Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP


Pytanie 3. Czy zgodnym z poddziałaniem 3.1.1 będzie projekt, w którym na terenie poprzemysłowym zaadaptowany zostanie budynek (nieużytkowany obecnie) i zapewnione kompletne uzbrojenie oraz skomunikowanie działki? Przedmiotem najmu/dzierżawy będą powierzchnie w budynku. Do wskaźnika wliczona zostanie powierzchnia działki (ew. minus wybrane powierzchnie, ale co najmniej powierzchnia zabudowy budynku). Projekt przy założeniu, że zachowane zostaną limity nałożone na poszczególne elementy infrastruktury (zarówno budynki, jak i uzbrojenie i skomunikowanie – każdy z odrębnym limitem i wymogiem, że nie jest dominującym wydatkiem – poniżej 50% kosztów).

Odpowiedź, 25 stycznia 2018 r.
Zgodnie z definicją wskazaną w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020 (SZOOP) teren inwestycyjny to teren, mogący składać się z kilku bezpośrednio sąsiadujących działek, przygotowany pod działalność gospodarczą, zarówno produkcyjną jak i usługową, z wyłączeniem terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną. Zapisy SZOOP precyzują, iż w ramach Poddziałania 3.1.1 realizować można projekty polegające na przygotowaniu terenu pod inwestycje, celem udostępnienia terenu przedsiębiorcom, w szczególności MŚP (z wyłączeniem branży mieszkaniowej), chcących prowadzić działalność gospodarczą na danym terenie. Dopuszcza się adaptację budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym, ale jako uzupełniający element projektu.
Pytający zwraca uwagę na fakt, że przedmiotem najmu/dzierżawy będą powierzchnie w budynku.

Wobec przedstawionego stanu faktycznego i projektowanego, stwierdza się co następuje:

 1. Projekt nie polega na przygotowaniu terenu inwestycyjnego typu brownfield pod działalność gospodarczą, a jedynie na adaptacji budynku i zagospodarowaniu terenu poprzez kompletne uzbrojenie oraz skomunikowanie działki. W projekcie nie mamy zatem do czynienia z przygotowaniem terenów inwestycyjnych.

 2. Wykładnia językowa warunków programu przedstawionych w SZOOP nie pozwala na stwierdzenie, że „powierzchnia użytkowa budynku” stanowi synonim określenia „teren inwestycyjny”. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „teren” to „pewien obszar ziemi”.

 3. Zwraca się uwagę na założenia zawarte w Umowie partnerstwa - Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020, w odniesieniu do Celu tematycznego 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR). Umowa partnerstwa stwierdza, że „dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów otoczenie gospodarcze w postaci zbrojenia terenów inwestycyjnych i stref aktywności gospodarczej uzupełnione zostanie realizacją kompleksowych i skoordynowanych działań wzmacniających wizerunek regionalnej gospodarki obejmujących m.in. promocję gospodarczą regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym”.
Zauważyć należy, że zdefiniowanie celu tematycznego jako operacji „w postaci zbrojenia terenów inwestycyjnych i stref aktywności gospodarczej” nie jest możliwe do zastosowania wobec budynków, co potwierdza, że budynek nie stanowi terenu inwestycyjnego.

 4. Przedstawione w pytaniu założenie pozwala stwierdzić, że projekt nie spełnia określonego w Regulaminie konkursu kryterium dostępowego (limity i ograniczenia nr 4): „Wydatki związane z adaptacją budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym należy traktować jako uzupełniający element projektu (do 49% kosztów całkowitych projektu). Nie ma możliwości realizacji inwestycji polegającej wyłącznie na adaptacji budynków”.
Roboty polegające na zagospodarowaniu terenu/infrastruktury związanej z obsługą tego budynku (np. ogrodzenie, parking, uzbrojenie działki, skomunikowanie działki itp.) należy uznać za roboty związane z adaptacją tego budynku, ponieważ fizycznie warunkują jego użytkowanie oraz pozwalają na spełnianie wymogów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz dopuszczenie budynku do użytkowania przez właściwy organ nadzoru budowlanego (np. wymagania wynikające z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
Nadmienia się, że zachowanie ustalonego limitu dot. wydatków tytułem uzupełniających elementów projektu nie zmienia uzupełniającego charakteru robót adaptacyjnych budynku względem całego projektu, którego celem jest ułatwienie dostępu przedsiębiorcom do terenów inwestycyjnych.

 5. Zauważa się, że powierzchnia zabudowy budynku nie może być dominująca w powierzchni całego terenu inwestycyjnego wykazanego we wskaźniku produktu „Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych”, który jest definiowany w sposób następujący: „powierzchnia terenów inwestycyjnych, które w wyniku wspartych projektów zostały przygotowane do udostępnienia dla inwestorów zamierzających rozpocząć tam działalność gospodarczą. Dany teren inwestycyjny należy wykazywać we wskaźniku 1 raz, nawet jeśli w celu jego przygotowania realizowany był więcej niż 1 projekt (np. prace studyjno-koncepcyjne, niwelowanie gruntu, infrastruktura techniczna)”.Nie jest zatem dopuszczalna sytuacja, z gruntu przecząca celowi programu, w której powierzchnia terenu inwestycyjnego jest równa powierzchni zabudowy budynku, gdyż budynek jest elementem dodatkowym projektu.

Z uwagi na powyższe, przedmiot projektu przedstawiony w pytaniu nie jest zgodny z typem projektu przewidzianym do realizacji w ramach Poddziałania 3.1.1. RPO WSL.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 2. Czy możliwe jest adaptowanie budynku i udostępnienie go na potrzeby MSP? Czy konieczne jest przeznaczenie adaptowanego obiektu na cele inkubatora?

Odpowiedź, 25 stycznia 2018 r.
Projekt polegający wyłącznie na adaptacji budynku i udostępnieniu go na potrzeby MSP nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach poddziałania 3.1.1. Zgodnie z  Regulaminie konkursu kryterium dostępowego (limity i ograniczenia nr 4): „Wydatki związane z adaptacją budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym należy traktować jako uzupełniający element projektu (do 49% kosztów całkowitych projektu). Nie ma możliwości realizacji inwestycji polegającej wyłącznie na adaptacji budynków”. W ramach poddziałania 3.1.1 przewiduje się realizację projektów polegających na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.  Zgodnie z zapisami SZOOP, w projekcie realizowanym ze środków poddziałania 3.1.1, którego celem ma być tworzenie ulepszonych warunków do rozwoju MŚP, dopuszcza się koszty adaptacji budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym tylko jako uzupełniający element projektu. Powstały teren inwestycyjny (wraz z budynkiem) może zostać udostępniony dla MŚP chcących prowadzić działalność gospodarczą na danym terenie. Udostępnienie terenu inwestycyjnego może nastąpić m.in. w formie sprzedaży, najmu czy dzierżawy.

W szczególnym przypadku teren inwestycyjny może zostać przeznaczony na cele inkubatora przedsiębiorczości, tj. kiedy wnioskodawcą projektu jest podmiot zarządzający inkubatorem przedsiębiorczości. Jeżeli elementem projektu jest również adaptacja budynku, obiekt musi on być przeznaczony na cele inkubatora przedsiębiorczości. Ponadto, wsparcie infrastrukturalne IOB jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków, to jest: działalność IOB wpisuje się w krajową lub regionalną strategię inteligentnej specjalizacji, IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia, przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych, przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany, w realizacji przez IOB specjalistycznych usług zapotrzebowanych przez konkretnych przedsiębiorców wykorzystują dostępne standardy świadczenia usług wypracowanych co najmniej na poziomie krajowym, IOB dążyć będą do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych, w oparciu o otwartą konkurencję. Jednocześnie, projekt musi być zgodny z pozostałymi regułami obowiązującymi w poddziałaniu 3.1.1.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie 1. Czy możliwa jest adaptacja części obiektu już działającego?

Odpowiedź, 25 stycznia 2018 r.
Dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.1 przeznaczone jest na tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield. Do wsparcia kwalifikują się projekty polegające na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.  Zgodnie z SZOOP (Słownik terminologiczny) „brownfield” to obszar uprzednio wykorzystany dla celów przemysłowych, wojskowych lub pegeerowskich cechujący się najczęściej pewnym stopniem zanieczyszczenia (zdegradowania), który powinien zostać przywrócony do użytkowania poprzez nadanie nowych funkcji gospodarczych. Jeżeli dany obszar aktualnie jest wykorzystywany pod działalność gospodarczą, np. znajduje się tam obiekt już działający (w którym prowadzona jest działalność gospodarcza), to taki teren nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach poddziałania 3.1.1.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś