Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Działanie 6.1 - drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne (RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18)


Pytanie 1. Proszę o wskazanie mapy, na podstawie której wnioskodawca może zweryfikować czy droga lokalna spełnia warunek  bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T.

Odpowiedź, 14.01.2019 r.
Przebieg sieci TEN-T został określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dn. 11 grudnia 2013 r. wraz z poźn. zm. wprowadzonymi rozporządzeniem delegowanym Komisji 2017/849 z dnia 7 grudnia 2016 r. w odniesieniu do map w załączniku I i wykazu w załączniku II do rozporządzenia.

Szczegółowa mapa przebiegu sieci TEN-T w Polsce w podziale na poszczególne rodzaje transportu znajduje się na stronie internetowej ec.europa.eu. Mapy pozwalają na określenie bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T, co stanowi wymóg formalny w ramach naboru nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18.

Warunek zapewnienia bezpośredniego połączenia drogi lokalnej należy postrzegać z punktu widzenia sieci bazowej[1] i kompleksowej[2] TEN-T i jej celów. Aby mówić o interoperacyjności[3], sieć TEN-T powinna istnieć, być w trakcie budowy lub być przewidziana do budowy w obecnej perspektywie finansowej. Kwestia zapewnienia połączeń i interoperacyjności krajowych, regionalnych i lokalnych systemów transportowych z systemem europejskim leży u podstaw europejskiej i krajowej polityki transportowej. Dlatego pod pojęciem „bezpośrednie” należy rozumieć drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w obecnej perspektywie finansowej siecią TEN-T.

Dlatego też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można mówić jeżeli budowany lub przebudowywany odcinek drogi lokalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady lub drogi ekspresowej (będącej w sieci TEN-T).

W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze) jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką. Takie samy zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z: innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T, istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi do budowy w obecnej perspektywie finansowej).

Takie same zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z:

- innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi,
przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T,
istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi do budowy w obecnej perspektywie finansowej).

[1] Sieć bazowa TEN-T: jest to sieć dróg, która powinna zostać zidentyfikowana, a właściwe działania do jej rozwoju powinny zostać podjęte do roku 2030 jako priorytet w ramach sieci kompleksowej. Sieć bazowa powinna stanowić podstawę rozwoju zrównoważonej multimodalnej sieci transportowej i stymulować rozwój całej sieci kompleksowej. Sieć bazowa, przedstawiona na mapach znajdujących się w załączniku I do rozporządzenia PE, obejmuje te części sieci kompleksowej, które są strategicznie najważniejsze dla realizacji celów polityki transeuropejskiej sieci transportowej i odzwierciedlają zmieniający się popyt na przewozy oraz potrzebę istnienia transportu multimodalnego.[2] Sieć kompleksowa TEN-T: jest to sieć dróg, która składa się ze wszystkich istniejących i planowanych infrastruktur transportowych transeuropejskiej sieci transportowej, jak również środków wspierających efektywne i zrównoważone z punktu widzenia społecznego i środowiskowego wykorzystywanie tej infrastruktury. Państwa członkowskie dokładają wszelkich możliwych starań w celu ukończenia sieci kompleksowej do dnia 31 grudnia 2050 r.[3] Interoperacyjność oznacza zdolność infrastruktury danego rodzaju transportu – wraz ze wszelkimi warunkami regulacyjnymi, technicznymi i eksploatacyjnymi – do umożliwiania bezpiecznych i nieprzerwanych przepływów ruchu, które spełniają wymagane osiągi dla tej infrastruktury lub tego rodzaju transportu;

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 2. Mając na uwadze nabór wniosków na projekty z zakresu dróg lokalnych, proszę o podanie Instrukcji, z których należy korzystać w celu przeprowadzenia pomiarów ruchu na drogach gminnych i powiatowych (Działanie 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18).

Pomiar natężenia ruchu pojazdów nie dotyczy nowobudowanych odcinków dróg.W celu przeprowadzenia pomiarów ruchu na przebudowywanych drogach, IZ RPO WSL na lata 2014-2020 rekomenduje stosowanie metodyki określonej w dokumentach:
a) Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych i powiatowych opracowanej przez IBDM  (dokumenty stanowią załączniki do ogłoszenia konkursowego).
b) Zasady prowadzenia pomiarów ruchu i określania wielkości SDR na drogach powiatowych i gminnych, roboczy dokument z 14 sierpnia 2018 r. opracowany przez Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu Departament Studiów GDDKiA. (dokument stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi).

W dokumentach tych znajdują się instrukcje, które ułatwią wykonanie analiz i prognozy ruchu. Z uwagi na termin przeprowadzenia naboru wniosków możliwe jest przeprowadzenie pomiaru ruchu w innym okresie niż wskazanym w ww. dokumentach.
Istnieje również możliwość przeprowadzenia pomiarów ruchu w oparciu o inne instrukcje, w takiej sytuacji należy przedstawić przyjętą metodykę pomiarów i uzasadnić jej stosowanie. Pomocne w przygotowaniu analizy specyficznej mogą być również zapisy Niebieskiej Księgi - infrastruktura drogowa.
Wyniki przeprowadzonych pomiarów ruchu należy przedstawić w formie dodatkowego załącznika, stanowią one podstawę oceny merytorycznej projektu.
Pomocne materiały:
Zasady prowadzenia pomiarów ruchu i określania wielkości SDR na drogach powiatowych i gminny
Niebieska ksiega
Załącznik 1 - formularz do pomiaru podstawowego metodą wideorejestracji
Załącznik 2 - Formularz pomiaru podstawowego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś