Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- konkurs RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19


Pytanie 1. Z uwagi na wątpliwości szkół zainteresowanych udziałem w konkursie nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19, proszę o informację, czy konkurs ten adresowany jest również do techników oraz szkół branżowych. Przedstawiciele tych szkół stoją na stanowisku, że realizują podstawę programową szkolenia ogólnego, w związku z czym wpisują się w grupę docelową. Proszę również o podanie podstawy prawnej.
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
W ramach naboru RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19 wsparciem nie mogą być objęte szkoły i uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe (czyli szkoły branżowe i technika). 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaktualizowanego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1878/278/V/2018 z dnia 16.08.2018 r., grupę docelową w ramach poddziałania 11.1.4 mogą stanowić szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz specjalne i ich organy prowadzące (z wyłączeniem placówek prowadzących kształcenie zawodowe).

Zgodnie z Rozdziałem 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 ustawy Prawo oświatowe (Podrozdział 3.2 pkt. 3, Podrozdział 3.3 pkt. 2) wsparcie może być skierowane do publicznych i niepublicznych szkół (…) z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe zgodnie z art. 4 pkt 28a ustawy Prawo oświatowe są szkoły o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e i f, prowadzące kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego czyli:

- pięcioletnie technikum,
- trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
- dwuletnia branżowa szkoła II stopnia,
- szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Podnoszenie kompetencji kluczowych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe jest możliwe w ramach Poddziałania 11.2.3.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 2. Jesteśmy Katolickim Stowarzyszeniem prowadzącym szkoły. Chcemy napisać projekt rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe. Jest on ograniczony do ok. 438 tys. zł. W Regulaminie jest zapis, że ww. kwota dotyczy: wartość wkładu publicznego (środków publicznych).

Czy jako stowarzyszenie mamy wziąć pod uwagę wartość całego projektu, czy też wartość całego projektu pomniejszona o wkład własny (planowany jest wkład własny rzeczowy)?

Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Uproszczone metody rozliczania wydatków stosowane są w projektach, których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000,00 EURO (kurs Euro obowiązujący na dzień ogłoszenia konkursu/naboru wynosi 4,3809 PLN).

Wniesiony przez projektodawcę wkład własny należy rozpatrywać w oparciu o formę organizacyjno-prawną podmiotu wnoszącego wkład. W przypadku, gdy beneficjent będący jednostką sektora finansów publicznych jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, należy zakwalifikować go jako wkład publiczny.

W przypadku podmiotów prywatnych wkład własny nie jest zaliczany jako wkład publiczny.
W związku z tym w przypadku Stowarzyszenia wartość wkładu publicznego powinna być liczona bez wkładu własnego.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 3. Czy w ramach wyposażenia sal do przedmiotów przyrodniczych można zakupić ławki i krzesła?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
W ramach II typu można wyposażyć szkolne pracownie do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych również w stoliki i krzesła jeżeli takie potrzeby zostały zdiagnozowane w szkole objętej wsparciem w ramach projektu.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 4. Jeśli w poprzednim projekcie(na obszary wiejskie) składaliśmy projekt dla uczniów klas I i II naszego liceum, czy możemy teraz złożyć projekt dla klas III i IV?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Objęcie wsparciem w ramach poprzedniego projektu nie wyklucza objęcia wsparciem w ramach kolejnego projektu jeżeli wsparcie w nowym projekcie będzie miało inny charakter i inny zakres.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 5.
W taryfikatorze przewidziano stawkę godzinową dla prowadzącego zajęcia na poziomie 60 zł. Natomiast w Regulaminie konkursu, jest zapis, że "Za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela, tj. takiej jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy."  Zapisy te wzajemnie się wykluczają, ponieważ stawka za godzinę zajęć dla nauczyciela dyplomowanego, przekracza kwotę wskazaną w taryfikatorze.  Czy możliwe jest zastosowanie stawek wyższych, zgodnych z przepisami prawa.
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Wynagrodzenia nauczycieli muszą być zgodne ze stawką osobistego zaszeregowania. Jeżeli więc stawka osobistego zaszeregowania nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu na podstawie art. 35a KN jest wyższa niż 60 zł, wynagrodzenie w ramach projektu może być wykazane w wyższej kwocie, uzasadnienie wydatku musi jednak zawierać metodologię wyliczenia tego wynagrodzenia.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 6. Czy w ramach typu projektu nr 1 (Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy) można zaproponować uczniom licealnym wsparcie w postaci zewnętrznych egzaminów językowych, np. TOEIC?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
W ramach I typu nie ma możliwości wsparcia w postaci zewnętrznych egzaminów językowych.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 7. Czy dyrektor szkoły (nauczyciel dyplomowany) może prowadzić zajęcia w ramach projektu? Kwestia problematyczna dotyczy potwierdzania pewnych dokumentów (np. przepracowanych godzin), choć w szkołach są procedury pozwalające np. zastępcy dyrektora potwierdzać nadgodziny zrealizowane przez dyrektora.
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Tak, dyrektor szkoły (nauczyciel dyplomowany) może prowadzić zajęcia w ramach projektu jeśli wskazane w pytaniu procedury są zgodne z polskim prawodawstwem.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 8. Czy Szkoła Przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi” kwalifikuje się do udziału w projekcie w ramach poddziałania 11.1.4?

Ww. szkoła jest 1 z trzech szkół (razem ze szkołą podstawową i zasadniczą szkoła zawodową) wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Szkoła Przysposabiająca do pracy kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach poddziałania 11.1.4. Wsparcie możliwe jest w ramach III typu.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 9. Czy w ramach konkursu możliwe jest sfinansowanie obozu językowego, który podsumowuje zajęcia z języka angielskiego z native speakerem?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
W ramach planowanych działań dopuszczalne jest finansowanie kosztów wycieczek, jeżeli wynikają one z charakteru udzielanego wsparcia i są powiązane w sposób merytoryczny z zajęciami. Jednakże wyjazdy mogą być nie dłuższe niż dwudniowe. W związku z powyższym kilkudniowy obóz językowy, który ma głównie charakter rekreacyjny, będzie wydatkiem niekwalifikowalnym.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 10. Nasza szkoła jest objęta wsparciem w ramach poddziałania 11.1.4, projekt kończy się w czerwcu 2020 r. Czy możemy złożyć wniosek na obecny konkurs RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Jak najbardziej, organ prowadzący może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19 również na szkołę objętą już wcześniej wsparciem w ramach poddziałania 11.1.4. Należy jednak pamiętać, żeby wsparcie zaplanowane w ramach nowego projektu nie powielało się ze wsparciem z poprzedniego konkursu dla tych samych grup docelowych.

Projekt nie otrzyma również punktów dodatkowych (15 pkt) za kryterium: „Czy projekt skierowany jest do szkół i placówek, które nie otrzymały wsparcia w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach poddziałania 11.1.4?”

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 11. Czy III typ projektu obejmuje tylko klasy IV-VIII i czy zajęcia dodatkowe mogą być realizowane poza projektem w ramach tego typu?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
W ramach III typu mogą zostać objęci wsparciem również uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych w przypadku zrezygnowania z kompleksowości wsparcia w projekcie tzn. zamiast trzech elementów łącznie w projekcie tj.:

1. doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

2. przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

3. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, zapewniona zostanie realizacja co najmniej jednego z działań, o których mowa w pkt 1 i 2 poza projektem. Wówczas działania, o których mowa w pkt. 2 i 3 mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego na którym znajduje się uczeń.

Należy pamiętać, że wówczas nie ma możliwości doposażenia szkół lub placówek dla klas I-III szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Doposażenie możliwe jest tylko dla klas IV-VIII SP objętych wsparciem w projekcie.

Zajęcia dodatkowe w ramach III typu nie mogą być realizowane poza projektem. Aby zachować wymaganą regulaminem konkursu kompleksowość wsparcia należy uwzględnić w projekcie co najmniej działania wymienione w pkt 1-3. Poza projektem może zostać zapewniona tylko realizacja działań, o których mowa w pkt 1 i 2. Nie ma możliwości realizacji wsparcia opisanego w pkt 3 po za projektem.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 12. Czy realizując wycieczkę dla uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych metodą eksperymentu, można uwzględnić również uczniów z innych grup zajęciowych?Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Istnieje możliwość uwzględnienia uczniów z innych grup zajęciowych w wycieczce zaplanowanej dla uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych metodą eksperymentu tylko i wyłącznie pod warunkiem, że charakter wycieczki będzie powiązany również z tematyką zajęć uczniów z innych grup.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 13. Jedna z naszych szkół należąca do Zespołu Szkół otrzymała już wsparcie w ramach poddziałania 11.1.4. W obecnym konkursie chce wziąć udział druga szkoła z tego samego Zespołu Szkół. Jak w takim razie powinna wyglądać diagnoza dla tej szkoły?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Realizacja wsparcia w ramach projektu jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół albo osób objętych wsparciem. Druga szkoła z tego samego Zespołu Szkół,  która chce wziąć udział w obecnym konkursie będzie inną grupą docelową niż szkoła, która otrzymała już wsparcie w ramach poddziałania 11.1.4.

W związku z tym diagnoza powinna zostać przeprowadzona na podstawie indywidualnej sytuacji drugiej szkoły, uwzględniać problemy i deficyty w niej istniejące.  Wnioski z diagnozy powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 14. Czy w ramach III typu można objąć wsparciem uczniów szkoły specjalnej z klas I-VIII?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Tak, w ramach III typu można objąć wsparciem uczniów szkoły specjalnej z klas I-VIII.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pytanie 15. Czy w ramach I typu projektu można zaplanować indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Tak, w ramach I typu można zaplanować indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 16. Czy w ramach III typu projektu, udział rodziców jest obligatoryjny?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu, wsparcie w ramach typu III musi uwzględniać współpracę z rodzicami. Należy jednak pamiętać, aby współpraca ta nie generowała kosztów we wniosku o dofinansowanie.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 17. Czy wsparcie dla nauczycieli powinno być ściśle powiązane ze wsparciem udzielanym uczniom? Czy można zaplanować szkolenia dla nauczycieli, którzy nie prowadzą zajęć w ramach III typu projektu?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Wsparcie dla nauczycieli nie musi być ściśle powiązane ze wsparciem udzielanym uczniom w ramach projektu. Należy jednak pamiętać, aby realizacja wsparcia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli obejmowała formy wsparcia wskazane w IV typie realizacji projektów oraz odpowiadała wsparciu dla nauczycieli  opisanemu w poszczególnych typach projektów.

Nauczyciele, którzy będą objęci wsparciem nie muszą prowadzić zajęć zaplanowanych w ramach projektu.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 18. Jak należy prawidłowo przedstawić w części E. wniosku wartość wskaźnika „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych”, jeżeli uczniowie biorą udział w kilku rodzajach zajęć?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Wartość wskaźnika „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych” musi być zgodna z faktyczną liczbą uczniów (nr PESEL) biorących udział w zajęciach dodatkowych.

Należy pamiętać, że w przypadku projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi, gdzie wskaźniki z części E. wniosku muszą być przyporządkowane do kwot ryczałtowych, wartość wskaźnika powinna odpowiadać ilości uczestników biorących udział w konkretnych zajęciach odnoszących się do danego zadania. Zdarzają się sytuacje, kiedy uczniowie uczestniczą w kilku rodzajach zajęć dodatkowych. W związku z tym, suma wartości poszczególnych wskaźników dla kwot ryczałtowych nie zawsze będzie zgadzać się z wartością wykazaną w części E. wniosku.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 19. W projekcie będzie brało udział kilka szkół, ale nie wszystkie z nich będą korzystały z e-podręczników. Czy w związku z powyższym, zostaną przyznane punkty dodatkowe za korzystanie z e-podręczników?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Tak, zostaną przyznane punkty dodatkowe za kryterium „Czy w procesie dydaktycznym w ramach projektu wykorzystywane są e-podręczniki?”, mimo że nie wszystkie szkoły objęte wsparciem będą z nich korzystały. Należy pamiętać, aby zamieścić we wniosku informacje w ramach jakich zajęć i w jakim zakresie będą wykorzystywane e-podręczniki.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 20. Szkoła w obecnym roku realizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w ramach poddziałania 11.1.4. W przyszłym roku przewiduje się kontynuację tych zajęć w projekcie z konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19. Czy w związku z tym, zostanie spełniony warunek, że skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Tak, ponieważ warunek ten nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach RPO oraz programów rządowych.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 21. Czy w ramach I typu projektu można zaplanować przeprowadzenie zajęć z kroju i szycia?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Realizacja wsparcia w ramach typu I obejmuje kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy m.in. umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Zajęcia z kroju i szycia nie wpisują się w zakres wsparcia przewidzianego w typie I, będą zatem wydatkiem niekwalifikowalnym.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 22. Czy we wniosku o dofinansowanie konieczna jest deklaracja o realizowanym typie wsparcia w projekcie?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Tak, we wniosku należy zamieścić informację o realizowanym typie/typach wsparcia w projekcie. Typy projektów wybranych do realizacji należy wskazać w cz. B.4 wniosku o dofinansowanie oraz w opisie każdego zadania określić w ramach jakiego typu będzie ono realizowane.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 23. W jaki sposób należy wykazywać 13-tkę dla nauczycieli oraz koszt z odpisu 13-tki w budżecie?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu, wynikające z przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy, może być kwalifikowalne w ramach projektu w proporcji, w której wynagrodzenie pracownika jest rozliczane w ramach projektu.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 24. Czy dopuszczalne jest w ramach III typu przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III na specjalistycznym sprzęcie np. do terapii SI zakupionym dla klas IV-VIII?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu doposażenie w ramach III typu możliwe jest tylko dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej objętych wsparciem w projekcie.

Jeżeli specjalistyczny sprzęt został zakupiony w projekcie dla klas IV-VIII, nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć dla uczniów z jego wykorzystaniem dla klas I-III w ramach projektu.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
.
Pytanie 25. Nauczyciele z naszej szkoły zostali już przeszkoleni w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie poprzedzającym realizację projektu, posiadamy również niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć . W ramach III typu planujemy wyłącznie przeprowadzenie zajęć dodatkowych, czy w związku z powyższym kompleksowość w projekcie zostanie zachowana?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Tak, we wniosku o dofinansowanie należy tylko zawrzeć deklarację, że doposażenie oraz przeszkolenie nauczycieli w zakresie zgodnym z procesem indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostanie zapewnione poza projektem.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 26. Czy dodatek dla nauczycieli za warunki trudne i uciążliwe są kwalifikowalne w ramach przedmiotowego konkursu?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Tak, wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia w projekcie unijnym przysługuje w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem tylko dodatku za warunki pracy (a nie innych dodatków).

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 27. Czy e-dzienniki mogą być narzędziem przedstawianym do kontroli?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Tak, e-dzienniki mogą być narzędziem przedstawianym w przypadku kontroli projektu.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 28. W przypadku sytuacji losowej, gdy zajęcia dodatkowe z uczniami nie odbędą się, czy nauczycielowi prowadzącemu przysługuje wynagrodzenie za nieodbyte zajęcia dodatkowe
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Wynagrodzenie powinno być wypłacane za przeprowadzone zajęcia. Niemożliwe jest wypłacenie nauczycielowi wynagrodzenia za nieprzeprowadzone zajęcia dodatkowe, nawet w przypadku zaistnienia sytuacji losowej.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 29. Czy koszty dla asystenta ucznia upośledzonego w stopniu głębokim w szkole specjalnej są kwalifikowalne w ramach przedmiotowego konkursu?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Tak, bowiem w celu upowszechnienia edukacji wśród uczniów z niepełnosprawnością, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, jest możliwe finansowanie racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta ucznia, dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności ucznia, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną w szkole lub placówce systemu oświaty diagnozę potrzeb w tym zakresie. 

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 30. Czy zajęcia warsztatowe podczas wycieczek realizowanych w ramach zajęć dodatkowych są kwalifikowalne w przedmiotowym konkursie?
Odpowiedź, 16.01.2020 r.
Zajęcia warsztatowe podczas wycieczek w ramach zajęć dodatkowych są wydatkiem kwalifikowalnym. Należy jednak pamiętać, aby w odpowiedni sposób uzasadnić poniesienie kosztu związanego z wyjazdem edukacyjnym realizowanym w ramach zajęć dodatkowych. Powinien on bezpośrednio wynikać z zaplanowanych zajęć i być ściśle powiązany z ich tematyką.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś