Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2018-12-28 [07:00:00] do 2019-03-28 [12:00:00]
Oś priorytetowa
6. Transport
Działanie
6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu


Informujemy o zmianie Regulaminu naboru, której celem jest uwzględnienie w zapisach regulaminu regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 694) oraz powiązanych zapisów SZOOP RPO WSL. Zmiana dotyczy możliwości wydłużenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, terminu na podpisanie umowy o dofinansowanie.
Data publikacji: 2020-08-06

Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z grudnia 2019 r. na styczeń 2020 r.
Data publikacji: 2019-12-31

Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z listopada 2019 r. na grudzień
 2019 r.
Data publikacji: 2019-11-29

Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z października 2019 r. na listopad 2019 r.
Data publikacji: 2019-10-31

Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z września 2019 r. na październik 2019 r.
Data publikacji: 2019-09-30

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. 
Data publikacji 26.07.2019 r.


Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 619/30/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-04-01

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18 w ramach Osi Priorytetowej VI Transport, Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – Typ 2. Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2018-12-28 (od godziny 07:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-03-28 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
styczeń 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego

Ograniczenie terytorialne: inwestycje realizowane tylko na terenie powiatów ziemskich (lubliniecki, tarnogórski, gliwicki, będziński, zawierciański, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, bielski, cieszyński, żywiecki, częstochowski, kłobucki, myszkowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski).

W ramach naboru obowiązuje zasada ograniczająca złożenie przez jednego wnioskodawcę - jednego projektu (Jeden beneficjent – maksymalnie jeden projekt).

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych.

W zakresie przedmiotowego konkursu dokonano podziału całej dostępnej alokacji na 17 powiatów ziemskich. Na każdy z powiatów przeznaczono osobną pulę środków na dofinansowanie projektów w wysokości: 3 608 916 PLN (na zasadach określonych w ppkt. 2.1.1. Regulaminu konkursu).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
64 960 500,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
15 000 000,00
Data określenia wartość w PLN 2018-10-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,3307 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (w wersja nr 14.0 przyjęta uchwałą nr 2249/289/V/2018 dnia 02 października 2018 r. wraz z aktualizacją załącznika nr 3 do SZOOP przyjętą przez Zarząd Województwa uchwałą nr 2356/293/V/2018 z dnia 16 października 2018 roku).

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 381
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2018-11-26
Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-06


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś