Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zamykanie projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (rozliczanie końcowe projektu, trwałość projektu) - szkolenie 06.10.2020 r.


Pytanie 1. Czy nieprawidłowością i próbą uszczuplenia budżetu Unii Europejskiej jest następująca sytuacja mająca miejsce u beneficjenta?
W ramach realizowanego projektu zostały zapłacone na rzecz ZUS składki za miesiąc marzec, które następnie zostały ujęte we wniosku o płatność za okres do 31.03.2020 r. Po sporządzeniu wniosku o płatność, jednostka złożyła do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS w wysokości 50% składek należnych, w związku z przepisami tarczy antykryzysowej. Przed zatwierdzeniem wniosku o płatność jednostka otrzymała informacje o przyznaniu jej tego zwolnienia z ZUS. Następnie w efekcie otrzymanego zwrotu składek z ZUS zostały pomniejszone wydatki unijne, a co za tym idzie zwrot został uwidoczniony w kolejnym wniosku o płatność zgodnie z datą otrzymanego zwrotu z ZUS. Instytucja Zarządzająca twierdzi, że fakt ubiegania się o zwolnienie ze składek powinien być uwidoczniony we wniosku obejmującym okres do 31.03 i uznała postępowania beneficjenta za nieprawidłowość.
Faktycznie w wyniku zwrotu części składek z ZUS wydatki unijne uległy zmniejszeniu i nie nastąpiło uszczuplenie budżetu Unii Europejskiej.
Instytucja Zarządzająca wezwała beneficjenta do zwrotu dofinansowania w wysokości 50% składek ZUS wykazanych we wniosku obejmującym okres do 31.03.2020 r., wraz z odsetkami.
Jak należy wykazywać we wnioskach o płatność zwroty dokonanych wcześniej wydatków np. w wyniku faktur korygujących czy zwrotów z ZUS, w miesiącu poniesienia wydatku czy w miesiącu otrzymania zwrotu?

Odpowiedź.

Zwrot dotyczył wydatku poniesionego już z budżetu projektu, stąd wystąpiło podwójne finansowanie części składek ZUS za marzec, dlatego naliczono odsetki.
Podwójne finansowanie w tym przypadku potraktowano, jako nieprawidłowość tj. łamanie przepisów i wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, a nie jako nadużycie – świadome ukrywanie faktu odzyskania ZUS w celu uzyskania osobistych korzyści. Inaczej IZ nie mogła postąpić, gdyż obowiązuje ją dyscyplina finansów publicznych.


Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

Pytanie 2. Czy podczas zatrudnienia subsydiowanego połączonego z doposażeniem stanowiska pracy, pracodawca może zmienić miejsce wykonywania działalności gospodarczej - zmiana województwa?

Odpowiedź.

Pytanie prawdopodobnie zadał powiatowy urząd pracy. W tym przypadku temat ten jest uregulowany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych pup. Głównym celem subsydiowania zatrudnienia oraz doposażenia i wyposażenia miejsca pracy jest aktywizacja zawodowa bezrobotnego zarejestrowanego w danym pup. Zmniejszenie bezrobocia korzystnie wpływa na rozwój województwa. Jeśli pracodawca przeniósł swoją siedzibę poza województwo łódzkie, ale nadal zatrudnia bezrobotnego skierowanego przez dany pup, spełnione są wymogi ustawy i dokumentacji naboru. Jeśli natomiast zwolnił skierowanego bezrobotnego, zgodnie z ustawą i umową spisaną z pracodawcą, należy naliczyć proporcjonalnie zwrot dotacji.

Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

 

Pytanie 3. W ramach projektu ( okres trwania 2 lata ) działa Klub Seniora, Placówka wsparcia dziennego, usługi opiekuńcze, pomoc sąsiedzka i mieszkanie chronione. Na czym w tym wypadku będzie polegać trwałość projektu, rezultatu? Rozumiem, że musimy wykazać gotowość do dalszej realizacji tych działań. Jeżeli będą chętni do skorzystania z tych usług to musimy świadczyć te usługi dokładnie w ten sam sposób, na tym samym poziomie, jak to było realizowane w projekcie tzn. wszystkie zajęcia, transport, catering, zatrudniać osoby na zlecenie do pomocy sąsiedzkiej? Czy wystarczy, że działa np. Klub Seniora a zajęcia i catering będą dodatkowo płatne lub nie będzie tych zajęć, cateringu?

Odpowiedź.

Trwałość projektu z art. 71 Rozporządzenia ogólnego będzie miała miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy w projekcie były ponoszone wydatki w ramach cross-financingu np. na remont i adaptację Klubu Seniora czy mieszkań chronionych. W takim przypadku trwałość polega na niepoddaniu projektu znaczącej modyfikacji przez okres 5 lat po jego finansowym rozliczeniu. Jeśli pytanie zadało MŚP, okres ten wynosi 3 lata. Szczegółowo ten zakres omówiono na zajęciach. Podsumowując zapisy z prezentacji, w tym przypadku nie można sprzedać/wnieść do innego podmiotu aportem/udziałem obiektu Klubu Seniora, mieszkań chronionych, ani zmienić przeznaczenia tych obiektów w okresie trwałości.

Trwałość rezultatu zaczyna się po zakończeniu finansowania ze środków EFS a okres trwania zależy od zapisów umowy o dofinansowanie. Jeśli finansowanie z EFS usług społecznych trwało np. 2 lata to okres trwałości rezultatu zaczyna się natychmiast po zakończeniu finansowania z EFS i trwa 2 lata.

W tym czasie usługi mają być w gotowości tj. o podobnej jakości, jak w trakcie projektu. Kto będzie za nie płacił wynika z wniosku o dofinansowanie. Jeśli autor obiecał, że będą finansowane np. przez gminę, gmina musi zaplanować środki na ten cel. Jeśli we wniosku o dofinansowanie wpisano, że usługi będą świadczone za częściową odpłatnością, taka odpłatność w okresie trwałości może być pobierana.

Gotowość do dalszego świadczenia usług należy udowodnić np. przechowując screeny ekranów ze strony internetowej, na której zamieszczono informacje o możliwości skorzystania z zajęć w Klubie Seniora, mieszkaniach chronionych, pomocy sąsiedzkiej czy usług opiekuńczych. Jeśli nie zgłosili się chętni, nie mówimy o łamaniu trwałości rezultatu. Rodzaje zajęć w Klubie Seniora i świadczonych usług społecznych nie muszą stanowić identycznego katalogu, jak we wniosku o dofinansowanie. Wdrażane wsparcie zależy od potrzeb zgłoszonych przez chętnych spełniających wymogi grupy docelowej.

Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś