Przejdź do treści głównej

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru edukacji, w tym zatrudnianie nauczycieli, szkolenie 20 kwietnia 2018 r.


Pytanie 7. Jak zatrudnić doradcę zawodowego (nie nasz nauczyciel) do przeprowadzenia zajęć w ciągu 2 miesięcy, gdy liczba godzin w tygodniu jest zmienna. W oparciu o Kartę Nauczyciela czy umowę zlecenia na określoną liczbę godzin? Jak stawka?

Odpowiedź, 16.05.2018 r.
Nauczyciel - specjalista doradca zawodowy powinien być zatrudniony na podstawie Kodeksu Pracy.
Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.”

Od 1 września 2018- pensum doradcy nie więcej niż 22 godziny tygodniowo.

Aktualnie zgodnie z pensum uchwalonym w Uchwale Gminy/Miasta….

Przykład 1:
Przydzielenie godzin nauczycielowi doradcy zawodowemu, nauczycielowi dyplomowanemu z wyższym wykształceniem pedagogicznym, który  JEST pracownikiem szkoły w dniu 1 stycznia 2018, w celu realizacji zadań projektu finansowanego z EFS. Pensum doradcy zawodowego zgodnie z uchwałą JST wynosi 24
Stawka nauczyciela za 1 godzinę 33,17 zł.

Przykład 2: 
Przydzielenie godzin nauczycielowi doradcy zawodowemu, nauczycielowi dyplomowanemu z wyższym wykształceniem pedagogicznym, który  JEST pracownikiem szkoły w dniu 1 września 2018, w celu realizacji zadań projektu finansowanego z EFS. Pensum doradcy zawodowego zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych wynosi 22 godziny.
Stawka nauczyciela za 1 godzinę 36,05 zł.

Przykład 3:
Umowa o pracę w celu realizacji zadań projektu finansowanego z EFS z nauczycielem doradcą zawodowym, nauczycielem dyplomowanym z wyższym wykształceniem pedagogicznym, który NIE JEST pracownikiem szkoły podpisywana jest na dzień 1 stycznia 2018 lub 1 września 2018 (bez znaczenia)
Stawka nauczyciela o której mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy to jest 18 godzin tygodniowo.
Stawka nauczyciela za 1 godzinę 44,22 zł.
Kwestia łączonego pensum.

WAŻNE: Ustalenie właściwej stawki za godzinę wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących w projekcie a równocześnie realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dotyczy nauczycieli, którzy pracownikami szkoły i mają przydzielone dodatkowe godziny w celu realizacji projektu.
Nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę tylko i wyłącznie w celu realizacji projektu.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych reguluje sprawę tzw. „łączonego pensum”.

W art. 42 KN dodano ust. 5c, w którym uregulowano tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.

Art. 76 pkt.22

1 b) po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu:
„5c. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.”,

Geograf (dyplomowany z wykształceniem wyższym pedagogicznym) zatrudniony w szkole w wymiarze 16/18 równocześnie realizuje 4/22 godziny jako doradca zawodowy.
Jego pensum wynosi: (16+4)/(16/18 +4/22)= 20/(0,89 + 0,18)= 20/1,07= 18,69 po zaokrągleniu 19.
Pensum tego nauczyciela wynosi 19 godzin dydaktycznych i ma jedną godzinę ponadwymiarową. Pracuje 20 godzin w tygodniu.
Stawka za 1 godzinę ponadwymiarową 41,98 zł.

Gdy szkoła zacznie realizować zajęcia w ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem z EFS i ten nauczyciel będzie miał przydzielone godziny do realizacji w liczbie 3 w tygodniu- każda z tych godzin będzie wynagradzana z  jego indywidualnego pensum, które wynosi 19. (nie ma znaczenia czy to będą godziny geografii czy doradztwa zawodowego).

Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

Pytanie 6. Czy nauczycielowi mogę wypłacić wynagrodzenie za zajęcie z projektu np. 22 marca, mimo że ostatnie jego zajęcia w tym miesiącu odbędą się 26 marca? Czy będzie to uznane za wydatek niekwalifikowalny?

Odpowiedź, 16.05.2018 r.
Wypłata wynagrodzenia „z dołu” jak godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela jest wypłacana po zrealizowaniu. Czyli -  nie można wypłacić w dniu 22 marca wynagrodzenia za to, co jest planowane w dniu 26 marca.

W mojej ocenie jest to wydatek niekwalifikowany.

Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

Pytanie 5. Jak poprawnie powinna być sporządzona umowa z nauczycielem zatrudnionym z Kodeksu Pracy?

Odpowiedź, 16.05.2018 r.
II rozdział ustawy Kodeks Pracy zawiera szczegółowe przepisy dotyczące umów o pracę. Art. 29 określa,  co zawiera umowa o pracę (elementy obowiązkowe):

Art. 29. § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
1) rodzaj pracy;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
4) wymiar czasu pracy;
5) termin rozpoczęcia pracy.

Nie żadnych innych ustaleń  w przypadku umów o pracę zawieranych z nauczycielem.

Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

Pytanie 4. Czy szkoła jako realizator projektu może Beneficjentowi/ Wnioskodawcy wystawić fakturę za zajęcia realizowane w ramach projektu? (za wynajem sal):

Odpowiedź, 16.05.2018 r. 
Co do zasady,  jeżeli szkoła wystawia faktury za użytkowanie sal, realizując zadania inne niż w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS, to powinno to być stosowane.
Oczywiście sytuacja jest zależna od wielu czynników i zaplanowanych  wydatków w budżecie  projektu. Jeśli Wnioskodawca / Beneficjent – nie jest organem prowadzącym dla danej szkoły i ma zaplanowane w budżecie środki na wynajem sal to szkoła co do zasady może wystawiać faktury. 
Wszystko zależy od konkretnej sytuacji – kto jest beneficjentem (czy organ prowadzący danej  szkoły), czy udostępnienie sal nie jest wkładem własnym.
W projektach edukacyjnych gdy Wnioskodawcą jest JST a realizatorem szkoła/przedszkole prowadzone przez JST działa się zgodnie z lokalnymi ustaleniami co do odpłatności za sale. Zazwyczaj są one ustalone na mocy zarządzenia Prezydenta/Burmistrza/Wójta.

Sprzedaż pomiędzy podmiotami wspólnie realizującymi projekt jest niedopuszczalna.

Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

Pytanie 3. Czy dyrektor, który w szkole pełni funkcję jednoosobowo (nie ma zastępcy) może prowadzić zajęcia dodatkowe lub pełnić funkcję obsługi projektu w szkole. Jeżeli tak, to kto podpisuje z nim umowę?

Odpowiedź, 16.05.2018 r.
Tak, dyrektor może prowadzić zajęcia dodatkowe. Nie ma potrzeby zawierania z nim żadnej dodatkowej umowy.
Rozlicza się jako godziny przepracowane dodatkowo (za ustalonym wynagrodzeniem) w ramach istniejącej umowy o pracę.

Dyrektor może mieć przydzielone zadania związane z prawidłową realizacją działań projektowych (dawniej zadanie obowiązkowe - zarządzanie projektem). W tym wypadku również nie zawiera się umowy o pracę. Z tytułu dodatkowych zadań może zostać przyznany stosowny dodatek przewidziany w prawie oświatowym, np. zwiększony dodatek motywacyjny.

Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

 Pytanie 2. Ile godzin projektowych można przydzielić nauczycielowi powyżej 27 (niezależnie od efektywności)?

Odpowiedź, 16.05.2018 r.
Nie żadnych ograniczeń poza zapisem art. 132 § 1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem § 3 oraz art. 136 § 2 i art. 137.

Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

Pytanie 1. Czy są przeszkody prawne, by nauczyciel zatrudniony w projekcie był jednocześnie koordynatorem?

Odpowiedź, 16.05.2018 r.
Nie ma żadnych konkretnych zapisów w przepisach dotyczących opisanej wyżej sytuacji.
Jest ona jednak mocno wątpliwa i ryzykowana z takiego powodu, że koordynator ponosi odpowiedzialność za całościowy nadzór nad realizacją zadań projektu – merytorycznych i finansowych.
W jaki sposób koordynator oceni jakość „pracy” samego siebie jako nauczyciela? Jak będzie monitorował wskaźniki jakościowe w odniesieniu do samego siebie?

Także pod względem realizacji wydatków za przepracowane godziny i ich kontrolę (np. kompletność zapisów w dokumentacji, „odrabianie w innym terminie”) sytuacja koordynatora, który równocześnie jest nauczycielem jest co najmniej dwuznaczna.

W momencie wyboru personelu projektu rekomendowane jest podjęcie takich działań, aby zapobiegać takim sytuacjom.

Opracowane przez panią Katarzynę Zychowicz 

 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś