Przejdź do treści głównej

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi w świetle realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020- szkolenie 30.06.2020 r.


Pytanie 1. Czy w przypadku dostawy: zakup multimedialnego pakietu logopedycznego o wartości ok. 1500 zł stosujemy jedynie Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych obowiązujący w Ośrodku? Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków regulują zamówienia o wartości od 20 tys. PLN.

Odpowiedź.

Zgodnie z zapisami sekcji  6.2.3 lit. g wytycznych kwalifikowalność wydatku zależy przede wszystkim od tego, czy jest on dokonany w sposób:
-        przejrzysty,
-        racjonalny (celowy),
-        oszczędny i efektywny (z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów).

Wskazane wyżej warunki dotyczą każdego wydatku poniesionego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE, niezależnie od jego wysokości. Należy zauważyć, że trzy z podanych warunków (celowość, oszczędność i efektywność) są odzwierciedleniem wymogów art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. W efekcie dla beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych warunek celowości, oszczędności i efektywności wydatku będzie jednocześnie warunkiem kwalifikowalności wydatków w ramach realizacji projektu i wymogiem wynikającym w przepisów określających zasady wydatkowania środków publicznych. Pojęcie „przejrzystości wydatku” w rozumieniu wytycznych nie jest w tym dokumencie zdefiniowane. Próbę zdefiniowania tego pojęcia można znaleźć w Komunikacie Komisji Europejskiej (2006/C 179/02) dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych oraz w orzecznictwie ETS. Według KE i ETS przejrzystość polega na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umożliwiającego rynkowi usług otwarcie na konkurencję oraz kontrolę bezstronności procedur przetargowych. Przejrzystość oznacza transparentność procesu wyboru wykonawcy, na rzecz którego będzie realizowany wydatek w ramach realizacji projektu współfinansowanego z środków UE. Jeżeli procedury wewnętrzne beneficjenta zapewniają realizację ww. zasad  beneficjent może je zastosować.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś