu Centralnego dla Poddziałania 4.1.1 wynoszą:
- Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 20 szt.
- Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 24 szt.
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 13 MW 
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2283 t.
- W ZIT proporcja pomiędzy dużymi i małymi gminami wynosi 77% - 23%.
• Projekt musi zostać zakwalifikowany jako realizowany w przeważającej części na terenie gminy dużej, zatem do wyliczania wskaźnika bierze się pod uwagę 77% wskaźnika dla Subregionu.
• Wyliczając wartości dla wszystkich wskaźników wg algorytmu:
- Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: WD = [2/(20*77%)*100
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych:
WD = [0,49/(13*77%)*100
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: WD = [50/(2283*77%)*100
• Wskaźniki realizowane przez projekt stanowią odpowiednio:
- Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 13%
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 4,9%
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2,8%
• Oceniający powinien wziąć pod uwagę najkorzystniejszy wskaźnik, czyli pierwszy z ww. i przyznać 4 pkt.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś