Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Poddziałanie 7.4.2 Outplacement- konkurs RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20


Pytanie 1. Jeśli, w ramach projektu będzie oferowana ścieżka aktywizacyjna oraz ścieżka dotacyjna, to czy osoby biorące udział w ścieżce dotacyjnej, jeśli w ramach projektu EFS otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, zostaną zaliczone do wskaźnika "liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie"?

Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
Tak, do wskaźnika liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie należy wliczyć wszystkie osoby, które zakończyły udział w projekcie, zarówno w ścieżkę aktywizacyjną jak i ścieżkę dotacyjną.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 2. Zgodnie z regulaminem konkursu minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. Czy oznacza to, że 50% jest brane proporcjonalne, tj. 50% z liczby osób z grupy aktywizacyjnej i 50% z liczby osób z grupy dotacyjnej, czy ogólnie 50% z liczby wszystkich osób, które zakończyły udział w projekcie. Przykładowo, jeśli do projektu zakwalifikowanych zostanie 30 osób - z tego 10 osób na ścieżkę aktywizacyjną, a 20 osób na ścieżkę dotacyjną, to, czy grupa dotacyjna (która w liczbie 20 osób otrzyma środki z EFS i rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej) może zapewnić realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie na wymaganym minimalnym
poziomie 50%?

Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r. 
W podanym przykładzie będzie to min 50% z 30 osób, które zakończą udział w projekcie.
Taką interpretację należy przyjąć w związku z brzmieniem: 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 –„IZ RPO oraz IP PO WER zapewniają, że minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewidziany w ramach projektów outplacementowych wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.

IZ RPO oraz IP PO WER zapewniają, że minimalny poziom wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie” wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. Definicja i sposób pomiaru ww. wskaźnika zostały określone w załączniku nr 2 do Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

oraz 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Załącznik nr 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS , gdzie w definicji operacyjnej można znaleźć zapis dotyczący wskaźnika liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie - „We wskaźniku należy wykazywać również osoby, które uzyskały wsparcie EFS na podjęcie działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem w projekcie uczestniczy 30 osób, z czego 10 w ścieżce aktywizacyjnej, a 20 w ścieżce dotacyjnej oraz żadna z tych 10 osób nie podejmie zatrudnienia, a każda z tych 20 podejmie działalność gospodarczą, wówczas wskaźnik zostanie osiągnięty.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 3. Czy w ramach projektu można kwalifikować koszt przeprowadzenia dla uczestników/czek projektu, którzy będą objęci ścieżką ukierunkowaną na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskania zatrudnienia szkoleń z zakresu np. prawa pracy, jeżeli jest to uzasadnione przeprowadzoną diagnozą grupy docelowej, niezależnie od wyniku IPD?

Prowadzone analizy wskazują na zapotrzebowanie na tego typu kurs z uwagi na ogromne braki wiedzy w tym zakresie potencjalnych uczestników/czek projektu, a mimo to Taryfikator dla przedmiotowego konkursu nie przewiduje bezpośrednio możliwości udzielenia wsparcia tego rodzaju.

Odpowiedź, 18 czerwca 2020 r. 
W ramach projektów mających na celu aktywizację zawodową/ wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rynku pracy realizowane są wyłącznie kursy/ szkolenia pozwalające na nabycie konkretnych kwalifikacji, czy też kompetencji zawodowych. Szkolenia, o których mowa w pytaniu - w przypadku osób nieposiadających odpowiednich (innych) kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu związanego z prawnymi aspektami zatrudnienia, nie przyczynią się bezpośrednio do zmiany sytuacji na rynku pracy uczestników projektu.  Z uwagi na powyższe brak jest możliwości ich realizacji na rzecz ww. osób.

Wyjątkiem oczywiście będą uczestnicy projektu, dla których kompetencje uzyskane w wyniku uczestnictwa w powyżej wskazanym szkoleniu będą uzupełnieniem posiadanych już kwalifikacji. Podkreślić natomiast należy, iż zakres wsparcia musi być indywidualnie dopasowany do potrzeb uczestnika i wynikać z Indywidualnego Planu Działania, a nie z odgórnych założeń realizatora projektu.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 4. W jaki sposób wyliczane jest wynagrodzenie kadry merytorycznej Wnioskodawcy, które miałoby być kosztem bezpośrednim we wniosku o dofinansowanie? Planujemy zrealizować część działań własnym sumptem, jednak nie wiemy jak wyliczyć stawkę godzinową takiego pracownika. Działamy na rynku agencji zatrudnienia już kilkanaście lat, zatrudniamy kilkadziesiąt osób, które mają różne warunki płacy - czy należy wyliczyć stawkę z uwzględnieniem danych historyczny - to za jaki okres? czy należy oprzeć tą stawkę o dane konkretnej grupy doradców?

Odpowiedź, 18 czerwca 2020 r.
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki na wynagrodzenie personelu projektu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Ustalając zatem wysokość wynagrodzenia osoby realizującej usługę poradnictwa należy uwzględnić stawki obowiązujące w agencji; stawka godzinowa nie powinna być zawyżona w odniesieniu do przyjętych wynagrodzeń (na analogicznych stanowiskach) w ramach działalności pozaprojektowej.

Ponadto, jeżeli stosunek pracy pracownika beneficjenta tylko w części obejmuje zadania w ramach projektu (np. na ½ etatu, ¼ etatu w ramach projektu), wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu są kwalifikowalne, o ile:

1. zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy,
2. zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę dookreślenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika,
3. wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada proporcji, o której mowa w lit. b, chyba że zakres odpowiedzialności, złożoność lub poziom wymaganych kompetencji na danym stanowisku uzasadnia różnicę w udziale wydatku do czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.

W związku z powyższym, rozliczając wynagrodzenie poszczególnych osób w trakcie realizacji projektu należy brać pod uwagę stawkę wynikająca z umowy konkretnego pracownika realizującego zadania w projekcie, adekwatnie do wymiaru czasu pracy w ramach projektu, szacując natomiast stawki dla potrzeb skonstruowania budżetu projektu należy przyjąć stawki uśrednione na analogicznych stanowiskach w ramach działalności podstawowej wnioskodawcy.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 5. Czy wszystkie szkolenia muszą być realizowane przez instytucje wpisane do RIS na dzień składania wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tematyki, czy dotyczy to wyłącznie szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych?

Odpowiedź, 18 czerwca 2020 r.
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu IOK zastrzega, iż usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Z uwagi na powyższe, w ramach projektu wszystkie szkolenia powinny być, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane, realizowane wyłącznie przez instytucje posiadające wpis do RIS – na moment wyboru podmiotu realizującego usługę szkoleniową oraz w trakcie realizacji tej usługi.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 6. Realizuję bardzo wartościowy cykl szkoleń, który uskuteczniam w mojej firmie od kilku lat.

Czy złożenie wniosku odbywać się ma na jakichś specjalnych dokumentach udostępnianych przez Urząd lub wg. konkretnej procedury, czy po prostu od 30.06. będzie można dostarczyć własną dokumentację projektu do rozpatrzenia i to wystarczy?

Odpowiedź, 19 czerwca 2020 r.

1. Zgodnie z podrozdziałem 2.7 pkt 1 regulaminu konkursu na stronie 34: Wnioskodawcy przy składaniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020, wyłącznie w formie elektronicznej, zobowiązani są przygotować wniosek aplikacyjny za pomocą systemu LSI 2014 (https://lsi.slaskie.pl), a następnie przesłać go w formacie .pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) z wykorzystaniem platformy SEKAP lub ePUAP wskazując w temacie/treści wiadomości pełny numer wniosku.

2. Projekty z tego konkursu obejmują – zgodnie z podrozdziałem 2.2 regulaminu konkursu – więcej narzędzi aktywizacji zawodowej niż tylko szkolenia. Zastosowanie w projekcie poszczególnych z nich musi wynikać z indywidualnych planów działania sporządzonych dla osób uczestniczących w tym projekcie. Każdy z uczestników projektu musi otrzymać ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Ponadto, wsparcie udzielane uczestnikom projektu musi być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Należy zadbać, aby zakładane efekty uruchamianych form wsparcia odpowiadały na zapotrzebowanie regionalnego lub lokalnych rynków pracy na określone kwalifikacje i umiejętności. Co więcej, realizacja obowiązkowego pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, wymaga od wnioskodawcy wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia lub zlecenia w ramach projektu ww. wsparcia podmiotowi, który taki wpis posiada.

3. Projekty są oceniane wg szeregu kryteriów szczegółowo opisanych w rozdziale 4 regulaminu konkursu, w tym m.in.:
wnioskodawca musi mieć co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z wskazanych w punkcie 2 niniejszej odpowiedzi narzędzi aktywizacji zawodowej na rzecz osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy;
wnioskodawca musi mieć odpowiedni potencjał finansowy, co oznacza, że jego obrót za ostatni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż najwyższa roczna kwota w budżecie planowanego projektu.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 7. Czy w projekcie można założyć wyłącznie ścieżkę wsparcia dla uczestników polegającą na wsparciu związanym z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, zgodnie ze standardem przedsiębiorczości tak, jak w projektach RPO 7.3.3?

Odpowiedź, 25 czerwca 2020 r.
Nie. Nie można.
Zgodnie z regulaminem konkursu (str. 20-21), uczestnik projektu musi mieć zapewnioną możliwość skorzystania ze ścieżki dotacyjnej albo ze ścieżki ukierunkowanej na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskania zatrudnienia. Gdyby projekt nie przewidywał tej drugiej ścieżki, wówczas nie zostałby spełniony wymóg regulaminu.

Ponadto, zgodnie z definicją kryterium dostępu nr 5, „Biorąc pod uwagę efektywność wsparcia oraz rezultaty długoterminowe, projekt nie powinien ograniczać się wyłącznie do wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 8. Jaka jest maksymalna dopuszczalna ilość wniosków  składanych przez jednego Wnioskodawcę w konkursie nr  RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20?

Odpowiedź, 3 lipca 2020 r. 
Regulamin nie określa maksymalnej liczby wniosków, które można złożyć.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 9. Jaką kwotę wsparcia pomostowego należy zaplanować w projekcie?
Czy kwotę w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w obecnym roku kalendarzowym tj. 2.600,00 zł brutto, czy w wysokości prognozowanego minimalnego wynagrodzenia na rok 2021 tj. 3.000,00 zł brutto?

Odpowiedź, 3 lipca 2020 r.
Wsparcie pomostowe przyznawane jest w formie comiesięcznych transz w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia na założenie własnej działalności gospodarczej. Tym samym, jeżeli to wsparcie udzielane będzie w 2021 roku,  uzasadnionym jest ujęcie wydatków w budżecie projektu w wysokości wynagrodzenia minimalnego prognozowanego (wskazując we wniosku o dofinansowanie wiarygodne źródło informacji, np. stronę internetową gov.pl).

Jeżeli faktyczna kwota minimalnego wynagrodzenia na 2021 rok będzie niższa niż kwota założona – na podstawie prognozy - we wniosku o dofinansowanie, wówczas beneficjent zobowiązany jest wypłacić kwotę faktyczną.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 10. Kryterium dostępu nr 11 wymaga posiadania przez lidera lub partnera co najmniej rocznego doświadczenia w realizacji przedsięwzięć na terenie woj. śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych.

Czy kryterium to zostanie uznane za spełnione jeżeli lider lub partner posiadają doświadczenie w realizacji poszczególnych "elementów pomocy" tj. doradztwa zawodowego, staży i praktyk na terenie woj. śląskiego ale wsparcie to nie było "typem wsparcia" outplacement?

Odpowiedź, 9 lipca 2020 r.
Tak. W niniejszym konkursie jest tylko jeden typ projektu, więc w tym kontekście przez „typy” należy rozumieć poszczególne elementy wsparcia wskazane w regulaminie, np. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, szkolenia, staże lub środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej.

Wśród odnośnych elementów nie ma wymienionych w pytaniu praktyk.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 11. Czy w projekcie można objąć wsparciem jedynie osoby zwolnione? (wykluczając osoby zagrożone i przewidziane do zwolnienia oraz osoby odchodzące z rolnictwa)?

Odpowiedź, 13 lipca 2020 r. 
Tak, pod warunkiem zamieszczenia stosownego uzasadnienia w treści wniosku o dofinansowanie.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 12. Czy w ramach kryt. premiującego mówiącego o rekomendacji ZIT, owa rekomendacja może pochodzić od RIT Subregionu Zachodniego? W kryterium jest zapis mówiący jedynie o ZIT (bez wskazania np. ZIT/RIT, jak było w przypadku niedawno zakończonego konkursu w ramach poddziałania 7.1.3).

Odpowiedź, 13 lipca 2020 r.
Rekomendacja może pochodzić wyłącznie od Instytucji Pośredniczącej ZIT.
Kryterium wynika z połączenia konkursów ZIT i RIT w jeden główny konkurs.
W kryterium tym jest mowa tylko o ZIT, gdyż w Działaniu 7.4 było wyodrębnione Poddziałanie 7.4.1 tylko dla ZIT.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 13. Czy uzyskanie rekomendacji od konkretnego ZIT/RIT zobowiązuje Wnioskodawcę do realizacji projektu jedynie w wybranym Subregionie, czy można zaplanować realizację projektu w woj. śląskim, w tym jego część w danym subregionie, z którego otrzymana została rekomendacja?

Odpowiedź, 13 lipca 2020 r.
Wnioskodawca jest związany treścią rekomendacji. Z tej treści powinno wynikać, czy jest zobowiązany realizować projekt na terenie całego czy tylko części subregionu, którego dotyczy rekomendacja. Jednakże wnioskodawca nie ma obowiązku ograniczać się do subregionu, którego dotyczy rekomendacja.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 14. Czy na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, w świetle zapisów dot. RODO, możliwe jest wskazanie kadry zarządzającej (m.in. kierownik projektu, specjalista ds. rozliczeń) z imienia i z nazwiska? Czy jednak należy opisać jedynie kwalifikacje i doświadczenie osoby, którą planuje się zaangażować na w/w stanowiska?

Odpowiedź, 13 lipca 2020 r. 
Można wskazać kadrę z imienia i nazwiska. W punkcie G wniosku o dofinansowanie znajduje się stosowna klauzula. Wnioskodawca podpisując wniosek zgadza się na przetwarzanie danych osobowych.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 15. Czy podmiot, który nie realizował projektu typu outplacement ale realizował działania z zakresu projektów aktywizacji zawodowej osób dorosłych, może uczestniczyć w przedmiotowym konkursie (spełnienie kryterium dostępu nr 9)?

Odpowiedź, 14 lipca 2020 r. 
W niniejszym konkursie jest tylko jeden typ projektu, więc w tym kontekście przez „typy” należy rozumieć poszczególne elementy wsparcia wskazane w regulaminie.

Podmiot, który ma co najmniej roczne doświadczenie w realizacji na terenie województwa śląskiego przynajmniej jednego z odnośnych elementów, spełnia kryterium. Nie musi zatem mieć doświadczenia w realizacji projektu outplacementowego.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 16- Webinarium. W ścieżce dotacyjnej zgodnie ze Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, należy zaproponować uczestnikom projektu usługi szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w trzech kategoriach. Czy w przypadku uczestnictwa w w/w szkoleniach, w projekcie należy także zagwarantować stypendium szkoleniowe?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r.  
Nie, gdyż stosowna część wytycznych rynku pracy nie wspomina o stypendiach w przypadku usług szkoleniowych udzielanych uczestnikom projektu przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 17- Webinarium. W Standardzie udzielania wsparcia związanego z organizacją staży na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.4.2 Outplacement - w części dot. wynagrodzenia zawarto zapis:

„Osobom uczestniczącym w stażu przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na niniejszy konkurs.”

W dalszej części tj. „UWAGA!” widnieje zapis „W związku z powyższym, kwotę stypendium wypłacanego osobie odbywającej staż, w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Czy stypendium stażowe wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Stypendium stażowe wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 18- Webinarium. W Standardzie udzielania wsparcia związanego z organizacją staży na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.4.2 Outplacement w części dot. wynagrodzenia zawarto zapis:

„Stażyści w okresie odbywania stażu objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Koszt tego ubezpieczenia ponoszony jest przez Beneficjenta.” Zaś w przypisach:

„Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych w całości przez płatnika tj. podmiot kierujący na staż.”

oraz

„Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do 0 zł.” Podobne zapisy są w przypadku stypendium szkoleniowego.

Czy zatem Beneficjent ponosi koszty składek zdrowotnych? Czy składki faktycznie należy zaplanować na poziomie 0zł ?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Koszty składek na ubezpieczenia ponosi podmiot kierujący na staż, tj. Beneficjent. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stypendium stażowego wynosi 0 zł. Beneficjent wypełnia stosowny druk ZUS.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 19- Webinarium. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (Rozdział 5, pkt. 11 i 12) efektywność zatrudnieniowa w projektach outplacementowych jest mierzona za pomocą wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”, którego minimalny poziom wynosi 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.

Ponadto do osób, które podjęły pracę, zalicza się (zgodnie z definicją wskazaną w WLWK) te, które:

- „wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie”;

- prowadzą działalność na własny rachunek, tj. „osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową”;

- podjęły zatrudnienie subsydiowane.

Wobec powyższego czy osoby, które uzyskały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie nadal ją prowadzą wliczamy do tego wskaźnika? 

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Tak. Osoby, które uzyskały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie nadal ją prowadzą, powinny zostać wliczone do tego wskaźnika.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 20- Webinarium. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (Rozdział 5, pkt. 11 i 12) regulują kwestie związane z efektywnością zatrudnieniową w projektach outplacementowych. Nie wskazują jednak, jakie są minimalne wymogi, które muszą zostać spełnione w przypadku osób zatrudnianych. W przypadku  efektywności zatrudnieniowej w projektach, których dotyczą Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zostały określone wymogi np. „kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione, jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony przynajmniej na ½ etatu na okres co najmniej 1 miesiąca”.

Wobec powyższego, czy są jakieś wymogi dot. okresu zatrudnienia /części etatu na jaki UP ma być zatrudniony, by wliczyć daną osobę do wskaźnika efektowności zatrudnieniowej w projektach outplacementowych?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
W przypadku projektów outplacementowych bazujemy wyłącznie na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych, która określa definicję wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”, która nie reguluje wymogów w przedmiotowym zakresie.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 21- Webinarium. Na jakiej podstawie rozliczana ma być refundacja kosztów związanych z odbywaniem staży firmom, które będą przyjmować na staż?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Jeżeli chodzi o wydatki, o których mowa w sekcji 3.5.2 pkt 18 wytycznych rynku pracy, rozliczane są standardowo: na podstawie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 22- Webinarium. Czy projekt skierowany do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem grupy przedsiębiorstw, jednak nie wymienionych z nazwy należy traktować jako projekt zamknięty? Analiza sytuacji problemowej jest przygotowana i dotyczy tej grupy przedsiębiorstw, jednak z uwagi na ich liczbę nie można ich wymienić z nazwy.

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Nie. W przypadku projektów zamkniętych należy wskazać nazwę oraz NIP/REGON przedsiębiorstwa.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 23- Webinarium. Czy w przypadku projektu zamkniętego - w związku z faktem, że rozstrzygnięcie konkursu planowane jest dopiero w październiku (sytuacja obecnie identyfikowana może ulec zmianie, np. osoby zwolnione, albo te którym nie przedłużono umów znajdą samodzielnie zatrudnienie) - można zawrzeć zapis, że w przypadku problemów z rekrutacją, rekrutacja do projektu zostanie otwarta dla szerszej grupy?

Wówczas w kryterium dostępu nr 2 dot. projektów otwartych zamieszczona zostałaby informacja,  że w przypadku otwarcia projektu, grupa docelowa zostanie poszerzona i grupę docelową będą stanowić zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących) oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Czy takie działania są dopuszczalne? Czy w takim przypadku spełnione będzie kryterium dostępu nr 2?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Celem projektów outplacementowych jest jak najszybsza ponowna aktywizacja zawodowa osób zwalnianych. Jedną z zasad naczelnych realizacji tych projektów jest elastyczność. W świetle powyższego, tak.

Niemniej jednak w takim przypadku, nie zostanie spełnione kryterium dodatkowe przewidziane dla projektów o charakterze zamkniętym.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 24- Webinarium. W Regulaminie konkursu ujęto kryterium dodatkowe „Czy co najmniej 40% uczestników projektu po opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie kontynuowało zatrudnienie?”

Ponadto w Regulaminie (przy kryterium dot. efektywności zatrudnieniowej)  mamy informację, że do osób, które podjęły pracę, zalicza się (zgodnie z definicją wskazaną w WLWK) te, które:

- „wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie”;

- prowadzą działalność na własny rachunek, tj. „osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową”;

- podjęły zatrudnienie subsydiowane.

Ponadto w Regulaminie konkursu zawarto zapis:

„Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (Rozdział 5, pkt. 11 i 12) efektywność zatrudnieniowa w projektach outplacementowych jest mierzona za pomocą wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”, którego minimalny poziom wynosi 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.”

Czy wobec powyższego wszystkie projekty, które uzyskają pozytywną ocenę spełniają kryterium i dostaną 2 punkty, gdyż trzeba zadeklarować 50% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Tak.
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 25- Webinarium. Jeśli uczestnikiem projektu jest pracownik zagrożony zwolnieniem, który zostanie przeszkolony w ramach projektu i będzie kontynuował zatrudnienie, czy koszt jego wsparcia będzie stanowić pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Tak.
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 26- Webinarium. Czy jest możliwe skierowanie wsparcia wyłącznie do jednej z podgrup, np. wyłącznie do osób zwolnionych?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Tak. Pod warunkiem, że wynika to z diagnozy

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 27- Webinarium. Czy poradnictwo psychologiczne można zastosować do osób skierowanych na ścieżkę dotacyjną?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Uwzględniając grupę docelową, w opinii IOK, dopuszczalnym jest założenie w ramach projektu wsparcia w przedmiotowym zakresie.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 28- Webinarium. W przypadku projektów, które mają charakter otwarty, grupę docelową projektu stanowią zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących) oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Odnosząc się do informacji, że projekt może być skierowany tylko do osób zwalnianych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych, bez osób odchodzących z rolnictwa proszę o ustosunkowanie się do niniejszej kwestii w kontekście kryterium dostępu.

Spójnik oraz sugeruje, że wszyscy muszą być objęci projektem.

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
W kryterium są wymienione wszystkie możliwe grupy do wsparcia. Wnioskodawca nie ma obowiązku obejmować wszystkich, jednak wybór musi wprost wynikać z diagnozy.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 29- Webinarium. Czy kwota stypendium 1536,50 to kwota netto?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Tak.
Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 30- Webinarium. Czy w ramach ścieżki dotacyjnej na rozpoczęcie działalności nie należy zakładać doradztwa zawodowego? 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, są dopuszczalne szkolenia indywidualne. Czy takie szkolenia można przewidzieć?  Proszę o odniesienie się do powyższego w kontekście  zapisów  standardu dotyczących oficera dotacyjnego, który pomaga w przygotowaniu biznes planu?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Należy założyć doradztwo zawodowe, nie można jednak założyć typowo wsparcia doradczego dot. Np. prowadzenia firmy, czy pomocy w wypełnianiu biznesplanu. Szkolenia indywidualne możliwe są tylko w wyjątkowych przypadkach i wymagają uzasadnienia w treści wniosku o dofinansowanie. Zadaniem oficera dotacyjnego jest natomiast jedynie pomoc w technicznym wypełnieniu biznesplanu.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 31- Webinarium. Czy w ścieżce zawodowej należy założyć także stypendium szkoleniowe?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Jeżeli są założone szkolenia i z potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników projektu wynika, iż koniecznym jest założenie tego typu wsparcia - jak najbardziej należy je założyć.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 32- Webinarium. Czy w ramach ścieżki dotacyjnej jest możliwe wparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Jeżeli z potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników projektu wynika, iż koniecznym jest założenie tego typu wsparcia - jak najbardziej należy je założyć.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 33- Webinarium. Czy w przypadku zaplanowania tylko ścieżki dotacyjnej zawierającej doradztwo oraz szkolenia Wnioskodawca spełnia Kryterium dostępu nr 5, które wskazuje, iż w ramach projektu co najmniej 3 elementy wsparcia powinny zostać zaplanowane?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Kryterium nie zostanie spełnione, gdyż jego definicja wskazuje, żeby zakres projektu nie obejmował wsparcia jedynie na rzecz przedsiębiorczości.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 34- Webinarium. Jakie PKD projektu należy ująć?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Nie jest to kryterium oceny.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 35- Webinarium. Czy konieczne jest zapewnienie wsparcia pomostowego przedłużonego dla wszystkich uczestników projektu?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Tak, we wniosku o dofinansowanie należy zaplanować wydatki związane ze wsparciem pomostowym (zarówno podstawowym, jak i przedłużonym) dla wszystkich uczestników projektu przewidzianych do objęcia wsparciem w ramach ścieżki dotacyjnej.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 36- Webinarium. Dotyczy stażu. Czy pracodawca wystawia FV na rzecz Beneficjenta?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Jeżeli przepisami prawa wymagane są środki ochrony osobistej, przedsiębiorca u którego uczestnik projektu odbywa staż, przedstawia Beneficjentowi odpowiednie faktury (wystawione na tego przedsiębiorcę).

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 37- Webinarium. Czy projekt musi być skierowany do osób zwolnionych z branży górniczej - również
w związku pandemią COVID - 19?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Projekt nie musi być skierowany do osób zwolnionych z branży górniczej. Niemniej jednak osoby spełniające kryteria, o których mowa w pytaniu, powinny mieć pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 38- Webinarium. Czy projekt skierowany np. do firm z parku, czy strefy należy traktować jako projekt zamknięty – w przypadku braku nazw konkretnych firm? Czy powyższe nie będzie stanowiło sprzeczności z kryterium dostępu nr 2  dot. szerokiego ujęcia grupy docelowej?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Projekt, w ramach którego wsparcie nie jest skierowane do pracowników  konkretnych firm należy traktować jako projekt otwarty.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pytanie 39- Webinarium. Czy w budżecie projektu musimy zaznaczyć wydatki związane z COVID?

Skoro obejmujemy wsparciem osoby zagrożone zwolnieniem lub zwolnione?

Odpowiedź, 30 lipca 2020 r. 
Zapisy dokumentacji konkursowej nie nakładają na Beneficjentów obowiązków w przedmiotowym zakresie.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś