Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-297/18


Pytania i odpowiedzi ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-297/18. Spotkanie 18.12.2018 r. oraz 21.01.2019 r.

Pytanie 1. W którym momencie badamy wiek uczestnika projektu (jak wyznaczyć górną i dolną granicę wieku uczestnika)?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
Wiek uczestnika projektu mierzony jest jednokrotnie, w momencie podpisania deklaracji udziału w projekcie.

Zgodnie z pkt. 3.3.1 „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby i podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia między innymi wspólnych wskaźników produktu. Warunkiem koniecznym do wprowadzenia informacji o udziale uczestnika będącego osobą fizyczną w projekcie jest zapewnienie danych tj. m.in.: status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, płeć. 

IZ RPO WSL wskazuje, że wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest na podstawie daty rzeczywistej daty urodzenia (dzień – miesiąc - rok) i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (tj. w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa lub otrzymania pierwszej formy wsparcia).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pytanie 2.
Na jakiej podstawie i w którym momencie badamy aktywność zawodową uczestników?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
Aktywność zawodową uczestników projektu należy badać na etapie rekrutacji, przystąpienia do projektu z uwagi na fakt, że powinny to być zgodne z grupą docelową Podziałania 8.3.2 jak i samych programów. Po udzielonym wsparciu konieczna jest weryfikacja i wykazanie wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”. Należy pamiętać, że wskaźnik ten mierzony jest do 4 tygodniu od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Dodatkowo IOK rekomenduje wartość wskaźnika na poziomie ok. 85%. Aktywność zawodową badamy na podstawie np. zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy bądź oświadczenia.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pytanie 3. Na jakiej podstawie badamy doświadczenie /referencje osób prowadzących szkolenia dla kadry medycznej?
Odpowiedź, 13.02.2019 r. 
Doświadczenie osób prowadzących szkolenia należy badać np. na podstawie referencji, listów polecających, czy też CV.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 4. Czy został określona minimalna/ maksymalna ilość osób na szkoleniach dla kadry medycznej?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
W ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych została określona jedynie maksymalna wielkość grupy uczestniczącej w szkoleniu (30 osób). Biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe Programów oraz zakładaną ogólną liczbę przedstawicieli kadry medycznej IOK rekomenduje, aby kadra medyczna stanowiła maksymalnie 5% liczby pacjentów objętych wsparciem w ramach projektu. Np. jeśli projekt skierowany jest do 400 pacjentów IOK zaleca, aby wsparcie szkoleniowe skierowane było do ok 20 lekarzy. 

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 5. Jaki jest minimalny zakres szkolenia dla kadry medycznej?

Odpowiedź, 13.02.2019 r.
Minimalny zakres szkolenia dla kadry medycznej został wskazany w Regionalnych Programach zdrowotnych i obejmuje:

w przypadku chorób przewlekłych:
- kompleksowość postępowania w rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu ruchu,
- najnowsze wytyczne i rekomendacje w zakresie omawianej tematyki,
- nowoczesne metody fizjoterapii i terapii zajęciowej,
- stosowanie kwestionariuszy i innych narzędzi oceny stanu zdrowia w rehabilitacji leczniczej,
- konieczność uwzględniania edukacji zdrowotnej oraz psychoedukacji w rehabilitacji pacjentów, 

w przypadku chorób zapalnych:
- kompleksowość postępowania w rehabilitacji pacjentów z chorobami zapalnymi układu ruchu,
- efektywne łączenie farmakoterapii z metodami niefarmakologicznymi,
- najnowsze wytyczne i rekomendacje w zakresie omawianej tematyki,
- nowoczesne metody fizjoterapii i terapii zajęciowej,
- stosowanie kwestionariuszy i innych narzędzi oceny stanu zdrowia w reumatologii,
- konieczność uwzględniania psychoedukacji w rehabilitacji pacjentów.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 6. Czy tych samych lekarzy/ specjalistów w ramach ETAPU I można przeszkolić w ramach obydwu RPZ-ów?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
Tak, należy jednak pamiętać, iż treści przekazywane podczas szkoleń powinny być zgodne z danym Regionalnym Programem Zdrowotnym.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 7. Czy uczestnik szkolenia dla kadry medycznej musi być specjalistą biorącym czynny udział w procesie rehabilitacji w ramach danego RPZ?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
Nie, nie ma konieczności, aby cała kadra medyczna biorąca udział w szkoleniu brała czynny udział w procesie rehabilitacji w ramach danego RPZ. Jednak IOK zaleca, aby osoby pracujące z pacjentem również były objęte szkoleniami.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 8. Jakie wykształcenie (doświadczenie zawodowe) musi mieć podolog, kto to w ogóle jest podolog?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
W konkursie w ramach indywidualnego planu rehabilitacji uczestnika jedną z form wsparcia jest indywidualna konsultacja podologiczna. Należy wskazać, że  po pojęciem konsultacji podologicznej rozumie się konsultację lekarza rehabilitacji lub ortopedy w przypadku zmiany reumatologidcznej w obrębie stopy.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 9. Jakie wykształcenie (doświadczenie zawodowe) musi mieć lekarz specjalista udzielający świadczeń w programie?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
Specjaliści udzielający świadczeń w Programie (lekarze specjaliści kwalifikujący do udziału w Programie, fizjoterapeuci) muszą posiadać kwalifikacje określone przepisami zawartymi w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w części dot. świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna) oraz w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (porada specjalistyczna – reumatologia).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 10. Na jakiej podstawie kwalifikujemy lekarzy do projektu w ramach I ETAPU?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
Szkolenia mające na celu wzrost kwalifikacji personelu medycznego z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji chorób zapalnych i przewlekłymi układu kostno- stawowego i mięśniowego (ETAP I) obejmą lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii lub rehabilitacji medycznej, lekarzy rezydentów odbywających specjalizację w ww. dziedzinach oraz fizjoterapeutów. 
Lekarze biorący udział w szkoleniach zgodnie z zapisami RPZ–tów muszą posiadać kwalifikacje określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w części dot. świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna) oraz w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (porada specjalistyczna – reumatologia).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 11. Co rozumiemy pod pojęciem, że uczestnik nie może korzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu wskazanych jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
Celem zapobieżenia podwójnemu finansowaniu świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej założono, iż Programem objęci zostaną pacjenci z rozpoznaniem choroby zapalnej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie [wg ICD-10: M02, M05-M09, M13, M45, M70 lub M75] oraz z rozpoznaniem choroby przewlekłej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie [wg ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54] nie korzystający w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych oraz z środków unijnych w ramach 9 osi priorytetowej.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 12. Jakie kwestionariusze są wymagane w ramach pierwszej porady fizjoterapeutycznej?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
W ramach porady fizjoterapeutycznej konieczne jest dokonanie:oceny stanu zdrowia w skali VAS, przeprowadzenie kwestionariusza oceny zdrowia HAQ, oceny jakości życia WHOQOL-BREF oraz Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) wraz z odnotowaniem wyników w arkuszu programu Excel.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 13.
Czy emeryci/renciści mogą być uczestnikami projektu?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
Zgodnie z pkt 2.5 Regulaminu Konkursu grupę docelową ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach poddziałania 8.3.2 stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej.  Zgodnie z metodologią, która jest stosowana w ramach przeprowadzanego cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, osoba aktywna zawodowo to osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem, dlatego też przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna ekonomicznie.

W związku z powyższym w ramach niniejszego konkursu możliwe jest wsparcie osób pozostających na emeryturze oraz rencie, jedynie w sytuacji gdy osoby te deklarują chęć podjęcia pracy i aktywnie jej poszukują.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 14. Czy w ramach projektu może być rozliczana amortyzacja?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (pkt 6.10 r), w ramach  przedmiotowego konkursu nie przewiduje się finansowania środków trwałych. W związku z powyższym nie jest również możliwe rozliczanie w ramach projektu wydatku dotyczącego amortyzacji. Należy podkreślić, że katalog wydatków kwalifikowalnych został szczegółowo wykazany w Regionalnych Programach Zdrowotnych.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 15. W jaki sposób można rozliczać refundację kosztów dojazdów uczestników?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
W ramach Programu zaplanowano możliwość otrzymania przez uczestników zwrotu kosztów dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej. Zwrot ten, w związku z ograniczeniami budżetowymi, przysługiwał będzie 9% uczestników objętych Programem, w tym priorytetowo osobom niepełnosprawnym. Otrzymanie zwrotu będzie możliwe po ukończeniu indywidualnego cyklu rehabilitacji na podstawie okazania zakupionego wykorzystanego biletu (biletów). Możliwość przyznania zwrotu kosztów dojazdu będzie każdorazowo rozpatrywana indywidualnie w zależności od sytuacji uczestnika Programu.

Należy wskazać, że zgodnie z Wykazem dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” zwrot kosztów dojazdów kwalifikowalny jest do wysokości kosztu biletów komunikacji miejskiej biletów 2 klasy w regionalnym transporcie kolejowym. Pamiętać należy także, że wydatki muszą być dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W związku z powyższym koszt biletu okresowego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 16. Co rozumiemy pod pojęciem, że projekt zakłada realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę lub w niedzielę?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
Ze względu na kompleksowość oraz dostępność wsparcia dla uczestników projektu świadczenia opieki zdrowotnej  powinny być realizowane również w godzinach popołudniowych i wieczornych (co najmniej do godziny 19:00) oraz w sobotę lub w niedzielę (co najmniej 4 godziny). Projektodawca powinien zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, gotowość do świadczenia opieki zdrowotnej w takim zakresie oraz opisać odpowiedni do realizacji tego założenia potencjał.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 17. Kto może być organizatorem szkoleń w ramach ETAPU I?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
Szkolenia dla kadry medycznej w ramach ETAPU I mogą być zlecane firmą zewnętrznym  jak również mogą być realizowane przez własny personel, należy pamiętać, że w przypadku zatrudniania personelu własnego powinno ono być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz z  „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków". „Wytyczne” wskazują, że Beneficjent nie może zawrzeć dodatkowej umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem, poza umową o dzieło. Jeżeli planowane jest oddelegowanie, wynagrodzenie za wykonane zadania nie będzie zapłatą za usługę, musi ono przyjąć inną formę np. dodatku, przy czym jego wysokość i zasady jego przyznania także regulują ww. Wytyczne.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 18. Jak badamy gotowość do podjęcia zatrudnienia?
Odpowiedź, 13.02.2019 r.
Projektodawca zobowiązany jest zbierać informacje dotyczące aktywności zawodowej uczestników na pierwszej wizycie kontrolnej oraz po 4 tygodniach od ukończenia udziału w projekcie (po kompleksowej rehabilitacji i działań edukacyjnych) m.in. gotowości do podjęcia zatrudnienia badana będzie na podstawie zaświadczeń o zatrudnieniu, oświadczeń uczestników oraz zaświadczeń wystawionych przez Instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia itp.).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś