Przejdź do treści głównej

Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 – 10 czerwca 2021r.


Pytanie 1. Co jeśli gdy projekt ryczałtowy, podzielony na dwa zadania zostanie zrealizowany w 100% tylko w jednym zadaniu. Jaka ilość środków podlega zwrotowi?

Odpowiedź.
Zgodnie z umową o dofinansowanie w projektach ryczałtowych:
5. W związku z kwotami ryczałtowymi, o których mowa w ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się zrealizować zadania oraz osiągnąć co najmniej następujące wskaźniki produktu i/lub rezultatu:
Ustęp 5
w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1:
[nazwa wskaźnika i jego wartość]
[nazwa wskaźnika i jego wartość]
[nazwa wskaźnika i jego wartość]
w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2:
[nazwa wskaźnika i jego wartość]
[nazwa wskaźnika i jego wartość
[nazwa wskaźnika i jego wartość]
w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3:
[nazwa wskaźnika i jego wartość]
[nazwa wskaźnika i jego wartość
[nazwa wskaźnika i jego wartość]
W przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, kwota ta uznana jest za niekwalifikowalną.
Zatem, jeśli zadanie nie jest zrealizowane w 100% kwota ryczałtowa za nie jest niekwalifikowalna.
Co w takiej sytuacji najlepiej zrobić?
Dobrze z dużym wyprzedzeniem zwrócić się do IZ np. o zmianę skali projektu (czyli mniejsze rezultaty, ale też mniejszy budżet) albo podzielić zadanie nr 2 na część zrealizowaną lub możliwą do zrealizowania (czyli kwalifikowalną) i część niezrealizowaną np. nowe zad nr 3 (niestety niekwalifikowalną), aby ograniczyć skalę kosztów niekwalifikowalnych. Zgoda na takie zmiany jest uznaniowa, zatem warto zadbać o odpowiednią argumentację (np. obiektywne przesłanki COVID, reforma systemu oświaty), warto (jeśli to możliwe) też wykazać działania jakie podjęliśmy, żeby jednak się udało (aby nie było wrażenia, że podajemy się bez „walki” choć deklarowaliśmy we wniosku aplikacyjnym, że jesteśmy w stanie osiągnąć zakładane rezultaty).
Opracowane przez pana Mateusza Górę

Pytanie 2. Co jeśli termin rozpoczęcia projektu jest 01.05.2021 r., a do dnia 10.06.2021 r. nie mamy podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim?

Odpowiedź.
Warto zwrócić się do pracownika odpowiadającego za podpisanie umowy, kiedy jest możliwe jej podpisanie, czy ewentualnie nie zalegamy z jakimś dokumentem. Ważną kwestią jest też harmonogram projektu, niekiedy warto zaangażować środki własne, aby nie rozpocząć projektu z opóźnieniem, które może być trudne do odrobienia.
Opracowane przez pana Mateusza Górę

Pytanie 3. Czy zadeklarowana we wniosku liczba uczniów, objętych zajęciami może zostać zmniejszona, ze względu na niekorzystną rekrutację? (Liczba uczniów jest jednym ze wskaźników).

Odpowiedź.
Należy przeanalizować konsekwencje takich działań dla projektu, jego wskaźników, budżetu.
Domyślam się, iż konsekwencją będzie obniżenie wskaźnika, zatem jak najszybciej należy omówić sytuację z opiekunem i przesłać propozycję zmian do IZ. Zapewne trudno będzie przekonać IZ do obniżenia wskaźnika bez konsekwencji budżetowych. Niemniej jednak dobrze opisać sytuację i ewentualne korzyści dla uczniów w przypadku intensywniejszego wsparcia. Ważną kwestią będzie też pokazanie, że zwiększone wsparcie nie będzie zbyt intensywne dla uczniów (zbyt dużo dodatkowych godzin itp.). Każda kwestia jest analizowana indywidualnie, więc warto ją dobrze opisać i uargumentować.
Zatem warto spróbować zmienić zapisy wniosku, finalnie sama umowa też w kwestii reguły proporcjonalności (projekty nieryczałtowe) dopuszcza wariant: „IZ może odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do spełnienia celów projektu.” Niemniej jednak to bardzo niepewna kwestia, więc radzę działać jak najszybciej, żeby spróbować zmienić wniosek (np. poprzez zmniejszenie jego skali lub tylko zmianę wskaźnika).
Opracowane przez pana Mateusza Górę

Pytanie 4. Czy na potrzeby realizacji projektu edukacyjnego dyrektor szkoły musi dodatkowo upoważniać personel projektu do przetwarzania danych osobowych uczestników, skoro nauczyciele posiadają już upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkich uczniów?

Odpowiedź.
W mojej opinii zgodnie z Umową o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w ramach RPO WSL 2014-2020, którą Państwo podpisali z IZ należy stosować upoważnienia w niej zawarte. Gdyż dotychczasowe przetwarzanie rożni się zakresem, charakterem i celem przetwarzania danych osobowych i co najważniejsze ma zupełnie innego Administratora. Niemniej jednak tą kwestie warto na wszelki wypadek skonsultować z osobą zajmującą się RODO.
Opracowane przez pana Mateuesza Górę.

Pytanie 5. Czy w projektach hybrydowych działanie 9.2.5 gdzie jest ryczałt - koszty jednostkowe wydatki te nie są objętą zasadą konkurencyjności, czy rzeczywiście nie ma potrzeby stosować zasady (publikacji zapytań w bazie konkurencyjności), a jedynie swoje wewnętrzne przepisy i pzp na wybór wykonawców?

Odpowiedź.
Kwestie regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w podpunkcie 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów (…)6) Procedur określonych w sekcjach 6.5.1 i 6.5.2 nie stosuje się do:(…)
b) wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6,czyli nie muszą Państwo stosować zasady konkurencyjności, niemniej jednak muszą być Państwo zgodni z wewnętrznymi przepisami i PZP (jeśli dotyczy).
Opracowane przez Mateusza Górę.

Pytanie 6. Proszę o informację w sprawie zatrudnienia nauczycieli w projekcie. Zgodnie z wnioskiem część nauczycieli będzie realizowała zajęcia w ramach powierzenia przydziału godzin. w ramach pracy w szkole. Będą również nauczyciele prowadzący zajęcia z j. ang i doradztwa zawodowego zatrudnieni z zewnątrz. I tu moje pytanie: czy prawidłowym rozwiązaniem jest ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pomiędzy Szkołą, a tą osobą? 

Odpowiedź.
Jeśli dobrze rozumiem pytanie to tak, mamy tu zastosowanie Art. 16 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, czyli: Art. 16. 1. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a tej ustawy. Potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, następuje odpowiednio w trybie art. 10 ust. 8a i 8b tej ustawy.
2. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1 nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.
Opracowane przez Mateusza Górę.

 Pytanie 7.Czy średnie urlopowe nauczycieli są wydatkami kwalifikowalnymi? 

Odpowiedź.
Co do zasady tak, niemniej jednak ich kwestię zawsze warto omówić z opiekunem projektu, gdyż interpretacje zmieniają się w czasie. Dodatkowo w przypadku średnich urlopowych istotnym elementem jest ich przejrzystość w części przypadającej na projekt, czyli metodologia ich wyliczenia.
Opracowane przez Mateusza Górę.

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś