Przejdź do treści głównej

FAQ w systemie PEFS dla RPO WSL 2014-2020 - materiał dla Beneficjentów


W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony Beneficjentów odnośnie obowiązującej  „Instrukcji wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL” (dalej: instrukcja) Instytucja Zarządzająca (dalej: IZ) przedstawia „FAQ w systemie PEFS dla RPO WSL 2014-2020” czyli zestawienie pytań i odpowiedzi – jako materiał pomocniczy zawierający doszczegółowienie instrukcji do PEFS.

Jednocześnie materiał przy najbliższej aktualizacji zostanie ujęty w instrukcji wypełniania formularza PEFS.

Pytanie 19. Jak określać datę rozpoczęcia udziału w projekcie.
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Data rozpoczęcia udziału w projekcie wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jest datą udziału w pierwszej formie wsparcia, ponadto IZ zaleca, aby była także zgodna z datą podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. W  przypadku kiedy data przystąpienia do pierwszej formy wsparcia jest inna niż data podpisania deklaracji uczestnictwa,  postępując zgodnie z zapisami w/w wytycznych Beneficjent wprowadza datę udziału w pierwszej formie wsparcia jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie. Wyjątkiem jest sytuacja w której charakter działań projektowych warunkuje fakt, iż data podpisania deklaracji była także pierwszym rodzajem przyznanego wspracia (uczestnik otrzymał dodatkowo wsparcie w postaci np. doradztwa), wobec czego jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie Beneficjent podaje datę podpisania deklaracji. 
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 18. Jak określać datę zakończenia udziału w projekcie.
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Zakończenie udziału w projekcie wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jest definiowane jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu (przerwanie udziału w projekcie). Niemniej w przypadku kiedy uczestnik zakończył udział w projekcie, biorąc udział we wszystkich przeznaczonych dla niego formach wsparcia, za datę zakończenia uznajemy dzień udzielenia ostatniego wsparcia. 

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 17. Zakończenie udziału zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia jest definiowane w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako wzięcie udziału uczestnika we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wspracia. Niemniej jednak w przypadku kiedy Beneficjent omyłkowo zaznaczy "TAK" (ma do wyboru TAK/NIE lub jeśli nie dotyczy nie zaznacza), system LSI nie ma możliwości odznaczenia tego pola, co powoduje niespójność przedstawianych danych ze stanem faktycznym. Ponadto jest to jedna z informacji monitorowanych w SL w zakresie danych uczestników (zgodnie z treścią pisma z MIR z dn. 19 sierpnia 2015 o sygn. DZF.8630.41.2015.MT).
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Jeśli sytuacja dotyczy jednego bądź kilku uczestników, Beneficjent usuwa ich dane z modułu PEFS po czym wprowadza ponownie bez odznaczania przedmiotowego pola. Jeśli sytuacja dotyczy większej grupy uczestników, albo jeśli jest to jedyny błąd w zakresie wnp, IZ zobowiązuje beneficjenta do skorygowania powyższych danych wraz ze złożeniem kolejnego WNP.  Powyższe sytuacje nie mają wpływu na poświadczenie kwalifikowalności wydatków na etapie weryfikacji danego WNP.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 16. Kiedy i jak Beneficjent ma wypełniać w PEFS  pole Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie, Sytuacja (2)… Kiedy właściwym jest wypełnienie wyłącznie "jednej sytuacji", a kiedy "dwóch"? Co w przypadku, kiedy z listy wybieralnej w polu "Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie" dla danego uczestnika projektu Beneficjent może wskazać 3 sytuacje osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie?   
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Zgodnie z instrukcją wypełniania  PEFS w systemie LSI, w momencie kiedy od daty zakończenia udziału w projekcie nie minął jeszcze okres 4 tygodni Beneficjent wybiera status Sytuacja (1) „w trakcie monitorowania”. Niemniej jednak w przypadku kiedy okres 4 tygodni (od daty zakończenia udziału w projekcie) minął Beneficjent aktualizuje dane i wybiera jedną z możliwych odpowiedzi (z listy rozwijalnej), która odzwierciedla obecną sytuację uczestnika (np podjął zatrudnienie, uzyskał kwalifikacje itp..) Z uwagi na techniczną możliwość systemu wskazania wyłącznie dwóch: Sytuacji(1)...  i Sytuacji (2)...Beneficjent przyporządkowuje danemu uczestnikowi maksymalnie  2 sytuacje, które odzwierciedlają obecny stan rzeczy. Powyższe skutkuje także wykazaniem uczestnika we właściwych wskaźnikach rezultatu. 

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 15. Zgodnie z instrukcją wypełniania PEFS w systemie LSI po wypełnieniu rodzaju przyznanego wsparcia skierowanego dla danego uczestnika Beneficjent ma obowiązek wskazać datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału w danym wsparciu. W przypadku uczestników, którzy w ramach projektu mają zaplanowane kilka rodzajów wsparcia (często o tożsamym charakterze) Beneficjent wprowadza każde kolejne wsparcie przypisane konkretnemu uczestnikowi wraz z datą - powyższe dane wygenerowane w raporcie PEFS są nieczytelne co powoduje utrudnienie i wydłużenie procesu weryfikacji WNP.
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
W przypadku, kiedy dany uczestnik projektu w ramach działań projektu jest objęty kilkoma formami wsparcia o tożsamym charakterze w polu Przyznane wsparcie - Rodzaj przyznanego wsparcia Beneficjent raz podaje informację zgodną z charakterem wsparcia kierowanym do danego uczestnika wraz z datami granicznymi, kiedy dane wsparcie zostało uczestnikowi udzielone. Rodzaj przyznanego wsparcia sprawdzany jest przez IZ pod kątem zgodności założeń wskazanych w WND. 

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 14. Jak wykazywać we wskaźnikach uczestnika, który powraca do projektu po przerwanym udziale?
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie. Dodatkowo w PEFSie należy usunąć datę zakończenia udziału w projekcie dla powracającego uczestnika do projektu, ponieważ dane osoby nadal uczestniczącej we wsparciu nie powinny mieć przypisanej daty zakończenia udziału w projekcie. Dane dotyczące wykazania danego uczestnika we wskaźniku produktu pozostają bez zmian. Wobec powyższego raz wprowadzona data rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie  pozostaje bez zmian. 

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 13. Beneficjenci mają trudność z weryfikacją wprowadzonych przez siebie danych do bazy PEFS ponieważ nie ma możliwości systemowych wygenerowania raportu z danymi PEFS przed złożeniem WNP. 
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
IZ rekomenduje Beneficjentom, aby odpowiednio wcześniej wprowadzili dane do modułu PEFS, tak by móc złożyć WNP w systemie LSI wyłącznie na potrzeby wygenerowania raportu CSV po czym wycofać WNP z systemu LSI, gdyż taką techniczną możliwość daje system. Niemniej jednak Beneficjent musi mieć na uwadze  fakt, iż ostateczne złożenie WNP w LSI i SEKAPie do IZ, musi nastąpić przy zachowaniu terminu. 

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 12. Jaki zakres danych kontaktowych jest wymagany w PEFS - w polach odnoszących się do Adresu e-mail/ Telefonu kontaktowego?
Odpowiedź, 07.08.2017 r.
Instrukcja wypełniania PEFS w punkcie odnoszącym się do momentu zbierania danych informuje, że "Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek konieczny udziału danej osoby we wsparciu" oraz "Jeżeli nie jest możliwe określenie wszystkich wymaganych danych osobowych, nie można wykazywać danej osoby jako uczestnika projektu, a co za tym idzie – powiązanych z nim wskaźników produktu i rezultatu." Natomiast wg Załącznika nr 7 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym obejmuje m.in. dane kontaktowe. Wobec powyższego Beneficjent zobowiązany jest więc do podania: Adresu e-mail/ Telefonu kontaktowego - przyjmuje się założenie, że Beneficjent zobowiązany jest do podania minimum jednej danej teleadresowej pozwalającej na kontakt z uczestnikiem projektu.

W przypadku Uczestnika indywidualnego konieczne jest uzupełnienie jednego z pól „Telefonu kontaktowego” lub „Adresu e-mail”, przy czym struktura numeru telefonu to kombinacja liczb i cyfr (15 znaków), adres e-mail to: xxx@xxx.xxx, w przypadku braku adresu e-mail należy pozostawić pole nieuzupełnione (nie ma możliwości wskazywania "brak" w polu adres e-mail). W przypadku, kiedy uczestnik projektu nie posiada ani numeru telefonu ani adresu e-mail np. osoba bezdomna, wówczas należy podać dane umożliwiające kontakt z tą osobą  np. numer telefonu noclegowni, w której przebywa bezdomny lub adres email beneficjenta/ osoby upoważnionej u beneficjenta, która go zrekrutowała.
 
W przypadku Uczestnika – pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu konieczne jest uzupełnienie „Telefonu kontaktowego” oraz „Adresu e-mail”, przy czym struktura numeru telefonu to kombinacja liczb i cyfr (15 znaków), adres mail to: xxx@xxx.xxx (nie ma możliwości wskazywania "brak" w polu adres e-mail oraz telefon). 

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 11. Beneficjent nic nie zaznaczył w polu wsparcie udzielone instytucji (możliwe do wyboru TAK lub NIE). 
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Jeśli we wniosku o dofinansowanie została wypełniona część B.11.1. Osoby i/lub podmioty/instytucje, które zostaną objęte wsparciem to wówczas powyższe dane powinny być uzupełnione w PEFS. W przypadku kiedy w okresie rozliczeniowym Beneficjent nie udzielił wsparcia Instytucji - Beneficjent uzupełnia NIE.  Pole nie może zostać puste, Beneficjent zostanie wezwany do uzupełnienia danych jeśli nie zostało poprawnie uzupełnione powyższe pole. Brak Instytucji jest równoznaczny z brakiem konieczności uzupełnienia danych. 

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 10. W instrukcji do wypełniania PEFS nie jest zapisane wprost, że w części dot. danych Instytucji objętych wsparciem, Beneficjent ma wpisać dane każdej szkoły a nie Zespołu Szkół oraz jak ma wpisywać nr NIP.  Jednocześnie istnieje ryzyko błędnie wykazanych wartości we wskaźnikach, np: jeśli wsparcie w ramach jednego projektu otrzyma  technikum i liceum, to mamy 2 Instytucje, czyli np. 200% realizacji wskaźnika.
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół mają być wykazywane oddzielnie. Jednej szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół nadaje się numer NIP tegoż zespołu, natomiast kolejna szkoła pozostaje bez  numeru NIP. Ponadto Beneficjent składa oświadczenie, że nr NIP drugiej i kolejnej instytucji jest identyczny jak podany w pierwszej ze szkół. Beneficjent wykazując ilość instytucji objętych wsparciem wykazuje wartości zgodne z zatwierdzonym WND, sytuacja dotyczy także wykazywanych wartości wskaźników.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 9. Jak określać datę rozpoczęcia udziału w projekcie dla instytucji? 
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Instytucje weryfikowane są na podstawie punktu B.11, celem ułatwienia weryfikacji wniosków o płatność zaleca się wykazywane instytucji od pierwszego wniosku o płatność sprawozdawczego (co do zasady będzie to drugi wniosek o płatność), nawet jeśli Beneficjent nie ma wykazanego żadnego wskaźnika produktu (część wsparcie pozostaje nieuzupełniona), wsparcie oraz wykazanie instytucji we wskaźniku następuje w chwili podpisania np. pierwszego protokołu obioru wyposażenia/sprzętu/itp.., które Beneficjent zgodnie z zatwierdzonym WND planował zakupić w projekcie.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 8. W jaki sposób wykazywać nauczycieli w części "Rodzaj uczestnika"?
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
"Zgodnie z interpretacją MR należy ustalić w jaki sposób nauczyciel został objęty wsparciem - jeżeli nauczyciel zgłosił się na szkolenie/ kurs/ studia podyplomowe indywidualnie, wówczas powinien zostać wykazany jako uczestnik ""indywidualny"". Jeśli natomiast instytucja zatrudniająca nauczyciela (szkoła) jako podmiot korzysta z bezpośredniego wsparcia EFS i w ramach tego wsparcia np. następuje oddelegowanie pracownika przez pracodawcę na szkolenie, wówczas taki nauczyciel będzie wykazany jako ""pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu”. Oznacza to, że sposób wykazania uczestnika zależy od charakteru wsparcia udzielanego w projekcie. Jeżeli projekt obejmuje kompleksowy program wsparcia szkoły (uczniów i nauczycieli), to na potrzeby monitorowania powinni oni być wykazywani jako pracownicy tej instytucji. Jeżeli natomiast wsparcie projektowe obejmuje wyłącznie podnoszenie kompetencji nauczycieli, pochodzących z różnych szkół, wówczas należy ich wykazywać jako indywidualnych odbiorców. "

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 7. Czy osoba, która przerywa udział w realizacji projektu powinna mieć uzupełnioną datę zakończenia form wsparcia?
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
"Jeżeli uczestnik przerwał udział w projekcie tzn., że zakończył udział, wobec powyższego powinna zostać wypełniona data zakończenia udziału w projekcie.W przypadku przerwania przez uczestnika udziału w projekcie w kolumnie ""Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa"" należy zaznaczyć ""NIE"" oraz uzupełnić datę zakończenia udziału w projekcie. Jednocześnie nie należy wypełniać pola ""data zakończenia udziału we wsparciu"" z uwagi na fakt, iż uczestnik nie zakończył udziału w przyznanym wsparciu a je przerwał. Powyższe umożliwi weryfikację części ""zakończenie udziału osoby (...)"" z uwagi na fakt, iż nie ma innej możliwości weryfikacji ww. pola."

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 6. Uzupełniono datę zakończenia udziału w projekcie, bez wyjaśnień czy osoba przerwała udział czy faktycznie zakończyła udział w projekcie. Jak takiego uczestnika uwzględniać we wskaźnikach?
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
"Wg instrukcji wypełniania PEFS zapisy dotyczące:  daty zakończenia udziału w projekcie wskazują, że: „…Pole należy wypełnić zarówno w sytuacji, gdy osoba zakończyła udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką (zgodnie z założeniami projektu), jak i w momencie przedwczesnego opuszczenia projektu, tj. przerwania udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia.” Wobec powyższego koniecznym jest uzupełnienie pola data zakończenia udziału w projekcie w sytuacjach wskazanych powyżej. Ponadto wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 dane uczestnika w przypadku wskaźników mierzonych na wejściu zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie (i wówczas uwzględniane we wskaźniku produktu), a więc przedwczesne  zakończenie uczestnictwa (przerwanie udziału w projekcie) nie rzutuje na wartości wskaźników produktu. W związku z powyższym osobę, która przerwała swój udział w projekcie NIE należy usuwać ze wskaźników mierzonych na wejściu.  W przypadku wskaźników rezultatu, które są mierzone do 4 tygodni od momentu zakończenia udziału w projekcie, sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie w zależności od tego, czy uczestnik, który przerwał udział w projekcie (i zgodnie z instrukcją wypełniania PEFS jest wpisana data zakończenia udziału w projekcie) wpisuje się w założenia definicji danego wskaźnika rezultatu (zgodnie z WLWK) - powinien zostać wykazany w odpowiednim wskaźniku rezultatu".

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 5. Osoba bierna zawodowo - czy jest ona wliczona do wskaźnika "Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu"
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Wskaźnik "Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu" jest to wskaźnik rezultatu bezpośredniego i zgodnie z definicją wskaźnika zawartą WLWK obejmuje osoby bierne zawodowo i nie poszukujące pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują pracy po opuszczeniu projektu. Osobami biernymi zawodowo są zgodnie z WLWK: studenci (dzienni i zaoczni), osoby pozostające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Natomiast wskaźnik ten mierzy zmianę statusu zatrudnienia po opuszczeniu programu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS (uczestnik bierny zawodowo i nieposzukujący pracy w chwili wejścia do programu EFS). Ponadto jako osobę poszukującą pracy rozumiemy osobę, która jest zarejestrowana w PUP (jako bezrobotna lub jako poszukująca pracy) lub osobę, która nie jest zarejestrowana w PUP niemniej jednak poszukuje pracy i jest gotowa do podjęcia zatrudnienia. 

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 4. Jak należy właściwie określić status uczestnika w przypadku przedszkolaków. Należy wybierać "inne" czy "ucząca się"?
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED), którą się posługujemy w Wytycznych w zakresie monitorowania [...] przedszkolaki klasyfikowane są do poziomu ISCED 0, który to poziom oznacza wychowanie natomiast poziom ISCED 1 oznaczający kształcenie stosowany jest w odniesieniu do kształcenia na poziomie podstawowym. W związku z tym przedszkolak powinien być wykazywany jako "INNE".

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 3. Moment wykazywania szkół we wskaźniku produktu "Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych" oraz "Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie".
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Zgodnie z wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach. Jednocześnie WLWK wskazuje, iż moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkół i placówek oświatowych. Mając na uwadze fakt, iż doposażenie może być zakupywane przez cały okres realizacji projektu we wniosku o płatność wskaźnik jest wykazywany w momencie odebrania pierwszego sprzętu, tj. w chwili podpisania pierwszego protokołu odbioru.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 2. Kiedy i jak wykazywać we wskaźniku: "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu", kandydatów na rodziny zastępcze, którzy ukończyli szkolenie. Czy fakt ukończenia szkolenia kwalifikuje ich do uwzględnienia w danym wskaźniku?
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
Przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniając określone standardy. Egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję certyfikującą, np.: uczelnie, szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej, które uzyskały uprawnienia do certyfikowania. Tym samym uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. W tym przypadku zgodnie z powyższym do walidacji i certyfikacji procesu kształcenia właściwy jest zespół kwalifikacyjny (powołany zgodnie z  Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), który omawia  przebieg  procesu  kwalifikacji  kandydata,  w  tym  ponownie  weryfikuje  pełnienie warunków oraz ocenia predyspozycje do sprawowania pieczy zastępczej zespół  podejmuje  decyzję  o  wydaniu/nie  wydaniu/odroczeniu  wydania  zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wydanie zaświadczenia skutkuje wykazaniem danego uczestnika we wskazanym wskaźniku rezultatu. 
Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 1. Prawidłowe określenie statusu uczestnika w odniesieniu do poszczególnych poziomów kształcenia.
Odpowiedź, 22.06.2017 r.
"Poziom 0 - Przedszkole
Poziom 1 - Szkoła podstawowa
Poziom 2A - Gimnazjum
Poziom 3A - Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające
Poziom 3C - Zasadnicza szkoła zawodowa
Poziom 4C - Szkoły policealne
Poziom 5A - Wyższe studia zawodowe; Studia magisterskie; Studia uzupełniające magisterskie; Studia podyplomowe
Poziom 5B - Kolegium Nauczycielskie; Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Poziom 6 - Studia doktoranckie".

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś