Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Prawo Zamówień Publicznych w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - poziom podstawowy, szkolenie 14 czerwca 2017 r.


Pytanie 1. Czy w zasadzie konkurencyjności dopuszcza się zamówienie uzupełniające? (usługi) W jakim zakresie?
Odpowiedź, 25.06.2017 r.
Zgodnie z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (Ministerstwo Rozwoju, MR/H 2014-2020/12 (02)/09/2016, Warszawa 19 września 2016 r.), dopuszcza się możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego wykonawcy, który wcześniej został wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Powyższe zagadnienie zostało uregulowane w podrozdziale 6.5 wspomnianych Wytycznych.

Zgodnie z pkt 8 lit.h, możliwe jest niestosowanie procedur określonych w omawianym podrozdziale przy udzielaniu zamówień, o ile zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Powyższe oznacza, że:

1)      zamówienie uzupełniające udzielane jest w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od zawarcia umowy podstawowej),
2)      zamówienie podstawowe musi zostać udzielone wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności,
3)      w zapytaniu ofertowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności, należy przewidzieć udzielenie zamówień uzupełniających,
4)      zamówienia uzupełniające mają polegać na powtórzeniu podobnych usług (lub robót budowlanych).

Opracowane przez pana Grzegorza Solucha 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś