Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu- konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20


Pytanie 1. Koszt niezbędny do realizacji formy wsparcia w postaci 3-6-miesięcznego stażu oszacowany na podstawie wytycznych właściwych w obszarze rynku pracy, zgodnie z którymi stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80%
wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Minimalne wynagrodzenie brutto w 2020 r. wynosi 2600,00 zł, natomiast netto 1920,62 zł. Kwota ta pomnożona przez 80*% daje 1536,50 zł netto.
Czy powyższe podejście do wyliczenia stypendium stażowego jest prawidłowe?
Odpowiedź, 12 maja 2020 r.
Tak, jest prawidłowe, ponieważ jest zgodne z zapisem sekcji 3.5.2 pkt 5 i 10 wytycznych, o których mowa w pytaniu.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 2. Czy kryterium dostępu w brzmieniu „Wnioskodawca/partner posiada/ją co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych” dotyczy zarówno wnioskodawcy jak i partnera w przypadku projektów partnerskich czy – przeciwnie – doświadczenie to może posiadać tylko wnioskodawca lub tylko partner?
Odpowiedź, 12 maja 2020 r. Wymóg posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w zakresie przytoczonym w odnośnym kryterium dotyczy przynajmniej jednego z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie projektu (w przypadku projektów partnerskich). Powyższe oznacza, że doświadczenie może posiadać tylko wnioskodawca lub tylko partner.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 3. Czy w ramach konkursu jest możliwość wzięcia udziału więcej niż raz? Przykładowo, w jednym wniosku jako partner, a w drugim jako lider?
Odpowiedź, 18 maja 2020 r.
Tak, pod warunkiem że podmiot, którego dotyczy pytanie, spełnia wszystkie warunki udziału w konkursie, w szczególności:
- jako partner wnosi zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne lub finansowe adekwatne do specyfiki projektu;
- jako lider partnerstwa zapewnia spełnienie wszystkich właściwych kryteriów wyboru, w tym kryteriów odpowiedniego potencjału finansowego, administracyjnej i operacyjnej zdolności do realizacji projektu oraz rocznego doświadczenia.
Można również wziąć udział więcej niż jeden raz jako lider partnerstwa lub jako samodzielny wnioskodawca.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 4. Czy w ramach zatrudnienia subsydiowanego powiatowy urząd pracy będzie mógł realizować w projekcie formę wsparcia pn. roboty publiczne?
Odpowiedź, 25 maja 2020 r.
Nie. Powiatowy urząd pracy będzie mógł realizować wyłącznie prace interwencyjne.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 5. Od 16 kwietnia 2020 obowiązują zmienione wytyczne właściwe w obszarze rynku pracy, które wprowadzają zmiany w zakresie realizacji staży (m.in. podwyższenie kwoty stypendium stażowego do 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za
pracę).
Czy opracowując wniosek o dofinansowanie powiatowy urząd pracy powinien opierać się nadal na ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którą wysokość stypendium stażowego wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych?
Odpowiedź, 25 maja 2020 r.
Tak. Powiatowy urząd pracy powinien opierać się nadal na ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ponieważ ustawa ma pierwszeństwo przed wytycznymi w obszarze rynku pracy.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 6. Zgodnie z zapowiedziami, wysokość zasiłku dla bezrobotnych od czerwca lub lipca ma wzrosnąć do 1200 zł brutto. Czy w związku z powyższym wnioskodawca przy określaniu kwoty stypendium szkoleniowego w przedmiotowym konkursie (która
wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych) powinien wziąć pod uwagę obowiązującą obecnie kwotę czy też jej planowany wzrost?
Odpowiedź, 2 czerwca 2020 r.

Wnioskodawca może wziąć pod uwagę:
• kwotę obowiązującą na dzień złożenia wniosku lub
• kwotę, która jest planowana po waloryzacji zasiłku (pod warunkiem wskazania we wniosku wiarygodnego źródła informacji, np. w postaci łącznika do strony internetowej).

W przypadku, jeżeli na dzień ponoszenia wydatku kwota zasiłku będzie niższa od kwoty wskazanej we wniosku, beneficjent jest zobowiązany stosować kwotę obowiązującą. Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu. Niemniej, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych wydatków.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pytanie 7. W celu spełnienia kryterium w brzmieniu „Czy wnioskodawca/partner posiada/ją co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych?”, czy doświadczenie jest wymagane w określonym czasie, tzn. w ciągu ostatnich 3 lat?
Czy również może być to doświadczenie sprzed dłuższego okresu?
Odpowiedź, 3 czerwca 2020 r.
Według zapisu kryterium dostępu nr 11 jest wymagane, by wnioskodawca lub partner posiadał roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji, tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych. Nie ma zapisów dotyczących doświadczenia w określonym czasie, zatem liczą się także wcześniejsze (aniżeli w ciągu ostatnich 3 lat) działania wnioskodawcy w zakresie obszaru realizacji, typów operacji i grup docelowych w projekcie.

Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś