Przejdź do treści głównej

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 100 pytania i odpowiedzi z wszystkich 100 dla zadanych warunków:

Pytanie 1. Stosowanie nowych wytycznych w zakresie promocji już realizowanych od ubiegłego roku projektów, w których wykonano tablice wg dotychczasowych zasad.

Odpowiedź, 22.02.2018 r.
Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż obowiązują stare zasady promocji, co oznacza, że nie muszą umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017

Opracowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego

  Pytanie 1. Czy w związku ze zmianą SZOOP w zakresie wskaźników wymagane są zmiany we wniosku o dofinansowanie?

  a) Odpowiedź dot. wskaźników agregujących:

  TAK. W związku z ze zmianą SZOOP RPO WSL 2014-2020 nastąpił podział niżej opisanych wskaźników agregujących.
  Jednocześnie definicje przedmiotowych wskaźników nie ulegają zmianie.
  Wnioski odsyłane do korekty (na etapie oceny formalnej) powinny być aktualizowane wg najnowszej wersji SZOOP, natomiast dla projektów wybranych do dofinansowania podział wskaźników powinien nastąpić w przypadku sporządzania aneksu do umowy o dofinansowanie.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6.02.2018 r.

  Rodzaj wskaźnika

  Nazwa wskaźnika przed zmianą

  Jednostka miary

  Nazwa wskaźnika po zmianie

  Jednostka miary

  Wskaźniki produktu

  Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii

  km

  Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii

  km

  Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii

  Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

  szt.

  Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

  szt.

  Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

  Wskaźniki rezultatu

  Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

  MWhe/rok

  Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

  MWhe/rok

  Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

  Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE

  MWht/rok

  Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

  MWht/rok

  Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE


  b) Odpowiedź dot. zmiany zaszeregowania wskaźników:

  TAK. W związku z ze zmianą SZOOP RPO WSL 2014-2020 nastąpiła zmiana zaszeregowania wskaźników (zmiana wskaźników produktu na rezultatu), dotyczy to wskaźników:

  – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe],
  – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt],
  – Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych [Mg].

  Jednocześnie definicje przedmiotowych wskaźników nie ulegają zmianie.
  Wnioski odsyłane do korekty (na etapie oceny formalnej) powinny być aktualizowane wg najnowszej wersji SZOOP, natomiast dla projektów wybranych do dofinansowania podział wskaźników powinien nastąpić w przypadku sporządzania aneksu do umowy o dofinansowanie.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6.02.2018 r.

  Pytanie 2. Na jakiem etapie realizacji projektu należy wykazać realizację wskaźnika produktu pn. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ?

  Odpowiedź, 6.02.2018 r.

  Beneficjenci powinni wykazywać osiągnięcie wartości przedmiotowego wskaźnika na etapie wniosku o płatność pośrednią, tj. w momencie rozpoczęcia rewitalizacji.

  Zgodnie z definicją wskaźnika:

  Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rewitalizacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami.

  Analogicznie w formularzu wniosku o dofinansowanie w pkt F.1 jako moment rozliczenia wskaźnika należy wskazywać i dokumentować rozpoczęcie rewitalizacji, np. poprzez umowę z wykonawcą prac inwestycyjnych.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Pytanie 3. W jaki sposób należy uzgodnić z IZ RPO WSL zmiany we wskaźniku produktu Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przed pożarami lasów, czy wymagany jest aneks do umowy o dofinansowanie jeśli GUS zaktualizował liczbę ludności w powiecie? Jaką wartość należy wykazać jako osiągniętą we wniosku o płatność końcową?

  Odpowiedź, 6.02.2018 r.

  Przy pozytywnej weryfikacji zrealizowania zakresu rzeczowego projektu (na etapie wniosku o płatność końcową), ewentualne zmiany w zakresie liczby ludności (aktualizacja danych GUS) dotyczące rozbieżności pomiędzy wartością docelową deklarowaną na etapie wniosku o dofinansowanie, a wartością wykazywaną na dzień składania wniosku o płatność końcową, nie będą miały znaczenia dla zatwierdzenia wniosku. Bez względu na wartość, jaka wynika na dzień składania wniosku o płatność końcową, wartość szacowania nie zmienia się. Dlatego przyjmuje się, iż wartość wskaźnika była oceniana podczas wyboru i jego poziom w dniu złożenia wniosku o płatność końcową nie ma znaczenia dla zatwierdzenia wniosku. Należy przyjąć, iż wartość deklarowana, jako „szacowana” została osiągnięta. Natomiast w zakresie monitorowania wskaźnika, jako rezultatu projektu będzie monitorowana i oceniana zgodnie z instrukcją oceny wskaźnika rezultatu. Podsumowując dopuszczalne jest wykazywanie we wniosku o płatność końcową liczby ludności wg danych GUS przedstawionych na moment złożenia wniosku o dofinansowanie lub aktualnych na moment złożenia wniosku o płatność.

  Tym samym nie będą zawierane aneksy do umów o dofinansowanie w przypadku zmiany liczby ludności (w przypadku aktualizacji danych GUS).

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Pytanie 4. Jaki jest termin na rozliczenie wskaźników rezultatu, czy można wnioskować o wydłużenie tego terminu?

  Odpowiedź, 6.02.2018 r.

  Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobligowany do osiągnięcia wskaźników rezultatu do:

  – 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu.
  – 36 miesięcy dla wskaźników:
     • Liczba MŚP zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych,
     • Liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP, Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych –  w terminie 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu.
     • Wzrost przychodów z sektora biznesowego – w terminie 36 miesięcy od zakończenia pierwszego roku obrotowego, po zakończeniu realizacji projektu, nie później jednak niż do momentu złożenia dokumentów zamknięcia dla programu.

  Jeżeli beneficjent widzi zagrożenie nie zrealizowania wskaźnika w terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie wówczas powinien uzgodnić zmiany z IZ RPO WSL. W takich przypadkach IZ RPO WSL będzie analizować każdy taki przypadek osobno oraz podejmować decyzję, czy zasadnym jest przedłużenie terminu na rozliczenie wskaźnika.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Pytanie 5. Jak będzie monitorowany projekt w okresie trwałości, w przypadku braku wskaźników rezultatu dla Działania.

  Odpowiedź, 6.02.2018 r.

  W okresie trwałości projekt będzie podlegał monitorowaniu, m.in. poprzez ankiety trwałości i kontrole trwałości, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz z obowiązującymi przepisami prawa (art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013). W ramach tego monitorowania będzie weryfikowane utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu (jeśli występują), a także pełne wykorzystanie potencjału infrastruktury. Beneficjent może zostać poproszony o udzielenie informacji i/lub przedłożenie dokumentów, które potwierdzą utrzymanie celów projektu. Projekty, które nie mają założonych wskaźników rezultatu będą rozliczane w oparciu o założenia projektu, tj. kryteria podlegające ocenie np. powiązanie z projektem EFS.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Pytanie 6. Proszę o wyjaśnienie dot. wskaźnika dla Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego: „Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (obligatoryjny)”. Czy w przypadku projektu, w którym sale do praktycznej nauki zawodu znajdują się np. w dwóch budynkach, należy we wskaźniku wykazać liczbę budynków - czyli 2, czy potraktować inwestycję jako placówkę objętą wsparciem i wykazać liczbę 1?

  Beneficjent zobowiązany jest wykazać w ramach wskaźnika wszystkie budynki objęte projektem.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Pytanie 7. Czy wykazanie i monitorowanie w projekcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Stopień redukcji PM10 jest obligatoryjne dla projektów polegających na montażu solarów lub ogniw fotowoltaicznych?

  W ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii wybranie i monitorowanie wskaźnika Stopień redukcji PM10 jest obligatoryjne dla projektów, w wyniku realizacji których, nastąpi wymiany źródła energii, analogicznie jak ma to miejsce w działaniu 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. W pozostałych przypadkach gdzie odnawialne źródło energii stanowi jedynie uzupełnienie istniejącego źródła energii wykazanie i monitorowanie w projekcie ww. wskaźnika nie jest obligatoryjne.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Pytanie 8. Proszę o interpretację obligatoryjnego wskaźnika produktu zawartego w Regulaminie konkursu 10.1:
  Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - liczba osób zamieszkujących dany obszar, która będzie korzystała z usług zdrowotnych wspartych w ramach projektu. Wskaźnik obejmuje nowe lub ulepszone budynki, wyposażone w nowy sprzęt różnego typu usług zdrowotnych (profilaktyka, opieka ambulatoryjna, opieka szpitalna, opieka poszpitalna). Wyklucza się podwójne liczenie osób nawet jeśli kilka usług skierowanych jest do tej samej osoby: jedna osoba nadal liczona jest tylko raz pomimo że będzie korzystać z kilku usług wspartych z funduszy strukturalnych. 

  Odpowiedź, 1.06.2017 r.

  Wskaźnik ten ma na celu monitorowanie liczby osób (pacjentów), które to korzystają z ulepszonych usług  powstałych w wyniku realizacji projektu w danym podmiocie, świadczącym usługi medyczne.
  „Podmiot” w kontekście powyższego należy rozumieć zgodnie z definicją wskaźnika „liczba wspartych podmiotów leczniczych”.

  Jeżeli chodzi o użycie w definicji omawianego wskaźnika sformułowania „liczba osób zamieszkujących dany obszar” w odniesieniu do świadczonych usług w podmiocie to należy przez to rozumieć osoby (pacjentów), które skorzystają z opieki zdrowotnej objętej wsparciem przez projekt na obsługiwanym przez ten podmiot obszarze.

  Obszar jest de facto zasięgiem terytorialnym w jakim dany podmiot świadczy swoje usługi bez założonych ograniczeń terytorialnych dla pacjentów.

  Ważne jest, iż projekt będzie realizowany na terenie Województwa Śląskiego i z wojewódzkim odziałem NFZ ma kontrakt na świadczone usługi.

  Wartość bazowa wskaźnika inwestycji powinna być równa 0 – ponieważ przed  realizacją nie możemy mówić o ulepszonych usługach, zaś wartość docelowa stanowić powinna liczbę osób korzystających z ulepszonych usług,  przy czym zwraca się uwagę na prawidłowe liczenie tj. wskaźnik wyklucza wielokrotne zliczanie, nawet jeśli interwencja przynosi korzyść większej ilości usług skierowanych do tych samych osób: należy wliczyć jedną osobę nawet jeśli skorzysta ona z wielu usług, objętych wsparciem.

  Przedmiotowy wskaźnik jest wskaźnikiem produktu czyli bezpośrednim i mierzalnym efektem danego działania, który zgodnie z umową o dofinansowanie powinien zostać osiągnięty najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu (data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w projekcie).

  Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” w projektach RPO WSL 2014-2020.

  Komunikat, 23.02.2017 r.

  Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

  Na potrzeby wykazywania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” należy wskazywać liczbę osób, które zamieszkują obszar rewitalizacji, na który będzie oddziaływać projekt. Obszar rewitalizacji wskazany jest w programie rewitalizacji danej gminy. Dane na potrzeby wskaźnika powinny więc być zaczerpnięte z właściwego programu rewitalizacji.

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją” w projektach RPO WSL 2014-2020.

  Komunikat, 13.02.2017 r.

  Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:
  Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rewitalizacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami.

  Wskazując wartość ww. wskaźnika należy określić powierzchnię odnoszącą się do konkretnego projektu.

  Przykładowo, gdy projekt obejmie prace w budynku lub jego części należy podać  powierzchnię zabudowy - powierzchnię budynku w dolnej kondygnacji, po obrysie ścian zewnętrznych, czyli powierzchnię jaką budynek zajmuje na działce. Jako źródło wskaźnika, w przedmiotowym wypadku należy wskazać odpowiedni dokument, np. dane ewidencyjne wnioskodawcy m.in. wypis z ewidencji gruntów i budynków lub  księgi wieczystej.
  W przypadku gdy projekt obejmie tylko roboty budowlane dotyczące terenu lub przestrzeni, należy liczyć samą część zrewitalizowanego terenu w projekcie. Jako źródło należy wskazać np. protokół odbioru wykonanych robót/wypis z ewidencji gruntów.
  W przypadku projektu, który obejmie prace w budynku oraz w terenie/przestrzeni, należy zsumować powierzchnię budynku po obrysie + powierzchnię przyległą (np. teren parku, skweru, podwórka).

  Za jednostkę miary w przypadku przedmiotowego wskaźnika należy przyjąć hektary [ha]. W przypadku mniejszej powierzchni, wyliczonej w metrach, należy przeliczyć ją na hektary.
  Dodatkowo w polu B.16 Analiza specyficzna wniosku o dofinansowanie należy przedstawić powierzchnię obszaru, na który oddziałuje dany projekt rewitalizacji. Będzie to nie tylko teren objęty bezpośrednio robotami budowlanymi (teren konkretnego projektu, zgodnie z dokumentacją techniczną), ale większy obszar, na którym przewiduje się odnotować pozytywne zmiany będące wynikiem realizacji danego projektu. Wnioskodawca w polu powinien przedstawić przesłanki, na podstawie których zidentyfikował obszar oddziaływania projektu. W przypadku, gdy wyznaczenie obszaru oddziaływania projektu jest niemożliwe, należy w polu B.16 przedstawić wyjaśnienie. Za jednostkę miary należy przyjąć hektary [ha].

  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 1. Czy zgodnym z poddziałaniem 3.1.1 będzie projekt, w którym na terenie poprzemysłowym zaadaptowany zostanie budynek (nieużytkowany obecnie) i zapewnione kompletne uzbrojenie oraz skomunikowanie działki? Przedmiotem najmu/dzierżawy będą powierzchnie w budynku. Do wskaźnika wliczona zostanie powierzchnia działki (ew. minus wybrane powierzchnie, ale co najmniej powierzchnia zabudowy budynku). Projekt przy założeniu, że zachowane zostaną limity nałożone na poszczególne elementy infrastruktury (zarówno budynki, jak i uzbrojenie i skomunikowanie – każdy z odrębnym limitem i wymogiem, że nie jest dominującym wydatkiem – poniżej 50% kosztów).

   Odpowiedź, 25 stycznia 2018 r.

   Zgodnie z definicją wskazaną w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020 (SZOOP) teren inwestycyjny to teren, mogący składać się z kilku bezpośrednio sąsiadujących działek, przygotowany pod działalność gospodarczą, zarówno produkcyjną jak i usługową, z wyłączeniem terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną. Zapisy SZOOP precyzują, iż w ramach Poddziałania 3.1.1 realizować można projekty polegające na przygotowaniu terenu pod inwestycje, celem udostępnienia terenu przedsiębiorcom, w szczególności MŚP (z wyłączeniem branży mieszkaniowej), chcących prowadzić działalność gospodarczą na danym terenie. Dopuszcza się adaptację budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym, ale jako uzupełniający element projektu.
   Pytający zwraca uwagę na fakt, że przedmiotem najmu/dzierżawy będą powierzchnie w budynku.

   Wobec przedstawionego stanu faktycznego i projektowanego, stwierdza się co następuje:

    1. Projekt nie polega na przygotowaniu terenu inwestycyjnego typu brownfield pod działalność gospodarczą, a jedynie na adaptacji budynku i zagospodarowaniu terenu poprzez kompletne uzbrojenie oraz skomunikowanie działki. W projekcie nie mamy zatem do czynienia z przygotowaniem terenów inwestycyjnych.

    2. Wykładnia językowa warunków programu przedstawionych w SZOOP nie pozwala na stwierdzenie, że „powierzchnia użytkowa budynku” stanowi synonim określenia „teren inwestycyjny”. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „teren” to „pewien obszar ziemi”.

    3. Zwraca się uwagę na założenia zawarte w Umowie partnerstwa - Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020, w odniesieniu do Celu tematycznego 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR). Umowa partnerstwa stwierdza, że „dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów otoczenie gospodarcze w postaci zbrojenia terenów inwestycyjnych i stref aktywności gospodarczej uzupełnione zostanie realizacją kompleksowych i skoordynowanych działań wzmacniających wizerunek regionalnej gospodarki obejmujących m.in. promocję gospodarczą regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym”.
   Zauważyć należy, że zdefiniowanie celu tematycznego jako operacji „w postaci zbrojenia terenów inwestycyjnych i stref aktywności gospodarczej” nie jest możliwe do zastosowania wobec budynków, co potwierdza, że budynek nie stanowi terenu inwestycyjnego.

    4. Przedstawione w pytaniu założenie pozwala stwierdzić, że projekt nie spełnia określonego w Regulaminie konkursu kryterium dostępowego (limity i ograniczenia nr 4): „Wydatki związane z adaptacją budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym należy traktować jako uzupełniający element projektu (do 49% kosztów całkowitych projektu). Nie ma możliwości realizacji inwestycji polegającej wyłącznie na adaptacji budynków”.
   Roboty polegające na zagospodarowaniu terenu/infrastruktury związanej z obsługą tego budynku (np. ogrodzenie, parking, uzbrojenie działki, skomunikowanie działki itp.) należy uznać za roboty związane z adaptacją tego budynku, ponieważ fizycznie warunkują jego użytkowanie oraz pozwalają na spełnianie wymogów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz dopuszczenie budynku do użytkowania przez właściwy organ nadzoru budowlanego (np. wymagania wynikające z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
   Nadmienia się, że zachowanie ustalonego limitu dot. wydatków tytułem uzupełniających elementów projektu nie zmienia uzupełniającego charakteru robót adaptacyjnych budynku względem całego projektu, którego celem jest ułatwienie dostępu przedsiębiorcom do terenów inwestycyjnych.

    5. Zauważa się, że powierzchnia zabudowy budynku nie może być dominująca w powierzchni całego terenu inwestycyjnego wykazanego we wskaźniku produktu „Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych”, który jest definiowany w sposób następujący: „powierzchnia terenów inwestycyjnych, które w wyniku wspartych projektów zostały przygotowane do udostępnienia dla inwestorów zamierzających rozpocząć tam działalność gospodarczą. Dany teren inwestycyjny należy wykazywać we wskaźniku 1 raz, nawet jeśli w celu jego przygotowania realizowany był więcej niż 1 projekt (np. prace studyjno-koncepcyjne, niwelowanie gruntu, infrastruktura techniczna)”.Nie jest zatem dopuszczalna sytuacja, z gruntu przecząca celowi programu, w której powierzchnia terenu inwestycyjnego jest równa powierzchni zabudowy budynku, gdyż budynek jest elementem dodatkowym projektu.

   Z uwagi na powyższe, przedmiot projektu przedstawiony w pytaniu nie jest zgodny z typem projektu przewidzianym do realizacji w ramach Poddziałania 3.1.1. RPO WSL.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 2. Czy możliwe jest adaptowanie budynku i udostępnienie go na potrzeby MSP? Czy konieczne jest przeznaczenie adaptowanego obiektu na cele inkubatora?

   Odpowiedź, 25 stycznia 2018 r.

   Projekt polegający wyłącznie na adaptacji budynku i udostępnieniu go na potrzeby MSP nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach poddziałania 3.1.1. Zgodnie z  Regulaminie konkursu kryterium dostępowego (limity i ograniczenia nr 4): „Wydatki związane z adaptacją budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym należy traktować jako uzupełniający element projektu (do 49% kosztów całkowitych projektu). Nie ma możliwości realizacji inwestycji polegającej wyłącznie na adaptacji budynków”. W ramach poddziałania 3.1.1 przewiduje się realizację projektów polegających na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.  Zgodnie z zapisami SZOOP, w projekcie realizowanym ze środków poddziałania 3.1.1, którego celem ma być tworzenie ulepszonych warunków do rozwoju MŚP, dopuszcza się koszty adaptacji budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym tylko jako uzupełniający element projektu. Powstały teren inwestycyjny (wraz z budynkiem) może zostać udostępniony dla MŚP chcących prowadzić działalność gospodarczą na danym terenie. Udostępnienie terenu inwestycyjnego może nastąpić m.in. w formie sprzedaży, najmu czy dzierżawy.

   W szczególnym przypadku teren inwestycyjny może zostać przeznaczony na cele inkubatora przedsiębiorczości, tj. kiedy wnioskodawcą projektu jest podmiot zarządzający inkubatorem przedsiębiorczości. Jeżeli elementem projektu jest również adaptacja budynku, obiekt musi on być przeznaczony na cele inkubatora przedsiębiorczości. Ponadto, wsparcie infrastrukturalne IOB jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków, to jest: działalność IOB wpisuje się w krajową lub regionalną strategię inteligentnej specjalizacji, IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia, przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych, przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany, w realizacji przez IOB specjalistycznych usług zapotrzebowanych przez konkretnych przedsiębiorców wykorzystują dostępne standardy świadczenia usług wypracowanych co najmniej na poziomie krajowym, IOB dążyć będą do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych, w oparciu o otwartą konkurencję. Jednocześnie, projekt musi być zgodny z pozostałymi regułami obowiązującymi w poddziałaniu 3.1.1.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 3. Czy możliwa jest adaptacja części obiektu już działającego?

   Odpowiedź, 25 stycznia 2018 r.

   Dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.1 przeznaczone jest na tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield. Do wsparcia kwalifikują się projekty polegające na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.  Zgodnie z SZOOP (Słownik terminologiczny) „brownfield” to obszar uprzednio wykorzystany dla celów przemysłowych, wojskowych lub pegeerowskich cechujący się najczęściej pewnym stopniem zanieczyszczenia (zdegradowania), który powinien zostać przywrócony do użytkowania poprzez nadanie nowych funkcji gospodarczych. Jeżeli dany obszar aktualnie jest wykorzystywany pod działalność gospodarczą, np. znajduje się tam obiekt już działający (w którym prowadzona jest działalność gospodarcza), to taki teren nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach poddziałania 3.1.1.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

    Pytanie 1. Czy są w jakiś sposób limitowane wydatki związane z zarządzaniem projektem?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Limity i ograniczenia związane z angażowaniem personelu zostały określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w pkt. 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu.

    Pytanie 2. Czy przykładowo realizując projekt dotyczący 150 instalacji Gmina musi na etapie wniosku o dofinansowanie dokładać nam 150 oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością mieszkańca?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Na etapie wniosku o dofinansowanie przedmiotowe oświadczenia nie są obowiązkowe.
    Jednocześnie na tym etapie aplikowania o środki należy dołączyć przykładowy wzór oświadczenia mieszkańca o prawie do dysponowania nieruchomością.

    Pytanie 3. Czy odbiorcą grantu może być np. spółdzielnia lub wspólnota?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej „grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze  otwartego  naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego”. Mając na uwadze powyższe spółdzielnia lub wspólnota (mieszkańcy tych spółdzielni/wspólnot) mogą być grantobiorcami, o ile żadne ograniczenia nie zostaną umieszczone w regulaminie naboru grantobiorców.

    Pytanie 4. Kiedy IZ wypłaca zaliczkę w ramach projektu grantowego i komu?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Zgodnie z zapisami Zasad w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa  zaliczkę w ramach projektu grantowego może otrzymać, wyłącznie Beneficjent projektu granowego. Dodatkowo zaliczka wypłacona przez IZ RPO WSL może być przekazana jako wypłata dotacji celowej w postaci grantu wyłącznie po poniesieniu wydatków przez grantobiorcę. Beneficjent projektu grantowego nie może udzielać zaliczek grantobiorcom ze środków dofinansowania przekazanego przez IZ RPO WSL.

    Szczegółowe zapisy w przedmiotowym zakresie zostały opisane w § 10 Zaliczki we wzorze umowy o dofinansowanie projektu grantowego.

    Pytanie 5. W jaki sposób następuje rozliczanie projektu grantowego? Czy wymagana będzie faktura potwierdzająca poniesienie wydatku – czy faktura ma być oryginalna czy wystarczy jej kopia z potwierdzeniem przez grantobiorcę za zgodność z oryginałem?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Warunkiem wypłacenia dofinansowania/zaliczki przez IZ jest złożenie poprawnie sporządzonego wniosku o płatność, zgodnie z umową o dofinansowanie. W celu rozliczenia wsparcia udzielonego grantobiorcy, beneficjent projektu grantowego zobowiązany jest załączyć do wniosku o płatność zestawienie podpisanych umów o powierzenie grantu wraz z ewentualnymi aneksami, zgodnie z zapisami umowy. Zestawienie jest odpowiednikiem dokumentu księgowego – musi być zatem zatwierdzone (zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta projektu grantowego w zakresie zatwierdzania dowodów księgowych) oraz zaksięgowane/zaewidencjonowane (zgodnie z wymogiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z projektem).

    Oryginały faktur będące potwierdzeniem poniesienia wydatku powinny znajdować się u grantobiorców, natomiast ich kopie potwierdzone za zgodność powinny znajdować się w siedzibie beneficjenta projektu grantowego.

    Instytucja Zarządzająca do rozliczenia wniosku o płatność będzie wymagać także wyciągów bankowych z rachunku bankowego beneficjenta lub przelewów bankowych lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.

    Pytanie 6. Czy oznaczenia w postaci tablic informacyjnych powinny się znajdować na terenie każdej projektowanej instalacji czy wystarczy po prostu tablica np. przy budynku gminy jak to jest praktykowane w projektach parasolowych?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: W przedmiotowym przypadku minimalny obowiązek w zakresie informacji i promocji zostanie spełniony poprzez umieszczenie jednej tablicy przy budynku gminy.

    Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków w zakresie informacji i promocji zostały opisane w § 17 Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz  informacji i promocji  we wzorze umowy o dofinansowanie projektu grantowego oraz są publikowane na stronie http://www.rpo.slaskie.pl. Jednakże zalecenie jest podjęcie wszelkich działań zmierzających do zwiększenia poziomu wiedzy w społeczeństwie nt. współfinansowania realizacji projektu przez Unię Europejską.

    Pytanie 7. W kontekście pomocy publicznej proszę o odpowiedź co w przypadku kiedy w okresie trwałości w dofinansowanym obiekcie będzie prowadzona działalność gospodarcza?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Kwestie dotyczące pomocy publicznej gmina zobowiązana jest uregulować zarówno w procedurach realizacji projektu grantowego a także w umowach o powierzenie grantu zawieranych bezpośrednio z grantobiorcami. Monitoring i zakres udzielanej pomocy publicznej leży po stronie beneficjenta projektu grantowego i będzie podlegał kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL.

    Pytanie 8. Gdzie ma być wykazany efekt ekologiczny, jeśli audyt energetyczny nie jest obowiązkowy dla Działania 4.1?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Beneficjent jest odpowiedzialny za weryfikacje efektu ekologicznego realizowanego poprzez udzielone dotacje oraz udokumentowanie tego efektu w innym autorskim dokumencie w sposób umożliwiający jego porównanie z założeniami.

    Pytanie 9. Czy gmina może realizować projekt w partnerstwie?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Analizie podlega możliwość poszerzenia listy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w formule grantowej o związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

    Pytanie 10. Czy może być kilka instalacji OZE u jednego mieszkańca (np. panele fotowoltaiczne, pompa ciepła itp.)

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Tak istnieje taka możliwość. Zasady dotyczące wspieranych instalacji, w tym ograniczeń w przedmiotowym zakresie określa beneficjent projektu grantowego.

    Należy mieć na uwadze, iż w trakcie oceny weryfikowana będzie kompleksowość realizowanego zadania, tj. efektywność ekologiczna danego przedsięwzięcia przy jednoczesnej ocenie kosztów uzyskania tego efektu.

    Pytanie 11. W przypadku, gdy gmina ubiega się o 200 grantów (w tym przykładowo 100 sztuk pieców, 50 pomp ciepła i 50 paneli fotowoltaicznych) istnieje możliwość elastycznego podejścia do liczby instalacji? Przykładowo będzie mniej pieców, a więcej pomp ciepła?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zaleca się rozeznanie potrzeb na obszarze, który ma być objęty dofinasowaniem.  Ponadto należy pamiętać, iż ilość określonych we wniosku o dofinasowanie instalacji musi zostać rozliczona na etapie wniosku o płatność osiągając tym samym zakładany efekt ekologiczny. Zrealizowanie większej liczby instalacji, a tym samym osiągnięcie lepszego efektu ekologicznego nie będzie stanowiło nieprawidłowości.

    Pytanie 12. Co w przypadku gdy mieszkaniec jeden lub kilku zrezygnują z chęci uczestnictwa w projekcie?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: W przedmiotowej sytuacji biorąc pod uwagę wartości wskaźników, kategorię interwencji itp. beneficjent może stworzyć listę rezerwową adresów, które zostaną objęte projektem. Dopuszcza się możliwość zamiany instalacji na instalację.

    Pytanie 13. Czy można pobierać wkład własny od mieszkańca?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: W projektach grantowych kwota dofinansowania na wydatki w ramach projektu wynosi maksymalnie 95%, uzupełnienie grantu w wysokości 5 % stanowi wkład własny (krajowe środki publiczne). Zatem nie ma możliwości uzupełnienia wkładu własnego do kosztów kwalifikowalnych w projekcie przez grantobiorców.

    Pytanie 14. Czy w związku z brakiem możliwości pobierania wkładu własnego od mieszkańca można określić jakieś limity, które zostaną na niego nałożone?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Tak istnieje taka możliwość poprzez określenie np. wysokości standardowych kosztów jednostkowych lub określenie maksymalnego dopuszczalnego limitu kwotowego dla montowanych instalacji OZE. Zakres oraz sposób ewentualnych limitów określa beneficjent projektu grantowego.

    Pytanie 15. Czy ogłoszenia w prasie lokalnej mogą być uznane za koszt kwalifikowalny?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Tak. Jest to koszt związany z zarządzaniem projektem.

    Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niedopuszczalne jest łączenie działań promocyjnych i informacyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z działaniami prowadzonymi w zakresie kampanii wyborczej poszczególnych kandydatów, w szczególności zawarcia w treści broszur, materiałów reklamowych czy na gadżetach i tablicach informacyjnych imion i nazwisk kandydatów, haseł i programów wyborczych itp.

    Pytanie 16. Co z kontrolą instalacji czy ewentualną jej naprawą?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Kwestie związane z wymogami w zakresie kontroli grantobiorców zostały szczegółowo opisane w rozdziale „System kontroli grantobiorców” w dokumencie pn. Zasady w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa.

    Wszelkie zagadnienia związane z realizacją projektu grantowego, w tym monitorowania i kontroli grantobiorców, powinny zostać uregulowane w umowie o powierzenie grantu. Weryfikacja wykonywania napraw w celu utrzymania założonych efektów jest obowiązkiem beneficjenta projektu grantowego. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

    Pytanie 17. Kiedy należy przeprowadzić nabór grantobiorców?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Na etapie aplikacyjnym beneficjent nie jest zobligowany do przedkładania spersonalizowanej listy grantobiorców. Niemniej jednak beneficjent musi oszacować ich ilość, aby określić efekt ekologiczny, który zostanie zrealizowany w ramach projektu.

    Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 15 umowy o dofinansowanie projektu grantowego:

    IZ RPO WSL może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy beneficjent nie realizuje projektu na warunkach określonych w umowie, a w szczególności gdy beneficjent nie podpisał pierwszej umowy z grantobiorcą w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy chyba, że termin określony we wniosku o dofinansowanie jest późniejszy.

    Pytanie 18. Co w przypadku konieczności udzielenia pomocy de minimis, gdzie jednym z grantobiorców będzie np. rolnik prowadzący działalność rolniczą?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Jeżeli instalacja OZE na budynku rolnika będzie wykorzystywana jedynie na potrzeby własne, mieszkalne, a nie do celów gospodarczych nie trzeba udzielać pomocy publicznej a tym samym wystawiać zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. W przypadku, jeśli instalacja OZE będzie wykorzystywana zarówno na potrzeby bytowe mieszkańca oraz na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej, gmina udzielająca wsparcia w formie grantu powinna zweryfikować, czy udzielane wsparcie wiąże się z koniecznością udzielenia pomocy publicznej a jeśli tak,  to na jakich zasadach i w jakiej wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej, w szczególności w sektorze rolnictwa.

    Pytanie 19. Czy beneficjent projektu grantowego może w ramach grantu sfinansować koszty poniesione przez grantobiorcę w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej, tj.:

    • dostawy modułów fotowoltaicznych
    • dostawy falownika fotowoltaicznego
    • dostawy konstrukcji wsporczej
    • dostawy okablowania i zabezpieczeń
    • dostawy elementów zabezpieczających trasy kablowe i przepusty przez elementy konstrukcyjne budynku
    • dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych z falownika
    • prac instalacyjnych obejmujących montaż i konfigurację urządzeń wymienionych w punktach 1-6
    • przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej
    • przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej instalacji
    • przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
    • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zgłoszenia do OSD
    • wykonanie testów i pomiarów instalacji
    • wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacji instalacji odgromowej w zakresie (jeżeli dotyczy).

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Wszystkie wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione w związku z instalacją służącą do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz wydatki powiązane niezbędne do uruchomienia instalacji (dokumentacja, wykonanie testów, wpięcie do sieci, itp.) są dopuszczalne do zakwalifikowania do formuły grantowej. Katalog kosztów w ramach udzielanych grantów, a tym samym objętych dofinansowaniem, określa beneficjent projektu grantowego m.in. w oparciu o zasadę oszczędnego poniesienia wydatku. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

    Pytanie 20. Jakie wydatki związane z działaniami z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych będą uznane za wydatek kwalifikowalny? Czy takie elementy jak bojler dla instalacji solarnej i pompy ciepła (co niewątpliwe stanowi nieodzowną część instalacji, bez której efekt ekologiczny nie zostanie osiągnięty) oraz instalacje doprowadzające do domu w przypadku montażu np. fotowoltaiki na gruncie będą wydatkiem kwalifikowalnym?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Takie elementy jak bojler dla instalacji solarnej i pompy ciepła są dopuszczalne do zakwalifikowania do formuły grantowej, o ile stanowią część instalacji OZE.

    Katalog wydatków w ramach udzielanych grantów, a tym samym objętych dofinansowaniem, określa beneficjent projektu grantowego m.in. w oparciu o zasadę oszczędnego poniesienia wydatku. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

    Pytanie 21. Czy w przypadku wystąpienia nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci, pochodzącej z instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,  mamy do czynienia z pomocą publiczną?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Jak wskazano w pkt 12 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie utrzymuje, że wszelka działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług jest działalnością gospodarczą. Odprowadzenie energii elektrycznej do sieci w przypadku instalacji typu on-grid należy utożsamiać z oferowaniem towarów na rynku. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C‑219/12 Fuchs, eksploatacja zainstalowanego na służącym prywatnym celom domu mieszkalnym lub obok niego modułu fotowoltaicznego, skonstruowanego w ten sposób, że po pierwsze ilość wytworzonej energii elektrycznej jest zawsze niższa od ilości energii elektrycznej ogółem zużytej przez użytkownika modułu do celów prywatnych, a po drugie energia ta jest dostarczana do sieci za wynagrodzeniem o charakterze stałym, stanowi „działalność gospodarczą”, nawet jeśli jest to jedynie sposób obniżenia rachunków za energię. Analogicznie należy podejść do podobnych instalacji zamontowanych na obiektach publicznych.

    Podstawą prawną udzielenia wsparcia, które sklasyfikowane jest jako pomoc publiczna lub pomoc de minimis dla działania 4.1 lub 4.3 w odniesieniu do 3 typu projektu (Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach) może być:

    a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy de minimis

    b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy publicznej.

    Oczywiście konieczne jest wykazanie, iż wszystkie warunki udzielenia danego rodzaju pomocy będą spełnione.

    Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej odnośnie prosumentów[1] oraz mikroinstalacji [2] fotowoltaicznych mających możliwość oddawania nadwyżek energii do sieci.Pismem Ministerstwa Rozwoju przekazano stanowisko Komisji Europejskiej, w którym stwierdza się, że pomimo iż wytwarzanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci stanowi działalność gospodarczą, w przypadku projektów prosumenckich tego rodzaju działalność nie ma charakteru działalności gospodarczej, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej, wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne o charakterze niegospodarczym, rozmiar tj. zdolność wytwórcza instalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta – nie może być przewymiarowana). Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowa instalacja powstaje na użytek konsumenta nieprowadzącego działalności ekonomicznej i tylko w celu zaspokojenia jego potrzeb niegospodarczych, a wprowadzenie energii do sieci ma charakter incydentalny i mieści się w granicach określonych w pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

    W sytuacji, gdy instalacja prosumenta wytwarza nadwyżkę energii, która jest wprowadzana do sieci, tego rodzaju działalność gospodarcza może zostać uznana za mającą charakter pomocniczy, przy łącznym spełnieniu ww. warunków.

    W związku z powyższym, w przypadku instalacji prosumenckich w postaci ogniw fotowoltaicznych, zakładanych w obiektach o charakterze niegospodarczym (np. budynki jednorodzinne, budynki urzędów publicznych, budynki szkół publicznych), w sytuacji, gdy beneficjenci nie prowadzą żadnej innej działalności gospodarczej, wprowadzanie nadwyżek energii do sieci może być uznane za działalność o charakterze pomocniczym, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w pkt. 207 Komunikatu.Powyższe informacje mają zastosowanie zarówno do wniosków w trakcie oceny jak też planowanych do złożenia w ramach trwających i przyszłych naborów.

    [1] prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarcze (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

    [2] mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

    Pytanie 22. Czy jeżeli zakładamy, że beneficjentem ostatecznym będzie osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (nie rozliczająca kosztów energii i wody w ramach prowadzonej działalności), podatek VAT możemy zaliczyć jako wydatek kwalifikowalny?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyłącznie w sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie beneficjent projektu grantowego lub ostateczny odbiorca (grantobiorca) nie ma możliwości prawnych jego odliczenia.

    Pytanie 23. Czy gmina może zastosować następująca procedurę rozliczenia środków:

    a) grantobiorca ostateczny składa do gminy fakturę VAT,

    b) gmina występuje do IZ z wnioskiem o płatność o refundację,

    c) po zatwierdzeniu wniosku o płatność do wypłaty IZ przekazuje środki na konto gminy i gmina przekazuje środki na konto beneficjenta ostatecznego.

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Zgodnie z zapisami dokumentów programowych granty są przekazywane na wydatki, które Instytucja Zarządzająca refunduje na podstawie umowy o dofinansowanie, a więc grantobiorca musi ponieść wydatek, aby grant mógł być wykazany w wniosku o płatność końcową.

    Pytanie 24. Czy udział w programie mogą brać powietrzne pompy ciepła?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Tak, o ile wskazane elementy są częścią instalacji OZE. Katalog kosztów w ramach udzielanych grantów, a tym samym objętych dofinansowaniem, określa beneficjent projektu grantowego. Procedury realizacji projektu grantowego są opracowane przez beneficjenta projektu grantowego na etapie wniosku o dofinansowanie i będą podlegały zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL.

    Pytanie 25. Czy instalacja jest od razu własnością mieszkańca czy dopiero po okresie trwałości programu?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Beneficjent projektu grantowego określa szczegółowe zasady dotyczące własności dofinansowanej instalacji w umowach o powierzenie grantu, w tym zapewnienia trwałości projektu m.in. poprzez system kontroli grantobiorców.

    Pytanie 26. Czy wystąpienie o interpretację podatkową w kwestii kwalifikowania podatku VAT będzie leżeć tylko po stronie gminy czy o taką interpretację poszczególni wnioskodawcy/grantobiorcy ostateczni winni wystąpić indywidualnie?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do uregulowania niniejszej kwestii w umowach o powierzenie grantu z grantobiorcami.

    Pytanie 27. Jeśli w regulaminie określimy maksymalną kwotę dofinansowania a kosztorys inwestorski wykonany przez wnioskodawcę będzie opiewał na kwotę niższą to określając wartość grantu do wniosku aplikacyjnego powinniśmy wprowadzić maksymalną kwotę dofinansowania przez nas zakładaną czy 95 % od wartości kosztorysowej wnioskodawcy? Po rozstrzygnięciu konkursu ceny poszczególnych instalacji mogą być wyższe od kosztorysowych.

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Procedury weryfikacji oszczędnego poniesienia wydatku opracowuje beneficjent projektu grantowego. Przedmiotowe procedury będą podlegały zatwierdzeniu prze IZ RPO WSL.

    Pytanie 28. Czy w procedurze realizacji projektu gmina może określić minimalne wymagania co do doświadczenia przyszłych wykonawców instalacji OZE, tj. minimalną moc zainstalowanych dotąd instalacji oraz minimalny okres działalności firmy na rynku?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Procedury realizacji projektu grantowego opracowywane są przez beneficjenta projektu grantowego, który określa zasady udzielania grantów, w tym limity i ograniczenia, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby na obszarze swojej gminy. Przedmiotowe procedury będą podlegały zatwierdzeniu prze IZ RPO WSL.

    Pytanie 29. Jeżeli rachunki za media są wystawiane na inną osobę niż właściciel nieruchomości (często tak jest w przypadku przekazania nieruchomości z rodziców na dzieci) czy w takim przypadku możemy uznać, że formalnie wnioskodawca spełnia warunki udziału w projekcie?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do uregulowania niniejszej kwestii w umowach o powierzenie grantu z grantobiorcami.

    Pytanie 30. Czy grantobiorca ostateczny może pokryć wkład własny z innego źródła finansowania, np. dotacji z gminy?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Zgodnie z zapisami Zasad w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa uzupełnienie grantu w wysokości 5 % stanowi wkład własny (krajowe środki publiczne) w realizowany projekt, które zapewnienia beneficjent projektu grantowego.

    Pytanie 31. Czy dopuszcza się rozbudowę istniejącej już instalacji?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Beneficjent projektu grantowego po uprzednim rozeznaniu podejmuje decyzję o dopuszczeniu instalacji dotychczas istniejącej i jej ewentualnej rozbudowie. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 udzielane wsparcie przewiduje w szczególności budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, woda, geotermia, wiatr, w tym instalacji kogeneracyjnych.

    W przypadku rozbudowy instalacji, która już istnieje obowiązują te same ograniczenia i limity jak dla instalacji nowo wybudowanych. Ponadto beneficjent zobligowany jest do adekwatnego wyboru wskaźników, tj.:

    Produkcja energii elektrycznej nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

    Produkcja energii cieplnej nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

    Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

    Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

    Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE w ramach kogeneracji.

    Pytanie 32. Czy kwestia minimalnej wartości 5% wniosku końcowego będzie obowiązywała w formule grantowej?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Z godnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektów grantowych płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% zostanie przekazana beneficjentowi po:

    1) zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu ujętych w nim poniesionych wydatków;

    2) akceptacji przez IZ RPO WSL części sprawozdawczej z realizacji projektu zawartej we wniosku o płatność końcową;

    3) potwierdzeniu przez IZ RPO WSL w dokumencie z przeprowadzonej kontroli prawidłowej realizacji projektu, stwierdzenia zrealizowania projektu zgodnie z umową, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa unijnego i krajowego, wytycznymi, zasadami programu oraz po stwierdzeniu osiągnięcia celu realizacji projektu, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości z określenia sposobu ich usunięcia.

    Pytanie 33. Czy gmina może scedować na mieszkańca - grantobiorcę ostatecznego obowiązek monitorowania wskaźników w okresie trwałości?

    Odpowiedź 08.01.2018 r.: Beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do uregulowania niniejszej kwestii w umowach o powierzenie grantu z grantobiorcami. Jednocześnie beneficjent projektu grantowego realizujący projekt ponosi pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania oraz odpowiada za rozliczenie dotacji, w tym  kontrolę poszczególnych grantobiorców oraz przedsięwzięć przez nich realizowanych.

    Pytanie 34. Czy w przypadku, gdy wniosek o udzielenie grantu złoży osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednak wytworzona przez wybudowaną instalację OZE energia nie będzie wykorzystywana na cele prowadzenia tej działalności wymagane jest wystąpienie do Ministra Finansów?

    Odpowiedź 18.01.2018 r.: Bez względu na fakt czy energia wytworzona w ramach dofinansowanej instalacji OZE jest wykorzystywana/nie jest wykorzystywana przez grantobiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą nie zwalnia to beneficjenta projektu grantowego z obowiązku przedłożenia listy takich grantobiorców celem ich weryfikacji w rejestrze podmiotów wykluczonych.

    Pytanie 35. Czy w przypadku budynków mieszkalnych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza wystarczającym będzie oświadczenie Wnioskodawcy, że produkowana energia, z wnioskowanej instalacji OZE, nie będzie wykorzystywana na cele tej działalności gospodarczej. Czy w takim przypadku można stwierdzić brak występowania pomocy publicznej?

    Odpowiedź 18.01.2018 r.: Możliwość występowania pomocy publicznej nakłada na beneficjenta projektu grantowego obowiązek weryfikacji charakteru i zakresu prowadzonej przez grantobiorcę działalności gospodarczej w całym cyklu życia projektu. Uznaje się, że działalność gospodarcza o charakterze pomocniczym (komercyjnym) musi mieć ograniczony zakres (porównaj z http://rpo.slaskie.pl/faq/?category=0&dzialanie=4.1 dla Działania 4.1, odp. nr 2).

    Wszystkie kwestie dotyczące pomocy publicznej powinny zostać uregulowane przez beneficjenta projektu grantowego zarówno w procedurach realizacji projektu grantowego a także w umowach o powierzenie grantu.

    Pytanie 36. Czy w ramach konkursu grantowego radny gminy może uzyskać dofinansowanie?

    Odpowiedź 18.01.2018 r.: W opisanym wyżej przypadku nie ma przeciwwskazań, aby radny został grantobiorcą w realizowanym przez gminę projekcie. Jednocześnie zgodnie z zapisami Zasad w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa  należy mieć na uwadze, że wybór grantobiorców odbywa się „…w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego w siedzibie beneficjenta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (przez co najmniej 30 dni).”

     Informujemy, że w grudniu 2017 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowane siatki analitycznych dotyczących pomocy na inwestycje w projekty infrastrukturalne.
     Siatki te, choć nie stanowią wiążących prawnie aktów normatywnych, mogą być pomocne przy ocenie, czy w danym przypadku dofinansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną, a jeśli tak, jakie są możliwe podstawy prawne jej udzielenia.
     Siatki mają charakter ogólny i nie są one sporządzone wyłącznie na potrzeby wdrażania programów operacyjnych, stąd też w praktyce nie wszystkie ich zapisy będą mogły znaleźć zastosowanie do projektów realizowanych przy wsparciu środków RPO WSL 2014-2020 (np. zakres podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej określony w regulaminie danego naboru może być węższy niż określono w siatkach analitycznych).
     Oprócz zaktualizowanych siatek na stronie Komisji dostępne są również przygotowane w roku 2016.
     LINK do siatek analitycznych:
     http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html --> Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 – 2017:

      Pytanie 1. Jak sporządzić harmonogram płatności? Jak wypełnić wniosek o płatność?
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Od 22 września 2017 roku harmonogramy składania wniosków o płatność dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego należy sporządzić wyłącznie w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 (dalej: LSI 2014). Beneficjent sporządza harmonogram przy użyciu LSI 2014, następnie generuje plik pdf, który przedkłada w wersji elektronicznej za pośrednictwem SEKAP/ePUAP. Instrukcja wypełniania harmonogramu składania wniosków o płatność.

      Wniosek o płatność należy sporządzić w module wnioski o płatność LSI 2014, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność. Instrukcja wypełniania wniosków o płatność.

      Ponadto zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako PEFS) oraz wskazanych w ww. umowie dokumentów. Instrukcja wypełniania PEFS.

      Jednocześnie Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzania do systemu informatycznego LSI 2014 danych w zakresie angażowania personelu projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako Personel projektu), przy czym dotyczy to wyłącznie projektów rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Instrukcja do bazy personelu.

      Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż od 1 sierpnia 2017 roku zostały wprowadzone do LSI 2014 nowe walidacje, które umożliwią złożenie wniosku o płatność z wydatkami tylko i wyłącznie wówczas, gdy dane w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione we wniosku o płatność będą uzupełnione poprzez powiązanie dokumentów z Rejestrem postępowań/zamówień w LSI 2014. W przypadku uzupełnienia danych „ręcznie” w części B.1 wniosku o płatność, tj. bez powiązania danego dokumentu księgowego z Rejestrem postępowań/zamówień w LSI 2014, dany wniosek o płatność nie zostanie przez system przyjęty, a tym samym nie będzie możliwości jego złożenia. W związku z powyższym złożenie każdego wniosku o płatność począwszy od 1 sierpnia 2017 roku będzie możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli dane w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione wniosku o płatność będą uzupełnione poprzez powiązanie dokumentów z Rejestrem postępowań/ zamówień w LSI 2014. W ślad za powyższym przed rozpoczęciem wprowadzania jakichkolwiek dokumentów księgowych w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione wniosku o płatność należy w pierwszej kolejności uzupełnić dane w module Rejestr postępowań/zamówień. W module należy ująć dane na temat wszystkich dokumentów księgowych niezależnie od ich wartości (np. faktura, rachunek, lista płac), które będą podstawą do rozliczenia wydatków w składanym wniosku o płatność. Natomiast załączniki w postaci dołączonych dokumentów należy uzupełniać dopiero po otrzymaniu przez Beneficjenta odrębnego wezwania Instytucji Zarządzającej. Instrukcja wypełniania Rejestru Postępowań/Zamówień.

       Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie Rejestru Postępowań/Zamówień oraz Nowe walidacje w LSI 2014 od 01.08.2017 r. (Europejski Fundusz Społeczny).

      Jednocześnie informuję, iż w najbliższym czasie Instytucja Zarządzająca udostępni na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl aktualizacje instrukcji w zakresie wypełniania wniosku o płatność, bazy PEFS, bazy personelu oraz Rejestru Postępowań/Zamówień.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 2. Proszę o przesłanie informacji na temat limitów dot. cross-financingu w przypadku wkładu własnego.
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      W przypadku sfinansowania wydatków w ramach cross-financingu ze środków stanowiących wkład własny, koszty te wliczają się do limitu wydatków w ramach cross-financingu, o którym mowa w pkt 6 podsekcji 6.12.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 3. Proszę o interpretację treści punktu 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS oraz na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017 roku.
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Zgodnie z punktem 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017 roku, podmioty wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków są zobowiązane do publikacji zapytań ofertowych na stronie wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór, przy czym stroną tą nie może być strona własna Beneficjenta. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi ww. zapisów Wytycznych Instytucja Zarządzająca informuje, iż planowana jest rozbudowa Bazy konkurencyjności, która umożliwi publikowanie zapytań ofertowych w Bazie podmiotom wszczynającym postępowania o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków. W związku z powyższym nie będzie konieczności tworzenia przez Instytucję Zarządzającą własnej strony internetowej służącej publikacji ogłoszeń. Natomiast do tego momentu stosowane mogą być przepisy dotychczasowe, ujęte w wersji Wytycznych obowiązującej do 22 sierpnia 2017 roku. Powyższe oznacza, że do momentu udostępnienia nowej funkcjonalności Bazy dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych przez podmioty wszczynające postępowanie według zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie na własnych stronach internetowych oraz przesłaniu zapytania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 4. Przewidziano w projekcie studia podyplomowe dla nauczyciela. Zaliczki beneficjent spodziewa się w połowie października, zapisy na studia wraz z wpłatą I raty czesnego są do końca września. Czy nauczyciel sam zgłasza się na uczelnie i dokonuje wpłaty I raty czesnego, czy może zapłacić z własnych środków a Beneficjent dokona refundacji poniesionego wydatku.  Na kogo ma być wystawiona faktura? To samo dotyczy pokrycia noclegu. Czy to Beneficjent musi rozpocząć procedurę zgłoszenia takiego nauczyciela na studia? Czy nauczyciel taki  bierze udział w studiach na podstawie wystawionej delegacji i podpisanej przez dyrektora szkoły? Jeśli nauczyciel pojedzie na uczelnie busem , czy wystarczy przedstawiony bilet przejazdu podłączony do delegacji  i tym samym rozliczenie będzie dokonane na podstawie delegacji.
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Beneficjent we wnioskach o płatność winien przedstawić do rozliczenia dokument księgowy, będący podstawą poniesienia danego wydatku. Natomiast kwestia, na kogo wystawiony jest dany dokument, winna być zgodna z wewnętrznymi uregulowaniami danej Instytucji obowiązującymi w ramach jej bieżącej działalności. Jednocześnie możliwe jest poniesienie wydatku przez nauczyciela ze środków własnych, a następnie refundacja niniejszych kosztów przez Beneficjenta.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 5. Proszę o interpretację dot. zatrudnienia nauczyciela w oparciu o kodeks pracy, a jego ewentualne L4.
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W odniesieniu zaś do kwestii przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenie za ww. okres może stanowić wydatek kwalifikowalny. Natomiast w sytuacji, w której Beneficjent przedstawi do rozliczenia wynagrodzenie nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim oraz jednocześnie wynagrodzenie nauczyciela realizującego zajęcia w zastępstwie za ww. osobę, wówczas okoliczność powyższa będzie stanowić podwójne finansowanie. Tym samym Beneficjent powinien rozstrzygnąć, który z ww. wydatków przedstawi do rozliczenia w ramach projektu.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 6. Proszę o interpretację kwestii L4 nauczyciela i przeprowadzenie zajęć  w projekcie (płacone z projektu oraz płacone z tytułu umowy o pracę).
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Odpowiedź na pytanie została przedstawiona w punkcie 5.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 7. W przypadku zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy o pracę ( np. do realizacji 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2017/2018 tj. 10 godzin na miesiąc). Czy  dyrektor szkoły w takim przypadku zatrudnia takiego nauczyciela na 10/40 etatu? W przypadku kiedy nauczyciel taki byłby na zwolnieniu L4 lub na urlopie pełny miesiąc czy dyrektor szkoły jest zobowiązany wypłacić zgodnie z kodeksem pracy wynagrodzenie za te 10/40 etatu pomimo, że nauczyciel nie zrealizuje godzin projektowych w tym miesiącu?. Budżet projektu nie zakłada środków za niezrealizowane godziny projektowe tj. np. urlop czy L4,  przewiduje tylko godziny projektowe. Beneficjent zatem nie ma środków w budżecie na pokrycie ewentualnych nieobecności takiego nauczyciela w szkole.  Taki sposób zatrudnienia nauczyciela jest niekorzystny dla Beneficjenta.
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Odpowiedź na pytanie została przedstawiona w punkcie 5. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż Dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela korzystając z własnych zasobów kadrowych na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela lub przeprowadzić procedurę zatrudnienia nauczyciela zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkoły w oparciu o umowę o pracę na podstawie art. 16 Ustawy Prawo Oświatowe, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 8. 

      Czy w przypadku wystąpienia konieczności zorganizowania zastępstwa za nauczyciela w projekcie- wynagrodzenie za czas nieobecności i wynagrodzenie dla nauczyciela zastępującego będzie kwalifikowalne?

      Czy 13-tka będzie kwalifikowalna w zakresie dodatkowych godzin projektowych?

      Jeżeli płacone wg stawek jak za nadgodziny, to czy wymagany będzie do kontroli rejestr godzin dodatkowych? Czy inny dokument?

      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Odpowiedź na pytanie w zakresie rozliczania zastępstw w projekcie została przedstawiona w punkcie 5. Ponadto dodatkowe wynagrodzenie roczne co do zasady jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, o ile jest zgodne z przepisami odrębnymi i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu. Niemniej biorąc pod uwagę wskazane powyżej zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości odpowiadającej wartości, w jakiej kwota wynagrodzenia nauczyciela zaangażowanego na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela przyczyniła się do wyliczenia wysokości ww. wynagrodzenia stanowi wydatek niekwalifikowalny. Z kolei w odniesieniu do kwestii potwierdzenia zrealizowania dodatkowych godzin przez nauczyciela sposób udokumentowania powyższych czynności winien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi, w tym wewnętrznymi uregulowaniami jednostki. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 nie wprowadzają dodatkowych wymogów w ww. obszarze.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 9. Wytyczne w zakresie kwalif. „mówią” że „ łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie”  Prosimy o potwierdzenie, czy niżej przedstawiony sposób wyliczania godzin personelu tj. nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 35a Karty Nauczyciela jest prawidłowy:

      - nauczyciel zatrudniony na pełny etat w szkole tj.18/18 realizuje w tej szkole tygodniowo 8 godz projektowych -  liczymy w tygodniu 18 godzin + 8 z projektu na tydzień tj. 26 godzin tygodniowo

      - w ramach powyżej wskazanej umowy o pracę zrealizuje jeszcze 4 godz. ponadwymiarowe w tygodniu – liczymy w tygodniu 4 godziny

      - ten sam nauczyciel wykazuje, że w innej szkole pracuje na 5/20 etatu tj. realizuje tam 5 godz zajęć w tygodniu – liczymy w tygodniu 5 godzin

      - ten sam nauczyciel w 3 placówce realizuje 10/20 etatu – liczymy w tygodniu 10 godz.

      Suma godzin wykazanych w tygodniu wynosi 45.

      - ponadto w ramach pierwszej umowy nauczyciel zrealizował jeszcze w miesiącu 5 godz. w ramach zastępstwa

      Ostatecznie w miesiącu nauczyciel taki wykazał 4 tygodnie x 45 godz oraz 5 godz (zastępstwa) zatem jego miesięczna praca to 185 godz. .

      Proszę o potwierdzenie, czy tak sporządzone oświadczenie nauczyciela o przepracowanych godzinach w miesiącu jest prawidłowe.

      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 wskazują na całkowite zaangażowanie zawodowe personelu projektu. Sposób zaś weryfikacji, czy ww. zaangażowanie spełnia określone w Wytycznych warunki należy do Beneficjenta, mając na uwadze specyficzne uwarunkowania danego zatrudnienia. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, do 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić cały czas ich pracy, o którym mowa w ustawie - Karta Nauczyciela, a nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum). W świetle przepisów art. 42 ust. 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela, w ramach ustalonego wynagrodzenia oraz czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć obowiązany jest realizować:
      1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (pensum);
      2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
      3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 10. Czy godziny zajęć prowadzonych przez nauczycieli w ramach programów współfinansowanych ze środków UE należy wliczać do godzin ponadwymiarowych?
      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      W przypadku przydzielenia nauczycielowi zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe. Niemniej zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Nie wlicza się ich także do przydzielonych nauczycielowi godzin ponadwymiarowych.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 11. W projekcie 11.1.4 zostaną powierzone nauczycielom nadgodziny w celu realizacji zajęć dydaktycznych opisanych we wniosku.

      Czy ww. nadgodziny są wliczane do:

      - dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13tki”,

      - ekwiwalentu za urlop,

      - nagrody jubileuszowej,

      - przeciętnej za urlop.

      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego i stosowanego przez Beneficjenta w toku swojej bieżącej działalności, to Beneficjent winien rozstrzygnąć czy powierzone nauczycielom godziny w celu realizacji zajęć dydaktycznych opisanych we wniosku należy uwzględnić przy wyliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu za urlop, nagrody jubileuszowej czy przeciętnej za urlop. Natomiast Instytucja Zarządzająca informuje, iż Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 nie wprowadzają dodatkowych uregulowań w niniejszym zakresie. Wskazują jedynie na niekwalifikowalność nagród jubileuszowych w ramach rozliczanych projektów oraz możliwość kwalifikowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego – z uwzględnieniem szczegółowej informacji udzielonej w punkcie 8.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 12. W sytuacji gdy dyrektor szkoły na podstawie Kodeksu pracy zatrudni nauczyciela do zajęć dydaktycznych opisanych we wniosku o dofinansowanie jak powinno się prawidłowo zapisać tę umowę. 

      Jaki powinien zostać wpisany wymiar etatu zakładając, że nauczyciel będzie prowadziła jedną godzinę tygodniowo (np. w listopadzie przeprowadzi  4 godziny, a w grudniu ze względu na święta przeprowadzi 2 godziny). 

      Czy powinno się uśrednić etat?

      Przykładowo: umowa zawarta od września 2018 do czerwca 2019 tj. 32 zajęcia jeden raz w tygodniu zgodnie z organizacją roku szkolnego tj. bez ferii i świąt.

       32 zajęcia / 10 miesięcy tj. średnio 3,2 /40 etatu

      W takiej sytuacji wynagrodzenie będzie wypłacone co miesiąc z etatu 3,2/40, a w programie LSI będzie wykazana ilość godzin rzeczywiście zrealizowana (np. w listopadzie 4 godz., a w grudniu 2 godz.)

      Jakie powinno się wpisać stanowisko? (Nauczyciel realizujący zajęcia EFS?)

      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego i stosowanego przez Beneficjenta w swojej działalności, w oparciu o które dokona zatrudnienia personelu do projektu. Jednocześnie zwracam uwagę, iż Dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela korzystając z własnych zasobów kadrowych na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela lub przeprowadzić procedurę zatrudnienia nauczyciela zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkoły w oparciu o umowę o pracę na podstawie art. 16 Ustawy Prawo Oświatowe, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 13. 

      Z umową o pracę są związane następujące wydatki:

      - urlop wypoczynkowy /ekwiwalent za urlop,

      - wstępne szkolenie BHP,

      - okresowe szkolenie BHP,

      - badanie lekarskie,

      - fundusz socjalny,

      - zasiłek chorobowy,

      - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13tka”

      Czy wyżej wymienione wydatki są kosztami kwalifikowalnymi?

      Odpowiedź, 23.11.2017 r.
      Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, kwalifikowalne są co do zasady wszelkie składowe wynagrodzenia szczegółowo opisane w Wytycznych. Zwracam jednak uwagę na wskazany przez Beneficjenta fundusz socjalny, bowiem należy mieć na względzie, iż świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu stanowią w świetle Wytycznych wydatek niekwalifikowalny. Ponadto w odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy uwzględnić szczegółową informację udzieloną w punkcie 8.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 14. Czy nowa szkoła podstawowa, która od 1 września powstała z przekształcenia Gimnazjum może aplikować w ramach konkursu?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Nowopowstała szkoła nie może aplikować do konkursu w ramach I i II typu projektu. Wsparcie w ramach tych typów kierowane jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w ramach regionu. Nowopowstała szkoła nie posiada takich wyników. W przypadku powstania nowej szkoły z połączenia 2 szkół, z których tylko jedna miała wyniki poniżej średniej, również nie ma możliwości objęcia jej wsparciem w ramach I i II typu projektu.

      Możliwe natomiast jest wsparcie w ramach III typu. Należy tylko pamiętać o ograniczeniach wynikających z regulaminu konkursu m.in., że wsparciem mogą być objęci wyłącznie uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie młodsi tj. kl. I i IV szkoły podstawowej chyba, że wsparcie kierowane jest do uczniów niepełnosprawnych.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 15. Czy wskaźniki dotyczące doposażenia pracowni przedmiotowych w programie uwzględniamy tylko podczas realizacji II typu projektu?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Wskaźniki wymienione poniżej uwzględniamy tylko wówczas gdy w projekcie realizowany jest II typ tj. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

      -Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie;

      -Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 16. Czy, aby zakwalifikować ucznia jako zdolnego wystarczy opinia nauczyciela?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Opinia nauczyciela oparta na indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwościach psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowaniach i uzdolnieniach jest jak najbardziej wystarczająca.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 17. Co jeśli podczas realizacji projektu ryczałtowego okaże się, że nie wszystkie dzieci  będące grupą docelową będą uczęszczały na zajęcia?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Podczas konstruowania projektu najlepiej we wskaźnikach rezultatu uwzględnić taką opcję i ich wartość założyć na poziomie niższym (minimum 80%) niż we wskaźnikach produktu.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 18. Czy zajęcia z robotyki są kwalifikowalne w ramach konkursu?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Z uwagi na konieczność zachowania linii demarkacyjnej pomiędzy różnymi programami finansowanymi ze środków europejskich działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS. W związku z tym, że robotyka jest ściśle związana z programowaniem, niestety zajęcia z robotyki nie będą mogły być uznane za kwalifikowalne.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 19. Czy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą brać udział w normalnych zajęciach np. matematycznych?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą brać udział w zajęciach w ramach wszystkich typów projektu.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 20. Czy komputer zakupiony za kwotę niższą niż 3500 zł jest środkiem trwałym?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wskazują, iż limitowane są artykuły, które łącznie:

      -Są środkami trwałymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz

      -Ich wartość początkowa (netto) jest równa lub większa od 3 500,00 PLN.

      Środkiem trwałym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej m.in. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy. Zgodnie z pkt 6.12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup,amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg uzasadnienia pozyskania dotyczy wyłącznie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 zł netto.
      W związku z powyższym komputer o wartości poniżej 3 500 zł netto nie powinien być wskazany jako środek trwały.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 21. Czy w sytuacji kiedy studia podyplomowe się już rozpoczęły można w ramach wydatków budżetowych sfinansować tylko 2 semestry studiów?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Sfinansowane mogą być tylko te semestry, które będą trwały w okresie realizacji projektu.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 22. Czy w III typie projektów mogą być zrealizowane zajęcia, które uczą dzieci jak się uczyć?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Jak najbardziej, ponieważ w ramach III typu mogą być prowadzone m.in.

      - zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

      - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, organizowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 23. Czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu możliwe jest wprowadzanie zmian we wniosku?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Jest taka możliwość. Dokumentem, który reguluje proces wprowadzania zmian jest umowa o dofinansowanie projektu.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 24. W ramach Typu projektu nr 1, tj. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, szkoły które mają być objęte projektem chciałyby zaplanować zajęcia, które byłyby zrealizowane po szkołą i poza lekcjami.

      Czy możliwe jest (kwalifikowalne) wynagradzanie nauczyciela realizującego zajęcia w dni wolne od nauki (soboty, niedziele), ale oczywiście poza feriami zimowymi i wakacjami letnimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi (nauczyciel będzie prowadził zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych)?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Zajęcia mogą odbywać się w dni wolne od nauki a tym samym wynagrodzenie nauczycieli może być kwalifikowalne jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o prowadzeniu tych zajęć w dni wolne od nauki i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

      Zgodnie z art. 35a ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 KN (jak za godziny ponadwymiarowe lub godziny doraźnych zastępstw). Zajęcia te są przydzielane za zgodą nauczyciela, ale nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego pensum.

      W związku z tym, że Karta Nauczyciela wprost wskazuje, iż zajęcia realizowane w ramach środków UE przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe, oznacza że ustawodawca nie zaliczył tych godzin do godzin ponadwymiarowych gdzie obowiązują limity godzin - maksymalnie  ¼ pensum bez zgody i ½ pensum za zgodą.  W przypadku realizacji zajęć ze środków unijnych ich liczbę ustala dyrektor w zależności od potrzeb.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 25. W ramach Typu projektu nr 2, tj.: Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) jednym z warunków jest wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

      Pytanie. Czy możliwe jest, aby w jednej szkole mogłyby być stworzone / wyposażone zarówno pracownia matematyczna jak i do przedmiotów przyrodniczych, czy też na podstawie przeprowadzonej diagnozy szkoła ma wybrać, którą z pracowni chce wyposażyć pomimo że w obu występują deficyty sprzętu czy narzędzi do prowadzenia zajęć?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      W ramach II typu możliwe jest wyposażenie nie tylko jednej pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki jeżeli potrzeba taka wynika z przeprowadzonej diagnozy.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 26. Czy  kwalifikowany jest zakup dygestorium do pracowni chemicznej. Potrzeba zgodna z diagnozą i zaplanowanym w projekcie wsparciem.

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Tak, zakup dygestorium jest wydatkiem kwalifikowalnym.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 27. Jesteśmy zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu PRO WSL 2014-2020 konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17. Mamy jednak wątpliwości czy możemy starać się o takie dofinansowanie, jeśli Nasza Szkoła nie widnieje na Liście Szkół objętych wsparciem 11.1.4 (002,135,136)?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Jak najbardziej mogą się Państwo starać o dofinansowanie. Jeżeli Państwa szkoła nie widnieje na Liście Szkół objętych wsparciem w ramach poprzednich konkursów z 11.1.4 to projekt może otrzymać dodatkowo 6 punktów na etapie oceny merytorycznej.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 28. Bardzo proszę o odpowiedź w następującej kwestii:

      - czy w ramach 1 typu projektów do zaplanowanych zajęć można zakupić pomoce dydaktyczne/ specjalistyczny sprzęt/ podręczniki itp.? - wątpliwość nasunęła nam się gdyż na str. 18 regulaminu nie jest wymienione literalnie tego typu wsparcie, w przeciwieństwie do typu III, gdzie na str. 22 regulaminu jest napisane, że można doposażyć placówki w taki sprzęt i pomoce dydaktyczne. Bardzo proszę o pilne rozstrzygnięcie tej kwestii. W ramach tego typu projektu z diagnozy szkół podstawowych wyniknęła potrzeba objęcia wsparciem także uczniów klas II i III, czego nie przewiduje typ III. Planując jednak jakiekolwiek zajęcia/ koła zainteresowań itp. nauczyciele chcieliby kupić jakiś sprzęt/pomoce itp. i nie wiemy czy można go w I typie ująć we wniosku w budżecie.

      - czy szkoła podstawowa poniżej średniej, osiągająca słabe wyniki w nauce może brać udział w III typie projektów, czy dla tych placówek zarezerwowany jest typ I?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      W ramach I typu projektu możliwy jest zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, gier itp., które są niezbędne do prowadzenia zajęć, są bezpośrednio powiązane ze wsparciem w ramach I typu i wynikają z diagnozy.

      Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki możliwe jest tylko w ramach II typu.

      Każda szkoła podstawowa, niezależnie od tego czy ma wyniki poniżej średniej wojewódzkiej, może być objęta wsparciem w ramach III typu. Należy tylko pamiętać o ograniczeniach wynikających z regulaminu konkursu m.in., że wsparciem mogą być objęci wyłącznie uczniowie klas IV-VIII i uczniowie młodsi tj. kl. I i IV chyba, że wsparcie kierowane jest do uczniów niepełnosprawnych.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 29. Część C.1 wniosku Zadania w projekcie -  czy na pytanie Czy projekt będzie rozliczany kwotami ryczałtowymi? zaznaczamy odp. NIE, a w cz. C.2 Zakres finansowy - Wydatki, rzeczywiście poniesione TAK, Stawki jednostkowe NIE - czy tak będzie prawidłowo?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      W cz. C.1 Zadania w projekcie - na pytanie Czy projekt będzie rozliczany kwotami ryczałtowymi? odp. NIE zaznaczamy wtedy gdy projekt nie jest rozliczany za pomocą kwot ryczałtowych. Za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków rozliczane są projekty do 431 220,00 PLN wartości wkładu publicznego (równowartość kwoty  100  000 EUR).

      Projekt o wartości przekraczającej kwotę 431 220,00 PLN rozliczany jest na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych więc w cz. C.2 Zakres finansowy - Wydatki, rzeczywiście poniesione zaznaczmy TAK.

      W ramach obecnego konkursu 11.1.4 nie mają zastosowania stawki jednostkowe więc zaznaczamy NIE.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 30. Czy planowane do zakupu pomoce naukowe np. tablice interaktywne, gry logiczne, podręczniki - wpisujemy do części C2.1. wniosku oddzielnie tzn. każda pomoc naukowa to odrębna pozycja czy można je pogrupować tematycznie a w opisie wyszczególnić?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      W cz. C.2.1 pomoce naukowe można jak najbardziej pogrupować tematycznie, wyszczególniając je i podając ich ceny jednostkowe w opisie wydatku.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 31. W ramach projektu Szkoła zamierza zaangażować 5 nauczycieli (2 obecnych i 3 z zewnątrz). W ramach IV typu projektu planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla 20 nauczycieli - czy tak będzie prawidłowo?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      W ramach IV typu projektu mogą Państwo przeprowadzić szkolenia dla takiej ilości nauczycieli, która wynika z zapotrzebowania, przeprowadzonej diagnozy, niezależnie od ilości nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 32. Zgodnie z regulaminem nie ma możliwości dofinansowania zadań obejmujących programowanie - czy zatem koszty np. zakupu robotów lego, robotów Neo, zestawu do zabawy z robotami mogą być uznane jako kwalifikowalne w projekcie?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Niestety koszty związane z zakupem robotów nie będą mogły być uznane za kwalifikowalne. Robotyka jest ściśle związana z programowaniem, a zgodnie z zapisami regulaminu konkursu działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji EFS.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 33. Czy Zespół Szkół Specjalnych może ubiegać się o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4? W skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Branżowa Szkoła Specjalna Pierwszego Stopnia z klasami Gimnazjum Specjalnego oraz z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Szkoła chciałaby ubiegać się o dofinansowanie projektu - typ 2  - "Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami)".

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu szkoły specjalne mogą być objęte wsparciem w ramach wszystkich typów, ponieważ kryterium „Czy realizacja typu projektu 1 lub 2 skierowana jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu?” nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych. Wsparcie oczywiście powinno wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania i musi być zgodne z zapisami regulaminu konkursu.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 34. Czy w przypadku wycieczki szkolnej, inicjowanej i realizowanej przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu w dniu wolnym od zajęć (sobota), nauczycielowi – opiekunowi grupy przysługuje wynagrodzenie? Jeśli tak, to w jakiej wysokości.

      Czy takie wynagrodzenie będzie również przysługiwać dodatkowemu opiekunowi grupy, w przypadku konieczności jego zaangażowania, ze względu na wiek, czy ew. niepełnosprawność uczestników? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, proszę również o informację, na jakiej podstawie dodatkowy opiekun może otrzymać wynagrodzenie?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Przepisy powszechnie obowiązujące regulujące kwestię wynagradzania nauczycieli (Karta Nauczyciela) nie przewidują dodatkowego składnika wynagrodzenia dla nauczycieli wyjeżdżających w roli opiekunów na wycieczki szkolne. W przypadku wycieczki szkolnej nie ma możliwości rozliczania czasu pracy nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych. Nie ma do tego podstaw, nie można też mylić ich z godzinami nadliczbowymi wynikającymi z Kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością tylko w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania. Z tym jest związany i wymaga podkreślenia fakt, że godziny ponadwymiarowe nie są związane z czasem pracy nauczycieli określonym w art. 42 Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, przy czym przez tydzień należy rozumieć 5 dni roboczych (art. 42c KN). Na marginesie należy zaznaczyć, że Karta Nauczyciela co do zasady nie przewiduje możliwości realizowania wycieczek i imprez szkolnych w dni wolne od pracy. Oznacza to, że czas pracy nauczyciela niewątpliwie nie ogranicza się wyłącznie do realizacji tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. Poza pensum każdy nauczyciel w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia jest zobowiązany do realizacji innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN). Uczestnictwo nauczycieli w wycieczce klasowej w charakterze opiekunów należy traktować jako zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, jakie muszą oni realizować w obowiązującym 40-godzinnym tygodniu pracy. W związku z powyższym opieka nad uczniami podczas wycieczki szkolnej jest sprawowana przez nauczyciela w ramach czasu pracy i ustalonego dla niego standardowego wynagrodzenia. Dotyczy to również dodatkowych opiekunów grupy ponieważ opiekunem może być tylko osoba, która ma przygotowanie pedagogiczne a więc w praktyce będzie to nauczyciel ewentualnie, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba np. rodzic.

      Zajęcia mogą odbywać się w dni wolne od nauki a tym samym wynagrodzenie nauczycieli może być kwalifikowalne jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o prowadzeniu tych zajęć w dni wolne od nauki i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
      Zgodnie z art. 35a ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 KN (jak za godziny ponadwymiarowe lub godziny doraźnych zastępstw). Zajęcia te są przydzielane za zgodą nauczyciela, ale nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego pensum.
      W związku z tym, że Karta Nauczyciela wprost wskazuje, iż za zajęcia realizowane w ramach środków UE przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe, oznacza że ustawodawca nie zaliczył tych godzin do godzin ponadwymiarowych gdzie obowiązują limity godzin - maksymalnie  ¼ pensum bez zgody i ½ pensum za zgodą. W przypadku realizacji zajęć ze środków unijnych ich liczbę ustala dyrektor w zależności od potrzeb.

      Przypominamy, że podczas wydatkowania środków projektowych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania prawa powszechnie obowiązującego (krajowego i wspólnotowego) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca nie jest właściwym podmiotem do interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego i stosowanego przez Beneficjenta w swojej działalności, w oparciu o które dokona zatrudnienia personelu do projektu. Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i Wytycznymi ponosi Beneficjent.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 35. Czy zapis zawarty w § 7 ust 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,…

      „§ 7. 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

      Ustalając zasady umarzania lub amortyzacji, jednostka może przyjąć stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.2)) albo stawki określone przez jednostkę nadrzędną albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

      2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane:

      1) książki i inne zbiory biblioteczne;

      2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;”

      oznacza, że środków dydaktycznych (czyli pomocy dydaktycznych również, bo środkami dydaktycznymi nazywamy zarówno przedmioty dostarczające bodźców zmysłowych, jak i urządzenia techniczne - aparat fotograficzny, mikroskop, teleskop) nie uznaje się za środki trwałe?

      Odpowiedź, 17.01.2018 r.

      Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wskazują, iż limitowane są artykuły, które łącznie:

      Są środkami trwałymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz

      Ich wartość początkowa (netto) jest równa lub większa od 3 500,00 PLN.

      W odniesieniu do pomocy dydaktycznych, Rozporządzenie mówi, że m. in. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, mogą być jednorazowo umarzane. Tak więc środki dydaktyczne nie są z góry wyłączone z definicji środka trwałego, weryfikujemy je pod kątem spełnienia dwóch ww. przesłanek.

      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zakres udzielonych odpowiedzi jest oparty o wskazane przez Wnioskodawców dane, których część nie została opisana w sposób wyczerpujący. Zaznaczyć należy, że w przypadku gdy istnieją inne okoliczności, których nie wskazano w treści pytań, a które mogą mieć wpływ na prawidłowość udzielonych odpowiedzi istnieje ryzyko związane z niekwalifikowalnością wydatków w ramach projektu.

       Pytanie 7. Czy dla kursów kompetencji cyfrowych należy stosować stawki wskazane w Taryfikatorze dla Szkoleń komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL?  
       Odpowiedź. 15.12.2017 r. 
       W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności dotyczących ICT, zakres wsparcia musi obejmować kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonych kwalifikacji lub uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie i poprawę kompetencji  cyfrowych zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami. Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w  takim samym zakresie. Przy czym od momentu zgłoszenia przez uczestnika projektu  potrzeby szkolenia do momentu rozpoczęcia danej formy wsparcia nie może upłynąć więcej niż trzy miesiące.

       Cena szkolenia komputerowego nie może przekraczać cen szkoleń i kursów określonych w tabeli I.3 Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązującego dla konkursów i naborów ogłaszanych w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu. 

       Ponadto zakres szkolenia komputerowego musi odpowiadać wymogom wskazanym w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu- Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10 iii w ramach Poddziałania 11.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

       Zatem, jeśli uczestnik dokona wyboru szkolenia ECDL należy stosować stawki nieprzekraczające stawek wskazanych w Taryfikatorze dla szkoleń komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL.

       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

       Pytanie 6. Czy koszty podręczników oraz koszty przeprowadzenia egzaminu i wydania certyfikatu dla szkoleń językowych powinny zostać ujęte w osobnej pozycji
       w budżecie projektu (poza kosztami jednostkowymi)?
       Odpowiedź. 15.12.2017 r. Zgodnie z zapisami regulaminu koszty związane z zakupem podręcznika (teoretycznego i ćwiczeniowego), przeprowadzeniem egzaminu, wydaniem certyfikatu, pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w projekcie osób z niepełnosprawnościami, kosztami opieki nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną  oraz  koszty pośrednie mogą być rozliczane poza stawką jednostkową jako osobna pozycja budżetu.

       Jednocześnie należy pamiętać, że stawek jednostkowych nie stosuje się do projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

       Pytanie 5. Czy istnieje możliwość sfinansowania zakupu laptopów dla celów związanych z realizowaniem szkoleń ICT w ramach kosztów bezpośrednich projektu?
       Odpowiedź. 15.12.2017 r.
       W przypadku zakupu laptopów na potrzeby realizacji szkoleń należy kierować się zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które regulują kwestię zakupu środków trwałych do projektu.

       Zgodnie z rozdziałem 6.12 Wytycznych koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu.

       Należy pamiętać, że wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.
       Zatem w zakup laptopa w tym przypadku co do zasady będzie wydatkiem kwalifikowanym w kosztach bezpośrednich
       .
       Jednak zasadność poniesienia wydatku będzie podlegała subiektywnej ocenie przez członka KOP, w tym także w  powiązaniu z oceną zdolności do efektywnej realizacji projektu w szczególności w zakresie posiadanego potencjału wnioskodawcy (część B12 wniosku o dofinansowanie).

       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

       Pytanie 4. Czy w ramach projektu zaplanować można wyłącznie wsparcie w obszarze umiejętności ICT lub wyłącznie w obszarze znajomości języków obcych, czy należy w ramach jednego projektu zapewnić wsparcie zarówno w obszarze ICT jak i języków obcych?
       Odpowiedź, 15.12.2017 r. 
       Zgodnie z Regulaminem konkursu  wnioskodawca jest obowiązany uwzględnić wsparcie uczestników w zakresie szkoleń językowych i komputerowych.

       Zatem, Wnioskodawca powinien zaplanować w projekcie następujące typy działań:
       1.        Szkolenia:
       a) językowe dla wszystkich poziomów znajomości (informacja o stawkach znajduje się w załączniku nr 6 do regulaminu konkursu)
       –angielskiego,
       - francuskiego,
       - niemieckiego
       b) komputerowe (standard dla szkoleń komputerowych został określony w załączniku nr 7 do regulaminu konkursu)

       2.        Walidację i certyfikację kompetencji językowych i komputerowych uzyskanych poza projektem.

       Należy pamiętać, że Poddziałanie 11.4.3 oparte jest na podejściu popytowym, oznacza to, że należy zapewnić każdemu uczestnikowi dostęp do wszystkich form wsparcia (szczegółowe kryterium dostępu). W ten sposób uczestnik będzie mógł samodzielnie dokonać wyboru interesującego go kursu/szkolenia.

       Tym samym operator/beneficjent powinien dostarczyć uczestnikom/uczestniczkom zarówno szkoleń językowych jak i z obszaru ICT, każde odrębnie. Zarówno poziom jak i zakres winien zostać dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez uczestników/uczestniczki projektu.

       Ponadto, jeżeli w przypadku danej osoby szkolenie nie będzie potrzebne, należy zapewnić jej możliwość skorzystania wyłącznie z walidacji i certyfikacji posiadanych przez nią kompetencji językowych lub w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

       Pytanie 3. Czy we wniosku o dofinansowanie może występować pomoc publiczna?
       Odpowiedź, 13.11.2017 r.
       Zapisy SZOOP RP WSL 2014-2020 wskazują, iż działanie 11.4 jest adresowane do osób fizycznych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane szkoleniami dostępnymi w ramach ww. działania. SZOOP wprowadza też linię demarkacyjną między  Działaniem 8.2, w którym przedsiębiorcy mogą szkolić swoich pracowników, a Działaniem 11.4.

       W związku z powyższym we wniosku nie powinna występować pomoc publiczna.

       Zapisy w regulaminie konkursu (pkt. 2.1.1. ppkt. 14) dotyczące wykluczenia występowania w projekcie pomocy publicznej są zgodne z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 tj. Dodatkowymi wyjaśnieniami dotyczącymi działania 11.4 (str. 342-344).

       Opisane dodatkowe warunki, pozwalają wykluczyć występowanie pomocy publicznej, po spełnieniu których można uznać, iż wsparcie udzielone na rzecz danego podmiotu nie spełnia wszystkich przesłanek występowania pomocy publicznej, a tym samym nie mają wobec niego zastosowania reguły dotyczące udzielania pomocy publicznej.  Informacje powinny być stosowane pomocniczo w trakcie weryfikacji projektów pod kątem występowania pomocy publicznej.

       Dodatkowo należy mieć na względzie fakt, że obowiązkiem Beneficjenta jest także weryfikacja wątpliwości na podstawie testu pomocy publicznej na każdym etapie realizacji projektu.

       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

       Pytanie 2. Co to znaczy jedna tematyka szkoleniowa?
       Załóżmy, że w projekcie organizowane są kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i kursy komputerowe, na różnych poziomach zaawansowania.
       Od czego dokładnie należy liczyć 20%?
       Odpowiedź, 13.11.2017 r.
       Pojęcie jednego szkolenia zostało zinterpretowane przez Instytucję Zarządzającą PO KL jako:

       - jedna edycja szkolenia (w przypadku szkoleń jednorodnych [jednomodułowych], tj. o tym samym zakresie merytorycznym)
       albo
       - jedna, wyodrębniona pod względem merytorycznym część szkolenia realizowanego w ramach danego projektu objętego dofinansowaniem.

       Ponadto, odnośna interpretacja stwierdza, że w przypadku kursu języka obcego, za jedno szkolenie należy uznać w szczególności jedną edycję szkolenia (o tym samym zakresie merytorycznym, tj. np. na jednym poziomie znajomości języka) z jednego języka obcego. W sytuacji, gdy edycja dzieli się na grupy szkoleniowe, grupy te nie stanowią odrębnego szkolenia. Ponadto, limit 20% uczestników projektu pochodzących od jednego pracodawcy należy odnieść do ogólnej liczby osób rozpoczynających szkolenie.

       Przez pojęcie tematyka należy rozumieć ogół zagadnień poruszanych w danym obszarze wiedzy.

       Wobec powyższego, pojęcia jednego szkolenia i jednej tematyki, w obrębie Działania 11.3 oraz Działania 11.4 są tożsame i oznaczają:
       w przypadku projektu z Działania 11.3 jeden temat jednego rodzaju kursu (kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych lub kursu kompetencji ogólnych lub kursu innego niż wymienione);
       w przypadku projektu z Działania 11.4 jeden poziom znajomości jednego języka obcego, np. język angielski na poziomie A1 lub język angielski na poziomie A2 lub język angielski na poziomie B1 lub język angielski na poziomie B2 lub język angielski na poziomie C1 lub język angielski na poziomie C2 (a więc 6 różnych tematyk).

       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

       Pytanie 1. Jaka jest kwota alokacji przeznaczona na procedurę odwoławczą?
       Odpowiedź, 13.11.2017 r.
       Informujemy, że dla naboru nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-052/17 nie została wydzielona kwota rezerwy finansowej przeznaczonej na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku  procedury odwoławczej.

       Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

        

        Pytanie 6. Czy ewidencja księgowa przekazanej dotacji na rachunek budżetu ma również być uwzględniona na wszystkich kontach budżetu, tj. 133, 223, 901 czy wystarczająca jest tylko ewidencja na kontach jednostki budżetowej z konta, z którego faktycznie realizuje się projekt?
        Odpowiedź, 20.11.2017 r.
        Ewidencja księgowa środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w jednostce budżetowej uzależniona jest od sposobu przepływu tych środków, a także od sposobu dokonywania związanych z tym płatności. Ewidencja ta przebiegać może w różny sposób, przy czym należy mieć na uwadze, że beneficjentem środków pochodzących z budżetu UE jest jednostka samorządu terytorialnego, nie zaś jednostka budżetowa, jak również, że środki budżetu ze środków europejskich są dla jednostek samorządu terytorialnego dochodem budżetu. Ewidencja księgowa przekazanej dotacji powinna więc być uwzględniana na kontach 133, 223 i 901 budżetu.

        Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

        Pytanie 5. Co zrobić, gdy w projekcie konkursowym w danym okresie wystąpił przychód w jednostce budżetowej? Jak go ująć w księgach projektu, gdy jeszcze nie wpłynął?
        Odpowiedź, 20.11.2017 r.
        Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, pod pojęciem przychodu rozumie się wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi. Powyższe oznacza, że w księgach projektu przychód powinien być ujmowany kasowo.

        Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

        Pytanie 4. Czy koszty kwalifikowalne w części pokryte wkładem własnym do projektu są kosztami uzyskania przychodu?
        Odpowiedź, 20.11.2017 r.
        Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczną regulację zawiera art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 tej ustawy. Powyższe oznacza, że wydatki, które są związane z realizacją projektów unijnych, ale które ponoszone są w ramach tzw. wkładu własnego (tj. nie są finansowane z dotacji otrzymanych ze środków europejskich oraz ze środków budżetu państwa, lecz ze środków własnych beneficjenta), o ile będą spełniać będą przesłanki, o których mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), będą stanowić koszty uzyskania przychodu.

        Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

        Pytanie 3. Kwalifikowalność kosztów amortyzacji zakupu tablicy interaktywnej dla szkoły i jej prawidłowe rozliczenie.
        Odpowiedź, 20.11.2017 r.
        Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, których wartość netto jest równa lub wyższa niż 3.500 zł., a które nie są bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu, lecz są jedynie wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były wykorzystywane na rzecz projektu. Jeśli w okresie tym środki trwałe wykorzystywane są wyłącznie dla potrzeb projektu, wydatki rozlicza się do wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za ten okres. Jeśli jednak w danym okresie przedmiotowe środki trwałe są wykorzystywane także do innych zadań niż założone w projekcie, wydatki na ich zakup kwalifikują się do współfinansowania w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym dokonanym w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do ich wykorzystania w celu realizacji projektu. W obu przypadkach należy dodatkowo stosować procedury określone w sekcji 6.12.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

        Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

        Pytanie 2. Czy wkład własny w ramach kosztów pośrednich ponoszony z odrębnego źródła jest refundowany na to konto z konta projektowego po wypracowaniu kosztów pośrednich?
        Odpowiedź, 20.11.2017 r.
        Koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem stawek ryczałtowych i stanowią określony w umowie o dofinansowanie procent kosztów bezpośrednich. Wkład własny może być wniesiony przez beneficjenta zarówno w ramach kosztów bezpośrednich jak i w ramach kosztów pośrednich. W przypadku wniesienia wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich, kwota kosztów pośrednich przysługująca beneficjentowi w formie dofinansowania (refundacja na konto beneficjenta) zostanie odpowiednio pomniejszona. Instytucja Zarządzająca nie dokonuje refundacji kosztów pośrednich wniesionych przez beneficjenta w ramach wkładu własnego do projektu.

        Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

        Pytanie 1. Kary umowne a kwalifikowalność wydatku (potrącenie z faktury noty obciążeniowej - kara umowna za nieterminowe prace budowlane).
        Odpowiedź, 20.11.2017 r.
        Zgodnie z Podrozdziałem 6.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, z zastrzeżeniem szczegółowych warunków i procedur ponoszenia wydatków określonych przez Instytucję Zarządzającą w SZOOP, regulaminie konkursu, dokumentacji dotyczącej wyboru projektów konkursowych lub w umowie o dofinansowanie, do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie poniesiony przez beneficjenta, przy czym pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego (obciążenie rachunku bankowego beneficjenta kwotą transakcji). Od zasady tej Wytyczne wprowadzają kilka wyjątków, z których jeden dotyczy potrącenia występującego w sytuacji, gdy dwie strony są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, zgodnie z art. 498-508 Kodeksu cywilnego. Jeśli zatem w danym przypadku można uznać, że takie potrącenie następuje (beneficjent jest dłużnikiem dostawcy w zakresie wartości prac budowlanych i jednocześnie wierzycielem w zakresie kwoty kary umownej), i jednocześnie spełnia ono warunki, o których mowa w ww. przepisach Kodeksu cywilnego, możliwe będzie uznanie za kwalifikowalny wydatku poniesionego na zakup usługi budowlanej w pełnej wysokości, tj. bez względu na fakt potrącenia kwoty kary umownej.

        Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

         Pytanie 3. Czy w zamówieniach powyżej 30 000 EUR finansowanych ze środków UE obligatoryjnie  musi być stosowane kryterium 60%- cena, 40%- pozostałe. Jeśli nie, to w jakim przypadkach możemy zastosować kryterium cenowe większe niż 60%?
         Odpowiedź, 15.11.2017 r.
         Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn.zm.), „Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust 2 i art. 80 ust. 3.”
         Powyższe oznacza, iż zastrzeżenie, zgodnie z którym cena może być jedynym kryterium bądź kryterium o maksymalnej wadze 60% odnosi się wyłącznie do zamawiających, którzy są zaliczani do jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Kwestia źródła finansowania nie ma przy tym żadnego znaczenia. Najistotniejsze jest to, czy spełnione są przesłanki, które pozwalają przyporządkować kryterium ceny wagę większą niż 60%. Są dwie takie przesłanki:

         - zamawiający musi określić w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia,
         - zamawiający wykaże, że w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnione zostały koszty cyklu życia, ewentualnie koszty w ramach cyklu życia związane z realizacją zamówienia w ogóle nie występują.

         Jeżeli zamawiający jest w stanie wykazać spełnienie powyższych przesłanek to może zastosować w postępowaniu kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%, a nawet cena może być jedynym kryterium wyboru oferty (w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej należy ostrożnie podchodzić do jedynego kryterium ceny, gdyż co do zasady zaleca się, żeby cena nie była jedynym kryterium wyboru oferty).

         Należy dodać, iż zastrzeżenia, iż cena nie powinna posiadać wagi większej niż 60% nie dotyczy postępowania realizowanego w trybie zapytania o cenę oraz licytacji elektronicznej, jednak wspomniane tryby przy projektach współfinansowanych ze środków UE praktycznie nie są stosowane, więc nie ma to przełożenia na praktykę.

         Wracając do pytania, nie da się jednoznacznie wskazać katalogu przypadków, gdy cena może posiadać wagę większą niż 60%, ponieważ do każdego zamówienia należy podchodzić indywidualnie i wszystko zależy od opisu przedmiotu zamówienia.

         Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

         Pytanie 2. Proszę podać, jak liczyć termin składania ofert np. 7-dniowy. Ogłoszenie o zapytaniu opublikowano np. 06.11.2017. Czy ostateczny minimalny termin złożenia oferty to będzie 13.11.2017 i czy można określić godzinę?
         Odpowiedź, 15.11.2017 r.
         Przy założeniu, że ogłoszenie o zamówieniu zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.11.2017 r., minimalny termin do złożenia oferty to 14.11.2017 r. Liczymy 7 pełnych dni, nie wliczając tego dnia, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie. Oczywiście w ogłoszeniu trzeba podać godzinę – np. termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2017 r. o godzinie 11.00.W odniesieniu do wyznaczania terminu składania ofert proszę pamiętać o podstawowej zasadzie zawartej w art. 43 ust. 1 ustawy Pzp – „(…) zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty (…).”Powyższe oznacza, iż jeżeli jest taka potrzeba, to należy wyznaczyć termin dłuższy niż zawarty w zapytaniu 7-dniowy termin.

         Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

         Pytanie 1. Czy można zakazać zlecania części zamówienia podwykonawcom? Czy w przypadku zasady konkurencyjności potencjalni oferenci mogą umożliwić odwołanie się od wyniku postępowania?
         Odpowiedź, 15.11.2017 r.

         W zapytaniu nr 3 poruszono dwie kwestie:

         1) Czy można zakazać zlecenia części zamówienia podwykonawcom? Nie wiadomo, czy autor pytania odnosi się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, czy do wytycznych. Przepisy ustawy rozstrzygają tę kwestię w art. 36a. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż co do zasady wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, a zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę (bez udziału podwykonawcy) jedynie kluczowych części zamówienia w ramach zamówienia na roboty budowlane lub usługi ewentualnie prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. Powyższe oznacza, iż zamawiający nie może napisać w SIWZ, że w ogóle nie dopuszcza do realizacji zamówienia podwykonawców. Taki zapis stanowić będzie naruszenie przepisów ustawy. Zamawiający może natomiast zakazać możliwość zlecenia części zamówienia podwykonawcy w odniesieniu do kluczowych części zamówienia (roboty budowlane lub usługi) lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją (dostawy).

         2) Nie do końca rozumiem drugie pytanie ale zakładam, że autorowi chodziło o to, czy wykonawca może odwołać się od wyniku postępowania? Kwestii tej nie regulują wytyczne, jednakże nie widzę przeszkód w możliwości kwestionowania przez wykonawców rozstrzygnięć jakie zapadną w ramach postępowania objętego zasadą konkurencyjności. Jeżeli wykonawca nie zgadza się z decyzją zamawiającego może napisać pismo w tej sprawie do zamawiającego, a zamawiający powinien takie pismo rozpatrzeć. Stosowałbym w takiej sprawie poprzez analogię przepis art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych.

         Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

          Pytanie 1. Czy w przypadku projektów objętych rekompensatą wymóg określony w art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 (obowiązek publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej najpóźniej na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia informacji o takim zamiarze) dotyczy przypadków, w których gmina powierza wykonywanie usług publicznych własnemu zakładowi budżetowemu?

          W przypadku potwierdzenia istnienia takiego obowiązku, w jaki sposób należy zapewnić spełnienie ww. obowiązku publikacyjnego, w przypadku zakładu budżetowego utworzonego przed wejściem w życie rozporządzenia 1370/2007, mając na względzie, iż publikacja taka powinna mieć miejsce na rok przed powierzeniem wykonywania usługi publicznej?

          Odpowiedź, 9.11.2017 r.
          Zgodnie z rozporządzeniem nr 1370/2007, istnieje kilka sposobów wyboru podmiotu świadczącego usługi publiczne. Właściwy organ może zdecydować, że będzie samodzielnie świadczył takie usługi. Możliwość ta nie dotyczy transportu kolejowego, gdyż zgodnie z dyrektywą nr 2012/34/UE państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić niezależne (od państwa) zarządzanie przedsiębiorstwami kolejowymi . Istnieje także możliwość bezpośredniego powierzenia umowy o świadczenie usług publicznych – w tym można wyróżnić w szczególności bezpośredni wybór podmiotu zewnętrznego, powierzenie świadczenia usług tzw. podmiotowi wewnętrznemu oraz powierzenie umowy w przypadku zakłócenia świadczenia usług lub bezpośredniego ryzyka powstania takiego zagrożenia (środki nadzwyczajne). Wreszcie, jako zasadniczy tryb wyboru podmiotu świadczącego usługi publiczne w transporcie pasażerskim, rozporządzenie przewiduje otwarty, sprawiedliwy, zgodny z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji, przetarg.
          Art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1370/2007 dotyczący obowiązków publikacyjnych literalnie odnosi się do powierzenia świadczenia usług wyłącznie w drodze „procedury przetargowej” oraz „bezpośredniego przyznania zamówienia”. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1867 z późn. zm.), organizator może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego. W tym przypadku mamy do czynienia z samodzielnym świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez organizatora. Przepis ten odpowiada przewidzianej przez rozporządzenie nr 1370/2007 możliwości samodzielnego świadczenia usług przez właściwy organ lokalny, tj. organ, którego właściwość miejscowa nie obejmuje całego kraju. Oznacza to, że w tym przypadku nie mamy do czynienia ani z „procedurą przetargową” ani „bezpośrednim przyznaniem zamówienia” w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1370/2007. W tym kontekście należy uznać, że przepis art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 (dot. obowiązku publikacyjnego) faktycznie nie ma zastosowania do opisanej sytuacji, choć dla bezpieczeństwa można dokonać publikacji stosownego ogłoszenia. Jednocześnie należy wyjaśnić, że zgodnie z rozporządzeniem nr 1370/2007, okres obowiązywania aktu powierzenia świadczenia usług w każdym przypadku, także gdy organizator samodzielnie świadczy usługi, jest ograniczony czasowo. Ogłoszenie może zatem zostać ewentualnie opublikowane w momencie przyjęcia aktu wskazującego na rozpoczęcie nowego okresu powierzenia. Trudno natomiast mówić o obowiązku publikacyjnym w sytuacji, w której pomoc jest przyznawana w ramach aktu powierzenia o określonym terminie obowiązywania przyjętym przed wejściem w życie rozporządzenia nr 1370/2007.

          Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

           Pytanie 8. Obowiązki realizującego projekt EFS (refundacyjny) - złożony wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny, a termin realizacji już biegnie. Konkurs 11.1.3, realizacja zajęć, doposażenie, dokształcenie kadry w nowo otwartym OWP. 
           Odpowiedź, 20.11.2017 r.
           Obowiązki beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków UE określa zawsze umowa o dofinansowanie. Ponosząc wydatki przed podpisaniem umowy należy mieć jednak na uwadze zapisy pkt 12 Podrozdziału 6.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, zgodnie z którym wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków określonych w Wytycznych oraz w umowie o dofinansowanie. Zakres przyszłych wymagań wskazany jest zwykle w regulaminie konkursu. Z reguły dotyczy to obowiązku ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, obowiązku zastosowania klauzul społecznych podczas realizacji zamówień publicznych określonego rodzaju w zakresie wskazanym przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz innych wymagań i obowiązków, które zostaną następnie uwzględnione w treści umowy o dofinansowanie.

           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

           Pytanie 7. Zatrudnienie nauczyciela jako koordynatora projektu - jaka umowa?
           Odpowiedź, 3.11.2017 r.
           Zgodnie z treścią podrozdziału 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, koszty koordynatora projektu, w tym koszty jego wynagrodzenia, należą do katalogu kosztów pośrednich. W odniesieniu do takich kosztów nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z sekcji 6.15.1 Wytycznych wprowadzające zakaz angażowania pracownika Beneficjenta do realizacji zadań w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego, w odniesieniu do takich kosztów - zgodnie z sekcją 6.6.2 Wytycznych – nie ma również obowiązku gromadzenia oraz opisywania dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków wykazywanych jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Brak wymogu ewidencjonowania w projekcie kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową oznacza, że wykazane we wniosku o płatność wydatki z nimi związane nie podlegają kontroli na miejscu. W związku z powyższym podjęcie decyzji, co do formy zatrudnienia personelu zarządzającego w ramach kosztów pośrednich leży po stronie Beneficjenta i jest uzależnione od jego charakteru działalności i ewentualnych ograniczeń z tym związanych, jeśli występują. Co do zasady zatem możliwe jest zatrudnienie nauczyciela jako koordynatora projektu na podstawie zawartej z nim umowy cywilnoprawnej, przy czym wybór wykonawcy powinien w takim przypadku nastąpić z zachowaniem odpowiedniego trybu konkurencyjnego. Ze względu na przejrzystość i obiektywizm w realizacji projektu powinno się jednak unikać sytuacji, w której osoby stanowiące kadrę zarządzającą projektu i pobierające z tego tytułu wynagrodzenie są jednocześnie trenerem oraz/lub odbiorcą wsparcia w tym samym projekcie.

           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

           Pytanie 6. Jak prawidłowo zaksięgować i zaklasyfikować pomniejszenie wydatków z wniosku o płatność w bieżącym roku z roku poprzedniego?
           Odpowiedź, 3.11.2017 r.
           Zmniejszenie wydatków z wniosku o płatność wynikające z otrzymania przez beneficjenta faktury korygującej do faktury rozliczonej w poprzednim wniosku o płatność należy ująć w najbliższym wniosku o płatność wykazując ją w osobnym wierszu wydatków dla danego zadania ze znakiem ujemnym. W polu uwagi należy wskazać numer faktury pierwotnej, którego dotyczy dana korekta oraz numer wniosku, w którym została ujęta. Księgowanie faktury korygującej w księgach rachunkowych beneficjenta powinno być zgodne ze stosowaną przez niego polityką rachunkowości. W szczególności należy mieć na uwadze art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe i informacje te otrzymała przed zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego – to powinna odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy. Jeżeli natomiast informacje te uzyskała po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

           Pytanie 5. Czy weryfikacja wniosku o płatność może trwać dłużej niż termin wskazany w umowie o dofinansowanie - 20 dni lub być wstrzymana, jeśli Beneficjent oczekuje na ostateczną informację pokontrolną projektu?
           Odpowiedź, 3.11.2017 r.
           Zgodnie z treścią aktualnie obowiązującego wzoru Umowy o dofinansowanie, IZ dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania wniosku lub każdej jego kolejnej wersji. W określonych przypadkach jednak powyższy termin ulega przerwaniu i biegnie od nowa dopiero z chwilą usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Ma to miejsce w przypadku, gdy:
           w ramach projektu dokonywana jest kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność – termin weryfikacji wniosku ulega wówczas przerwaniu i biegnie na nowo od dnia przekazania do IZ informacji o wykonaniu/zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych (za wyjątkiem przypadku, gdy wyniki kontroli nie wskazują wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych lub nieprawidłowości w projekcie bądź też nie mają wpływu na rozliczenie końcowe projektu),
           dokonywana jest przez IZ doraźna kontrola w projekcie – termin weryfikacji każdego złożonego wniosku o płatność ulega przerwaniu i biegnie od nowa, chyba że IZ ma możliwość wyłączenia z wniosku zakwestionowanych wydatków i zatwierdzenia pozostałych wydatków wykazanych w danym wniosku o płatność (nie dot. wniosku końcowego o płatność),
           dokonywana jest kontrola planowa i złożony został wniosek o płatność (nie dot. wniosku końcowego o płatność) – w takim przypadku weryfikacja dokonywana jest z możliwością wyłączenia wydatków niekwalifikowalnych lub nieprawidłowości w projekcie stwierdzonych podczas kontroli.

           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

           Pytanie 4. Skąd wiedzieć na etapie pisania wniosku, jaką zawrę umowę zlecenie, dzieło? Co z narzutami?
           Odpowiedź, 3.11.2017 r.
           Rodzaj umowy zawieranej z wykonawcą (umowa zlecenie, umowa o dzieło) powinien odpowiadać zakresowi czynności wykonywanych przez tego wykonawcę oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 KC), przez umowę zlecenia natomiast przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie (art. 734 KC). Co do zasady nie jest więc możliwe, aby na wykonanie czynności polegającej na dokonywaniu określonych czynności zawierać umowę o dzieło (umowa o dzieło nie może dotyczyć zadań wykonywanych w sposób ciągły), nie jest również możliwe aby na wykonanie czynności polegającej na opracowaniu dzieła zawierać umowę zlecenia. To jaką umowę zawrzeć powinno bowiem zależeć od charakteru zlecanej czynności, co Beneficjent co do zasady powinien wiedzieć na etapie formułowania założeń projektu we wniosku o dofinansowanie. Obowiązek wskazania formy rozliczenia z wykonawcą wynika również z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z podrozdziałem 8.3 pkt 6 Wytycznych, we wniosku o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest wskazać: dla umów zlecenia – planowany czas realizacji zadań merytorycznych przez wykonawcę (liczba godzin), dla umów o dzieło natomiast – przewidywane rozliczenie wykonawcy na podstawie umowy o dzieło, co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków na etapie wyboru projektu oraz w trakcie jego realizacji.

           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

           Pytanie 3. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez uczestnika projektu (zakończonego) a zwrot kosztów pośrednich.
           Odpowiedź, 3.11.2017 r.
           Zwrot świadczenia nienależnie pobranego przez uczestnika projektu powodujący zmniejszenie wartości kosztów bezpośrednich projektu skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem wartości kosztów pośrednich. Kwestie odzyskania przez beneficjenta od uczestnika projektu środków w kwocie odpowiadającej wartości zmniejszenia kosztów pośrednich (oraz ewentualnych innych kosztów poniesionych przez Beneficjenta w związku z faktem nienależnie pobranego świadczenia przez uczestnika projektu) powinny zostać uregulowane w umowie pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem projektu. 

           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

           Pytanie 2. Czy można przelać więcej z konta kosztów pośrednich na konto jednostki niż możliwość rozliczenia we wniosku w stosunku do kosztów bezpośrednich (rozliczanych we wniosku o płatność) i rozliczyć je w następnym wniosku?
           Odpowiedź, 3.11.2017 r.
           Powyższa kwestia nie została uregulowana na poziomie wytycznych krajowych. Zgodnie z treścią §5 ust. 3 aktualnego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 (odpowiednio §4 ust. 6 wzoru umowy dot. projektów rozliczanych kwotą ryczałtową), koszty pośrednie projektu rozliczane stawką ryczałtową stanowią uzgodniony w umowie procent poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich. Po otrzymaniu transzy dofinansowania wynikającej z harmonogramu płatności, beneficjent może dokonać przelewu środków na rachunek bankowy, z którego ponosi wydatki zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich, do wysokość procentu wynikającego z zapisów umowy o dofinansowanie.

           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

           Pytanie 1. Czy wkład własny (finansowy) może być ponoszony z konta projektu czy konta jednostki?
           Odpowiedź, 3.11.2017 r.
           Wkład własny beneficjenta wniesiony do projektu współfinansowanego ze środków UE jest kwalifikowalny pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz z zawartej przez beneficjenta umowy o dofinansowanie. Konieczność spełnienia ww. warunków dotyczy również wkładu własnego pieniężnego. Co do zasady wydatki dot. kosztów bezpośrednich w ramach projektu powinny być ponoszone z rachunku projektu, który został wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

            Pytanie 8. Jak należy archiwizować dokumenty projektowe?
            Odpowiedź, 31.10.2017 r.

            Zasady przechowywania dokumentacji projektowej reguluje umowa o dofinansowanie. Zgodnie z jej zapisami, Beneficjent zobowiązuje się przechowywać dokumentację projektową:

            a) w zakresie projektów finansowanych z EFRR - przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia projektu (informację o dacie rozpoczęcia tego okresu Beneficjent otrzyma od IZ; obowiązkowi przechowywania podlega m.in. umowa wraz z załącznikami, wnioski o płatność i dokumentacja księgowa związana ze zrealizowanym projektem oraz dokumentacja związana z udzieleniem zamówień publicznych). Dokumenty dotyczące trwałości projektu (m.in. dokumenty potwierdzające utrzymanie wskaźników i celów projektu) Beneficjent przechowuje, udostępnia i archiwizuje przez okres 5 lat (lub 3 lat w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP) od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta lub przez okres obowiązujący zgodnie z zasadami pomocy państwa, 

            b) w zakresie projektów finansowanych z EFS – przez okres 5 lat począwszy od dnia zakończenia projektu, przy czym IZ może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony informując Beneficjenta o tym fakcie odrębnym pismem,

            c) w każdym z ww. sytuacji:
            w przypadku projektów objętych pomocą publiczną okres przechowywania dokumentacji wynosi 10 lat począwszy od dnia, w którym przekazano pomoc,
            mogą wystąpić sytuacje uzasadniające konieczność przedłużenia ww. terminów, w takim jednak przypadku IZ powiadamia pisemnie Beneficjenta o tym fakcie przed ich upływem.

            Dokumenty należy przechowywać w siedzibie Beneficjenta. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów albo zawieszenia lub zaprzestania działalności w ww. terminach, istnieje obowiązek poinformowania IZ o adresie nowego miejsca przechowywania dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa powinna być przechowywana w oryginalnej formie.

            Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

            Pytanie 7. W jednostce przyjęto zasadę, że do ewidencji środków trwałych wprowadzić to, co ma wartość wyższą niż 3.500,00; we wniosku o dofinansowanie przewidziano zakup mebli o wartości poniżej 3.500,00, czy będzie to koszt kwalifikowalny? Wniosek dotyczący 10.1 infrastruktura ochrony zdrowia.
            Odpowiedź, 31.10.2017 r.
            Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w celu wspomagania procesu wdrażania projektu o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3.500 zł netto mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na potrzeby projektu. Powyższe a contrario oznacza, że – przy założeniu spełnienia pozostałych warunków kwalifikowalności oraz o ile jest to zgodne z obowiązującą u Beneficjenta polityką rachunkowości – wydatki na zakup środków trwałych o wartości niższej niż 3.500 zł netto mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne w pełnej wysokości.

            Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

            Pytanie 6. Czy Beneficjent może z kosztów pośrednich sfinansować zakup doposażenia stanowiska pracy np. nowy komputer, meble, w sytuacji kiedy personel jest wynagradzany dodatkiem z tytułu obsługi projektu?
            Odpowiedź, 31.10.2017 r.
            Zgodnie z pkt 2 podrozdziału 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu (koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych, koszty personelu obsługowego, koszty obsługi księgowej, itd.). W ramach kosztów pośrednich nie wykazuje się zatem kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu. Jeśli chodzi o wyposażenie stanowiska pracy personelu projektu natomiast, to zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, koszty takie są kwalifikowalne wyłącznie w przypadku personelu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej pół etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej pół etatu lub na podstawie innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy są niekwalifikowalne.

            Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

            Pytanie 5. Czy można z kosztów pośrednich zrefundować część dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która wynika z dodatku dla pracownika, który otrzymywał za projekt?
            Odpowiedź, 31.10.2017 r.
            Zgodnie z pkt 2 podrozdziału 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu. W ramach kosztów pośrednich nie wykazuje się zatem kosztów zaangażowania personelu projektu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu może być kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich pod warunkiem, że wynika z przepisów prawa pracy oraz odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu.

            Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

            Pytanie 4. Czy wynagrodzenie w ramach kosztów pośrednich musi być dokumentowane?
            Odpowiedź, 31.10.2017 r.
            Wynagrodzenie wypłacane przez Beneficjenta w ramach kosztów pośrednich powinno być dokumentowane zgodnie z zasadami obowiązującymi u Beneficjenta oraz w zależności od stosowanej przez niego formy prowadzenia ewidencji księgowej (pełna księgowość, podatkowa księga przychodów i rozchodów, itd.). Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (sekcja 6.6.2 pkt 2) oraz treścią „Wymagań w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej” stanowiących załącznik do wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, w przypadku kosztów pośrednich nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków ani też gromadzenia oraz opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą rozliczeń. Zapis ten jednak dotyczy i reguluje jedynie obowiązki Beneficjenta względem IZ, nie zwalnia natomiast Beneficjenta z żadnych innych obowiązków dokumentacyjnych nałożonych na niego mocą odrębnych przepisów.

            Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

            Pytanie 3. Czy w danym okresie (3 miesiące) we wniosku można wykazać więcej kosztów pośrednich niż procent z umowy?
            Odpowiedź, 31.10.2017 r.
            Zgodnie z podrozdziałem 6.6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, wydatki rozliczane metodą uproszczoną traktowane są jako wydatki poniesione, a ich weryfikacja polega na sprawdzeniu czy beneficjent prawidłowo zastosował określoną wysokość stawki ryczałtowej wynikającą z umowy o dofinansowanie oraz czy prawidłowo wykazał kwotę wydatków będących podstawą do wyliczenia stawek ryczałtowych. Z powyższego wynika, że Beneficjent rozliczając projekt w danym wniosku o płatność posługuje się zawsze wartością procentową kosztów pośrednich zawartą w umowie o dofinansowanie. A podstawą do zatwierdzenia kosztów pośrednich wykazywanych we wniosku o płatność w danej wysokości jest wartość zatwierdzonych w tym wniosku wydatków bezpośrednich. Powyższe oznacza, że wartość kosztów pośrednich zależy od wartości rozliczanych kosztów bezpośrednich i nie ma możliwości rozliczenia tego rodzaju kosztów w wysokości wyższej niż odpowiadająca procentowi rozliczonych kosztów bezpośrednich.

            Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

            Pytanie 2. Czy dotacje otrzymane na koszty winny być uwzględniane w mianowniku do wyliczenia współczynnika do odliczania VAT?
            Odpowiedź, 31.10.2017 r.
            Zasady dokonywania częściowego odliczenia podatku VAT regulują przepisy art. 86 ust. 2a-2h oraz art. 90-91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku VAT naliczonego przypadającego do odliczenia oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej zwanym sposobem określenia proporcji. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice prowadzonej przez podatnika działalności oraz dokonywanych przez niego nabyć, co ma miejsce wtedy gdy sposób ten zapewnia dokonanie odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą na działalność gospodarczą oraz cele inne niż działalność gospodarcza. Ustawa o VAT nie zawiera żadnych konkretnych wzorów wyliczenia współczynnika, a jedynie przepis, wskazujący przykładowe dane jakie podatnik może wykorzystać przy wyborze sposobu określenia proporcji. Zgodnie z art. 86 ust. 2c pkt 3 ustawy o VAT, przy wyborze sposobu określenia proporcji podatnik może wykorzystać m.in. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji oraz innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza. W przypadku zatem, gdy dotacje, o których mowa w pytaniu powinny być uznane za dotacje otrzymane przez podatnika na sfinansowanie wykonywania przez niego działalności innej niż działalność gospodarcza (co należy ustalić indywidualnie w oparciu o analizę prowadzonej przez Beneficjenta działalności), dotacje takie co do zasady mogą/powinny mieć wpływ na wyliczenie współczynnika częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego. W odniesieniu do Beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego, samorządowymi lub państwowymi instytucjami kultury oraz uczelniami publicznymi i instytutami badawczymi należy mieć na uwadze również regulacje Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015 r., poz. 2193). 

            Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską
             
            Pytanie 1. Zamieszczenie wzorów dokumentów dla kosztów personelu (protokół, umowa zlecenie, karta czasu pracy).
            Odpowiedź, 31.10.2017 r.
            Nie istnieje żaden obowiązujący wzór dokumentów dla potrzeb rozliczania kosztów personelu. Dokumenty takie każdy Beneficjent opracowuje we własnym zakresie uwzględniając specyfikę prowadzonej przez siebie działalności oraz specyfikę realizowanego projektu i zakres wymagań z tym związanych.

            Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

             Pytanie 4. Czy jeśli na bazie konkurencyjności nikt się nie zgłosi do realizacji zamówienia (powyżej 200 000 zł), to czy Beneficjent może udzielić z "wolnej ręki" zamówienia komu chce?
             Odpowiedź, 13.10.2017 r.
             Zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności:
             Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w niniejszym podrozdziale przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:

             a) w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

             Opracowane przez Pana Piotra Ryzę

             Pytanie 3. Co zrobić z oszczędnością wynikającą z zamówienia? Kiedy zwracać się do IZ ze zmianą kategorii wydatków, kiedy powinniśmy pisać o przeniesienie wydatków na inną kategorię zadania?
             Odpowiedź, 13.10.2017 r.
             Oszczędności można przesuwać pomiędzy kategoriami, należy się zwracać do IZ jak najszybciej (czyli po rozstrzygnięciu postępowania)

             Opracowane przez Pana Piotra Ryzę

             Pytanie 2. Czy Beneficjent może różnicować dodatki specjalne pracowników z tytułu realizacji projektów na poszczególne wydziały organizacyjne lub referaty?
             Odpowiedź, 13.10.2017 r. 
             Zgodnie z wytycznymi : Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

             a) możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,
             b) dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
             c) dodatek został wprowadzony w danej instytucji conajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
             d) dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
             e) dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,
             f) wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.

             Dodatki, o których mowa w pkt 5 i 6, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.

             Patrząc na zapisy pkt 6f moim zdaniem wysokość dodatku może być różna pod warunkiem ze spełnione są inne warunki wynikające z ww. zapisów wytycznych

             Opracowane przez Pana Piotra Ryzę

             Pytanie 1. Czy w okresie trwałości projektu można mieć dochody/przychody?
             Odpowiedź, 13.10.2017 r.
             Można osiągać jeżeli były uwzględnione w analizie finansowej.
             Dot. art.82 kks
             Ustawowy próg – jest to kwota równa pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu zabronionego - na podstawie art. 53 § 6 w zw. z art. 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2137).
             Art.53 § 6. Ustawowy próg, o którym mowa w tytule I w dziale II - Część szczególna, jest to wysokość kwoty określonej w § 3 zdanie pierwsze.
             Art.53 § 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

             Opracowane przez Pana Piotra Ryzę

              Pytanie 10. Czy opis dokumentu księgowego może zostać umieszczony w załączniku, jeśli na ww. dokumencie zostanie umieszczona adnotacja o nim, nawet w przypadku, gdy obszar dokumentu nie został maksymalnie zapełniony, ale na ww. dokumencie są już inne opisy? Czy też załącznik opisujący dokument księgowy może być stosowany tylko w przypadku maksymalnego wykorzystania obszaru ww. dokumentu? To w takim przypadku proszę określić  maks. wykorzystania obszaru dokumentu do opisu. I czy do faktur można każdorazowo załączać opis do faktur na osobnej kartce, żeby nie skreślać kilkanaście razy na fakturę zapisów? - utrudnia to ostateczną weryfikację oraz weryfikację przez inne organy (np. Urząd Skarbowy).

              Odpowiedź, 12.10.2017 r. 

              Stanowisko Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
              Informacje dotyczące opisu faktury zawierają następujące dokumenty:

              1)            „Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”,
              2)            „Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020”,
              3)            Umowa o dofinansowanie.

              Zgodnie z § 6 ust. 10 pkt. 2 umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest m.in. do stosowania zasad określonych w Przewodniku dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020, zgodnie z którym stwierdzone błędy w zapisach poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty.

              Natomiast Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 jasno informuje: „Na oryginale każdej faktury lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić opis zgodnie z wzorem opisu faktury będącym załącznikiem do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność (…) W przypadku, gdy dokument księgowy nie zawiera wystarczająco miejsca na kompletny opis, dopuszczalne jest umieszczenie części opisu na dodatkowej kartce złączonej w trwały sposób z oryginałem dokumentu. W takim przypadku na oryginale dokumentu należy umieścić odpowiednią adnotację, np.: „opis do faktury w załączniku” (…) UWAGA! W sytuacji gdy opis dowodu księgowego wykonany przez beneficjenta wymaga poprawy, nie należy używać korektorów lub podobnych materiałów piśmienniczych, a poprawy dokonać poprzez skreślenie nieprawidłowego zapisu, wskazanie prawidłowego, i zaparafowanie przez osobę upoważnioną wraz ze wskazaniem daty modyfikacji. W przypadku korygowania błędów na dokumentach - należy do systemu LSI załączyć skorygowaną wersję danego dokumentu bez usuwania wersji podstawowej. Należy więc pamiętać, że niedopuszczalne jest usuwanie z systemu LSI wcześniej załączonych dokumentów, które w związku z koniecznością uzupełnienia lub korekty zapisów zostały zmienione”.

              Beneficjent realizujący projekt w ramach RPO WSL 2014-2020 jest zobowiązany do jego realizacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej. Dotyczy to również opisu faktury, który musi być jasny, czytelny oraz zgodny z ww. dokumentami. Instytucja Zarządzająca nie może określić maksymalnego wykorzystania obszaru faktury, dlatego Beneficjent, mając powyższe na uwadze, podejmuje ostateczną decyzję. Jeżeli uzna, że miejsce na dokumencie księgowym nie jest wystraczające na ewentualne poprawki, może zgodnie z powyżej zacytowanymi dokumentami, umieścić opis na dodatkowej kartce złączonej w trwały sposób z oryginałem dokumentu, z zastrzeżeniem, że pierwotne załączniki nie zostaną usunięte z systemu LSI.

              Stanowisko przedstawione w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odnosi się do załącznika do umowy pn. „Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej” i należy zakładać, że w interesującym nas zakresie mówi, że:

              „W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca na dokumencie finansowym zaleca się zamieścić wszystkie niezbędne informacje na dodatkowej kartce papieru oznaczając jako załącznik do dokumentu finansowego nr…., a na dokumencie głównym zapis o treści: „opis niniejszego dokumentu zamieszczono na załączniku”. Obie kartki (dokument i załącznik) należy trwale spiąć.”

              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

              Pytanie 9.
              Czy podrozdział 6.13 "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…)" dotyczy również Beneficjentów rozumianych jako Uczestników projektu, którzy otrzymują pomoc de minimis np. dotacje na założenie działalności gospodarczej?
              Odpowiedź, 12.10.2017 r.
              Zgodnie z pkt 6 Rozdziału 4 Wytycznych:Zgodnie z pkt 6 Rozdziału 4 Wytycznych:
              „Wytyczne nie mają zastosowania do wydatków ponoszonych przez uczestników projektów i ostatecznych odbiorców, z zastrzeżeniem podrozdziału 6.20 Wytycznych”.

              Problem polega na tym, że nowa wersja Wytycznych nie zawiera podrozdziału 6.20. W poprzedniej wersji podrozdział 6.20 regulował kwestie związane z projektami grantowymi, czyli kwestie opisane obecnie w podrozdziale 6.19 Wytycznych. Zakładając, że jest to pomyłka i de facto chodziło o podrozdział 6.19 nowych Wytycznych, należałoby stwierdzić, że nowe Wytyczne mają zastosowanie do projektów grantowych. Zgodnie z pkt 8 podrozdziału 6.13 Wytycznych, w przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma sekcja 6.18.1 pkt 6. Zgodnie z postanowieniami tej sekcji (pkt 6):

              • nie jest brany pod uwagę do celów określania kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych sposób traktowania VAT na poziomie inwestycji ostatecznego odbiorcy, tzn. nie podlega rozpatrzeniu możliwość odzyskania przez niego podatku VAT,
              • niemniej w przypadku określonym w pkt 1 lit. b sekcji 6.19.2 do dotacji stosuje się podrozdział 6.13.

              I tu podobna sytuacja – obecny podrozdział 6.19 Wytycznych nie zawiera sekcji, nie zawiera więc sekcji 16.9.2, do której referuje się w pkt 6 podrozdziału 6.18.1. Jeśli by uznać, że „przypadek określony w pkt 1 lit. b sekcji 6.19.2” nowych Wytycznych to przypadek, o którym była mowa w pkt 1 lit. b sekcji 6.18.2 poprzedniej wersji Wytycznych, to w świetle nowego podejścia do zasad kwalifikowania podatku VAT moim zdaniem – do Państwa weryfikacji – postanowienia podrozdziału 6.13 należałoby stosować tzn. należałoby badać możliwość odliczenia podatku VAT przez podmiot otrzymujący np. dotację na założenie działalności gospodarczej.

              Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską.

              Pytanie 8. Czy prowizja podatku za terminowy przelew pomniejsza wydatki kwalifikowalne (umowa o dofinansowanie została podpisana w listopadzie 2016, a prowizja rozliczona w marcu 2014)?
              Odpowiedź, 12.10.2017 r.
              Zgodnie z pkt 6.9 Wytycznych horyzontalnych, ulg z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS/US nie uznaje się za dochód pomniejszający kwotę wydatków kwalifikowalnych w projekcie. 

              Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską.

              Pytanie 7. W projekcie ponoszone są koszty pośrednie i bezpośrednie. Wydatki bezpośrednie płacone są z konta projektu, natomiast pośrednie z konta podstawowego (ponieważ nie zostały jeszcze zatwierdzone k. bezpośrednie). Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne (prawidłowe)?
              Pytanie 6. Czy wydatki niekwalifikowalne powinny być regulowane z wyodrębnionego konta dla projektu?
              Odpowiedź wspólna do pyt. 6 i 7, 12.10.2017 r.
              Zgodnie z pkt 4.1. Przewodnika dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 4), każdy beneficjent jest zobowiązany do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego przeznaczonego do obsługi projektu, a po podpisaniu umowy o dofinansowanie zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków w ramach projektu z ww. wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta/rachunku pomocniczego przeznaczonego do obsługi projektu. Oznacza to, że z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego powinny być ponoszone wszystkie wydatki zw. z tym projektem, tj. zarówno wydatki kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne oraz wydatki stanowiące zarówno koszty bezpośrednie jak i koszty pośrednie.

              Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską.

              Pytanie 5. Polityka rachunkowości do projektu -> aneks czy odrębne zarządzenie?
              Odpowiedź, 12.10.2017 r.
              Szczegółowość polityki.6. Polityka rachunkowości do projektu aneks czy odrębne zarządzenie? Szczegółowość polityki.Polityka rachunkowości powinna zostać opracowana tak, aby odpowiadała wymogom wynikającym z ustawy o rachunkowości. Również sposób aktualizacji polityki rachunkowości w celu jej dostosowania do wymogów ewidencji księgowej dla projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także zgodnie z innymi zasadami obowiązującymi w danej jednostce, tj. jeśli polityka rachunkowości została wprowadzona zarządzeniem kierownika jednostki, to jej zmiana/aktualizacja również co do zasady powinna zostać wprowadzona zarządzeniem (zarządzenie ws. zmiany polityki rachunkowości). 

              Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską.

              Pytanie 4. Dodatek dla personelu (40%) - czy w tych 40% są ujęte pochodne (ZUS Pracodawcy, FP), np. 1.200 zł to 40% dochodu, czy w tej kwocie są ww. pochodne?
              Odpowiedź, 12.10.2017 r.
              Zgodnie z regulacjami sekcji 6.15.1 Wytycznych horyzontalnych, w przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Dodatki są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego (czyli wynagrodzenia - zgodnie z regulaminem wynagrodzeń danej instytucji) wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.15 pkt 3 (czyli składkami pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, składkami na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisami na ZFŚS oraz wydatkami ponoszonymi na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą o pracowniczych programach emerytalnych).

              Na przykład – jeśli koszt zatrudnienia pracownika to 3.600 zł z czego 3.000 to wynagrodzenie podstawowe brutto pracownika a 600 zł to tzw. pochodne (składki, odpisy, itd.), to dodatek może stanowić wydatek kwalifikowalny do wysokości 1.440 zł (1.200 zł  jako 40% wynagrodzenia podstawowego brutto plus 240 zł jako 40% pochodnych od tego wynagrodzenia).

              Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską.

              Pytanie 3. Czy ryczałtowe koszty pośrednie muszą być ponoszone przez Beneficjenta - Gmina (Urząd) czy przez Beneficjenta - Gmina (żłobek) - obecnego realizatora projektu?
              Odpowiedź, 12.10.2017 r.
              Koszty pośrednie muszą być ponoszone przez Beneficjenta – stronę umowy o dofinansowanie, czyli Gminę jako osobę prawną. Nie ma znaczenia w jaki sposób koszty te zostaną rozliczone w ramach Gminy jako osoby prawnej, tj. czy zostaną one poniesione z budżetu Gminy czy w ramach środków przydzielonych w planie finansowym gminnej jednostce budżetowej.

              Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską.

              Pytanie 2. Czy koszty można księgować tylko na "5" ? Np.. "4" wynagrodzenie - nie ma osobnego konta dla projektu, "wyciągam" wg klucza koszty pracownika i "wrzucam" na "5" - projekt?
              Odpowiedź, 12.10.2017 r.
              Beneficjenci ewidencjonujący koszty w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym (według typów działalności) zobowiązani są dostosować ewidencję w obu układach, tj. zarówno konta zespołu „4” jak i konta zespołu „5”.

              Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską.

              Pytanie 1. Czy cło jest wydatkiem kwalifikowalnym (podnosi wartość środka trwałego wg ustawy o rachunkowości, tak jak i transport)?
              Odpowiedź, 12.10.2017 r.
              Zgodnie z treścią podrozdziału 6.13 Wytycznych horyzontalnych (pkt 4) podatki i inne opłaty poniesione w związku z nabyciem towaru lub usługi mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego. Ponieważ w odniesieniu do należności celnych z tytułu importu towarów przepisy krajowe nie przewidują możliwości ich odzyskania, opłaty te stanowią wydatek kwalifikowalny (pod warunkiem oczywiście, że poniesione zostały w związku z wydatkiem, który sam w sobie został uznany za kwalifikowalny). 

              Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską.

               Pytanie 1. W jaki sposób należy rozliczyć w projekcie koszty personelu projektu (księgowa, woźna, nauczyciel), które były założone we wniosku o dofinansowanie w kosztach bezpośrednich (dotyczy projektu przedszkolnego i nowoutworzonych oddziałów - ZIT)?
               Odpowiedź, 10.10.2017 r.
               W kosztach bezpośrednich rozlicza się wyłącznie koszty personelu merytorycznego zaangażowanego do realizacji wsparcia bezpośredniego na rzecz uczestników projektu, koszty personelu obsługowego będące kosztami administracyjnymi związanymi z obsługą projektu natomiast rozliczane są ryczałtem w kosztach pośrednich. W budżecie szczegółowym projektu nie można wykazywać kosztów pośrednich z katalogu wskazanego w pkt 2 podrozdziału 8.4 Wytycznych. Nie można uzasadniać poniesienia w ramach kosztów bezpośrednich (za koszty bezpośrednie uznaje się koszty personelu merytorycznego), żadnych kosztów personelu administracyjnego zajmującego się obsługą projektu. Koszty zaangażowania koordynatora czy kierownika projektu, osób zajmujących się rozliczaniem, monitorowaniem projektu lub prowadzeniem innych działań administracyjnych w projekcie oraz koszty zarządu i personelu obsługowego (kadry, finanse, księgowość, administracja, sekretariat, kancelaria, dział prawny, w tym organizacja zamówień publicznych) rozliczane są wyłącznie w kosztach pośrednich ryczałtem i nie mogą być ujmowane w kosztach bezpośrednich.

               Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

               Pytanie 2. Co w praktyce oznacza przy zachowaniu trwałości w projektach EFS zapewnienie świadczenia usług o podobnej jakości i zbliżonym zakresie?
               Odpowiedź, 10.10.2017 r.
               Obowiązek zapewnienia przez beneficjenta świadczenia w okresie trwałości projektu usług o podobnej jakości i zbliżonym zakresie oznacza, że w okresie tym beneficjent będzie świadczył usługi, których zakres i jakość nie będą się istotnie różniły od zakresu i jakości usług świadczonych w trakcie jego realizacji. Przykładowo, przypadek, w którym beneficjent w okresie realizacji projektu świadczył dwa rodzaje usług (np. opieka domowa nad jedną grupą osób oraz organizacja zajęć dla innej grupy osób), w okresie trwałości projektu natomiast świadczyć będzie tylko jeden z nich (np. będzie jedynie organizować zajęcia dla drugiej grupy osób) nie będzie uznawany za świadczenie usług o zbliżonym zakresie i podobnej jakości. 

               Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

               Pytanie 3. Czy zapytania ofertowe odnoszą się do wartości projektu czy poszczególnych wartości zamówień?
               Odpowiedź, 10.10.2017 r.
               Zapytania ofertowe odnoszą się do wartości poszczególnych zamówień. Zgodnie z podrozdziałem 6.5 Wytycznych, postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) powinny być prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, co następuje w drodze zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych albo zasady konkurencyjności, a w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie – w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku.

               Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

               Pytanie 4. Jak wypłacić "13" po rozliczeniu projektu? Zakończenie projektu VI 2017. Co z "13" w roku 2018?
               Pytanie 5. Czy można wypłacić "13" w ramach projektu, który kończy się w połowie roku?
               Pytanie 6. Czy możemy wypłacić ZUS w lipcu, jeżeli projekt kończy się w czerwcu?
               Pytanie 7. Jakie dokumenty potwierdzające wykonanie wydatków PDOF i ZUS np. wyciąg bankowy.
               Odpowiedź wspólna do pyt. 4-7, 10.10.2017 r. Tzw. 13-tka (dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składniki wynagrodzenia takie jak składki na ubezpieczenia społeczne, mogą zostać rozliczone dopiero po ich faktycznym wypłaceniu i muszą dotyczyć okresu realizacji projektu. Rozliczenie wydatku powinno nastąpić w okresie sprawozdawczym, za który składany jest wniosek o płatność, w którym wydatek został poniesiony (np. wynagrodzenie za marzec wypłacone w kwietniu rozliczane we wniosku o płatność za II a nie I kwartał), a w przypadku zakończenia projektu - przed złożeniem wniosku o płatność końcową. Dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku w postaci zapłaty zaliczki na PDOF oraz/lub składek na ZUS jest wyciąg bankowy.

               Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

               Pytanie 8. W przypadku oszczędności powyżej 10% wartości zadania w ramach postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - czy sumujemy cząstkowe oszczędności z kilku różnych postępowań na różne szkolenia, czy te 10% miałoby się pojawić w jednym dużym postępowaniu?
               Odpowiedź, 03.10.2017 r.
               Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie, w przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za pisemną zgodą IZ pod warunkiem, że będzie się to wiązało ze zwiększeniem wartości wskaźników odnoszących się do celów projektu określonych we wniosku przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że Beneficjent wykaże konieczność przeznaczenia oszczędności na pokrycie wydatków poniesionych w wyższej wysokości niż zaplanowana w wyniku znaczącego wzrostu cen. Limit 10% odnosi się do wartości środków alokowanych na dane zadanie, nie zaś do wartości poszczególnych postępowań, jego przekroczenie może więc nastąpić zarówno w przypadku gdy suma cząstkowych oszczędności z kilku różnych postępowań prowadzonych w ramach danego zadania przekroczy 10% wartości środków alokowanych na to zadanie, jak również w przypadku, gdy oszczędności takie zostaną wygenerowane w związku z jednym dużym postępowaniem.

               Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

               Pytanie 9. Czy podrozdział 6.13 "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków" dotyczy beneficjentów rozumianych jako projektodawcy/ podmiot, z którymi są podpisywane umowy o dofinansowanie realizacji projekty EFS, czy również dotyczy uczestników projektu, którzy otrzymują pomoc de minimis np. dotacje na założenie firmy? (x2)
               Odpowiedź, 03.10.2017 r.
               Problem sygnalizowany w ramach odpowiedzi na pytania do szkolenia nt. „Ewidencja księgowa projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS”. W tym zakresie poprosiłabym o ew. Państwa stanowisko. Osoba, która zadała to pytanie twierdziła, że posiada już odpowiedź – z tego co mówiła udzieloną pocztą elektroniczną przez przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju – że w takim przypadku podrozdziału 6.13 nie stosuje się, jeśli chodzi natomiast o same Wytyczne to faktycznie jest w tej kwestii istotna wątpliwość ponieważ Wytyczne odwołują się w tym zakresie do punktów i postanowień, których w nowej wersji Wytycznych już nie ma.

               Zgodnie z pkt 6 Rozdziału 4 Wytycznych:„Wytyczne nie mają zastosowania do wydatków ponoszonych przez uczestników projektów i ostatecznych odbiorców, z zastrzeżeniem podrozdziału 6.20 Wytycznych”.

               Nowa wersja Wytycznych nie zawiera podrozdziału 6.20. W poprzedniej wersji podrozdział 6.20 regulował kwestie związane z projektami grantowymi, czyli kwestie opisane obecnie w podrozdziale 6.19 Wytycznych. Zakładając, że jest to pomyłka i de facto chodziło o podrozdział 6.19 nowych Wytycznych, należałoby stwierdzić, że nowe Wytyczne mają zastosowanie do projektów grantowych.

               Zgodnie z pkt 8 podrozdziału 6.13 Wytycznych, w przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma sekcja 6.18.1 pkt 6. Zgodnie z postanowieniami tej sekcji (pkt 6):

               • nie jest brany pod uwagę do celów określania kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych sposób traktowania VAT na poziomie inwestycji ostatecznego odbiorcy, tzn. nie podlega rozpatrzeniu możliwość odzyskania przez niego podatku VAT,

               • niemniej w przypadku określonym w pkt 1 lit. b sekcji 6.19.2 do dotacji stosuje się podrozdział 6.13.

               I tu podobna sytuacja – obecny podrozdział 6.19 Wytycznych nie zawiera sekcji, nie zawiera więc sekcji 16.9.2, do której referuje się w pkt 6 podrozdziału 6.18.1. Jeśli by uznać, że „przypadek określony w pkt 1 lit. b sekcji 6.19.2” nowych Wytycznych to przypadek, o którym była mowa w pkt 1 lit. b sekcji 6.18.2 poprzedniej wersji Wytycznych, to w świetle nowego podejścia do zasad kwalifikowania podatku VAT moim zdaniem – do Państwa weryfikacji – postanowienia podrozdziału 6.13 należałoby stosować tzn. należałoby badać możliwość odliczenia podatku VAT przez podmiot otrzymujący np. dotację na założenie działalności gospodarczej.

               Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

               Pytanie 10. Jeżeli uczestnik projektu miał wyznaczone badania przed szkoleniem i nie wstawił się z przyczyn niezależnych od beneficjenta, ale badanie odbył 5 dni później, po rozpoczęciu szkolenia, to czy jest to uznane przez IP?
               Odpowiedź, 03.10.2017 r.
               Jeżeli skierowanie wydaliśmy wcześniej przed szkoleniem?Zgodnie z podrozdziałem 8.2 Wytycznych horyzontalnych, warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, przy czym kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest co do zasady bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia. Jeżeli charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu, kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana może być na etapie rekrutacji do projektu, Wytyczne nie przewidują jednak uznania za spełnione warunków kwalifikowalności projektu w przypadku, gdy warunki te zostały spełnione po udzieleniu pierwszej formy wsparcia. Jeśli zatem posiadanie przez uczestnika badań lekarskich było warunkiem zakwalifikowania uczestnika do projektu, a uczestnik przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia badań tych nie posiadał, uczestnik taki co do zasady nie spełnia warunków kwalifikowalności do projektu. Każdy przypadek będzie jednak rozpatrywany indywidualnie.

               Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

               Pytanie 11. "Koszty zaangażowania personelu" – nowa interpretacja na przykładach.
               Pytanie 12. Procedura obliczania wskaźników – wszelkich – na koniec projektu. Oparta na przykładach.
               Pytanie 13. Jak zatrudnić nauczyciela do projektu "SOWA"? Czy w ramach nadgodzin czy umowa zlecenie?
               Pytanie 14. W jaki sposób zatrudnić nauczyciela zgodnie z Kartą Nauczyciela na dodatkowe godziny w ramach projektu "SOWA"?
               Pytanie 15. Jak zatrudnić nauczyciela do projektu?
               Pytanie 16. Zasady zatrudnienia i opłacania nauczycieli w projektach zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz tworzenie arkuszy organizacyjnych szkół na tej podstawie?
               Pytanie 17. Spółka realizuje projekt 9.1.5. W ramach działalności komercyjnej prowadzi szkolenia, które są przewidziane dla uczestników projektu (opiekunka w żłobku). Jak wykazać we wniosku o płatność koszt związany z uczestnictwem 1 osoby w szkoleniu przeprowadzonym przez spółkę. W szkoleniu brało udział łącznie 8 osób (1 projekt + 7 komercyjnie). Jak udokumentować, wycenić, wykazać w kosztach projektu staż odbywany przez ww. osobę w żłobku, który jest prowadzony przez spółkę?
               Odpowiedź wspólna do pytań 11-17, 03.10.2017 r.
               Pytania 11-17 moim zdaniem sugerują bardziej potrzebę wydania materiałów informacyjnych z podanymi konkretnymi przykładami rozwiązań i rozliczeń lub przeprowadzenia odrębnego szkolenia na ten temat. Proszę o informację jeśli jednak życzą sobie Państwo aby na któreś z tych pytań odpowiedzieć w ramach pytań do tego szkolenia.

               Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

               Pytanie 18. Jeżeli wiem, że nie złożymy wniosku końcowego zgodnie z montażem finansowym, to czy w tym celu mogę w ostatnim wniosku rozliczeniowym "nie posyłać" kosztów pośrednich w wys. 10% przekroczonego wkładu własnego, a w końcowym wniosku "zminusować" wkład własny w przekroczonej wysokości?
               Odpowiedź, 03.10.2017 r.
               Na to pytanie wolałabym nie odpowiadać. Osoba je zadająca w trakcie szkolenia przedstawiała bardzo specyficzną, myślę, że dość skomplikowaną sytuację, która w pisemnym pytaniu została opisana bardzo skrótowo. Obawiam się, że bez znajomości szczegółów i dokumentacji moglibyśmy udzielić odpowiedzi, która mogłaby okazać się błędna. W mojej ocenie jest to przypadek do indywidualnej konsultacji z opiekunem projektu/beneficjenta. Sprawa dot. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

               Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

               Pytanie 19. Czy zobowiązania publiczne takie jak ZUS czy podatek mogą być zapłacone z rachunku firmowego, a następnie zrefundowane z rachunku bankowego UE (koszty bezpośrednie)?
               Pytanie 20. Czy po otrzymaniu zaliczki na rachunek bankowy projektu można przeksięgować środki na rachunek firmowy na koszty pośrednie tylko rzeczywiście poniesione (np. raz w miesiącu), czy też całą wartość procentową otrzymanej zaliczki, czy też adekwatnie do wydatkowanych rzeczywiście kosztów bezpośrednich?
               Odpowiedź wspólna do pytań 19 i 20, 03.10.2017 r.
               W przypadku projektów współfinansowanych z EFS co do zasady nie ma obowiązku ponoszenia wydatków bezpośrednio z rachunku bankowego projektu. Możliwa jest więc sytuacja, w której beneficjent ponosi wydatki zw. z realizacją zobowiązań publicznoprawnych takie jak składki ZUS czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń rozliczanych w ramach kosztów bezpośrednich z rachunku bankowego „firmowego” a następnie dokonuje ich refundacji ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu. Koszty pośrednie projektu mogą zostać przeksięgowane z rachunku bankowego projektu na rachunek bankowy „firmowy” w pełnej wysokości otrzymanej zaliczki. Należy jednak pamiętać, że nieuznanie za kwalifikowalne określonej kwoty kosztów bezpośrednich wiąże się automatycznie z odpowiednią korektą kwoty kosztów pośrednich.

               Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

               Pytanie 21. Księgowanie wkładu niepieniężnego. Czy konto pozabilansowe? Dokument nota?
               Odpowiedź, 03.10.2017 r.
               Wkład niepieniężny do projektu może być księgowany na koncie pozabilansowym o ile taki sposób księgowania spełni ogólne wymogi stawiane ewidencji księgowej projektów finansowanych ze środków UE, tj. beneficjent zapewni, że ewidencja będzie prowadzona w sposób przejrzysty i pozwalający na uzyskanie informacji wymaganych w zakresie rozliczania i kontroli projektu. Wniesienie wkładu niepieniężnego dokumentuje się notą księgową. Wartość wkładu niepieniężnego powinna być należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom lub innymi dokumentami pod warunkiem, że przewidują to zasady programu operacyjnego oraz z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków kwalifikowalności wkładu niepieniężnego.

               Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską

                Pytanie 3. Jakie są kary za nieprzestrzeganie wytycznych dot. dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych?
                Odpowiedź, 4.10.2017 r.
                W kwestii kar nie ma jeszcze rozporządzenia, które określa kary za brak dostępności serwisu internetowego. Osoba, która jest "wykluczona" z powodu braku elementów strony www, które powinny być zamieszczone a brak utrudnia dotarcie do informacji, ma prawo do wniesienia skargi. Każdy użytkownik serwisu, który nie ma możliwości skorzystania z treści, ma prawo do wniesienia zarzutu nierównego traktowania osób z niepełnosprawnościami.

                Po 31 maja 2015 roku, każdy podmiot ma obowiązek przystosować strony internetowe zgodnie z międzynarodowymi standardami WCAG 2.0. NIK, we współpracy z ekspertami, sprawdza wypełnienie wymagań WCAG 2.0.

                Jeżeli chodzi o udział w projektach unijnych sprawa jest już bardziej złożona. Dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej może zostać cofnięte, jeżeli strona www, utworzona w wyniku udziału w projekcie unijnym, nie spełnia zasad dostępności WCAG 2.0.

                Więcej informacji na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

                Opracowane przez Panią dr Izabelę Mrochen

                Pytanie 2. W jaki sposób przystosować geoportal powiatowy dla osób niepełnosprawnych? 
                Odpowiedź, 4.10.2017 r.
                Każdy portal/serwis podlega tym samym zasadom i wytycznym WCAG 2.0. Jeżeli serwis zawiera mapy, wtedy należy do każdej mapy dodać wersję tekstową. Ponadto jeżeli mapy lub wykresy, zamieszczone na stronie, zawierają dużą ilość danych statystycznych, wtedy należy dodać tabelę poniżej mapy lub wykresu z najważniejszymi danymi tak aby umożliwić zrozumienie treści.

                Jeżeli chodzi o przygotowanie map, należy opisać zawartość mapy poprzez tekst alternatywny. Dobrym rozwiązaniem jest też nagranie opisu w formie MP3.

                Przykład ze strony Konsorcjum W3C:
                1. Opis wykresu,
                2. Po wybraniu Image Description przechodzimy do tabeli, która jest przygotowana na podstawie danych z wykresu
                3. Przykład mapy,
                4. Ta sama mapa ale w wersji tekstowej (dane z mapy są uporządkowane tematycznie w tabelkach).

                Opracowane przez Panią dr Izabelę Mrochen

                Pytanie 3. Przykłady alternatywnych, uproszczonych stron internetowych wykonanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
                Odpowiedź, 4.10.2017 r.
                Nie do końca rozumiem "uproszczona strona alternatywna". Chyba chodzi o serwis, który zawiera więcej treści tekstowej a mniej obrazów, ilustracji, zdjęć, itp.

                Przykłady prostej strony:
                Przykład 1.
                Przykład 2.
                Przykład 3.
                Przykład 4.
                Przykład 5.
                Przykład 6. 

                Opracowane przez Panią dr Izabelę Mrochen

                 Sposób wykazywania wartości docelowej wskaźników produktu:

                 Liczba osób indywidualnie odwiedzających Planetarium Śląskie
                 Liczba osób odwiedzających Planetarium Śląskie ze zorganizowanych grup uczniowskich i przedszkolnych

                 Odpowiedź, 28.09.2017 r.
                 Wartość docelowa dla wskaźnika produktu to wyrażony liczbowo stan danego wskaźnika na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu realny do osiągnięcia. Wnioskodawca powinien w polu tekstowym w części F.1 wniosku: „Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika” w sposób jednoznaczny określić, co składa się na wartość docelową danego wskaźnika (w jaki sposób została ona oszacowana) lub też wskazać dokładne miejsce w dokumentacji aplikacyjnej, gdzie zamieścił stosowną informację na ten temat. W opisie sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika należy wskazać dodatkowo źródło informacji, z którego wynikać będzie rzeczywista wartość osiągniętego wskaźnika. Jako źródło wskazać należy odpowiedni dokument (np. protokół odbioru/ raport z kampanii promocyjnej/ potwierdzony wykaz ze statystyk serwerów).

                 W związku z momentem wykazywania wskaźników produktu należy wybrać właściwy dokument, którym wnioskodawca dysponować będzie na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu np. protokołu odbioru robót potwierdzającego, że inwestycja została wykonana zgodnie z założeniami. W ten sposób dzięki zrealizowaniu projektu potwierdza się, że powstała infrastruktura jest gotowa do przyjęcia wskazanej liczby osób indywidualnie odwiedzających Planetarium w ciągu roku oraz wskazanej liczby osób rocznie ze zorganizowanych grup uczniowskich i przedszkolnych.

                 Badanie rzeczywistej liczby osób odwiedzających Planetarium dokonane zostanie poprzez wskaźnik rezultatu, tj. Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje (wskaźnik rezultatu bezpośredniego).

                 Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                  Pytanie 9. Czy wystarczy oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę bez żądania zanimizowanych umów?
                  Odpowiedz, 19.09.2017 r.
                  To zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, wskazuje na sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy. Zamawiający może bazować na oświadczeniu w tym zakresie, zostawiając sobie jednocześnie możliwość zażądania innych dokumentów, w tym zanonimizowanych kopii umów o pracę, w przypadku zaistnienia wątpliwości czy też pozyskania informacji, że złożone oświadczenie nie jest zgodne ze stanem faktycznym.

                  Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                  Pytanie 8. Różnica między niedozwolonym podziałem zamówienia na części zaniżającym wartość zamówienia a legalnym podziałem zamówienia na kilka procedur powodujący, że nie trzeba stosować PZP czy zasady konkurencyjności.
                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                  Żaden podział zamówienia na części co do zasady nie może powodować uniknięcia stosowania ustawy, czy też procedur opisanych w Pzp lub stosowania zasady konkurencyjności. W tym zakresie zastosowanie znajduje art. 32 ust. 4 ustawy zgodnie z którym, jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części.

                  Jedynym wyjątkiem jest art. 6a usawy, który odnosi się do uzasadnionego podziału zamówienia na części wynikających np. z przyczyn organizacyjnych lub technicznych. W takim przypadku, wspomniany art. 6a ustawy daje zamawiającemu prawo do zastosowania na daną część regulacji odnoszących się do wartości tej części, o ile spełnione zostały zawarte w tym przepisie przesłanki: „jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

                  Z uwagi na konsekwencje błędnej kwalifikacji podziału za uzasadniony, należy bardzo ostrożnie podchodzić do zastosowania art. 6a ustawy.

                  Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                  Pytanie 7. Czy istnieje wzór oświadczenia o braku konfliktu interesu?
                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                  Wytyczne nie zawierają wzoru oświadczenia w tym zakresie. Wystarczające jest, jeżeli dana osoba złoży oświadczenie, że brak jest jakichkolwiek powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Można oczywiście to oświadczenie rozbudować i dodać „a w szczególności ………..” wymieniając sytuacje opisane w Wytycznych.

                  Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                  Pytanie 6. Czy należy sumować prace projektowe, czy każdy można szacować osobno?
                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                  Ocena, czy mamy do czynienia z zamówieniem udzielanym w częściach, czy też z odrębnym zamówieniem, to zagadnienie sprawiające zamawiającym problem od początku funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu właściwego zakwalifikowania zamówienia do innego zamówienia podobnego, kierujemy się trzema przesłankami: tożsamości przedmiotowej (dostawy/usługi/roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie), tożsamości czasowej (możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie) oraz tożsamości podmiotowej (możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę).

                  Co do zasady każde zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej jest zamówieniem odrębnym, nie spełniającym łącznie wszystkich trzech przesłanek – brak tożsamości przedmiotowej, gdyż każdy projekt to wykonanie indywidualnie oznaczonego dzieła o innym przeznaczeniu (zaprojektowanie konkretnego obiektu budowlanego).

                  Jedynym wyjątkiem co do konieczności potraktowania kilku usług projektowej jako jednego zamówienia, to zaplanowanie wykonania tych projektów w odniesieniu do tego samego obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

                  Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                  Pytanie 5. W jakich przypadkach można zatrzymać wadium?
                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                  Przesłanki zatrzymania wadium zawarte są w art. 46 ust.4a oraz ust. 5 ustawy.

                  Zdecydowanie mniej wątpliwości interpretacyjnych sprawiają przesłanki zatrzymania wadium, zawarte w art. 46 ust. 5 ustawy. Zgodnie ze wspomnianym przepisem, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
                  1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
                  2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
                  3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

                  Z powyższego wynika, że chodzi o pewne zachowanie wybranego wykonawcy, które powodują, że umowa w sprawie zamówienia publicznego nie zostanie podpisana (zawarta) – odmowa podpisania tej umowy (w tym zakresie musi zostać złożone jednoznaczne oświadczenie wykonawcy, że odmawia podpisania umowy), brak wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zabezpieczenie takie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy) oraz wszelkie inne przypadki, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

                  Wątpliwości interpretacyjne budzi drugi z przepisów, który stanowi podstawę do zatrzymania wadium, tj. art. 46 ust. 4a ustawy. Chodzi o przypadki, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

                  Co budzi w przytoczonym przepisie takie wątpliwości? Otóż czy należy zatrzymać wadium wyłącznie za fizyczny brak dokumentów, które należy złożyć na wezwanie zamawiającego, co spowodowało brak możliwości wybrania tej oferty, czy też o takie sytuacje, gdy wykonawca składa jakieś dokumenty na wezwanie zamawiającego, jednak dokumenty te w dalszym ciągu nie potwierdzają spełniania postawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu. Co do zasady, wadium należy zatrzymać za bierną podstawę wykonawcy i brak jakiejkolwiek odpowiedzi, jednak zdarzają się poglądy przeciwne. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. (sygnatura akt III CZP 27/17) Sąd stanął na stanowisku, iż: „Wadium podlegało zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 października 2014 r. (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 907) także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.” Z uchwały tej wynika jednoznacznie, iż zatrzymanie wadium może nastąpić nie tylko w przypadku biernego zachowania się wykonawcy, ale także gdy przedłoży on na wezwanie zamawiającego dokumenty, z których treści nie wynika spełnianie wymagań, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (m.in. spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

                  Z pewnością problematyka zatrzymania wadium w oparciu o przesłankę z art. 46 ust. 4a ustawy wymaga indywidualnego podejścia do każdej sprawy i gruntowanej analizy zaistniałego przypadku.

                  Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                  Pytanie 4. Czy sumuje się środki unijne z pozostałymi środkami finansowymi? Aby zastosować ustawę np. środki - szacowanie 12m= 60 000,00 + nowe środki (obiekty z EFS) np. 300 x 12= 660zł. Jaka procedurę zastosować w tym przypadku powyżej 50 000- wytyczne EFS lub nie?
                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                  Z wytycznych wynika jednoznacznie, że „W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu. Podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 Pzp lub w przypadku zamówień sektorowych wartości wskazanej w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 Pzp, określają wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności czy procedurze rozeznania rynku.” (rozdział 6.5. pkt 12).Powyższe sugerowałoby, że zamówienia „sumowane” są jedynie w ramach danego projektu (chodzi o zamówienia na to samo, spełniające łącznie przesłanki tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej).

                  Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż cały czas w doktrynie funkcjonuje stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z którym, źródło finansowania przy ocenie, czy mamy do czynienia z takim samym zamówieniem, nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli zamawiający udziela takich samych zamówień, to powinien je traktować jak jedno zamówienie o łącznej wartości, niezależnie od tego, czy płaci za te zamówienia ze środków własnych, czy też ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

                  Takie stanowisko ma jednak znaczenie w przypadku, gdy łączna wartość zamówień przekracza 30 000 euro. W przypadku zamówień poniżej 30 000 euro, należy postępować zgodnie z wytycznymi i sumować wyłącznie te same zamówienia w ramach danego projektu. Jeżeli wartość takiego zamówienia albo takich samych zamówień przekracza 50 000 zł, do udzielenie zamówienia (zamówień) należy zastosować zasadę konkurencyjności.

                  Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                  Pytanie 3. Gdzie należy publikować zapytania ofertowe przed podpisaniem umowy?
                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                  Zgodnie z nowymi wytycznymi w tym zakresie, „w przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu (tj. stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona własna beneficjenta; od dnia 1 stycznia 2018 r. na stronie właściwej dla danego programu operacyjnego).” - rozdział 6.5.2. pkt 14 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 z 19 lipca 2017 r.

                  Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                  Pytanie 2. Aspekty społeczny- zastosowanie przy realizacji kursów/ szkoleń.
                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                  Zgodnie z przepisami ustawy, aspekty społeczne mogą być realizowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzez opisanie ich w warunkach udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 2 Pzp), w opisie przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 4 Pzp) lub w kryteriach wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 91 ust. 2 Pzp).

                  W przypadku usług szkoleniowych/kursów najbardziej właściwe wydaje się zastosowanie aspektów społecznych poprzez wymagania odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy (np. poprzez wymaganie zatrudnienia tzw. osób defaworyzowanych przy realizacji cateringu, który jest elementem zorganizowania szkolenia) lub poprzez zastosowanie odpowiednich kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty – przyznanie punktów w przypadku zadeklarowania wykonywania zamówienia przez osoby zatrudnione na umowę o pracę (o ile nie postawiono w tym zakresie wymagań zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy) lub w przypadku zadeklarowania zatrudnienia tzw. osób defaworyzowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.

                  Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                  Pytanie 1. Jak postępować w przypadku, gdy w procedurze klasycznej jeden z ubiegających się (nie zwycięzca) nie dostarczył wymaganej/ uzupełniającej dokumentacji?
                  Odpowiedź, 19.09.2017 r.
                  Zgodnie z art. 25 ust. 1a ustawy wraz z ofertą każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o ile zamawiający określa jakiekolwiek warunki udziału). W postępowaniu od tzw. kwoty unijnej wzwyż oświadczenie to przybiera postać Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca zobowiązany jest w określonym terminie do złożenia oświadczenie ws. grupy kapitałowej.

                  Powyższe dokumenty (oświadczenia) należy złożyć bez względu na rodzaj procedury w ramach przetargu nieograniczonego (klasyczna czy odwrócona), jednak inne są skutki braku złożenia takich dokumentów. W przypadku procedury klasycznej zamawiający jest zobowiązany do zastosowania procedury opisanej w art. 26 ust. 3 ustawy – wezwanie do złożenia, uzupełnienia/poprawienia dokumentów niezależnie od tego, które miejsce w tzw. rankingu ocen uzyska wykonawca. Jeżeli chodzi o tzw. procedurę odwróconą, to wezwanie takie kierowane jest wyłącznie wobec wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

                  Nie bardzo wiadomo, o co chodzi autorowi pytania w sformułowaniu „nie dostarczył wymaganej/uzupełniającej dokumentacji”. Zakładam, że chodzi o sytuację, gdy wykonawca ten na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył/nie uzupełnił/nie poprawił dokumentów (wymaganych oświadczeń) składanych wraz z ofertą lub w przypadku grupy kapitałowej przekazywanych w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. W takim przypadku, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, a zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

                  Bez sprecyzowania jednak co oznacza „wymagana/uzupełniająca dokumentacja” trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

                  Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha


                   Pytanie 2. Planowany do dofinansowania projekt znajduje się obecnie na liście projektów uzupełniających w PR. Program zostanie zaktualizowany – przedmiotowy projekt zostanie „przeniesiony” na listę podstawową. Czy wobec tego należy poddać PR ponownej weryfikacji przez IZ? To znaczy – Program powinien być ponownie oceniony przez IZ i ponownie wpisany do wykazu?
                   Odpowiedź, 01.09.2017 r. „Przeniesienie” nie jest możliwe bez ponownej oceny programu. Należy w takim przypadku wykazać powody takiej zmiany tj. co spowodowało, że projekt, pierwotnie znajdujący się na liście projektów uzupełniających został zaklasyfikowany i wciągnięty na listę projektów podstawowych tj. takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Powyższe działanie należy dokonać przy udziale społeczności lokalnej i pozostałych interesariuszy.
                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                   Pytanie 1. Trwałość projektu dla interesariuszy, którzy nie są JST, wymienionymi w ustawie.
                   Odpowiedź, 01.09.2017 r. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. okres obowiązku zachowania trwałości projektu to 5 lat z wyłączeniem MŚP, dla których ten okres wynosi 3 lata (art. 71 ust.1). Podejście do spełniania kryteriów kwalifikujących dany podmiot do sektora MSP, określa załącznik I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014 r.
                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                    Pytanie 5. Uzasadnienie braku podziału na części przy dostawie- sprzęt komputerowy (powyższe pytanie zostało zadane przez dwóch uczestników szkolenia).
                    Odpowiedź, 31.08.2017 r.
                    Trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak ogólnie postawione pytanie. Nie wiedząc dokładanie, jaki jest opis przedmiotu zamówienia i co wchodzi w skład owego „sprzętu komputerowego” nie da się odpowiedzieć, jakie argumenty przemawiają za brakiem podziału na części. Podczas szkolenia mówiłem, że nie da się stworzyć wzorca uzasadnienia braku podziału zamówienia na części. Każdą taką sprawę należy traktować indywidualnie, w zależności od tego, co wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Pewną taką wskazówką jak może wyglądać takie uzasadnienie, jest treść motywu 78 Preambuły do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (tzw. dyrektywy klasycznej):

                    „W przypadku gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przyczyny te mogłyby być na przykład następujące: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.”

                    Istotne jest to, abyśmy potrafili także stwierdzić, czy przedmiot zamówienia jest w ogóle podzielny, czy też należy go traktować jako jedną całość. Ocenę taką należy wykonać w oparciu o treść art. 379 § 2 ustawy kodeks cywilny. Przepis ten znajduje zastosowanie, z uwagi na zastrzeżenie zawarte w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – „do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.” Z uwagi na fakt, iż kwestia podzielności świadczenia nie została uregulowana w ustawie Prawo zamówień publicznych, należy do niej stosować postanowienia kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wspomnianym art. 379 § 2 k.c. „świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości.”

                    Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                    Pytanie 4. Czy gdy wartość szacunkowa z kosztorysu inwestorskiego wynosi powyżej 50 tys. zł netto, a jedyna otrzymana oferta opiewa na 70 tys. zł, to czy można udzielić zamówienia na podstawie rozeznania rynku, czy należy unieważnić ofertę i ogłosić jeszcze raz w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności?
                    Odpowiedź, 31.08.2017 r.
                    W zapytaniu uczestnika chyba pojawił się błąd, bo moim zdaniem pytanie odnosi się do wartości kosztorysu inwestorskiego „poniżej” 50 000 zł netto, a nie „powyżej”. Inaczej to pytanie nie ma sensu.

                    Zasadnym jest pytanie, co zrobić gdy zamówienie zostało oszacowane poniżej 50 000 zł netto (bez VAT) i postępowanie zostało przeprowadzone w postaci rozeznania rynku, a wpłynęła tylko jedna oferta  i to z ceną 70 000 zł? W takim przypadku należy unieważnić prowadzone postępowanie (cena przekracza próg 50 000 zł, który pozwala przeprowadzić rozeznanie rynku) i powtórzyć je z zastosowaniem procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności.

                    Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                    Pytanie 3.
                    Czy w sprawach nierozstrzygniętych w Wytycznych dotyczących zamówień w bazie konkurencyjności powinno się stosować Prawo zamówień Publicznych?
                    Odpowiedź, 31.08.2017 r.
                    Co do zasady w zapytaniu ofertowym nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

                    Można oczywiście korzystać z pewnych ustawowych rozwiązań, na zasadzie analogii. Nie robiłbym jednak tego wprost (nie odsyłać np. do art. 22 ust. 1b ustawy odnoszącego się do warunków udziału w postępowaniu, tylko opisać te warunki korzystając z rozwiązań ustawowych).

                    Sugeruję sporządzić dosyć szczegółowe zapytanie ofertowe, w którym wszystkie istotne kwestie proceduralne zostaną rozwiązane. Brak jest jednak uzasadnienia dla zapisu, że w sprawach nieuregulowanych stosujemy przepisy ustawy Pzp.

                    Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                    Pytanie 2.
                    Co rozumieć poprzez powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego poprzez wybór oferty? Zamówienia do 30 tys. Euro.
                    Odpowiedź, 31.08.2017 r.
                    Nie do końca jestem pewien o co chodzi Pytającemu, ale wydaje mi się, że pytanie dotyczy tzw. odwróconego VAT-u. Chodzi o sytuację, w której wybór oferty prowadzi do powstania w tym zakresie obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego, a nie wykonawcy. Czyli wykonawca składa ofertę w kwocie netto, a odprowadzenie podatku od tej kwoty leży po stronie zamawiającego. Oczywiście wykonawca powinien poinformować zamawiającego składając ofertę, że w tym konkretnym przypadku wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli taka oferta zostanie złożona (wybór tej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), zamawiający powinien w celu oceny takiej oferty doliczyć do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć (zapłacić) zgodnie z tymi przepisami.

                    Z powyższego wynika, że udzielając odpowiedzi oparłem się na zasadzie analogii na treści art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten zastosowałbym odpowiednio także w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro.

                    Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                    Pytanie 1. Czy w postępowaniu do 30 tys. euro (bez względu na wartość zamówienia) można przewidzieć negocjacje- szczególnie dla ceny?
                    Odpowiedź, 31.08.2017 r.
                    Stoję na stanowisku, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro prowadzonych w projektach współfinansowanych ze środków UE nie powinno prowadzić się negocjacji po przeprowadzonym zapytaniu. W projektach UE jedną z podstawowych zasad zawartą w wytycznych, w oparciu o które powinno toczyć się postępowanie, jest zasada przejrzystości - negocjacje bywają uznawane jej naruszenie.

                    Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

                     

                     

                     Pytanie 1. Czy otrzymanie wkładu WFOŚ/NFOŚ jest możliwe przy dofinansowaniu projektów z RPO WSL,  czy skutkuje obniżeniem wartości przyznanego dofinansowania?
                     Odpowiedź, 5.09.2017 r.
                     Zgodnie z treścią § 3 ust. 11 umowy o dofinansowanie, beneficjent może otrzymać środki publiczne na realizację projektu na podstawie innej umowy lub umów na finansowanie wkładu własnego. Wysokość środków publicznych przekraczająca wartość wkładu własnego skutkuje obniżeniem wartości przyznanego dofinansowania.

                     Przez środki powodujące obniżenie dofinansowania w przypadku gdy ich wysokość przekracza wartość wkładu własnego rozumie się środki publiczne otrzymane bezzwrotnie, tj. dotacje oraz umorzenia pożyczek.

                     Środki publiczne podlegające zwrotowi, tj. pożyczki nieumorzone, przekraczające wysokość wkładu własnego nie powodują obniżenia dofinansowania, chyba że nastąpi ich ewentualne umorzenie.

                     W związku z powyższym, zarówno w okresie realizacji projektu jak i w okresie trwałości, beneficjent powinien niezwłocznie poinformować IZ RPO WSL o uzyskanym umorzeniu pożyczek z WFOŚ otrzymanych na realizację projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.

                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                      Pytanie 1. Czy termin zakończenia realizacji projektu wykazywany w części C.1.a wniosku aplikacyjnego jest tożsamy z fizycznym ukończeniem bądź pełnym zrealizowaniem projektu o którym mowa w art. 65 pkt 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

                      Odpowiedź, 24.08.2017 r.
                      Nie. Termin zakończenia realizacji projektu o którym mowa w pkt C.1.a w polu „Termin realizacji do” oznacza datę planowanego poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w ramach projektu lub datę złożenia wniosku o płatność końcową. Wyznaczany jest on automatycznie przez system LSI na podstawie zadania, które zostało wskazane w pkt C.2.1, że zostanie zrealizowane jako ostatnie.

                      Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 65 pkt 6. ww. Rozporządzenia, operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

                      Jako fizyczne ukończenie bądź pełną realizacja projektu co do zasady uznawać należy podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru dla ostatniego elementu projektu (w przypadku gdy w projekcie zastosowanie znajduje protokół odbioru).

                      Uwaga: działań promocyjnych nie można utożsamiać z fizyczną realizacją projektu. W sytuacji gdy tylko działania promocyjne wykraczać będą terminem zakończenia poza datę złożenia wniosku, projekt traktowany będzie jako fizycznie ukończony.

                      Celem wykazania, iż projekt spełnia warunki określone w rozporządzeniu ogólnym należy, w przypadku projektów rozpoczętych, w części C.1.b wniosku jednoznacznie zadeklarować, iż projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany w rozumieniu art. 65 ust 6 ww. Rozporządzenia, w tym, czy sporządzony został/nie został bezusterkowy protokół odbioru.

                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                       Pytanie 5. Czy istnieje możliwość sfinansowania w projekcie wynagrodzenia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w żłobku/klubie dziecięcym zanim placówka rozpocznie właściwe działanie? Chodzi np. o sytuację wykonywania przez opiekunki/ów dzieci czynności przygotowawczych na miesiąc/dwa przed faktycznym otwarciem placówki i przyjęciem dzieci.
                       Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                       Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020  w części zawierającej dodatkowe wyjaśnieniach odnośnie Działania 8.1 pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W związku z powyższym, w sytuacji gdy opiekunowie zostaną zatrudnieni w projekcie przed faktycznym przyjęciem dzieci do placówki, nie będzie możliwości pokrycia kosztów ich zatrudnienia na pełny rok pobytu dziecka w żłobku/klubie dziecięcym. ent2Ponadto należy każdorazowo mieć na uwadze zasadność i racjonalność ponoszenia konkretnego wydatku w projekcie. W opisywanym przykładzie należy zastanowić się nad innymi możliwymi rozwiązaniami w sytuacji, gdy rzeczywiście zachodzi konieczność rozpoczęcia projektu wcześniej niż w momencie przyjęcia dzieci (gdy np. konieczne są prace adaptacyjne, przystosowawcze, montowany będzie plac zabaw itp.). Do katalogu kosztów pośrednich możliwych do wykazania w ramach projektu zaliczają się między innymi koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie i administrowanie projektem w tym koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane jedynie do projektu np. kierownik jednostki) oraz koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna). Należy więc wziąć pod uwagę jakie czynności muszą zostać wykonane na miesiąc/dwa przed faktycznym rozpoczęciem działania placówki oraz jakie osoby spośród całego personelu projektu będą za nie odpowiedzialne. Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs zaznacza, iż wydatki w projekcie oceniane są w kontekście zapisów całego wniosku, z uwzględnieniem racjonalności, zasadności i kwalifikowalności poszczególnych wydatków, w oparciu o stosowane dokumenty oraz wiedzę i doświadczenie osób oceniających projekt.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                       Pytanie 4. Jak należy rozumieć definicję osoby znajdujące się w trudnej sytuacji?
                       Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                       Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji należy definiować następująco: zbiór cech, które powodują niekorzystną sytuację np. na rynku pracy z powodu płci, statusu, wieku, wykształcenia, niepełnosprawności, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                       Pytanie 3. W związku z planowanymi od nowego roku zmianami w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.o opiece nad dziećmi do lat 3 , które między innymi przewidują zlikwidowanie wymogu posiadania dwóch sal w żłobku (oddzielnej do odpoczynku) oraz zwiększenie ilości dzieci przypadających na jednego opiekuna, zwracamy się z pytaniem czy pisząc projekt powinniśmy uwzględnić w nim planowane zmiany? Jest to tym bardziej istotne, gdyż często barierę dla założenia nowego żłobka stanowią warunki lokalowe.
                       Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                       IOK informuje, iż projekt powinien opierać się na obowiązujących  wytycznych, dokumentach oraz aktach prawnych. Nie ma więc możliwości tworzyć założeń projektu w oparcie o projekt ustawy, która nie została oficjalnie przyjęta.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                       Pytanie 2. Proszę o wyjaśnienie sposobu wyliczenia procentu kosztów pośrednich w projekcie w sytuacji zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.
                       Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                       Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
                       oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
                       w projekcie, w którym zostaną zastosowane mechanizmy racjonalnych usprawnień, koszty pośrednie wyliczane są od kwoty kosztów bezpośrednich pomniejszonej o koszt racjonalnych usprawnień. Innymi słowy najpierw odejmujemy koszt usprawnień od kwoty całkowitej kosztów bezpośrednich, a dopiero później wyliczamy sumę kosztów pośrednich, w procencie adekwatnym do otrzymanej kwoty.

                       Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień oznacza możliwość finansowania specyficznych usług dostawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.  W sytuacji gdy na etapie konstruowania założeń projektu wiemy, iż w skład grupy docelowej lub personelu projektu będzie wchodziła osoba niepełnosprawna, specyficzne wydatki związane z tym faktem (o ile się pojawią) nie stanowią mechanizmu racjonalnych usprawnień i powinny zostać ujęte w budżecie projektu.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                       Pytanie 1. Czy w przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałań 8.1.1 i 8.1.2, gdzie musi zostać spełnione kryterium dostępu Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji? istnieje możliwość skierowania wsparcia do grupy docelowej spoza obszaru rewitalizacji?
                       Odpowiedź, 18.08.2017 r.
                       IOK informuje, iż Poddziałanie 8.1.1 oraz 8.1.2, stanowi dopełnienie działań rewitalizacyjnych, które z kolei są rozumiane jako uzupełnianiem wobec działań „twardych”, podejmowanych w ramach  rewitalizacji realizowanej w ramach EFRR. Oznacza to, że projekty miękkie mogą zostać złożone i być realizowane bez udziału projektu twardego, jednak ich realizację można uznać jako uzupełnienie komplementarne wobec projektów twardych realizowanych w ramach Działania 10. Nie zmienia to faktu, że muszą wynikać z Programu Rewitalizacji i być realizowane na obszarze rewitalizacyjnym w oparciu o zatwierdzony Program Rewitalizacji Gminy (widniejący w wykazie).

                       Zgodnie z zapisami Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest realizacja projektu poza granicami obszaru objętego rewitalizacją lub skierowanie wsparcia do osób spoza tego obszaru (przy jednoczesnej realizacji projektu na obszarze rewitalizowanym). Wymaga to jednak dokładnego uzasadnienia oraz wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego w kontekście realizacji celów wynikających z PR. Przykładem może być projekt przewidujący zakładanie działalności gospodarczej przez osobę spoza obszaru objętego rewitalizacją, jednak tylko w przypadku, gdy działalność będzie prowadzona na obszarze rewitalizowanym lub będą w niej zatrudnione osoby zamieszkujące ten obszar. Kolejny przykład stanowią projekty, w których zapewnia się dostęp do usług społecznych (tj. usług pomocy społecznej oraz usług z zakresu systemu wsparcia rodziny) lub podejmuje działania mające na celu aktywną integrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

                       W związku z powyższym niezasadnym byłoby ograniczanie grupy docelowej jedynie do mieszkańców obszaru rewitalizowanego, w sytuacji gdy układ funkcjonalny placówek/podmiotów prowadzących wsparcie na rzecz osób potrzebujących pomocy powoduje, iż dana placówka prowadzi działalność także na obszarze zdegradowanym lub na styku dwóch obszarów powiązanych ze sobą funkcjonalnie.

                       Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w ramach Podziałania 8.1.3 realizowane są te same typy wsparcia jak w Poddziałaniu 8.1.1, z tą różnicą, że projekty złożone na konkurs  nie muszą wynikać z PR.

                       W związku z czym IZ zapewnia możliwość pozyskania środków dla wszystkich, zarówno dla tych, którzy posiadają projekty dotyczące opieki do lat 3 wpisane w PR, jak również dla tych podmiotów, które planują realizować projekty poza obszarem rewitalizacji niezależnie od PR.

                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                        Pytanie 9. W związku z ogłoszonym naborem na realizację projektów przez ops-y i pcpr-y w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR, w ramach których m.in. istnieje możliwość włączenia dotychczasowych uczestników WTZ w zajęcia aktywnej integracji, w tym aktywizacji zawodowej – zajęcia ukierunkowane na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie, np. poprzez organizację praktyk lub staży, bądź wspieranie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z zapytaniem, czy w ramach nowego projektu można nadal pokrywać koszty udziału uczestników WTZ przyjętych w styczniu 2017r. do utworzonej pracowni przy istniejącym WTZ w ramach projektu realizowanego w latach 2016 - 2017?
                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                        IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, iż uczestnik po zakończonej ścieżce reintegracji w danym projekcie może uczestniczyć w innym projekcie, o ile takie wsparcie jest nadal konieczne. Dodatkowo powinny być spełnione  zapisy  regulaminu konkursu tj. dotychczasowi uczestnicy WTZ muszą być objęci nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej.  Z uwagi na to, iż projekty 9.1.6 z trybu pozakonkursowego kończą się w grudniu 2017, należy zakończyć udział uczestnika w tym projekcie wykazując zaplanowane do osiągniecia wskaźniki. W obecnej perspektywie nie funkcjonują statusy : „powracający do projektu lub kontynuujący”

                        Opracowano: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                        Pytanie 8. Dopasowanie stanowiska pracy uczestników projektu- zasady rozliczania wydatku w WUP, kto kupuje wyposażenie, beneficjent czy pracodawca?
                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                        Organizator stażu/praktyki zawodowej może ponosić koszty związane z organizacją stażu/praktyki zawodowej obejmujące przygotowanie stanowiska pracy w niezbędne materiały i narzędzia dla stażysty dla stażysty/praktykanta. Zgodnie z zapisami w regulaminie koszty te stanowią amortyzację lub leasing  sprzętu/innych środków trwałych, wykorzystywanych podczas realizacji stażu, proporcjonalnie do okresu wykorzystania w projekcie.

                        Opracowano: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                        Pytanie 7. Zakładamy przeszkolenie 10 osób. Pierwsza skierowana 10 nie przechodzi w całości badań lekarskich. Badanie przeszło 8 osób. W umowie zakładamy, że za 8 os. płacimy za całość badania + szkolenie, a za 2 tylko za badanie. Na dwa wolne miejsca kierujemy kolejne 2, które przechodzą badanie i odbywają kurs. Pytanie czy koszt badań osób, które ich nie przeszły będą kosztem kwalifikowalnym? Powiedzmy, że z 10 osób, 3 z nich przerwały kurs. Wykonawca poniósł już jakieś koszty (poza tym inna byłaby cena za 10 os., a inna za np 7) pyt. czy możemy zapłacić wykonawcy za wszystkie 10 osób- czy będzie to koszt kwalifikowalny?
                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                        Wszystkie możliwości opisane powyżej powinna zawierać umowa pomiędzy Wnioskodawca, a wykonawcą. Rozstrzyganie powyższych kwestii nie leży w kompetencji IZ RPO WSL 2014-2020.

                        Opracowano: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                        Pytanie 6. Czy można skierować usamodzielnianego wychowanka na staż i zapłacić wynagrodzenie stażowe z kosztów projektu?
                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                        Usamodzielnianego wychowanka można skierować na staż/praktykę zawodową o ile  trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych. Osoba odbywająca staż/praktykę zawodową powinna wykonywać czynności lub zadania w wymiarze nie przekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. W okresie odbywania stażu/praktyki stażyście/praktykantowi przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za które przysługuje stypendium. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim.

                        Opracowano: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                        Pytanie 5. Czy wyłączenie dzieci do 18 r.ż. dotyczy osiągnięcia wskaźników rezultatu?
                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                        Wskaźniki rezultatu są liczone procentowo od wszystkich uczestników projektu spełniających definicję osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wykazanych we wskaźniku produktu.

                        Opracowano: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                        Pytanie 4. Proszę o zamieszczenie prezentacji na stronie.
                        Prezentacje zostały zamieszczone na stronie www.rpo.slaskie.pl

                        Pytanie 3. Czy pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu może mieć np. 10 uczestników czy jest narzucona ilość?
                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                        IZ RPO WSL nie wprowadziła regulacji w tym zakresie w regulaminie konkursu, ponieważ zależy to od wielkości i specyfiki grupy docelowej. Jednocześnie beneficjent przyjmując określona kalkulację kosztu w budżecie powinien kierować się zasadą efektywności kosztowej i przedstawić odpowiednie uzasadnienie co będzie podstawą oceny każdego wydatku w budżecie.
                        Czy osoby, które będą brały udział w projekcie mogą się powtarzać?
                        Odpowiedź: IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, iż uczestnik po zakończonej ścieżce reintegracji w danym projekcie może uczestniczyć w innym projekcie, o ile takie wsparcie jest nadal konieczne.

                        Opracowano: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                        Pytanie 2. Czy może być zatrudniony asystent rodziny dla rodzin dysfunkcyjnych?/ uczestnika
                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                        Wsparcie osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, obejmujących m.in. usługi wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym koszty zatrudnienia asystenta rodzinnego.

                        Opracowano: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                        Pytanie 1. Przez usługę aktywnej integracji o charakterze zawodowym, co mamy rozumieć? gdyż osoby z I i II profilem nie mogą brać w nich udziału oraz nie możemy ich liczyć do wskaźnika, a chodzi o osoby bezrobotne. Czyli lepiej jest wziąć osoby, które nie są zarejestrowane w PUP?
                        Odpowiedź, 21.07.2017 r.
                        Wsparcie osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze: zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy m.in.:
                        - staże, praktyki zawodowe;
                        zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców;
                        subsydiowane zatrudnienie oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym specjalistyczne wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb (wyłącznie w subsydiowanym zatrudnieniu);
                        zatrudnienie wspomagane;
                        - usługi, w tym asystenckie, pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia;
                        włączanie osób z niepełnosprawnością w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz wszystkich dodatkowych działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nieoferowanych przez WTZ (np. dodatkowe zajęcia aktywizacyjne);
                        organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego;
                        usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie (koszty prac społecznie użytecznych finansowane z Funduszu Pracy i/lub JST stanowią zawsze wkład własny w projekcie);
                        poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;
                        skierowanie do CIS/KIS, w tym finansowanie kosztów tworzenia i funkcjonowania nowych podmiotów;
                        wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe - kursy i szkolenia (zgodnie z diagnozą zawartą w ścieżce reintegracji, przygotowanej  dla uczestnika projektu);

                        Osoby, dla których ustalono I lub II profil pomocy w PUP nie mogą otrzymać usług o charakterze zawodowym. Osoby bierne zawodowo i niesprofilowane mogą skorzystać z całego wachlarza usług aktywnej integracji , w tym zawodowych.

                        1. Co w przypadku gdy jest najpierw osobą bierną, a później się rejestruje w PUP, (albo otrzyma  II profil z PUP) czy osobę możemy później liczyć do wskaźnika zatrudnienia, jeżeli podejmie pracę? (po aktywnej integracji o charakterze zawodowym).
                        Odpowiedź:
                        Momentem pomiaru wskaźników jest udzielenie pierwszej formy wsparcia i Wnioskodawca określa status osoby w PEFS na podstawie tego momentu. We wskaźniku rezultatu można wykazać taką osobę, jeżeli od zakończenia udziału w projekcie zweryfikuje się podjęcie pracy do 4 tygodni.

                        2. Czy do wskaźnika zatrudnionego nie będą liczone osoby z profilu I i II, gdyż one nie mogą korzystać z usług o charakterze zawodowym?
                        Odpowiedź:
                        W kryterium efektywności zatrudnieniowej nie uwzględnia się osób, dla których nie zrealizowano usług o charakterze zawodowym, zatem osób, dla których ustalono I lub II profil nie można w nim wykazać.

                        Opracowano: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                         W odniesieniu do pojęcia budynku zdegradowanego, o którym mowa w typach projektu dla działania 10.2 oraz 10.3  to należy przede wszystkim wziąć pod uwagę stan techniczny jakim charakteryzuje się dany budynek bądź lokal (np. poprzez weryfikację sprawności instalacji techniczno-sanitarnych, liczbę przeprowadzanych remontów w okresie od momentu oddania budynku do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). Przy czym, IZ RPO WSL nie narzuca dodatkowych uwarunkowań, co do stopnia degradacji takiego budynku. To wnioskodawca mając na względzie wszelką dokumentację identyfikującą potencjalne zagrożenia w szczególności związane zachowaniem bezpieczeństwa zdrowia i życia osób korzystających z tej infrastruktury decyduje czy w obecnym stanie technicznym ma możliwość realizacji działań wynikających z RPO WSL 2014 – 20120. Najczęściej będzie to budynek, który obecnie nie jest użytkowany, albo jest użytkowany, ale z zagrożeniem wydania przez właściwy organ nadzoru budowlanego decyzji o wykluczeniu z możliwości jego użytkowania.
                         W związku z powyższym Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie odpowiednio uzasadnić, że dany budynek można określić jako zdegradowany.

                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                          Pytanie 4. W jaki sposób (prawidłowo) opisywać/wypełniać ogłoszenie o zamówieniu powyżej progów unijnych (głównie przez pryzmat ograniczenia ilości znaków w ogłoszeniu)?
                          Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                          Ogłoszenie o zamówieniu musi zawierać informacje, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
                          Prawo zamówień publicznych:
                          1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
                          2) określenie trybu zamówienia;
                          3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
                          4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
                          5) informację o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej;
                          6) termin wykonania zamówienia;
                          7) warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia;
                          7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
                          8) informację na temat wadium;
                          9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
                          10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone;
                          11) termin związania ofertą;
                          12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
                          13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;
                          14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;
                          15) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

                          Nie ma problemu z zamieszczeniem właściwych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, którego wartość jest mniejsza od tzw. kwoty unijnej, ponieważ wzór ogłoszenia przy tego typu zamówieniach zawiera właściwe rubryki i nie ma ograniczeń co do ilości znaków.

                          Problem pojawia się przy zamówieniach od kwoty unijnej wzwyż. W takich przypadkach, po pierwsze, standardowy formularz ogłoszenia zgodnie z rozporządzeniem unijnym nie zawiera pewnych informacji, które obowiązkowo należy zamieścić w ogłoszeniu (np. dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, informację na temat wadium), a po drugie, występuje ograniczenie co do ilości znaków w poszczególnych sekcjach.

                          Pierwsza rada jak należy postępować w przypadku, gdy nie ma w ogłoszeniu stosownej rubryki bądź skończy nam się ilość znaków, to zamieścić stosowne informacje w informacjach dodatkowych, pod koniec ogłoszenia. Druga rada, to pisać skrótami, a ewentualne rozwinięcie zamieścić we wspomnianych informacjach dodatkowych. Po trzecie, do ogłoszenia wpisywać tylko to, co jest absolutnie konieczne, czego wymagają przepisy, żeby nie zajmować niepotrzebnie miejsca jeżeli chodzi o ilość znaków.

                          Opracowane przez Panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

                          Pytanie 3. Czy w zasadzie konkurencyjności oferent może uzupełnić po terminie składane dokumenty, nie wpływające na treść oferty?
                          Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                          Postanowienia wytycznych nie regulują tej kwestii, dlatego też uważam, że zamawiający powinien to sam uregulować w treści zapytania ofertowego. Osobiście jestem zwolennikiem dopuszczenia możliwości uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków, braku podstaw do wykluczenia lub tego, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego. Oczywiście trzeba to jednoznacznie opisać w zapytaniu, celem zapewnienia przejrzystości postępowania. Chodzi zatem a zastosowanie procedury zbliżonej do art. 26 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy.

                          Opracowane przez Panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

                          Pytanie 2. Jak badamy fakultatywne podstawy wykluczenia?
                          Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                          Obojętnie czy mamy do czynienia z podstawami do wykluczenia obligatoryjnymi, czy fakultatywnymi, badamy je za pomocą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

                          Oczywiście, zgodnie z nowymi zasadami, zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonawca składa wstępne oświadczenie (od kwoty unijnej wzwyż w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia), a dopiero tzw. zwycięski wykonawca składa pozostałe dokumenty, zgodne ze wspomnianym rozporządzeniem. Zgodnie z art. 26 ust. 1 zamawiający musi wezwać takiego wykonawcę do potwierdzenia oświadczenia stosownymi dokumentami, a poniżej kwoty unijnej może wezwać, ale nie musi. Kwestia wezwania do złożenia dokumentów poniżej kwoty unijnej musi wynikać jednoznacznie z ogłoszenia o zamówieniu oraz z treści SIWZ.
                          Opracowane przez Panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

                          Pytanie 1. Otrzymana oferta nie spełnia określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny -> odrzucamy ofertę czy prosimy o uzupełnienie/korektę?
                          Odpowiedź, 17.07.2017 r.
                          Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo nie do końca wiadomo o co chodzi. Czy chodzi o warunki udziału w postępowaniu? A może pytanie odnosi się do kryteriów oceny czyli do punktacji? Jeżeli chodzi o punktację to też zależy od sytuacji. Jeżeli oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego, to co do zasady powinna podlegać odrzuceniu. Ale to powinno zostać opisane w treści zapytania: kiedy zamawiający wykluczy wykonawcę, kiedy odrzuci złożoną ofertę.

                          Można oczywiście wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty, ale znowu, co do zasady, wyjaśniania wykonawcy nie powinny prowadzić do zmiany treści oferty. Tu należy stosować rozwiązania analogiczne do przepisów ustawy. Żeby nie było żadnych wątpliwości, sugeruję, aby te kwestie również były opisane w zapytaniu ofertowym.

                          Opracowane przez Panią Marlenę Moliszewską - Gumulak 

                           Pytanie 9. Czy VAT od inwestycji wodociągowej można odliczyć stosunkiem proporcji sprzedaży wody opodatkowanej do sprzedaży niepodlegającej podatkowi VAT?
                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                           W przypadku gdy inwestycja wodociągowa będzie wykorzystywana zarówno do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (sprzedaż wody na rzecz mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego [dalej: JST] oraz firm działających na jej terenie) oraz do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (dostawa wody do budynków użyteczności publicznej takich jak urząd gminy, budynki jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych) przy odliczaniu podatku VAT naliczonego przy budowie tej infrastruktury należy zastosować tzw. prewspółczynnik.

                           Prewspółczynnik obliczony jako stosunek wartości (ew. ilości) wody sprzedanej na rzecz mieszkańców JST oraz firm działających na jej terytorium do wartości (ew. ilości) całej wody dostarczonej przez JST (tj. wartości/ilości wody sprzedanej na rzecz mieszkańców powiększonej o wartość/ilość wody zużytej na cele własne JST) to prewspółczynnik obliczony tzw. metodą alternatywną, opartą na przepisach art. 86 ust. 2c ustawy o VAT. Na chwilę obecną Minister Rozwoju i Finansów stoi na stanowisku, zgodnie z którym odliczenie podatku VAT naliczonego przy budowie infrastruktury wodociągowej należy stosować prewspółczynnik obliczony zgodnie ze wzorami wskazanymi w rozporządzeniu MF z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015 r., poz. 2193). Oznacza to, że zastosowanie prewspółczynnika obliczonego wg wskazanej w pytaniu metody alternatywnej może zostać zakwestionowane przez organy podatkowe.

                           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 

                           Pytanie 8. Kwalifikowalność składek ZUS i zaliczki PIT zapłaconych terminowo, ale po zakończeniu projektu w świetle wyroku NSA z 20.11.2014 II GSK 1107/13.
                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                           Wyrok NSA z 20 listopada 2014 r., sygn. akt II GSK 1107/13, dotyczy wykładni art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem, wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo, w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.

                           Zdaniem NSA wykorzystanie dotacji nie polega tylko na uiszczeniu zapłaty za fakturę. NSA stanął na stanowisku, zgodnie z którym w przypadku terminowego zrealizowania zadania publicznego, na które udzielona była dotacja i zaciągnięcia w tym terminie zobowiązania do zapłaty za usługi wykonane w trakcie realizacji zadania, uznaje się, że dotacja została wykorzystana w terminie. W świetle przywołanego wyroku, składki ZUS i zaliczki na PIT zapłacone terminowo, ale po zakończeniu okresu kwalifikowalności projektu, stanowią koszty kwalifikowalne projektu.

                           Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w Wytycznych horyzontalnych. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z rozdziałem 6.1. Wytycznych horyzontalnych (punkt 11), w przypadku projektów współfinansowanych z EFS, a w przypadku EFRR i FS, o ile tak wynika z wytycznych programowych bądź regulaminu konkursu czy też z dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym, a także w przypadku projektów finansowanych ze środków pomocy technicznej, możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych. Wytyczne horyzontalne jako przykład wydatków ponoszonych w oparciu o przedmiotowe postanowienie wskazują składki odprowadzane przez beneficjenta-pracodawcę na ZUS z tytułu wynagrodzeń współfinansowanych na końcowym etapie realizacji projektu.

                           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 

                           Pytanie 7. Czy jednostka organizacyjna gminy i gmina do tego samego projektu muszą stosować ten sam kod lub wspólną analitykę?
                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                           Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych ciąży na beneficjencie dofinansowania. Odrębna, dokonana w prawidłowy sposób ewidencja ma być gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych. Celem prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków współfinansowanych ze środków unijnych jest:

                           wyodrębnienie zdarzeń gospodarczych związanych z otrzymaniem dotacji oraz wydatkowaniem pochodzących z niej środków,
                           - identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem, 
                           sporządzanie sprawozdań, 
                           przeprowadzenie kontroli wykorzystania tych środków,
                           - uzyskanie informacji o ewentualnym, wygenerowanym przez projekt dochodzie.

                           Przepisy nie narzucają beneficjentom określonego sposobu wyodrębnienia ewidencji księgowej projektu. Beneficjent ma zatem dowolność w wyborze sposobu wyodrębnienia ewidencji księgowej projektu, pamiętając jedynie o celach jej prowadzenia.

                           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 

                           Pytanie 6. Jakie dochody powinny być wskazane we wniosku o płatność? Dotyczy jednostek samorządowych.
                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                           Na podstawie art. 65 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., we wniosku o płatność należy wskazać dochody uzyskane w ramach realizowanego projektu od złożenia poprzedniego wniosku o płatność.

                           Dotyczy to dochodu, który nie został uwzględniony w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, i który powinien pomniejszyć wydatki kwalifikowalne we wniosku o płatność, zgodnie z w/w rozporządzeniem. Dochód to pojęcie wykorzystane w rozporządzeniu, w praktyce jednak trzeba mieć na względzie, że wskazywane przez Beneficjenta we wniosku o płatność kwoty powinny uwzględniać wszelkie przychody, które zostaną wygenerowane w trakcie realizacji projektu. Przykładowo mogą być to przychody uzyskane w związku z przygotowaniem terenu pod inwestycję, w tym np. dochód ze sprzedaży złomu uzyskany w trakcie rozbiórki budynku bądź ze sprzedaży drewna, pochodzącego z wycinki drzew.

                           Należy przy tym podkreślić, że wszelkie płatności otrzymane przez beneficjenta z tytułu kar umownych na skutek naruszenia umowy zawartej między beneficjentem a stronami trzecimi, lub które miały miejsce w wyniku wycofania przez stronę trzecią oferty wybieranej w ramach przepisów o zamówieniach publicznych (wadium) nie są uznawane za dochód i nie są odejmowane od kwalifikowalnych wydatków operacji.

                           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 

                           Pytanie 5. Umowa podpisana 28.04.2017 z MRP i PS. Czy osoba, która od 01.04 została oddelegowana do wykonywania zadań w projekcie, wynagrodzenie za 04.17 wypłacone z budżetu, bo nie mieliśmy tej umowy. Czy możemy zrefundować to wynagrodzenie po otrzymaniu dofinansowania?
                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                           Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż data początku kwalifikowalności wydatków.

                           Początkowa i końcowa data kwalifikowalności wydatków określona w umowie o dofinansowanie może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na wniosek beneficjenta, za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy, na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.

                           Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie.

                           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 

                           Pytanie 4. Firma złożyła wniosek o dofinansowanie z RPO i rozpoczęła realizację projektu, nie czekając na ogłoszenie wyników. Według jakich zasad powinna prowadzić ewidencję księgowa projektu: Czy stosować wyodrębnioną ewidencję księgowa dla wszystkich operacji związanych z projektem ? W jaki sposób opisywać dokumenty/faktury w projekcie (wg jakiego wzoru), skoro nie ma nie ma ani wniosku o płatność, ani numeru umowy o dofinansowanie, nie ma też kwoty wydatków kwalifikowanych itp. ? Chodzi mi o opis z pierwszej i drugiej strony faktury/dokumentu.
                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                           W przypadku beneficjentów ponoszących wydatki przed datą podpisania umowy o dofinansowanie, wyodrębnienie ewidencji księgowej może polegać na wprowadzeniu odpowiedniego kodu księgowego pozwalającego na identyfikację wszystkich operacji gospodarczych dotyczących danego projektu.

                           Wyodrębniony kod księgowy stanowi określony symbol/numer/wyróżnik stosowany przy wprowadzaniu, ewidencjonowaniu lub oznaczaniu dokumentów. Taka forma wyodrębnienia ewidencji księgowej również umożliwia sporządzanie sprawozdań zawierających wszystkie dokumenty dokumentujące dokonanie wszystkich operacji związanych z projektem w określonym czasie.

                           Kod księgowy może przyjąć postać:

                           kodu księgowego funkcjonującego w ramach prowadzonego systemu księgowego, bądź też,
                           - Kodu księgowego funkcjonującego poza systemem księgowym.

                           Beneficjent stosując rozwiązanie polegające na wprowadzeniu kodu księgowego zobowiązany jest przy składaniu wniosku o płatność do sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego (oraz załączania wydruku) „Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem”.

                           Informację o stosowaniu takiego kodu należy jednak umieścić w Polityce rachunkowości.

                           Opisy dowodów księgowych (faktur, itd.) pozostają bez zmian (muszą być zgodne z wymogami IZ), na dokumentach tych należy jednak umieścić dodatkowo zastosowany kod księgowy.

                           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 

                           Pytanie 3. Czy w konkursie (NCBiR) Badania i Rozwój 1.1.1 tzw. "szybka ścieżka" dla MSP,  koszt zakup oprogramowania (WNiP) nie dedykowanego można uznać za koszt kwalifikowany? I jednorazowo zamortyzowany? (oprogramowanie kosztuje około 100 000 zł) i będzie tylko wykorzystywane w ramach projektu.
                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                           Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój składają się poniższe kategorie kosztów:

                           1) Koszty bezpośrednie:

                           a)      wynagrodzenia;
                           b)      podwykonawstwo;
                           c)       pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:
                           -         koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych,
                           -         koszty budynków i gruntów,
                           -         pozostałe koszty operacyjne. 

                           2) Koszty pośrednie

                           Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych

                           W ramach tej kategorii kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:
                           -         aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym;
                           -         wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.

                           w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą.

                           Patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna, ekspertyzy, analizy i raporty badawcze itp. (wartości niematerialne i prawne), których odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania są rozliczane w projekcie, mogą zostać nabyte wyłącznie od uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

                           Rozliczanie w projekcie odpisów amortyzacyjnych lub kosztów korzystania z patentów, licencji, knowhow, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp. (wartości niematerialnych i prawnych) nabytych od innych podmiotów niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

                           Wskazane powyżej ograniczenia podmiotowe nie dotyczą zakupów licencji na systemy/oprogramowanie powszechnie dostępnych w sprzedaży, które nie są tworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta (system/oprogramowanie dedykowane).

                           Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
                           -         aparatura w momencie zakupu spełnia definicję środka trwałego;
                           -         aparatura lub WNiP jest niezbędna do prawidłowej realizacji projektu i są bezpośrednio wykorzystywane w związku z projektem;
                           -         aparatura, inne urządzenia (sprzęt) służące celom badawczym są ewidencjonowane w rejestrze środków trwałych podmiotów dokonujących ich zakupu;
                           -         odpisy amortyzacyjne zostały obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości oraz zgodnie z polityką rachunkową podmiotu;
                           -         kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji projektu;
                           -         w przypadku, gdy aparatura lub WNiP wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania aktywów przy realizacji projektu;
                           -         zakup aparatury lub WNiP nie był współfinansowany ze środków dotacji krajowej lub środków unijnych;
                           -         zakup aparatury lub WNiP nie został rozliczony jako koszt kwalifikowany projektu;
                           -         odpisy amortyzacyjne dotyczą aparatury lub WNiP, które zostały zakupione w sposób racjonalny i efektywny, tj. ich ceny nie zostały zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych.

                           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 

                           Pytanie 2. Ewidencja księgowa - możliwość prowadzenia ewidencji pozabilansowej (przykłady)
                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                           Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm., dalej: UoR) o nie reguluje zasad prowadzenia ewidencji pozabilansowej. Reguły, jakimi jednostka kieruje się, dokonując zapisów na kontach pozabilansowych, a także określenie zakresu stosowanych kont, powinny znaleźć odzwierciedlenie w zakładowym planie kont, stanowiącym składową dokumentacji opisującej obowiązujące w jednostce zasady (politykę) rachunkowości. Konta pozabilansowe tworzy się najczęściej w tej grupie (zespole) kont, której dotyczą objęte ewidencją pozabilansową zdarzenia. Przykładowo środki trwałe ujmuje się w zespole 0, zobowiązania warunkowe w zespole 2, materiały i towary obce w zespole 3 itp. Wówczas jako pierwszą cyfrę konta te posiadają cyfrę danego zespołu kont (np. środki trwałe mają jako pierwszą cyfrę 0). Jako drugą cyfrę w ewidencji pozabilansowej podaje się najczęściej 9, z kolei cyfra trzecia i kolejne służą do dalszej analityki wśród kont pozabilansowych. Wskazane jest, aby do każdego z tych kont prowadzić ewidencję szczegółową według poszczególnych rodzajów składników (tytułów) objętych tą ewidencją.

                           Warto zaznaczyć, że w zakładowym planie kont jednostka może również zapisać, iż ewidencja pozabilansowa umiejscawiana jest w całości w zespole 9.

                           Przykład 1

                           Wyodrębnienie ewidencji księgowej projektu na kontach pozabilansowych umiejscowionych w poszczególnych zespołach Zakładowego Planu Kont

                           091         Środki trwałe sfinansowane z dotacji ABC
                           091-1     Maszyna X
                           091-2     Laptop

                           Przykład 2

                           Wyodrębnienie ewidencji księgowej projektu na kontach pozabilansowych umiejscowionych w całości w zespole 9 Zakładowego Planu Kont.

                           901         Koszty kwalifikowane związane z projektem ABC 
                           901-1     Koszty osobowe 
                           901-2     Podróże lokalne 
                           901-3     Materiały biurowe 

                           Konta pozabilansowe nie wchodzą w zakres ksiąg rachunkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 UoR. Oznacza to, że na kontach pozabilansowych nie obowiązuje zasada podwójnego zapisu, polegająca na ujmowaniu danej operacji gospodarczej na co najmniej dwóch kontach, po przeciwstawnych stronach tych kont z jednoczesnym zachowaniem równości kwot zaewidencjonowanych po stronie Wn i Ma tych kont.

                           Brak obowiązku stosowania tej zasady stwarza niebezpieczeństwo popełniania błędów. Może się zdarzyć, że dana operacja zostanie ujęta na koncie pozabilansowym, podczas gdy nie zostanie ujęta na kontach bilansowych lub wynikowych. Dlatego aby dozwolone było wyodrębnianie ewidencji na kontach pozabilansowych konieczne jest takie skonfigurowanie programu księgowego aby nie dopuszczał on możliwości księgowania na koncie pozabilansowym bez uprzedniego zaksięgowania na koncie bilansowym lub wynikowym. Niezachowanie tej procedury będzie powodować kwestionowanie prawidłowości wyodrębnienia ewidencji.

                           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 

                           Pytanie 1. Wyjaśnienie dokładnie kosztów kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych.
                           Odpowiedź, 10.07.2017 r.
                           Wszystkie koszty, które są ponoszone w trakcie realizacji projektu, podzielić można na dwie grupy:
                           wydatki kwalifikowane,
                           wydatki niekwalifikowane.

                           Wydatki kwalifikowane, to te z kosztów poniesionych podczas prowadzenia projektu, które kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego dofinansowania. Kosztami niekwalifikowalnymi są wszystkie pozostałe koszty ponoszone w związku z realizacją projektu.

                           Zasady kwalifikowalności wydatków są uregulowane we właściwych wytycznych Ministra Rozwoju ustanawiających zasadny horyzontalne.

                           Ramy czasowe kwalifikowalności kosztów

                           W przypadku projektów, które rozpoczęły się przed 1 stycznia 2014 r., dofinansowane mogą zostać tylko wydatki faktycznie poniesione po tej dacie. Wydatki poniesione wcześniej stanowią koszty niekwalifikowalne.

                           Projekty, które zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub zostały w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw towarów i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie, nie mogą korzystać z dofinansowania z EFS i EFRR w perspektywie 2014-2020.

                           W przypadku zmian w PO, wydatki, które stają się kwalifikowalne dzięki tej zmianie, uznaje się za kwalifikowalne dopiero od daty przedłożenia KE wniosku o zmianę programu operacyjnego, lub w przypadku zmiany elementów programu operacyjnego nieobjętych decyzją KE, od daty wejścia w życie decyzji wprowadzającej te zmiany.

                           Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż data początku kwalifikowalności wydatków.

                           Początkowa i końcowa data kwalifikowalności wydatków określona w umowie o dofinansowanie może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na wniosek beneficjenta, za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy, na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.

                           Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie.

                           W przypadku projektów współfinansowanych z EFS, a w przypadku EFRR i FS, o ile tak wynika z wytycznych programowych bądź regulaminu konkursu lub dokumentacji dot. projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym, możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że:

                           wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu,
                           zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz
                           nie zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową.

                           W takim przypadku, wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych horyzontalnych.

                           Wydatki niekwalifikowalne

                           Zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi, następujące wydatki są uznawane za niekwalifikowalne:
                           1. prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut;
                           2. odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na subsydiowanie odsetek lub na dotacje na opłaty gwarancyjne w przypadku udzielania wsparcia na te cele;
                           3. koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji;
                           4. kary i grzywny;
                           5. świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);
                           6. rozliczenie notą obciążeniową zakupu środka trwałego będącego własnością beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi
                           7. wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON);
                           8. koszty  postępowania sądowego, wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych;
                           9. wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych
                           10. podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych;
                           11. wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się te budynku – limit wynosi 15%, a w przypadku instrumentów finansowych skierowanych na wspieranie rozwoju obszarów miejskich lub rewitalizację obszarów miejskich – limit ten wynosi 20%;
                           12. zakup lokali mieszkalnych, za wyjątkiem wydatków dokonanych w ramach celu tematycznego 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, poniesionych zgodnie z Wytycznymi;
                           13. inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu, w szczególności marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
                           14. transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza 15.000 zł;
                           15. wydatki poniesione na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku wszystkich projektów;
                           16. premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium wykonalności, naliczana jako procent wnioskowanej/uzyskanej kwoty dofinansowania i wypłacana przez beneficjenta;
                           17. w przypadku projektów współfinansowanych z EFS – wydatki związane z zakupem nieruchomości i infrastruktury oraz z dostosowaniem lub adaptacją budynków i pomieszczeń;
                           18. w przypadku projektów współfinansowanych z EFRR i EFS wydatki na rzecz likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych, inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów  tytoniowych, beneficjentów będących przedsiębiorstwami w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej, inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych;
                           19. w przypadku projektów współfinansowanych z EFS wydatki na rzecz inwestycji w budynki mieszkalne, chyba że są one związane z promowaniem efektywności energetycznej lub korzystaniem z odnawialnych źródeł energii, przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej;
                           20. w przypadku instrumentów finansowych – wkłady rzeczowe.

                           Opracowane przez Panią Agnieszkę Bieńkowską 

                            

                            Pytanie 1. Czy z osobą zatrudnioną w ramach umowy o pracę można zawrzeć umowę zlecenie na realizację projektu?
                            Odpowiedź, 7.07.2017 r.
                            Wytyczne
                            w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Podrozdziale 6.16.1 pkt 3 stanowią, że (…) W przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła, o której mowa w sekcji 6.16.2 pkt 4. Jednocześnie w Podrozdziale 6.16.2 pkt 2 Wytyczne stanowią, że (…) Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowalne, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło, o których mowa w pkt 4.

                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             

                             Pytanie 29. Sprawy związane ze zlecaniem organizacjom pozarządowym zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.

                             a. proszę o doprecyzowanie co Państwo rozumieją jako “wydatek poniesiony”  i jak należy go rozliczać.

                             Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Istnieją także wyjątki od powyższej reguły (np. wkład niepieniężny, koszty amortyzacji) , które zostały opisane w podrozdziale 6.4. w/w Wytycznych.

                             Natomiast rozliczenie wydatku następuje poprzez ujęcie go we wniosku o płatność za okres, w którym został poniesiony.

                             b. z jakich środków organizacja pozarządowa powinna zorganizować kampanię promocyjno-informacyjną oraz pokrycie ewentualnych kosztów obsługi księgowej i administracyjnej – czy z kosztów pośrednich, które wynikają z k. bezpośrednich tego zadania czy też działania te mogą być finansowane z kwoty, która został ujęta we wniosku jako ta przeznaczona na realizację danego działania.

                             Obowiązek stosowania zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) dotyczy Beneficjenta, Partnera (w przypadku projektów partnerskich) oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.
                             Podmiot wybrany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  rozlicza się z operatorem projektu na zasadach określonych  w w/w ustawie. Tym samym, w odniesieniu do wydatków poniesionych przez ww. podmiot, podział wydatków na koszty pośrednie i bezpośrednie nie występuje.

                             c. zlecenie zadania wieloletniego np. od 1.01.2018r. do 30.09.2019r. Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu środków pochodzących z budżetu państwa do końca danego roku. Natomiast zgodnie z ww. ustawą organizacja pozarządowa składa sprawozdanie 30 dni po zakończeniu danego roku. To oznacza, że może realizować zadanie do 31 grudnia a rozliczyć do 30 stycznia roku następnego i dopiero wtedy wiadomo jak wygląda rozliczenie danego roku i wtedy też wiemy jaką kwotę z budżetu państwa należy zwrócić.

                             Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu środków pochodzących z budżetu Państwa do końca danego roku. Dlatego też Beneficjent może w pierwszej kolejności ponosić koszty z dotacji celowej, aby do końca danego roku kalendarzowego dotacja ta została wydatkowana w całości. W tej sytuacji nie będzie zachodziła konieczność dokonania przedmiotowego zwrotu środków. Zaznaczyć również należy, iż zadaniem Beneficjenta jest przyjęcie takich rozwiązań organizacyjnych, aby projekt realizowany był zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

                             d. końcowe rozliczenie projektu: zgodnie z umową o dofinansowanie wniosek o płatność końcową należy złożyć do 30 dni od zakończenia Projektu. Mając na uwadze realizację zadania z org. pozarządową gdzie termin zakończenia realizacji Projektu i zadania wyznaczony jest na ten sam dzień proszę o informację w jaki sposób ująć to we wniosku o płatność, mając na względzie, że termin sprawozdania przez org. pozarządowa z realizacji tego zadania wynosi 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

                             Postanowienia umowy o dofinansowanie wskazują jednoznacznie na obowiązek złożenia końcowego wniosku o płatność i konieczność dokonania zwrotu niewykorzystanych transz dofinansowania  w terminie do 30 dni  kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.  Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązał się do zrealizowania powyższego obowiązku. W tym przypadku należy zastanowić się nad  przyjęciem takich rozwiązań organizacyjnych, które z jednej strony będą zgodne z przepisami odrębnymi a z drugiej będą czynić zadość zapisom umowy o dofinansowanie., lub rozważyć możliwość ewentualnego wprowadzenia zmiany do projektu w zakresie okresu realizacji projektu.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 28. Proszę o informację co należy zrobić końcem roku z niewydatkowanymi kosztami pośrednimi.
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             Zgodnie z umową o dofinansowanie kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek IZ. Oznacza to, iż środki, jakie pozostają w dyspozycji Beneficjenta w dniu 31 grudnia, a które pochodzą z dotacji celowej, winny zostać zwrócone do IZ.  

                             Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie koszty pośrednie są rozliczane stawką ryczałtową i stanowią określony % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich. Zatem jeśli Beneficjent nie poniósł wydatków bezpośrednich tym samym nie ma podstawy do wyliczenia kosztów pośrednich. W tej sytuacji wszystkie niewykorzystane środki dotacji celowej będą podlegać zwrotowi z końcem roku.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 27. Planowane działania w naszym Projekcie będą realizowane poprzez zlecenie zadania organizacji pożytku publicznego z zastosowaniem ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – udzielenie dotacji. Jak wynika z przepisów wydatki na finansowanie zadań zleconych prowadzonych przez podmiot spoza sektora finansów publicznych, kwalifikowane są jako dotacje celowe, na podstawie art. 249 ust. 4 ustawy o finansach publicznych .Wnioskodawca jakim jest Miasto na prawach powiatu wyznaczył Ośrodek Pomocy Społecznej jako Realizatora Projektu. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa – w rozumieniu art. 11 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych .

                             Czy w związku z tym dotacja, o której mowa może być ujęta w planie finansowym  Realizatora jakim jest Ośrodek Pomocy Społecznej ,  a co za tym idzie  zapłacona z konta Realizatora?
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             IZ RPO WSL 2014-2020 nie jest właściwa do interpretowania przepisów prawa dotyczących gospodarki finansowej. Zgodnie z art. 62 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku - kontrolę gospodarki finansowej gmin i związków sprawują regionalne izby obrachunkowe.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 26. Jakie koszty można rozliczać z 20% przeznaczonych na Zarząd? Czy umowy o pracę można zmienić na umowę zlecenie? Czy taka zmiana może zawierać zmiany nominalne? Czy w części dotyczącej zarządzania można deklarowane umowy o pracę zmienić na umowy zlecenie?
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             W przypadku finansowania kosztów osobowych w ramach kosztów pośrednich sposób zaangażowania personelu nie podlega weryfikacji i kontroli na miejscu realizacji projektu przez IZ. Dodatkowo, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązki w zakresie personelu projektu nie dotyczą wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, a za taką formę należy uznać wydatki w ramach kosztów pośrednich, rozliczanych stawką ryczałtową.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 25. Czy w ramach zadania można przenosić środki finansowe z określonego kosztu na inny?
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             Wydatki ponoszone przez Beneficjenta nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu. Powyższe  nie oznacza jednak, że każda oszczędność w projekcie podlega „zagospodarowaniu” przez Beneficjenta. Projektodawca ma prawo do dokonywania takich modyfikacji, których wprowadzenie jest konieczne w toku realizacji projektu. W takim przypadku wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu zawartym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Katalog zmian wymagających bezwzględnego uzyskania pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej został wskazany umowie o dofinansowanie projektu.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 24. W jakiej formie składane będzie oświadczenie o rozliczeniu 70% dotychczas otrzymanych środków oraz czy będzie ono składane razem z wnioskiem o płatność czy w odrębnej korespondencji?
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             W stosunku do projektów rozliczanych poprzez kwoty ryczałtowe oświadczenie o rozliczeniu 70 % będzie składane wraz z wnioskiem o płatność za dany okres rozliczeniowy. Umieszczone może zostać w samym wniosku o płatność w postępie rzeczowym, albo też w piśmie przewodnim do danego wniosku o płatność.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 23. Czy jest możliwość zaoszczędzenia w ramach jednego wydatku i zwiększenie innego wydatku?
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             Odpowiedź na pytanie zawarta jest w pkt. 5.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 22. Rozliczanie wkładu rzeczowego w formie wolontariatu?
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             Wolontariat świadczony w ramach wkładu własnego w projekcie jest wkładem niepieniężnym. Należy rozliczać go zgodnie z metodologią wyliczeń, która została przyjęta we wniosku o dofinansowanie danego projektu.  Każdorazowo rozliczenie danego wydatku następuje poprzez przedstawienie we wniosku o płatność dokumentu księgowego, na podstawie którego wydatek został poniesiony / wniesiony (w przypadku wkładu niepieniężnego). W sytuacji zaangażowania wolontariusza Beneficjent winien przedstawić dokument będący dowodem księgowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Załącznikiem do ww. dokumentu może być zestawienie zaangażowania wolontariusza w realizację projektu w danym czasookresie celem potwierdzenia rozliczanej wartości wydatku.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 21. Czy zmiany dot. zarządzania projektem, biura projektu wymagają zatwierdzenia IZ?
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) sprawy dotyczące zarządzania projektem znajdują się w katalogu kosztów pośrednich. Jednocześnie wydatki poniesione w ramach ww. kategorii nie podlegają weryfikacji oraz kontroli na miejscu realizacji projektu przez IZ. Niemniej jednak, w odniesieniu do biura projektu, zmiana jego miejsca jest istotna, ze względu na konieczność gromadzenia dokumentacji projektowej. Ponadto, na etapie naboru projektów jako kryterium dostępu wskazywano wymóg prowadzenia biura projektu w województwie śląskim. Zatem wszelkie zmiany w tym zakresie winny być zgłoszone do IZ, niemniej nie wymagają one, co do zasady, zmiany wniosku o dofinansowanie oraz sporządzenia aneksu do umowy.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 20. Czy zmiana sposobu zatrudnienia osoby w ramach wyd. bezpośrednich (projekt rozliczany ryczałtowo) wymaga poinformowania i zmiany w proj. (aneksu?)
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             Sposób zatrudniania w ramach wydatków bezpośrednich w projektach ryczałtowych jest weryfikowany przez IZ na etapie wniosku o dofinansowanie. Późniejsza zmiana w tym zakresie nie wymaga zgłoszenia do IZ i dokonywania zmian w projekcie.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 19. Konkretne kwestie dot. ryczałtu. Skoro nie wykazujemy żadnych dokumentów księgowych, jakie są wymogi ewidencji księgowej i jak prowadzić wydatki na rachunku bankowym?
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             W przypadku kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich rozliczanych kwotą ryczałtową na potrzeby realizowanego projektu nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków oraz opisywania dokumentów księgowych.

                             Niemniej jednak Beneficjent musi mieć na uwadze, iż realizując każdy projekt nawet ryczałtowy musi zawsze postępować zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i swoją polityką rachunkowości.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 18. Dokument: Miesięczny harmonogram form wsparcia

                             Co mamy do niego wpisywać, nasza praca polega na interwencjach w domu pacjenta z chorobą lub zaburzeniami psychicznymi, czy mamy wpisywać nazwiska osób które planujemy odwiedzić. Dziennie planujemy około 4-5 wizyt środowiskowych.

                             Ponadto zobowiązaniu jesteśmy w umowie do zgłaszania zmian Harmonogramu. W naszym przypadku on może się zmieniać codziennie, ponieważ może wypaść nagła interwencja u innego pacjenta, mogą się przedłużyć pobyty ze względu na stan pacjenta, rodzina może zgłosić że woli przyjechać do nas itp. Czy za każdym razem musimy zgłaszać zmianę Harmonogramu?
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przesyłania w formie elektronicznej miesięcznych  harmonogramów udzielanych w ramach projektu form wsparcia, w szczególności: szkoleń, kursów, staży, usług doradczych, poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych i podyplomowych na adres efs.kontrola@slaskie.pl. Zgodnie ze wzorem harmonogramu form wsparcia Beneficjent uzupełnia następujące dane: data/ termin, miejsce (tj. dokładny adres, nr sali), godzinę, tytuł/ rodzaj realizowanego wsparcia, ilość uczestników.

                             W przypadku wsparcia polegającego również na doraźnych interwencjach należy taką informację wpisać w treść harmonogramu, np.:  * w ramach działania mogą wystąpić niezaplanowane interwencje.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 17. Oświadczenie dotyczące średniej stawki wynagradzania dla osób na podobnym stanowisku. Ani nasz szpital ani nikt inny w regionie nie prowadzi terapii środowiskowej dzieci z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi. Specyfika tej pracy polega na wyjeżdżaniu do domów, w których często całe rodziny są zaburzone. Mało kto chce się zdecydować na taki rodzaj pracy w związku z czym musimy zaproponować wyższe stawki niż przy pracy stacjonarnej. Co w związku z tym mamy wpisać do oświadczenia?
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             W ramach wzorów formularzy do umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 nie obowiązuje Oświadczenie dotyczące średniej stawki wynagradzania dla osób na podobnym stanowisku.

                             Jednakże należy mieć na uwadze, że wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 16. Dane uczestników projektu

                             Sytuacja społeczna i rodzinna, stan zdrowia – jak obszerne mają być te informacje. To są informacje które można rozpisać na 30 stron albo na 3 linijki.
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                             Dokument „Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020” oznacza, iż Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi do przetwarzania zbiór danych osobowych w zakresie dofinansowanego projektu zawierający określone kategorie danych osobowych, w tym m.in. sytuację społeczną i rodzinną oraz stan zdrowia. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia realizacji projektu, tj. np na potrzeby rekrutacji uczestników projektu. Charakter pozyskiwanych informacji/ stopień szczegółowości zależy od kryteriów rekrutacji, jakie Beneficjent określił we wniosku o dofinansowanie, regulaminie rekrutacji.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 15. Wzór oświadczenia uczestnika projektu

                             W naszym przypadku w projekcie będą brać udział osoby między 14 a 18 rokiem życia, czyli osoby niepełnoletnie według KC nie mające pełnej zdolności do czynności prawnej.
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             Zgodnie ze wzorem oświadczenia uczestnika projektu i informacji tam zamieszczonej w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 14. Wypełnianie wniosków o płatność 
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r. 

                             Informacje zawarte w prezentacji ze spotkania informacyjnego.

                             Pytanie 13. Zasady rozliczania projektu 
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.

                             Informacje zawarte w prezentacji ze spotkania informacyjnego.

                             Pytanie 12. Jak należy ujmować wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, kumulatywnie czy po zakończeniu całego zadania objętego kwotą ryczałtową?
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             Wskaźniki określone pod kwotami ryczałtowymi wykazuje się po zrealizowaniu w całości zadania objętego kwotą ryczałtową. Natomiast wskaźniki ujęte w części F wniosku o płatność powinny wynikać ze sposobu monitorowania określonego przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 11. Czy prawidłową jest interpretacja zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, iż do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi ponoszonych przez podmiot nie wskazany w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się Rozeznania rynku oraz Zasady konkurencyjności?
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             Procedur określonych w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.5 niniejszych Wytycznych, co nie zwalnia Beneficjenta ze stosowania obowiązujących go przepisów prawa krajowego i wewnętrznych uregulowań w tym zakresie.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 10. Koszty pośrednie

                             Czy muszą być płacone z konta wyodrębnionego do projektu, czy możemy przesyłać na swoje podstawowe. Na co mogą być wydane – wynagrodzenia pracownika biurowego, księgowej, kierownika projektu, materiały biurowe. Jaka ma być sprawozdawczość tych kosztów.
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Powyższe reguluje załącznik do umowy o dofinansowanie projektu Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej.

                             Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych metodą uproszczoną nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu, należy jednak pamiętać o obowiązku ewidencjonowania takich kosztów zgodnie z wewnętrzną polityką rachunkowości danego podmiotu i obowiązującymi przepisami krajowymi.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 9. Zatrudnienie personelu medycznego

                             Największy koszt projektu to wynagrodzenia personelu, w tym medycznego pielęgniarek i psychologów 900 tys. zł w całym okresie trwania projektu. W jakiej procedurze zakupowej  mamy wyłaniać te osoby ? W drodze przetargu z UZP, konkursu ofert, inne?
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             Sposób w jaki zostanie wyłoniony  personel projektu zależy od statusu prawnego Beneficjenta. Jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zatrudnia pracowników zgodnie z zapisami tej ustawy. Jeżeli Beneficjent  nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w pierwszej kolejności zobowiązany jest do stosowania krajowych aktów prawnych w tym zakresie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  zgodnie z Rozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów. Ponadto, w trakcie realizacji projektu, Beneficjent jest zobowiązany do bieżącego zamieszczania informacji o rozstrzygniętych zamówieniach/postępowaniach w projekcie w systemie LSI 2014-2020 w module Rejestr postępowań / zamówień.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 8. Zatrudnienie personelu

                             Czy w przypadku personelu projektu (pracowników TZM, lekarza możemy zatrudnić więcej osób za mniejsze pieniądze jednostkowe wychodząc w sumie na kwotę z projektu?

                             Odpowiedź, 6.07.2017 r. 

                             Tak. 

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 7. Zakupy materiałów

                             Czy w przypadku materiałów do terapii zajęciowej (głownie materiały biurowe) można kupić zapas na ½ roku czy musimy mieć fakturę co miesiąc?
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             Beneficjent jest rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu, a realizując projekt nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Beneficjenta obowiązują limity wydatków wykazanych w odniesieniu do każdego zadania, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania przesunięć określonych w umowie o dofinansowanie projektu. W zależności od potrzeb na danym etapie realizacji projektu Beneficjent może dokonać zakupu większej ilości potrzebnych materiałów.  Nie ma obowiązku wystawiania faktury co miesiąc.  

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 6. Przesunięcia w kosztach

                             W Projekcie zakładamy wykonanie 162 konsultacji specjalistycznych po 160 zł, czy jeśli uda nam się taniej to możemy zrealizować większą ilość konsultacji po niższej cenie?
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                             Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku o dofinansowanie projektu do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego  przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności informowania IZ RPO o planowanej zmianie. Jednocześnie należy pamiętać o w ograniczeniach w dokonywaniu zmian w projekcie określonych w umowie o dofinansowanie.

                             Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie usługi Beneficjent uzyska cenę niższą niż została określona w budżecie projektu oraz zaistnieje potrzeba udzielenia większej ilości konsultacji, istnieje możliwość zrealizowania większej ilości konsultacji.   

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 5. Jak należy dokumentować i rozliczać zużyty na potrzeby usługi materiał

                             a. czy jeśli we wniosku wskazano pakiet np. opatrunków do określonej kwoty czy pakiet materiału opatrunkowego  będzie zasadne rozliczanie ilości zużytych pakietów (wykaz całościowego materiału zużytego podczas wszystkich świadczeń), czy należy przygotować do rozliczenia każdy użyty jednorazowo materiał ( np.: jednorazowo użyto 2/10 paczki Jelonetu, 1/3 opakowania maści/żelu,  1 opatrunek pianki poliuretanowej 10x10, 5 gazików, 20 ml, Octaniseptu, 1 gazę metrową, 2 bandaże, 15 cm siatki elastycznej)

                             Oczywiście dla potrzeb obserwacji procesów leczenia i ewentualnej kontroli zastosowanie określonych opatrunków specjalistycznych jest przedmiotem monitorowania i przewidziane jest jego dokumentowanie)
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                             Jeżeli we wniosku o dofinansowanie wykazano pakiet opatrunków, to rozliczenie we wniosku o płatność również powinno dotyczyć pakietu opatrunków.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 4. Proszę o propozycję jakie umowy z pracownikami realizującymi zadania w projekcie będą kwalifikowane

                             a. dla realizujących zadania sporadycznie występujące w trakcie projektu jak np.: wykonanie badania USG czy konsultacji lekarskiej specjalistycznej, które nie występuje systematycznie i powtarzalnie w każdym miesiącu trwania projektu (możliwe realizowanie konsultacji czy badania np. co dwa miesiące) - czy możliwa umowa o pracę na wykonanie określonych zadań lub umowa zlecenie wykonania usługi. Do tej pory usługi te wykonywali lekarze zatrudnieni na kontrakcie.

                             b.  jakie formy umowy najlepiej zastosować dla samozatrudnionych pracowników medycznych- czy można zastosować wybór realizatora na podstawie konkursu czy tylko umowy o pracę (w tym dla usług dotychczas nie realizowane przez zatrudnionego)

                             c. jaka forma umowy dla usługi zleconej np. porada psychologa
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r. 
                             Sposób i forma wynagradzania oraz zatrudniania pracowników Instytucja Zarządzająca pozostawia w gestii realizatora projektu. Niemniej należy pamiętać, że sposób wynagradzania oraz zatrudniania powinien być zgodny z przepisami prawa krajowego oraz z Państwa regulaminem zatrudnienia.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 3. Proszę o podanie zasad rozliczania dojazdu do pacjenta

                             1. czy jeśli we wniosku całkowity koszt usługi zawiera koszt dotarcia należy dodatkowo dokumentować dojazd (zapis mówi: koszt usługi uwzględnia dojazd do pacjenta)
                             2. jak udokumentować i rozliczyć dojazd jeśli we wniosku przyjęto kwotę ryczałtu za dojazd środkiem własnym w wysokości np. 10 zł

                             Pytanie 2. Proszę o podanie sposobu prawidłowego dokumentowania przewozu pacjenta transportem własnym wnioskodawcy czy wystarczy założenie karty przeprowadzonych usług transportowych (trasa i czas usługi, osoby realizujące) i poświadczenie wykonania usługi przez beneficjenta  we wniosku podano kwotę za usługę  (najniższa stawka oferowaną przez firmy organizujące transport sanitarny)

                             Odpowiedź, 6.07.2017 r. do pyt. 2 - 3

                             Rozliczenie dojazdu do pacjenta powinno odbywać się zgodnie z regulaminem wewnętrznym Beneficjenta, tak jak podczas bieżącej działalności podmiotu realizującego projekt. Jeśli rozliczenie dojazdu dotyczy personelu zatrudnionego na umowę o pracę jako dokument można przedstawić np. polecenie wyjazdu służbowego z załączonym potwierdzeniem przejechanych kilometrów  oraz stawką za kilometr.  

                             Jeśli rozliczenie dojazdu zawiera się w ramach umowy cywilnoprawnej to koszt przejazdu powinien zawierać się w stawce wynikającej z treści zawartej umowy.  Zleceniobiorca powinien przedstawić rachunek do umowy zlecenia.

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Pytanie 1. Jak rozliczyć i udokumentować  koszt użyczenia sali konferencyjnej we wniosku ustalono kwotę 50 zł za godzinę użyczenia Sali
                             Odpowiedź, 6.07.2017 r.
                             Wkład własny w postaci użyczenia sal/pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji projektu wnoszony przez Beneficjenta powinien zostać rozliczony w oparciu o metodologię wskazaną we wniosku o dofinansowanie projektu.  Zgodnie z zapisem w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  w Rozdziale 6.1 Wkład niepieniężny wartość wkładu własnego powinna zostać potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom. Rozliczając we wniosku o płatność wydatek na wkład własny Beneficjent powinien np. przedstawić liczbę godzin wynajmu przemnożoną przez stawkę za 1 godzinę wykorzystania sali. W dokumentacji projektowej powinien również znaleźć się dokument potwierdzający faktyczną liczbę godzin korzystania z sali konferencyjnej na rzecz uczestników projektu.  

                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                              

                              Pytanie 1. Czy w zasadzie konkurencyjności dopuszcza się zamówienie uzupełniające? (usługi) W jakim zakresie?
                              Odpowiedź, 25.06.2017 r.
                              Zgodnie z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (Ministerstwo Rozwoju, MR/H 2014-2020/12 (02)/09/2016, Warszawa 19 września 2016 r.), dopuszcza się możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego wykonawcy, który wcześniej został wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności.

                              Powyższe zagadnienie zostało uregulowane w podrozdziale 6.5 wspomnianych Wytycznych.

                              Zgodnie z pkt 8 lit.h, możliwe jest niestosowanie procedur określonych w omawianym podrozdziale przy udzielaniu zamówień, o ile zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

                              Powyższe oznacza, że:

                              1)      zamówienie uzupełniające udzielane jest w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od zawarcia umowy podstawowej),
                              2)      zamówienie podstawowe musi zostać udzielone wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności,
                              3)      w zapytaniu ofertowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności, należy przewidzieć udzielenie zamówień uzupełniających,
                              4)      zamówienia uzupełniające mają polegać na powtórzeniu podobnych usług (lub robót budowlanych).

                              Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha 

                               Pytanie 2. Czy aktualizacja PR polegająca na uzupełnieniu listy projektów o nowe zadania będzie wymagać ponownej oceny IZ? Czy to formalność, czy PR będzie analizowany przez IZ od nowa?
                               Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                               Jakakolwiek aktualizacja programu rewitalizacji wymaga ponownej oceny Instytucji Zarządzającej (IZ). W przypadku przekazania do oceny projektu aktualizacji programu rewitalizacji, dotychczasowy program dalej znajduje się w wykazie programów na stronie IZ. Jeżeli aktualizacja polega np. na uzupełnieniu listy projektów lub uzupełnieniu części stanowiących załącznik programu i nie wiąże się z podjęciem uchwały rady gminy, to w wykazie znajdują się wszystkie wersje programu. Jeżeli natomiast aktualizacja programu zawiera zasadnicze zmiany, np. zmiana granic obszaru rewitalizacji i wymaga przyjęcia aktualizacji programu uchwałą rady gminy, to taki zaktualizowany program po uzyskaniu pozytywnej oceny i uchwaleniu przez radę gminy jest zamieszczany w wykazie, a dotychczasowy program jest z niego usuwany. W trakcie każdej aktualizacji IZ ma prawo przeanalizować cały program. W wyniku takiej oceny może wskazać elementy programu, które wymagają ulepszenia, modyfikacji itp.

                               Opracowane przez Pana Adama Polko (adam.polko@ue.katowice.pl

                               Pytanie 1. Kryteria wyboru projektów: wynikanie projektu z programu rewitalizacji, a na moment uchwalania programu projekt nie był nawet na liście uzupełniającej. IZ uważa, że nie wystarczy, że projekt wpisuje się w cele programu, wg IZ ma być na liście projektów. Pan Polko twierdzi, ze wystarczy, że projekt wpisuje się w cele programu rewitalizacji. W tej kwestii powinna być jednoznaczna interpretacja „wynikania” z programu rewitalizacji.
                               Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                               Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jest następująca odpowiedź na to pytanie (patrz: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/najczesciej_zadawane_pytania_rewi):Projekt staje się projektem rewitalizacyjnym, gdy wynika z programu rewitalizacji spełniającego wymagania „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” lub spełniającego warunki „Ustawy o rewitalizacji”. Wynikanie z programu rewitalizacji oznacza, że dany projekt jest do niego wpisany wprost lub mieści się w ramach określonych przez charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuacje kryzysową (logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji).

                               W związku z powyższym za projekt rewitalizacji uznaje się nie tylko projekt wprost wpisany do programu rewitalizacji, ale również projekt, który spełnia kryteria przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących zawarte w danym programie kierunki działań.

                               Ważną sprawą jest rozróżnienie wśród projektów rewitalizacji tzw. podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz pozostałych uzupełniających (dopuszczalnych) przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgodnie z art. 15 pkt. 5 ustawy „o rewitalizacji” oraz załącznikiem nr 5 do „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (str. 24) program rewitalizacji powinien zawierać listę planowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych wraz z ich opisami (m.in. nazwa, podmiot realizujących, zakres zadań, szacowana wartość, prognozowane rezultaty) oraz charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową.

                               Podsumowując podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne muszą być wpisane i szczegółowo opisane w programie rewitalizacji, natomiast pozostałe projekty mające charakter projektów uzupełniających (dopuszczalnych) nie muszą być wprost z nazwy wpisane do programu, ale muszą być zgodne z charakterystyką rodzajów (typów) przedsięwzięć uznanych za uzupełniające w danym programie rewitalizacji.

                               Opracowane przez Pana Adama Polko (adam.polko@ue.katowice.pl

                                W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony Beneficjentów odnośnie obowiązującej  „Instrukcji wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL” (dalej: instrukcja) Instytucja Zarządzająca (dalej: IZ) przedstawia „FAQ w systemie PEFS dla RPO WSL 2014-2020” czyli zestawienie pytań i odpowiedzi – jako materiał pomocniczy zawierający doszczegółowienie instrukcji do PEFS.

                                Jednocześnie materiał przy najbliższej aktualizacji zostanie ujęty w instrukcji wypełniania formularza PEFS.

                                Pytanie 19. Jak określać datę rozpoczęcia udziału w projekcie.
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                Data rozpoczęcia udziału w projekcie wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jest datą udziału w pierwszej formie wsparcia, ponadto IZ zaleca, aby była także zgodna z datą podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. W  przypadku kiedy data przystąpienia do pierwszej formy wsparcia jest inna niż data podpisania deklaracji uczestnictwa,  postępując zgodnie z zapisami w/w wytycznych Beneficjent wprowadza datę udziału w pierwszej formie wsparcia jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie. Wyjątkiem jest sytuacja w której charakter działań projektowych warunkuje fakt, iż data podpisania deklaracji była także pierwszym rodzajem przyznanego wspracia (uczestnik otrzymał dodatkowo wsparcie w postaci np. doradztwa), wobec czego jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie Beneficjent podaje datę podpisania deklaracji. 
                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 18. Jak określać datę zakończenia udziału w projekcie.
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                Zakończenie udziału w projekcie wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jest definiowane jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu (przerwanie udziału w projekcie). Niemniej w przypadku kiedy uczestnik zakończył udział w projekcie, biorąc udział we wszystkich przeznaczonych dla niego formach wsparcia, za datę zakończenia uznajemy dzień udzielenia ostatniego wsparcia. 

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 17. Zakończenie udziału zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia jest definiowane w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako wzięcie udziału uczestnika we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wspracia. Niemniej jednak w przypadku kiedy Beneficjent omyłkowo zaznaczy "TAK" (ma do wyboru TAK/NIE lub jeśli nie dotyczy nie zaznacza), system LSI nie ma możliwości odznaczenia tego pola, co powoduje niespójność przedstawianych danych ze stanem faktycznym. Ponadto jest to jedna z informacji monitorowanych w SL w zakresie danych uczestników (zgodnie z treścią pisma z MIR z dn. 19 sierpnia 2015 o sygn. DZF.8630.41.2015.MT).
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                Jeśli sytuacja dotyczy jednego bądź kilku uczestników, Beneficjent usuwa ich dane z modułu PEFS po czym wprowadza ponownie bez odznaczania przedmiotowego pola. Jeśli sytuacja dotyczy większej grupy uczestników, albo jeśli jest to jedyny błąd w zakresie wnp, IZ zobowiązuje beneficjenta do skorygowania powyższych danych wraz ze złożeniem kolejnego WNP.  Powyższe sytuacje nie mają wpływu na poświadczenie kwalifikowalności wydatków na etapie weryfikacji danego WNP.

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 16. Kiedy i jak Beneficjent ma wypełniać w PEFS  pole Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie, Sytuacja (2)… Kiedy właściwym jest wypełnienie wyłącznie "jednej sytuacji", a kiedy "dwóch"? Co w przypadku, kiedy z listy wybieralnej w polu "Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie" dla danego uczestnika projektu Beneficjent może wskazać 3 sytuacje osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie?   
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                Zgodnie z instrukcją wypełniania  PEFS w systemie LSI, w momencie kiedy od daty zakończenia udziału w projekcie nie minął jeszcze okres 4 tygodni Beneficjent wybiera status Sytuacja (1) „w trakcie monitorowania”. Niemniej jednak w przypadku kiedy okres 4 tygodni (od daty zakończenia udziału w projekcie) minął Beneficjent aktualizuje dane i wybiera jedną z możliwych odpowiedzi (z listy rozwijalnej), która odzwierciedla obecną sytuację uczestnika (np podjął zatrudnienie, uzyskał kwalifikacje itp..) Z uwagi na techniczną możliwość systemu wskazania wyłącznie dwóch: Sytuacji(1)...  i Sytuacji (2)...Beneficjent przyporządkowuje danemu uczestnikowi maksymalnie  2 sytuacje, które odzwierciedlają obecny stan rzeczy. Powyższe skutkuje także wykazaniem uczestnika we właściwych wskaźnikach rezultatu. 

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 15. Zgodnie z instrukcją wypełniania PEFS w systemie LSI po wypełnieniu rodzaju przyznanego wsparcia skierowanego dla danego uczestnika Beneficjent ma obowiązek wskazać datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału w danym wsparciu. W przypadku uczestników, którzy w ramach projektu mają zaplanowane kilka rodzajów wsparcia (często o tożsamym charakterze) Beneficjent wprowadza każde kolejne wsparcie przypisane konkretnemu uczestnikowi wraz z datą - powyższe dane wygenerowane w raporcie PEFS są nieczytelne co powoduje utrudnienie i wydłużenie procesu weryfikacji WNP.
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                W przypadku, kiedy dany uczestnik projektu w ramach działań projektu jest objęty kilkoma formami wsparcia o tożsamym charakterze w polu Przyznane wsparcie - Rodzaj przyznanego wsparcia Beneficjent raz podaje informację zgodną z charakterem wsparcia kierowanym do danego uczestnika wraz z datami granicznymi, kiedy dane wsparcie zostało uczestnikowi udzielone. Rodzaj przyznanego wsparcia sprawdzany jest przez IZ pod kątem zgodności założeń wskazanych w WND. 

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 14. Jak wykazywać we wskaźnikach uczestnika, który powraca do projektu po przerwanym udziale?
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie. Dodatkowo w PEFSie należy usunąć datę zakończenia udziału w projekcie dla powracającego uczestnika do projektu, ponieważ dane osoby nadal uczestniczącej we wsparciu nie powinny mieć przypisanej daty zakończenia udziału w projekcie. Dane dotyczące wykazania danego uczestnika we wskaźniku produktu pozostają bez zmian. Wobec powyższego raz wprowadzona data rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie  pozostaje bez zmian. 

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 13. Beneficjenci mają trudność z weryfikacją wprowadzonych przez siebie danych do bazy PEFS ponieważ nie ma możliwości systemowych wygenerowania raportu z danymi PEFS przed złożeniem WNP. 
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                IZ rekomenduje Beneficjentom, aby odpowiednio wcześniej wprowadzili dane do modułu PEFS, tak by móc złożyć WNP w systemie LSI wyłącznie na potrzeby wygenerowania raportu CSV po czym wycofać WNP z systemu LSI, gdyż taką techniczną możliwość daje system. Niemniej jednak Beneficjent musi mieć na uwadze  fakt, iż ostateczne złożenie WNP w LSI i SEKAPie do IZ, musi nastąpić przy zachowaniu terminu. 

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 12. Jaki zakres danych kontaktowych jest wymagany w PEFS - w polach odnoszących się do Adresu e-mail/ Telefonu kontaktowego?
                                Odpowiedź, 07.08.2017 r.
                                Instrukcja wypełniania PEFS w punkcie odnoszącym się do momentu zbierania danych informuje, że "Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek konieczny udziału danej osoby we wsparciu" oraz "Jeżeli nie jest możliwe określenie wszystkich wymaganych danych osobowych, nie można wykazywać danej osoby jako uczestnika projektu, a co za tym idzie – powiązanych z nim wskaźników produktu i rezultatu." Natomiast wg Załącznika nr 7 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym obejmuje m.in. dane kontaktowe. Wobec powyższego Beneficjent zobowiązany jest więc do podania: Adresu e-mail/ Telefonu kontaktowego - przyjmuje się założenie, że Beneficjent zobowiązany jest do podania minimum jednej danej teleadresowej pozwalającej na kontakt z uczestnikiem projektu.

                                W przypadku Uczestnika indywidualnego konieczne jest uzupełnienie jednego z pól „Telefonu kontaktowego” lub „Adresu e-mail”, przy czym struktura numeru telefonu to kombinacja liczb i cyfr (15 znaków), adres e-mail to: xxx@xxx.xxx, w przypadku braku adresu e-mail należy pozostawić pole nieuzupełnione (nie ma możliwości wskazywania "brak" w polu adres e-mail). W przypadku, kiedy uczestnik projektu nie posiada ani numeru telefonu ani adresu e-mail np. osoba bezdomna, wówczas należy podać dane umożliwiające kontakt z tą osobą  np. numer telefonu noclegowni, w której przebywa bezdomny lub adres email beneficjenta/ osoby upoważnionej u beneficjenta, która go zrekrutowała.
                                 
                                W przypadku Uczestnika – pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu konieczne jest uzupełnienie „Telefonu kontaktowego” oraz „Adresu e-mail”, przy czym struktura numeru telefonu to kombinacja liczb i cyfr (15 znaków), adres mail to: xxx@xxx.xxx (nie ma możliwości wskazywania "brak" w polu adres e-mail oraz telefon). 

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 11. Beneficjent nic nie zaznaczył w polu wsparcie udzielone instytucji (możliwe do wyboru TAK lub NIE). 
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                Jeśli we wniosku o dofinansowanie została wypełniona część B.11.1. Osoby i/lub podmioty/instytucje, które zostaną objęte wsparciem to wówczas powyższe dane powinny być uzupełnione w PEFS. W przypadku kiedy w okresie rozliczeniowym Beneficjent nie udzielił wsparcia Instytucji - Beneficjent uzupełnia NIE.  Pole nie może zostać puste, Beneficjent zostanie wezwany do uzupełnienia danych jeśli nie zostało poprawnie uzupełnione powyższe pole. Brak Instytucji jest równoznaczny z brakiem konieczności uzupełnienia danych. 

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 10. W instrukcji do wypełniania PEFS nie jest zapisane wprost, że w części dot. danych Instytucji objętych wsparciem, Beneficjent ma wpisać dane każdej szkoły a nie Zespołu Szkół oraz jak ma wpisywać nr NIP.  Jednocześnie istnieje ryzyko błędnie wykazanych wartości we wskaźnikach, np: jeśli wsparcie w ramach jednego projektu otrzyma  technikum i liceum, to mamy 2 Instytucje, czyli np. 200% realizacji wskaźnika.
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół mają być wykazywane oddzielnie. Jednej szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół nadaje się numer NIP tegoż zespołu, natomiast kolejna szkoła pozostaje bez  numeru NIP. Ponadto Beneficjent składa oświadczenie, że nr NIP drugiej i kolejnej instytucji jest identyczny jak podany w pierwszej ze szkół. Beneficjent wykazując ilość instytucji objętych wsparciem wykazuje wartości zgodne z zatwierdzonym WND, sytuacja dotyczy także wykazywanych wartości wskaźników.

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 9. Jak określać datę rozpoczęcia udziału w projekcie dla instytucji? 
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                Instytucje weryfikowane są na podstawie punktu B.11, celem ułatwienia weryfikacji wniosków o płatność zaleca się wykazywane instytucji od pierwszego wniosku o płatność sprawozdawczego (co do zasady będzie to drugi wniosek o płatność), nawet jeśli Beneficjent nie ma wykazanego żadnego wskaźnika produktu (część wsparcie pozostaje nieuzupełniona), wsparcie oraz wykazanie instytucji we wskaźniku następuje w chwili podpisania np. pierwszego protokołu obioru wyposażenia/sprzętu/itp.., które Beneficjent zgodnie z zatwierdzonym WND planował zakupić w projekcie.

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 8. W jaki sposób wykazywać nauczycieli w części "Rodzaj uczestnika"?
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                "Zgodnie z interpretacją MR należy ustalić w jaki sposób nauczyciel został objęty wsparciem - jeżeli nauczyciel zgłosił się na szkolenie/ kurs/ studia podyplomowe indywidualnie, wówczas powinien zostać wykazany jako uczestnik ""indywidualny"". Jeśli natomiast instytucja zatrudniająca nauczyciela (szkoła) jako podmiot korzysta z bezpośredniego wsparcia EFS i w ramach tego wsparcia np. następuje oddelegowanie pracownika przez pracodawcę na szkolenie, wówczas taki nauczyciel będzie wykazany jako ""pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu”. Oznacza to, że sposób wykazania uczestnika zależy od charakteru wsparcia udzielanego w projekcie. Jeżeli projekt obejmuje kompleksowy program wsparcia szkoły (uczniów i nauczycieli), to na potrzeby monitorowania powinni oni być wykazywani jako pracownicy tej instytucji. Jeżeli natomiast wsparcie projektowe obejmuje wyłącznie podnoszenie kompetencji nauczycieli, pochodzących z różnych szkół, wówczas należy ich wykazywać jako indywidualnych odbiorców. "

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 7. Czy osoba, która przerywa udział w realizacji projektu powinna mieć uzupełnioną datę zakończenia form wsparcia?
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                "Jeżeli uczestnik przerwał udział w projekcie tzn., że zakończył udział, wobec powyższego powinna zostać wypełniona data zakończenia udziału w projekcie.W przypadku przerwania przez uczestnika udziału w projekcie w kolumnie ""Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa"" należy zaznaczyć ""NIE"" oraz uzupełnić datę zakończenia udziału w projekcie. Jednocześnie nie należy wypełniać pola ""data zakończenia udziału we wsparciu"" z uwagi na fakt, iż uczestnik nie zakończył udziału w przyznanym wsparciu a je przerwał. Powyższe umożliwi weryfikację części ""zakończenie udziału osoby (...)"" z uwagi na fakt, iż nie ma innej możliwości weryfikacji ww. pola."

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 6. Uzupełniono datę zakończenia udziału w projekcie, bez wyjaśnień czy osoba przerwała udział czy faktycznie zakończyła udział w projekcie. Jak takiego uczestnika uwzględniać we wskaźnikach?
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                "Wg instrukcji wypełniania PEFS zapisy dotyczące:  daty zakończenia udziału w projekcie wskazują, że: „…Pole należy wypełnić zarówno w sytuacji, gdy osoba zakończyła udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką (zgodnie z założeniami projektu), jak i w momencie przedwczesnego opuszczenia projektu, tj. przerwania udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia.” Wobec powyższego koniecznym jest uzupełnienie pola data zakończenia udziału w projekcie w sytuacjach wskazanych powyżej. Ponadto wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 dane uczestnika w przypadku wskaźników mierzonych na wejściu zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie (i wówczas uwzględniane we wskaźniku produktu), a więc przedwczesne  zakończenie uczestnictwa (przerwanie udziału w projekcie) nie rzutuje na wartości wskaźników produktu. W związku z powyższym osobę, która przerwała swój udział w projekcie NIE należy usuwać ze wskaźników mierzonych na wejściu.  W przypadku wskaźników rezultatu, które są mierzone do 4 tygodni od momentu zakończenia udziału w projekcie, sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie w zależności od tego, czy uczestnik, który przerwał udział w projekcie (i zgodnie z instrukcją wypełniania PEFS jest wpisana data zakończenia udziału w projekcie) wpisuje się w założenia definicji danego wskaźnika rezultatu (zgodnie z WLWK) - powinien zostać wykazany w odpowiednim wskaźniku rezultatu".

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 5. Osoba bierna zawodowo - czy jest ona wliczona do wskaźnika "Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu"
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                Wskaźnik "Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu" jest to wskaźnik rezultatu bezpośredniego i zgodnie z definicją wskaźnika zawartą WLWK obejmuje osoby bierne zawodowo i nie poszukujące pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują pracy po opuszczeniu projektu. Osobami biernymi zawodowo są zgodnie z WLWK: studenci (dzienni i zaoczni), osoby pozostające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Natomiast wskaźnik ten mierzy zmianę statusu zatrudnienia po opuszczeniu programu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS (uczestnik bierny zawodowo i nieposzukujący pracy w chwili wejścia do programu EFS). Ponadto jako osobę poszukującą pracy rozumiemy osobę, która jest zarejestrowana w PUP (jako bezrobotna lub jako poszukująca pracy) lub osobę, która nie jest zarejestrowana w PUP niemniej jednak poszukuje pracy i jest gotowa do podjęcia zatrudnienia. 

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 4. Jak należy właściwie określić status uczestnika w przypadku przedszkolaków. Należy wybierać "inne" czy "ucząca się"?
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED), którą się posługujemy w Wytycznych w zakresie monitorowania [...] przedszkolaki klasyfikowane są do poziomu ISCED 0, który to poziom oznacza wychowanie natomiast poziom ISCED 1 oznaczający kształcenie stosowany jest w odniesieniu do kształcenia na poziomie podstawowym. W związku z tym przedszkolak powinien być wykazywany jako "INNE".

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 3. Moment wykazywania szkół we wskaźniku produktu "Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych" oraz "Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie".
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                Zgodnie z wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach. Jednocześnie WLWK wskazuje, iż moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkół i placówek oświatowych. Mając na uwadze fakt, iż doposażenie może być zakupywane przez cały okres realizacji projektu we wniosku o płatność wskaźnik jest wykazywany w momencie odebrania pierwszego sprzętu, tj. w chwili podpisania pierwszego protokołu odbioru.

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 2. Kiedy i jak wykazywać we wskaźniku: "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu", kandydatów na rodziny zastępcze, którzy ukończyli szkolenie. Czy fakt ukończenia szkolenia kwalifikuje ich do uwzględnienia w danym wskaźniku?
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                Przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniając określone standardy. Egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję certyfikującą, np.: uczelnie, szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej, które uzyskały uprawnienia do certyfikowania. Tym samym uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. W tym przypadku zgodnie z powyższym do walidacji i certyfikacji procesu kształcenia właściwy jest zespół kwalifikacyjny (powołany zgodnie z  Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), który omawia  przebieg  procesu  kwalifikacji  kandydata,  w  tym  ponownie  weryfikuje  pełnienie warunków oraz ocenia predyspozycje do sprawowania pieczy zastępczej zespół  podejmuje  decyzję  o  wydaniu/nie  wydaniu/odroczeniu  wydania  zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wydanie zaświadczenia skutkuje wykazaniem danego uczestnika we wskazanym wskaźniku rezultatu. 
                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                Pytanie 1. Prawidłowe określenie statusu uczestnika w odniesieniu do poszczególnych poziomów kształcenia.
                                Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                "Poziom 0 - Przedszkole
                                Poziom 1 - Szkoła podstawowa
                                Poziom 2A - Gimnazjum
                                Poziom 3A - Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające
                                Poziom 3C - Zasadnicza szkoła zawodowa
                                Poziom 4C - Szkoły policealne
                                Poziom 5A - Wyższe studia zawodowe; Studia magisterskie; Studia uzupełniające magisterskie; Studia podyplomowe
                                Poziom 5B - Kolegium Nauczycielskie; Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
                                Poziom 6 - Studia doktoranckie".

                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                 

                                 Pytanie 5. Czy podwyższanie kapitału zakładowego przez powiat/gminę jest pomocą publiczną i w związku z tym, czy wymaga jakiegoś wykazywania w przypadku aplikowania o kolejne środki (w ramach de minimis)?
                                 Odpowiedź, 14.06.2017 r.
                                 Podwyższenie kapitału w spółce prawa handlowego może mieć znamiona pomocy publicznej, jeżeli taka transakcja nie ma cech rynkowych. Warto pamiętać, że zdaniem Komisji, nie stanowi pomocy danej spółce zwykłe (częściowe lub całkowite), nabycie udziału w kapitale istniejącej spółki, bez wnoszenia nowego kapitału. Pomoc publiczna nie zachodzi także wtedy, gdy wniesienie nowego kapitału następuje w okolicznościach, które byłyby możliwe do przyjęcia dla prywatnego inwestora działającego w normalnych warunkach gospodarki rynkowej. Taka sytuacja ma miejsce gdy:
                                 następuje utworzenie nowej spółki, w której władze publiczne kontrolują cały kapitał, bądź też większościowy lub mniejszościowy pakiet akcji, pod warunkiem, że władze stosują te same kryteria, co dostawca kapitału w normalnych warunkach gospodarki rynkowej,
                                 następuje wniesienie nowego kapitału do przedsiębiorstwa publicznego, pod warunkiem, że odpowiada on nowym potrzebom inwestycyjnym oraz bezpośrednio z nimi związanym kosztom, a także sektor, w obrębie którego działa dane przedsiębiorstwo, nie cierpi na strukturalną nadwyżkę mocy produkcyjnych na wspólnym rynku, a sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie budzi zastrzeżeń,
                                 ma nastąpić zwiększenie udziału publicznego w spółce, pod warunkiem, że wnoszony kapitał jest proporcjonalny do liczby udziałów posiadanych przez władze oraz następuje jednocześnie z wniesieniem kapitału o realnej wartości ekonomicznej przez prywatnego udziałowca,
                                 jest to udział w małym lub średnim przedsiębiorstwie, które z racji swej wielkości nie jest zdolne uzyskać odpowiedniego zabezpieczenia na prywatnym rynku finansowym, lecz którego perspektywy uzasadniają udział publiczny przekraczający jego aktywa netto lub prywatne inwestycje,
                                 strategiczny charakter inwestycji pod względem rynków lub dostaw pozwala traktować nabycie pakietu akcji jako normalne zachowanie dostawcy kapitału, pomimo że rentowność jest opóźniona w czasie,
                                 potencjał rozwojowy spółki przejawiający się w zdolności tworzenia innowacji przez wszelkiego rodzaju inwestycje, pozwala traktować nabycie udziałów jako inwestycję związaną ze szczególnym ryzykiem, lecz w ostateczności opłacalną.

                                 Opracowane przez Pana dr Artura Bartosiewicza 

                                 Pytanie 4. Jak najprościej ustalić (etapami), czy dana pomoc podlega pomocy publicznej?      
                                 Odpowiedź, 14.06.2017 r.
                                 Podstawowym narzędziem weryfikacji, czy w transakcji występuje pomoc publiczna jest test pomocy publicznej. Ustalenie, czy w określonej transakcji występuje pomoc publiczna polega na zbadaniu, czy jednocześnie występują wszystkie poniżej przedstawione przesłanki. Zgodnie z ugruntowaną wykładnią pomocą publiczną jest transfer zasobów przypisywany władzy publicznej, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

                                 transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
                                 - transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr,
                                 - w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji,
                                 - transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.

                                 Sugerowane są następujące etapy weryfikacji ryzyka wystąpienia pomocy publicznej w transakcji:

                                 1. Czy beneficjent jest przedsiębiorstwem?
                                 2. Czy środek pochodził od Państwa lub ze źródeł państwowych (zaangażowane zostały środki publiczne)?
                                 3. Czy sytuacja ma wymiar wspólnotowy - wpływa na handel między Państwami Członkowskimi?
                                 4. Czy środek stanowił dla beneficjenta korzyść?
                                 5. Czy środek zakłócił lub groził zakłóceniem konkurencji
                                 6. Czy środek miał charakter selektywny?  


                                 Opracowane przez Pana dr Artura Bartosiewicza 
                                       

                                 Pytanie 3. Różnica pomiędzy pomocą publiczną a pomocą de minimis?  
                                 Odpowiedź, 14.06.2017 r.
                                 Jest to tzw. pomoc nieznacząca, nieistotna, która ze względu na niewielką wartość nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi i/lub nie zakłóca konkurencji. Z formalnego punktu widzenia pomoc de minimis nie jest pomocą publiczną.

                                 Pomoc de minimis obecnie udzielana jest na zasadach ogólnych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pułap ten jest niezbędny w celu zapewnienia, by każdy środek wchodzący w zakres niniejszego rozporządzenia można było uznać za niewywierający wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, niezakłócający konkurencji ani niegrożący jej zakłóceniem.

                                 Należy podkreślić, że okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, dlatego też dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych. Pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu.

                                 Możliwe jest też pozyskiwanie pomocy de minimis w sektorze rolnym, sektorze rybnym, a nawet na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, jednak te pomoce mają inne podstawy prawne i wynikające z nich limity pomocy de minimis możliwe do pozyskania na beneficjenta pomocy.

                                 Opracowane przez Pana dr Artura Bartosiewicza 

                                 Pytanie 2. W przypadku otrzymania dofinansowania do fotowoltaiki dla mieszkańców, czy mieszkańcy muszą składać formularze ubiegania się o pomoc? Jeśli tak, to w którym momencie?
                                 Odpowiedź, 14.06.2017 r.
                                 Pomoc publiczna kierowana jest jedynie na rzecz uczestników rynku, czyli pomiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego (definicja funkcjonalna). Jeśli pomoc publiczna jest udzielana wobec podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą to formularz ubiegania się o pomoc powinien być przedstawiony w dniu składania wniosku o dofinansowanie przez taki podmiot. Jeśli mieszkańcy gminy prowadzą działalność gospodarczą to muszą taki dokument złożyć. Jeśli ubiegają się o pomoc de minimis musza złożyć zaświadczenie o otrzymanej pomocy w trybie de minimis.

                                 Opracowane przez Pana dr Artura Bartosiewicza 

                                 Pytanie1. Jeśli wykażę, że w projekcie występuje pomoc publiczna, co to za sobą pociąga. Jak zmienia się dofinansowanie?
                                 Odpowiedź, 14.06.2017 r.
                                 Jeśli w projekcie występuje pomoc publiczna, wówczas mamy do czynienia z koniecznością zastosowania programu pomocowego, wyłączenia blokowego lub pomocy indywidualnej. Projekty podlegające pomocy publicznej z reguły otrzymują niższe dofinasowanie do kosztów kwalifikowanych z uwagi na założenia ochrony konkurencji na wspólnym rynku. Co do zasady wartość korzyści jaką otrzyma podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu podlegającego pomocy publicznej określona jest w akcie prawnym (krajowym lub wspólnotowym) na podstawie którego udzielone zostanie przysporzenie korzyści. W takich aktach prawnych określono zazwyczaj wartość maksymalnej wielkości pomocy oraz jej intensywność w relacji do kosztów kwalifikowanych projektu.

                                 Opracowane przez Pana dr Artura Bartosiewicza 

                                  

                                  

                                  Pytanie Pani Magdaleny Sulikowskiej 2.06.2017 r.:
                                  W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie ujmowania w budżetach projektów dot. subsydiowanego zatrudnienia wkładu własnego wymaganego przepisami pomocy publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca jest jedynie operatorem pomocy publicznej, nie zaś jej beneficjentem, zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nw. kwestii problemowej.

                                  Zgodnie z Rozporządzeniem z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020: § 22. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
                                  § 24. 1. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
                                  2. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wynosi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
                                  Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w podmiotach trzecich, którym Wnioskodawca będzie udzielał pomocy publicznej (jako operator):
                                  1. W budżecie projektu winna znaleźć się jedynie ta część kosztów kwalifikowalnych (tj. wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy), która jest finansowana z dotacji, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, wskazaną w § 24 ww. Rozporządzenia,
                                  czy też
                                  2. W budżecie projektu należy wykazać zarówno część wynagrodzenia Uczestników Projektu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, jak i część stanowiącą wkład własny przedsiębiorstw (podmiotów trzecich), zatrudniających Uczestników projektu. A jeśli tak – czy w takiej sytuacji wykazane w projekcie koszty wkładu własnego przedsiębiorstw winny być przyporządkowane Wnioskodawcy – jako podmiotowi realizującemu zadanie i czy zastosowanie ww. rozwiązania nie byłoby sprzeczne z uzasadnieniem dla wkładu własnego, w którym wykazalibyśmy, iż wkład własny wnoszony jest przez podmioty zewnętrzne względem Wnioskodawcy, a nie Wnioskodawcę?
                                  Odpowiedź:
                                  W przypadku zaplanowania w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w budżecie powinna zostać wskazana wartość kosztów kwalifikowalnych tego instrumentu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zarówno zatem rozporządzenia krajowego, tj. rozporządzenia z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, które przytoczyła Pani w swoim pytaniu, jak i w rozporządzeniu KE 651/2014: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
                                  1. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
                                  2. do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji;
                                  3. zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

                                  W przypadku gdy okres subsydiowania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące, wówczas wysokość pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Wartość kosztu kwalifikowalnego należy zatem uwzględnić w budżecie projektu. Następnie, zgodnie z intensywnością pomocy w związku ze wsparciem określonej kategorii pracowników należy określić wartość wnioskowanego dofinansowania. Pozostała wartość kosztu kwalifikowalnego stanowić może wkład własny do projektu. Środki wnoszone przez podmioty trzecie są dozwoloną formą wkładu własnego w projekcie. W przypadku pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie wymagane jest wniesienie wkładu prywatnego. W przypadku beneficjentów niebędących jednocześnie beneficjentami pomocy wysokość oraz terminy wpłat wkładu prywatnego powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem projektu a przedsiębiorcą będącym beneficjentem pomocy.

                                  W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem montaż finansowy może być inny niż wynika to regulaminu konkursu tzn. wkład własny może być wyższy od wymaganego w konkursie.
                                  Proszę pamiętać, aby zarówno w polu B.6 oraz w polu opisowym pod danym wydatkiem zawrzeć istotne informacje z punktu widzenia danego rodzaju pomocy publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

                                  Pytanie Ewy Kaziród-Kuli, UG Kroczyce(2.06.2017 r.):
                                  Gmina Kroczyce zamierza realizować projekt o charakterze "słonecznej gminy" polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na cele socjalno-bytowe mieszkańców, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na wspólnym liczniku energii. Czy obiekty mieszkalne, w których świadczone są usługi agroturystyczne należy potraktować analogicznie do budynków, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza? Czy osoby prowadzące agroturystykę należy traktować, jako przedsiębiorców w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?
                                  Odpowiedź:
                                  Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o pomocy publicznej ma charakter funkcjonalny, oznacza to, że istotna jest kwestia czy dany podmiot oferuje towary i usługi na rynku. Kwestię tę poruszono m. in. w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
                                  Oznacza to, że po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą.
                                  Po drugie o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
                                  Po trzecie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej
                                  Dopytanie Ewa Kaziród-Kula, UG Kroczyce:
                                  Reasumując, status agroturystyk należy potraktować analogicznie do innych podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne/turystyczne?
                                  Odpowiedź:
                                  Tak, wydaje się, że agroturystyka stanowi jeden z rodzajów działalności turystycznej, a ta bez wątpienia ma charakter gospodarczy

                                  Pytanie Iwony Pakuły - BŁoch (2.06.,2017 r.):
                                  Zamek Sp. z o.o. zamierza realizować projekt polegający na pracach konserwatorskich na zamku Ogrodzienieckim.
                                  Czy prawidłowym będzie uznanie, że pomoc publiczna wystąpi w projekcie, gdyż:
                                  -Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, bowiem wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym. Jako dzierżawca Zamku Ogrodzienieckiego administruje obiektem, a jego przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na zamek, jak również ze sprzedaży produktów turystycznych tj. nocne zwiedzanie zamku, biesiady, odpłatne wystawy tematyczne, inne produkty realizowane na terenie zamku.
                                  -Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty, w tym przypadku – Zamek Sp. z o.o.
                                  -Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem beneficjent zaangażuje niewspółmiernie mniej środków własnych do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania.
                                  -W efekcie transferu może wystąpić zakłócenie konkurencji. Istnieją inne podmioty na rynku i mogą powstać inne podmiotu w obszarze kultury, które zorganizują biesiady, odpłatne wystawy czy inne imprezy kulturalne o podobnym charakterze.
                                  -Może zaistnieć wpływ na wymianę międzynarodową - Zamek Bonerów jest jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych zabytków na terenie południowej Polski, o dużym nasileniu ruchu turystycznego, Skala organizowanych na zamku wydarzeń jest bardzo duża. Tematyka wydarzeń obejmuje kwestie związane z kulturą, historią oraz o charakterze rekreacyjnym. Nie bez znaczenia jest lokalizacja zamku w niedalekiej odległości od Krakowa i Częstochowy, co oznacza, że zamek często odwiedzają turyści zagraniczni. Zamek Sp. z o.o. publikuje materiały promocyjne w językach obcych oraz oferuje opisy na atrakcjach w języku: angielskim i zatrudnia przewodników posługujących się językami obcymi.
                                  Na mocy z art. 53 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 pomoc na materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze jest dopuszczalna. Nadmieniam, że obiekt jest uznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rejestrze A pod numerem 771/67.
                                  Pomoc inwestycyjna dotyczy w tym przypadku zabezpieczenia, ochrony i renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, zatem stosownie do art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR (wartość projektu szacujemy na około 1,5 zł), czy maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych?
                                  Odpowiedź:
                                  Kwestia występowania pomocy publicznej zawsze rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Tym niemniej w sektorze kultury, jak wynika z przywołanego już Zawiadomienia Komisji wsparcie publiczne może nie wypełniać wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 TFUE.
                                  Niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie musi więc stanowić pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
                                  Z drugiej strony, wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (w tym ochronie przyrody) finansowane głównie z opłat wnoszonych przez odwiedzających lub użytkowników lub w inny komercyjny sposób (np. wystawy komercyjne, kina, komercyjne spektakle muzyczne i festiwale, szkoły artystyczne finansowane głównie z czesnego) należy uznać za mające charakter gospodarczy. Podobnie wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego przynoszące korzyści wyłącznie niektórym przedsiębiorstwom, a nie ogółowi społeczeństwa (np. renowacja zabytkowego budynku wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo prywatne) należy zasadniczo uznać za działalność gospodarczą.
                                  Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
                                  Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
                                  W zakresie analizy ww. kwestii zachęcamy do zapoznania się z Zawiadomieniem KE dostępnym pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN
                                  Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż projekt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, można zastosować pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W przypadku, gdy wartość pomocy nie przekracza 1 mln EUR, zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia 651/2014 maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

                                  Pytanie Iwony Pakuły - BŁoch (2.06.2017 r.):
                                  Badanie przesłanki dot. wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny jest trudne. Bowiem, zakładamy, że nasz obiekt dziedzictwa kulturowego jest atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz istnieją inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych np. szereg zamków na Słowacji, czy w Czechach), które mogą oferować podobne usługi/towary. Jak ustalić, jaki może być krąg odbiorców i czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu. Oferta kierowana jest w jednakowy sposób do wszystkich, nie planuje się szczególnej kampanii reklamowej do turystów zagranicznych. Niemniej obserwujemy wzrost ilości podmiotów zagranicznych ale wynika to z ogólnej koniunktury - odczuwalnej dla całego regionu. Czy to już wystarczyć, aby zweryfikować tę ostatnią przesłankę za pozytywną?
                                  Odpowiedź:
                                  W przypadkach, co do których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomoc publiczna wystąpi, zalecamy przyjęcie założenia, iż projekt jest objęty pomocą. W przypadku dziedzictwa kulturowego, potencjalna podstawa prawna tj. art. 53 rozporządzenia 651/2014 wydaje się dość atrakcyjna. Oczywiście wszystkie warunki udzielenia tego rodzaju pomocy powinny zostać spełnione.

                                  Pytanie Karola Sitko (2.06.2017 r.):
                                  Witam, czy w sytuacji, gdy wstęp do muzeum jest biletowany, jednak przychody z tego tytułu są marginalne w stosunku do kosztów ponoszonych przez muzeum (np. utrzymanie budynku, pensje pracowników, itp) to można mówić o działalności mającej charakter gospodarczy? Czy w przypadku uniknięcia pomocy publicznej należy udostępnić wstęp do muzeum bezpłatnie? Jeżeli można by nadal biletować wstęp to do jakiego poziomu przychody z tego tytułu nie będą uznawane za działalność mającą charakter gospodarczy?
                                  Odpowiedź:
                                  Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w przywoływanym już Zawiadomieniu (pkt 34), Komisja finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
                                  Zatem w przypadku opłat z tytułu wstępu do muzeum, które pokrywają jedynie w ułamkowym stopniu faktyczne koszty działalności muzeum, wówczas, wydaje się, że działalność taka może być uznana za niegospodarczą, jeśli w dominującym zakresie koszty działalności pokrywane są ze środków publicznych . Niestety KE nie wskazała progu, który można by uznać za „bezpieczny”


                                   Pytanie 1. W działaniu 4.1, w przypadku tzw. projektów parasolowych realizowanych przez podmioty będące beneficjentem innym niż jednostka samorządu terytorialnego, wskazano w regulaminie jako warunek dostępowy konieczność funkcjonowania na rynku przez co najmniej 3 lata lub realizację projektu w partnerstwie z JST. Czy wnioskodawca, który działa krócej niż 3 lata i chce realizować projekt na terenie kilku gmin może zawrzeć partnerstwo tylko z jedną gminą? 
                                   Odpowiedź, 04.10.2017 r.
                                   Warunek partnerstwa z jednostką samorządu terytorialnego dotyczy każdej gminy, na terenie której realizowany będzie projekt parasolowy. Mając na uwadze fakt, że gminy dysponują najczęściej odpowiednim zapleczem operacyjnym i administracyjnym oraz że dotychczas zdobyły największe doświadczenie w realizacji tego rodzaju projektów ww. warunek dotyczący partnerstwa ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia Wnioskodawców niebędących gminami w realizacji tych skomplikowanych organizacyjnie projektów.

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                   Pytanie 2. Czy w projektach dotyczących dofinansowania instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, przy założeniu oddawania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci, mamy do czynienia z pomocą publiczną?
                                   Odpowiedź, 31.05.2017 r.
                                   Jak wskazano w pkt 12 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie utrzymuje, że wszelka działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług jest działalnością gospodarczą. Odprowadzenie energii elektrycznej do sieci w przypadku instalacji typu on-grid należy utożsamiać z oferowaniem towarów na rynku. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C‑219/12 Fuchs,  eksploatacja zainstalowanego na służącym prywatnym celom domu mieszkalnym lub obok niego modułu fotowoltaicznego, skonstruowanego w ten sposób, że po pierwsze ilość wytworzonej energii elektrycznej jest zawsze niższa od ilości energii elektrycznej ogółem zużytej przez użytkownika modułu do celów prywatnych, a po drugie energia ta jest dostarczana do sieci za wynagrodzeniem o charakterze stałym, stanowi „działalność gospodarczą”, nawet jeśli jest to jedynie sposób obniżenia rachunków za energię. Analogicznie należy podejść do podobnych instalacji zamontowanych na obiektach publicznych.

                                   Podstawą prawną udzielenia wsparcia, które sklasyfikowane jest jako pomoc publiczna lub pomoc de minimis dla działania 4.1 lub 4.3 w odniesieniu do 3 typu projektu (Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach) może być:

                                   a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy de minimis

                                   b) Rozporządzenie
                                   Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy publicznej.

                                   Oczywiście konieczne jest wykazanie, iż wszystkie warunki udzielenia danego rodzaju pomocy będą spełnione.

                                   UWAGA! Nastąpiła zmiana stanowiska Komisji Europejskiej odnośnie prosumentów[1] oraz mikroinstalacji[2] fotowoltaicznych mających możliwość oddawania nadwyżek energii do sieci.

                                   Pismem Ministerstwa Rozwoju przekazano stanowisko Komisji Europejskiej, w którym stwierdza się, że pomimo iż wytwarzanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci stanowi działalność gospodarczą, w przypadku projektów prosumenckich tego rodzaju działalność nie ma charakteru działalności gospodarczej, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej, wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne o charakterze niegospodarczym, rozmiar tj. zdolność wytwórcza instalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta – nie może być przewymiarowana). Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowa instalacja powstaje na użytek konsumenta nieprowadzącego działalności ekonomicznej i tylko w celu zaspokojenia jego potrzeb niegospodarczych, a wprowadzenie energii do sieci ma charakter incydentalny i mieści się w granicach określonych w pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

                                   W sytuacji, gdy instalacja prosumenta wytwarza nadwyżkę energii, która jest wprowadzana do sieci, tego rodzaju działalność gospodarcza może zostać uznana za mającą charakter pomocniczy, przy łącznym spełnieniu ww. warunków.

                                   W związku z powyższym, w przypadku instalacji prosumenckich w postaci ogniw fotowoltaicznych, zakładanych w obiektach o charakterze niegospodarczym (np. budynki jednorodzinne, budynki urzędów publicznych, budynki szkół publicznych), w sytuacji, gdy beneficjenci nie prowadzą żadnej innej działalności gospodarczej, wprowadzanie nadwyżek energii do sieci może być uznane za działalność o charakterze pomocniczym, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w pkt. 207 Komunikatu.

                                   W załączeniu odnośne stanowisko Komisji Europejskiej oraz ww. pismo Ministerstwa Rozwoju.

                                   Powyższe informacje mają zastosowanie zarówno do wniosków w trakcie oceny jak też planowanych do złożenia w ramach trwających i przyszłych naborów.

                                   [1] prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarcze (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

                                   [2] mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)

                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 27. LSI/SEKAP –  czy w przypadku dwóch osób reprezentujących podmiot konieczne jest podpisanie wniosku przy użyciu dwóch certyfikatów?
                                    Odpowiedź, 05.06.2017 r.
                                    Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
                                    Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

                                    Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

                                    Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP
                                    W
                                    przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

                                    Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:

                                    - z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),

                                    - z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 26. Premia rewitalizacyjna – czy w przypadku gdy wnioskowany projekt wykracza swoim zakresem poza zapisy w Programie Rewitalizacyjnym kwalifikuje się do przyznania premii rewitalizacyjnej? A jeżeli zakres projektu jest węższy niż zapisy w Programie Rewitalizacji?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Wynikanie projektu z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji jest jednym z kryteriów oceny formalnej, weryfikowanym na etapie oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie deklaracji wskazanej w pkt. B.4. Wnioskodawca powinien wykazać, że aplikujący o wsparcie projekt znajduje się w Wykazie programów rewitalizacji Województwa Śląskiego prowadzonym przez IZ RPO WSL, dostępnym pod adresem https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja/. Warunek kryterium zostanie spełniony, gdy zakres przedmiotowy projektu jest tożsamy lub węższy niż zapisy w Wykazie programów rewitalizacji i w takim przypadku można ubiegać się o premię rewitalizacyjną. Natomiast szerszy zakres projektu oznacza, że kryterium wynikania z programu rewitalizacji nie zostało jednak spełnione, stąd premia rewitalizacyjna nie będzie się należała.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 25. Czy działalność kościołów może być uznana za działalność kulturalną?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Kościoły i związki wyznaniowe mają prawo prowadzenia, związanej z wypełnianiem funkcji religijnych działalności kulturalnej i artystycznej oraz zakładania i prowadzenia w tym celu odpowiednich instytucji co jest regulowane w oparciu o przepisy ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r. oraz konkretyzujących ją ustaw indywidualnych. Tym samym ich funkcjonowanie spełnia kryteria definicji „działalności kulturalnej”. Kościoły i inne związki wyznaniowe mogą realizować operacje związane z restauracją i konserwacją podległej i administrowanej architektury sakralnej wpisanej do rejestru zabytków. Niemniej, aplikując o środki w naborze 5.3.1 trzeba również przedstawić istniejącą i planowaną w związku z realizacją projektu ofertę kulturalną.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 24. Jak rozumieć pojęcie „otoczenie” obiektu zabytkowego?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    W rozumieniu Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami otoczenie – to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony i oznaczony w decyzji o wpisie tego terenu/obiektu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ta definicja jest obowiązującą w naborze 5.3.1.
                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 23. Czy opinia konserwatorska o stanie technicznym obiektu musi być na specjalnym formularzu?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Instytucja Zarządzająca nie określiła obowiązującego wzoru ani formy graficznej dokumentu. Sposób wydania opinii o zabytku zależeć będzie od Śląskiego Konserwatora Zabytków/Regionalnego Instytutu Kultury oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących powyższe organy. Musi natomiast zawierać kompletne informacje na temat stanu zachowania obiektu i jego wartości zabytkowej.
                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 22. Przy realizowaniu oferty kulturalnej zamierzamy zatrudnić przewodnika. Czy istotna jest forma zatrudnienia?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Forma zatrudnienia przewodnika bądź innej osoby realizującej/wykonującej pracę w zakresie prezentowania oferty kulturalnej Wnioskodawcy nie jest informacją niezbędną do oceny wniosku, niemniej nie powinna stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy. Wydatek związany z zatrudnieniem jest niekwalifikowalny.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 21. Czy na kopiach dokumentów musi być pieczątka „Za zgodność z oryginałem”? Jak uwierzytelnić załączone do wniosku dokumenty?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Złożenie podpisanego wniosku o dofinansowanie projektu jest równoznaczne z uwierzytelnieniem wszystkich zawartych w nim informacji oraz załączników. Zgodnie z zapisami w części H. wniosku – Beneficjent potwierdza, że wszystkie dołączone do wniosku załączniki, nie będące oryginalnymi dokumentami, są zgodne z oryginałami, nie zachodzi więc konieczność dodatkowego uwierzytelniania kopii.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 20. Czy na etapie aplikowania o środki unijne obowiązkowe jest pozwolenie konserwatorskie na rozpoczęcie robót?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    W przypadku realizacji projektów dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie na prowadzenie: prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, a także innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotyczy to każdego przypadku, gdy prace dot. projektu zostały już rozpoczęte, celem potwierdzenia realizacji projektu zgodnie z prawem, na etapie aplikowania o środki należy wówczas dołączyć zezwolenie na inwestycję, na które składa się pozwolenie konserwatora oraz pozwolenie na budowę, wraz z kopią pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopią strony z pierwszym i ostatnim wpisem w dzienniku budowy. Dołączone kopie stron dziennika powinny jednoznacznie wskazywać, czy posiadane przez wnioskodawcę pozwolenie na budowę jest aktualne. Natomiast w przypadku, gdy na moment wnioskowania beneficjent nie posiada jeszcze zezwolenia na inwestycję lub zakłada realizację projektu na podstawie PFU wówczas załącznik ten jest obowiązkowy do dołączenia niezwłocznie po jego uzyskaniu. Należy jednak pamiętać, że warunkiem podpisaniu umowy o dofinansowanie będzie potwierdzenie przez beneficjenta, że wszczęto postepowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj – w ciągu 30 dni od momentu poinformowania beneficjenta o otrzymaniu dofinansowania.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 19. Czy przy realizacji projektu na obiekcie będącym jednocześnie zabytkiem i elementem Szlaku Zabytków Techniki konieczna jest podwójna dokumentacja i dwa odrębne pozwolenia /decyzje? Czy we wniosku należy w takim przypadku wskazać, iż projekt realizuje dwa typy projektu ( łącznie typ 1 i 2 )?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    W przypadku realizacji projektu związanego z obiektem, który jednocześnie wpisany jest do rejestru zabytków i znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki należy we wniosku aplikacyjnym wskazać oba typy projektu. Natomiast dokumentacja techniczna służąca realizacji inwestycji opracowywana jest indywidualnie dla każdego obiektu/budynku. Niezależnie od statusu obiektu określanego przez wpis do Rejestru Zabytków czy Szlaku Zabytków Techniki zarówno dokumentacja techniczna/budowlana jak i wszelkie wydawane na jej podstawie pozwolenia i decyzje mają charakter unikalny i ściśle związany z obiektem. Realizując projekt łączący w sobie typ 1 i 2 określony w naborze nie trzeba dublować ww. dokumentacji.
                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 18. Jaka jest podstawa prawna do określenia celów kulturalnych w projekcie?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Działalność kulturalna została zdefiniowana w przepisie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406). Ustawowa definicja działalności kulturalnej wiąże to pojęcie z celem a właściwie celami, w jakim ta działalność jest podejmowana i realizowana. W rozumieniu prawa działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury – i tak właśnie definiuje się cele kulturalne.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 17. Czy wydatki na wyposażenie w obiekcie kulturalnym są kwalifikowalne?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Koszty związane z zakupem wyposażenia dla obiektu objętego projektem są niekwalifikowalne podobnie jak wydatki związane z nabyciem eksponatów, dzieł sztuki, zabytków ruchomych.
                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 16. Komu przysługuje pomoc publiczna?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego może stanowić pomoc publiczną. Potwierdzenie wystąpienia pomocy publicznej wymaga zbadania jednoczesnego spełnienia przesłanek jej występowania przy zastosowaniu testu pomocy publicznej. Weryfikacja ma na celu potwierdzenie czy w wyniku realizacji przedsięwzięcia następuje transfer zasobów przypisywany władzy publicznej, czy transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, czy transfer jest selektywny tzn. uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr, czy w efekcie transferu występuje lun może wystąpić zakłócenie konkurencji oraz czy wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi. Na tej podstawie można stwierdzić, że publiczne finansowanie instytucji kultury może czasem stanowić pomoc publiczną. Będzie tak co do zasady w przypadku tych instytucji kultury, których oferta może przyciągnąć odbiorców z innych państw, a dotyczy to wszelkich form działalności kulturalnej: wystaw, spektakli, koncertów, festiwali. Podobnie jest w przypadku obiektów stanowiących atrakcję turystyczną mogącą przyciągać turystów z innych państw UE. W przypadku, gdy w ramach RPO WP 2014-2020 wystąpi pomoc publiczna na projekty związane z ochroną materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego jak również mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych udzielana będzie pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego na podstawie art. 53 GBER, regionalna pomoc inwestycyjna (art. 14 GBER oraz pomoc de minimis (art.3 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013).

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 15. Czy na etapie aplikowania przy planowanej energooszczędności wymagany jest już audyt energetyczny?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w projekcie podlegać będzie ocenie w ramach kryterium:   Ocena efektów mnożnikowych. W przypadku gdy wnioskodawca zakłada w projekcie i potrafi udowodnić zastosowanie rozwiązań wpływających na poprawę efektywności energetycznej audyt energetyczny uwierzytelnia przedstawione wartości. Audyt nie jest dokumentem wymaganym, lecz jego dołączenie na etapie aplikowania jest korzystne, uwiarygadnia informacje zawarte w analizach specyficznych wniosku i tym samym daje większą szansę na zdobycie dodatkowych punktów na etapie oceny merytorycznej.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 14. Projekt będzie realizowany w obiekcie, który dotychczas nie był użytkowany, czy oznacza to, że w ramach kryterium Ocena efektów mnożnikowych w części dotyczącej zastosowania w projekcie rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, które wpłyną na poprawę efektywności funkcjonowania infrastruktury przedsięwzięcia nie otrzyma dodatkowego punktu.
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Otrzymanie dodatkowego punktu za poprawę efektywności funkcjonowania infrastruktury w odniesieniu do obiektów aktualnie nie użytkowanych uzależnione jest od czasu przez jaki obiekt jest wyłączony z eksploatacji. W odniesieniu do obiektu, który nie jest wykorzystywany przez minimum 2 lata projekt otrzyma 1 pkt bez udowodnienia poprawy efektywności funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem projektu.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 13. Czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu można wprowadzać zmiany w dokumentacji technicznej?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Dokumentacja techniczna stanowiąca integralną część dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawcy podlega ocenie w kształcie w jakim została dostarczona do IZ. Wszelkie zmiany, które w trakcie realizacji projektu wprowadzi Wnioskodawca np. zmiana technologii /materiałów budowlanych, zmianę elementów konstrukcyjnych wewnątrz budynku (ścian działowych, drzwi wewnętrznych, rodzaju rozmieszczenia wszelkich instalacji wewnętrznych) a przede wszystkim zmiana w samym zakresie prac m.in. poprzez zmianę wskaźników projektu, celu działania może zakłócić realizację projektu powodując niezgodność z zawartą umową o dofinansowanie. W obiekcie objętym wnioskiem możliwe jest jednak prowadzenie robót związanych z inną inwestycją, nie pokrywających się zakresem i zasięgiem z wnioskowanym projektem.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 12. Czy wydatki na prace w pomieszczeniach kasy, sklepiku, kawiarenki w obiekcie kulturalnym będą kwalifikowalne?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    W obiektach zabytkowych w ramach pozycji : „Inne koszty bezpośrednie” w Wytycznych Programowych w Zakresie Kwalifikowania Wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 można ująć prace związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi w pomieszczeniach stanowiących zaplecze administracyjne, techniczne, gospodarcze i pomocnicze obiektu (kasa, kawiarenka, sklepik), jednakże przy założeniu, że pomieszczenia te związane są z prowadzoną działalnością kulturalną. Należy jednak precyzyjnie uzasadnić rolę ww. pomieszczeń w realizacji funkcji głównej obiektu i wyliczyć procentowy udział ich powierzchni w stosunku do całości powierzchni obiektu, gdyż jest to użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych. Jeżeli wydajność przydzielona co roku na taką działalność nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury wówczas można tą działalność uznać za pomocniczą, uboczną.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 11. Czy koszty prac konserwatorskich przy witrażu będą kwalifikowalne?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    W ramach RPO WSL 2014-2020 wsparcie można uzyskać jedynie na rzecz zabytków „nieruchomych”. Rozróżnienie terminologii zabytku „nieruchomego” i „ruchomego” następuje zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003. W art. 3. pkt 1 i 3 określone zostało, iż Zabytek „ruchomy”, to rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, będących dziełem człowieka lub związanych z jego działalnością, stanowiących świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Definicja ta mogłaby pasować do witraża niemniej witraż, będąc często unikalnym i autorskim elementem wystroju wnętrza stanowi jednak integralną całość z bryłą budynku a jego naruszenie spowoduje uszkodzenie budynku. Tym samym prace związane z restauracją bądź konserwacją witraży, koncentrujące się wokół otworów okiennych obiektu, są kwalifikowalnym wydatkiem w ramach naboru 5.3.1. Odstępstwem od przyjętego stanowiska będzie sytuacja gdy witraż został wpisany do rejestru zabytków jako zabytek ruchomy (oznaczony literą B), wówczas uznanie jego kwalifikowalności będzie niemożliwe.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 10. Czy w sytuacji, w której obiekt będący przedmiotem projektu, przynależy do Szlaku Zabytków Techniki, a jednocześnie posiada wpis do rejestru zabytków, należy zaznaczyć pierwszy typ projektu, drugi typ projektu, czy oba jednocześnie?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    W sytuacji, w której obiekt będący przedmiotem projektu, przynależy do Szlaku Zabytków Techniki, a jednocześnie posiada wpis do rejestru zabytków, należy zaznaczyć oba typy projektu.
                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 9.
                                    W budynku teatru, który planuje się objąć wsparciem, funkcjonują pomieszczenia administracyjne związane z obsługą obiektu. Czy w związku z zapisem w SZOOP: „Wyklucza się wspieranie obiektów zabytkowych lub ich części przeznaczonych na cele mieszkaniowe, będących siedzibami szkół, służby zdrowia, poczty, administracji publicznej lub spełniającymi cele administracyjne, itp.” Oznacza to, że cały budynek należy wykluczyć ze wsparcia, ze względu na powyższe pomieszczenia administracyjne?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Jeżeli przeznaczeniem pomieszczeń administracyjnych jest obsługa prowadzonej w budynku działalności kulturalnej, a jednocześnie zajmowana przez pomieszczenia administracyjne przestrzeń ma charakter marginalny, uzupełniający, nie wyklucza to budynku z aplikowania o środki w ramach poddziałania 5.3.1.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 8. Zgodnie z kryterium merytorycznym „Ocena popytu” ocenie podlegać będzie wzrost szacowanej liczby odwiedzających/odbiorców projektu w obiekcie dziedzictwa kulturowego będącego przedmiotem projektu przy uwzględnieniu oferty kulturalnej, w odniesieniu do danych z roku poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie (procentowy wzrost liczby osób korzystających z oferty beneficjenta po realizacji projektu w stosunku do liczby osób korzystających z oferty beneficjenta przed realizacją projektu) liczony rocznie i utrzymany w okresie trwałości. Jak należy określić procentowy wzrost odwiedzających, jeżeli w obiekcie będącym przedmiotem projektu, dotychczas nie była prowadzona działalność kulturalna?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Zgodnie z zapisem „Instrukcji wypełniania wniosku” w przypadku gdy, obiekt jest dostosowywany do nowych funkcji kulturalnych, dotychczas nieistniejących, a co za tym idzie bieżące zainteresowanie = 0, należy przyjąć 100% wzrost szacowanej liczby odwiedzających.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 7. Jak należy interpretować pojęcie obiekt? Zgodnie z SZOOP oraz regulaminem dot. poddziałania 5.3.1 : „W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt, rozumiany jako zabytek nieruchomy, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego (oznaczony literą A), określony granicami ochrony ujętymi w rejestrze, a także zabytek nieruchomy nie wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego, znajdujący się na Szlaku Zabytków Techniki, w granicach wskazanych w dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości.” Co jeśli w sytuacji gdy jeden wpis do rejestru obejmuje kompleks budynków? Czy wówczas wszystkie budynki powinny być przeznaczone na działalność kulturalną?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    W przypadku, gdy wpis do Rejestru Konserwatora Zabytków obejmuje kompleks budynków, z których nie wszystkie pełnią lub mają pełnić funkcje kulturalne, przyjmuje się rozwiązanie, w którym narzuca się konieczność przeznaczenia na cele kulturalne całego budynku wspartego w ramach EFRR. Co oznacza, iż nie ma możliwości aby tylko część budynku pełniła funkcje kulturalne.  Jednocześnie pozostałe budynki, znajdujące się we wzmiankowanym wyżej wpisie do Rejestru, które nie są przedmiotem projektu EFRR mogłyby być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, że  termin „jeden obiekt” odnosi się do pojedynczego elementu infrastruktury (tj. budynku), a nie do całego kompleksu.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 6. Czy w ramach jednego projektu można uzyskać dofinansowanie na dwa zabytki wpisane do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? (zabytki w rejestrze konserwatora posiadają odrębne numery, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oba ujęte są, jako jeden sakralny zespół zabytkowy, znajdują się blisko siebie (odległość między budynkami to 4,5 m) i łączy je wspólna historia?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020 SZOOP: „W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt, rozumiany jako zabytek nieruchomy, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego (oznaczony literą A), określony granicami ochrony ujętymi w rejestrze. Tym samym nie jest możliwe ujęcie w jednym wniosku o dofinansowanie, więcej niż jednego obiektu.
                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 5. Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu jest wymagane prawomocne pozwolenie na budowę? Czy wystarczy potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub oświadczenie, że do podpisania umowy o dofinansowanie dostarczona zostanie w/w prawomocna decyzja?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Zgodnie z brzmieniem kryterium merytorycznego ogólnego nr 8 Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (str. 28 Regulaminu) : „Inwestycja posiada wymagane prawem zezwolenia na inwestycję obejmujące wszystkie przedsięwzięcia, będące składowymi projektu (np. pozwolenie na budowę, ZRID, decyzja konserwatora zabytków, zgłoszenie robót budowlanych, itp.; w przypadku decyzji musi mieć ona charakter ostateczny)”.

                                    Nie ma zatem konieczności przedkładania pozwolenia na budowę na etapie oceny formalnej – jeśli jednak będzie ono dostarczone, wówczas na etapie oceny merytorycznej można uzyskać dodatkowe punkty. By tak się stało, decyzja (pozwolenie na budowę) – zgodnie z brzmieniem kryterium – musi mieć charakter ostateczny.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 4. Czy wszystkie projekty, w ramach tego naboru muszą być powiązane z działania realizowanymi ze środków EFS?  (dotyczy to tylko projektów rewitalizacyjnych?)
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Projekty w ramach podziałania 5.3.1 nie muszą być powiązane z EFS,, taki obowiązek RPO WSL 2014 – 2020 przewiduje jedynie w osiach X i XII. Natomiast jeśli będzie to dodatkowo projekt rewitalizacyjny, tj. spełniający kryteria określone w  regulaminie konkursu jest szansa na otrzymanie dodatkowych punktów (kryteria merytoryczne dodatkowe) na etapie oceny merytorycznej.
                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 3. W jaki sposób udokumentować przeznaczenie kaplicy na cele kulturalne?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Warunkiem dostępowym wynikającym z Regulaminu konkursu dot. poddziałania 5.3.1 „Dziedzictwo kulturowe – konkurs” (str. 9 i 10 regulaminu), jest wpis do Rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt, rozumiany jako zabytek nieruchomy, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego (oznaczony literą A), określony granicami ochrony ujętymi w rejestrze.

                                    Ponadto w Regulaminie zostało wskazane, że: „w ramach przedmiotowego działania wsparciem objęte będą tylko obiekty przeznaczone na cele kulturalne, stąd przy konstruowaniu wniosku aplikacyjnego konieczne jest udowodnienie takiego przeznaczenia obiektu”. Przeznaczenie obiektu na cele kulturalne wynika również z kryteriów merytorycznych specyficznych (str. 36 Regulaminu) dot. poddziałania 5.3.1, których spełnienie warunkuje otrzymanie odpowiedniej ilości punktów na ocenie merytorycznej.

                                    „Ocenie podlegać będzie wpływ projektu na powstanie nowej oferty kulturalnej w obiekcie dziedzictwa kulturowego będącego przedmiotem projektu. W ramach stworzenia warunków w zakresie infrastruktury do rozwoju/ powstania nowej oferty kulturalnej, dla zwiedzających/ odbiorców projektu, projekt uzyska punkt za udostępnienie infrastruktury lub jej części do tej pory nieużytkowanej z przeznaczeniem jej na cele kulturalne, przy jednoczesnym przeprowadzeniu prac w obiekcie użytkowanym. Ponadto, ocenie podlegać będzie stworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej, zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych, wynikających z potrzeb w obszarze działalności kulturalnej.

                                    Wnioskodawca uzyskuje 1 punkt za stworzenie warunków infrastrukturalnych do powstania nowej oferty kulturalnej i jednocześnie uzyskuje 1 pkt jeśli zostanie stworzona w dostosowywanym obiekcie/ powierzchni nowa oferta kulturalna.

                                    Projekt oceniany będzie pod kątem czy przedmiotowa inwestycja wpływa na podniesienie atrakcyjności turystyczno-kulturowej regionu.

                                    W zakresie długotrwałych efektów społeczno-ekonomicznych projektu ocenie podlegać będą bezpośrednie i pośrednie korzyści społeczno-ekonomiczne generowane przez projekt (dobór korzyści dostosowany do specyfiki projektu).”

                                    IZ nie wskazuje sposobu przedstawienia oferty kulturalnej ani sposobu udokumentowania przeznaczenia kulturalnego obiektu. Powyższe leży po stronie Wnioskodawcy, którego obowiązkiem jest zapoznanie się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami oraz skonstruowanie wniosku aplikacyjnego w odniesieniu do kryteriów w nim zamieszczonych.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 2. Czy można przeprowadzić remont ruin?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Zgodnie z regulaminem dot. poddziałania 5.3.1 projekty mogą być realizowane tylko na zabytkach wpisanych do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wpisanych na listę Szlaku Zabytków Techniki. Zgodnie z brzmieniem Instrukcji wypełniania wniosku w przypadku realizacji projektów dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie na prowadzenie: prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, a także innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W każdym przypadku, gdy mamy do czynienia z projektem infrastrukturalnym, szczególnie gdy prace dot. projektu zostały już rozpoczęte, należy zapoznać się i zastosować pkt G.2.1 Instrukcji wypełniania wniosku (G.2.1 „Zezwolenie na inwestycję”). Jeśli wpisem do rejestru zabytków objęte są ruiny to prace konserwatorskie powinny polegać na zabezpieczeniu ruin.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                    Pytanie 1. Czy na etapie składania wniosku z dniem 30.06.2017 r. pozwolenia na budowę muszą być prawomocne?
                                    Odpowiedź, 29.05.2017 r.
                                    Nie ma konieczności przedkładania pozwolenia na budowę na etapie oceny formalnej – jeśli jednak będzie ona dostarczona, wówczas na etapie oceny merytorycznej można uzyskać dodatkowe punkty w ramach kryterium merytorycznego ogólnego nr 8 Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (str. 28 Regulaminu) . By tak się stało, decyzja (pozwolenia na budowę) – zgodnie z brzmieniem kryterium – musi mieć charakter ostateczny.

                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                     

                                     

                                     

                                     Pytanie 5. W jaki sposób badany jest potencjał Wnioskodawcy? Na podstawie jakich kryteriów będzie oceniane doświadczenie Wnioskodawcy?
                                     Odpowiedź, 24.05.2017 r. Na etapie oceny formalnej, IOK weryfikować będzie potencjał finansowy Wnioskodawcy, który zostanie wskazany we wniosku o dofinansowanie tj. suma bilansowa lub roczny obrót lidera i partnera (jeśli dotyczy). Treść kryterium wraz definicją znajduje się pkt. 4.1 Regulaminu konkursu nr (RPSL.08.03.02- IZ.01-24-145/17).

                                     We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca opisuje posiadane doświadczenie na rzecz grupy docelowej, w danym obszarze merytorycznym oraz na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu. Ponadto przedstawia potencjał kadrowy/merytoryczny/techniczny i wskazuje w jaki sposób będzie zarządzał projektem EFS. Są to aspekty, które podlegają ocenie na etapie oceny merytorycznej.

                                     IOK rekomenduje Wnioskodawcom zapoznanie się ze wzorem Karty Oceny Merytorycznej, (zał. nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02- IZ.01-24-145/17), która szczegółowo określa możliwą do uzyskania liczbę punktów dotyczącą weryfikacji doświadczenia Wnioskodawcy (tj. kryterium merytoryczne punktowe Czy projektodawca posiada doświadczenie i potencjał pozwalające na efektywną realizację projektu?”).

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 4. W ramach 5 typu projektu w ramach konkursu tj. „działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy” Wnioskodawca powinien realizować wsparcie w oparciu o analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych u danego pracodawcy. Czy diagnoza może stanowić jeden z elementów projektu tzn. czy opracowanie analizy będzie działaniem merytorycznym finansowanym z EFS?
                                     Odpowiedź, 24.05.2017 r. Analiza występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy powinna zostać przeprowadzona i opracowana w formie dokumentu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17.

                                     Jest to warunek obligatoryjny bowiem wnioski/wyniki z przeprowadzonej „Analizy” muszą zostać wskazane we wniosku w części B.11.2 Opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem oraz opis rekrutacji do projektu. Zawarcie w projekcie tej informacji warunkuje spełnienie kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny merytorycznej „Czy projekt jest realizowany w oparciu o analizę występowania niekorzystnych czynników ryzyka w miejscu pracy?”

                                     Koszt opracowania samej „Analizy” jest kosztem niekwalifikowanym w ramach projektu.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 3. Czy projektodawca już na etapie wniosku o dofinansowanie musi wskazać konkretnie do jakiego pracodawcy/grup pracowników oferuje wsparcie? Czy też dobór pracodawców i pracowników odbywa się dopiero na etapie realizacji projektów?
                                     Odpowiedź, 24.05.2017 r. Działania w ramach 5 i 6 typu operacji dotyczące eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz przekwalifikowania pracowników powyżej 50 roku życia mają charakter projektów zamkniętych tj. dedykowanych konkretnym pracodawcom i ich pracownikom. Oznacza to, że są one odpowiedzią na potrzeby pracodawcy w tym zakresie.

                                     Projektodawca już na etapie wniosku o dofinansowanie wskazuje do kogo adresuje wsparcie w ramach projektu uzasadniając to m.in. wynikami przeprowadzonej u danego pracodawcy Analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy (dot. typ 5).

                                     W przypadku typu 6 operacji projektodawca opisuje we wniosku o dofinansowanie planowane działania dotyczące przekwalifikowania pracowników – uczestników projektu. Projektodawca powinien zaplanować wsparcie w taki sposób, aby umożliwić pracownikom możliwość kontynuowania pracy w obrębie tego samego przedsiębiorstwa w warunkach niestanowiących znacznego obciążenia dla zdrowia danego pracownika.

                                     Tym samym projektodawca powinien już na etapie wniosku o dofinansowanie wskazać pracodawców i ich pracowników, do których będzie adresowany projekt.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 2. Czy Operator realizujący projekt na rzecz pracowników u danego pracodawcy/pracodawców może uwzględnić w budżecie projektu wydatki dotyczące modernizacji stanowisk pracy grupy docelowej?
                                     Odpowiedź, 24.05.2017 r. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 w uzasadnionych przypadkach możliwe jest doposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników projektu, mające na celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

                                     Jeżeli Projektodawca zamierza realizować projekt jako tzw. „operator” na rzecz zdefiniowanych we wniosku pracodawców i ich pracowników oraz oferować wsparcie np. w postaci modernizacji stanowisk pracy (tj. np. zakup środków trwałych, zakup środków w ramach kategorii niepodlegających limitom do 3500,00zł netto) należy wziąć pod uwagę formułę partnerstwa z tymi pracodawcami. Przyjmując takie rozwiązanie będzie możliwe wykazanie w budżecie projektu stosowanych wydatków dot. modernizacji stanowisk pracy po stronie Partnera projektu (dedykowany pracodawca/pracodawcy).

                                     IOK dopuszcza możliwość finansowania środków trwałych na warunkach określonych w „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

                                     Dodatkowo, IOK wskazuje, że w tym wypadku to Projektodawca (tzw. operator) ze względu na zakres projektu i zadania jakie oferuje będzie podmiotem udzielającym pomocy de minimis/publicznej (jeśli dotyczy), zaś pracodawcy stają się odbiorcami pomocy jaka jest im udzielana jako jeden z elementów projektu.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Pytanie 1. W jakim terminie należy zweryfikować osiągnięcie wskaźnikaLiczba osób, którego po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”?
                                     Odpowiedź, 24.05.2017 r. IOK wskazuje, że wskaźnik mierzony jest do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                      Pytanie 1. W kontekście możliwości uzyskania „premii rewitalizacyjnej” proszę o informację czy w przypadku gdy budynek leży poza obszarem rewitalizowanym należy niniejszy projekt rozbić na dwa mniejsze projekty, czy poziom dofinansowania projektu podzielić proporcjonalnie wg nakładów inwestycyjnych na budynki znajdujące się w obszarze objętym rewitalizacją oraz te poza nim?
                                      Odpowiedź, 19.05.2017 r.
                                      W przypadku jeżeli w ramach projektu mamy do czynienia z kilkoma termomodernizowanymi budynkami, z których większość spełnia warunek przewidziany dla tzw. premii rewitalizacyjnej (tj. wynika z zapisów LPR ocenionego przez IZ RPO) a jeden z budynków leży poza obszarem planowanym do rewitalizacji - zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju nie jest dopuszczalna sytuacja sporządzenia jednego wniosku dla całego zakresu i potraktowania go jako projektu rewitalizacyjnego. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa projektami rewitalizacyjnymi (tj. takimi, którym przysługuje z tego tytułu premia) mogą być tylko i wyłącznie projekty w całości wynikające z zatwierdzonych przez instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi programów rewitalizacji; od reguły tej nie należy dokonywać wyjątków, zaliczając do grupy projektów rewitalizacyjnych te jedynie pośrednio lub częściowo powiązane z rewitalizacją.

                                      W przypadku wydzielenia projektu tylko dla obiektów objętych programem rewitalizacji konieczne będzie opisanie sytuacji w polu B.4, gdzie wnioskodawca odnosi się do kwestii wynikania projektu z programu rewitalizacji. Uwaga: na etapie przedkładania projektu do oceny należy założyć dofinansowanie kategorii wydatków nie wyższe niż 85%! Ewentualna premia oraz jej wysokość będą ustalane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W konsekwencji na etapie aplikowania o dofinansowanie należy wykazać wkład własny (i jego ewentualne zabezpieczenie) w maksymalnej wysokości tj. przynajmniej 15%.

                                      Jednocześnie na budynek nieobjęty LPR można złożyć osobny wniosek.

                                      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                       Pytanie 7. Chcemy powołać (…) Centrum Animacji Młodzieżowej – miejsce spotkań dla młodzieży i pracy z młodzieżą. Czy w ramach 9.2.1 musimy powoływać w związku z tym placówkę wsparcia dziennego typu opiekuńczego albo pracy podwórkowej, czy też możemy skorzystać z tego zapisu regulaminu i CT9, że prowadzimy szeroko rozumiane (i opisane) "działania profilaktyczne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny"? Czyli pracujemy jednocześnie z młodzieżą i rodzinami, ale nie tworząc placówki opiekuńczo-wychowawczej?

                                       Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                       W opinii IZ RPO WSL w ramach konkursu nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 w przypadku realizacji Typu 1 - Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji  (…) możliwe jest zarówno stworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej, jak i realizacja działań związanych ze wsparciem i rozwojem pracy z rodziną w innej formie , tj.  bez powołania placówki opiekuńczo-wychowawczej. Należy pamiętać, że wsparcie to musi być zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). W związku z tym jeżeli projektodawca planuje w ramach realizacji projektu pracę podwórkową z dziećmi i młodzieżą lub organizowanie zajęć dla całej dla tej grupy, jako pomoc w opiece i wychowaniu – powinien do tego powołać odpowiednią placówkę. Jeżeli natomiast wsparcie projektowe polega na pracy z całymi rodzinami, np. w formie grup wsparcia, treningów, asystentury rodzinnej – nie ma obowiązku powoływania w tym celu placówki. Wnioskodawca powinien w pierwszej kolejności dokonać diagnozy potrzeb w zakresie usług społecznych realizowanych na danym terenie i tak zaprojektować wsparcie w ramach projektu, aby było ono adekwatne do potrzeb. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku realizacji wsparcia udzielanego na tworzenie nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego Beneficjent zobowiązany jest do  zachowania trwałości miejsc po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość  podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego.

                                       Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                       Pytanie 6. – kontynuacja dot. pytania nr 7
                                       (…) Rozumiem zatem, że decydując się na wariant bez powoływania placówki, w ramach projektu możliwe byłoby zastosowanie w szczególności form pracy z rodziną polegających na:
                                       a) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
                                       b) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
                                       c) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
                                       d) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
                                       e) pomocy w integracji rodziny,
                                       f) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
                                       g) dążeniu do reintegracji rodziny.
                                       Praca z rodziną w ramach projektu może być prowadzona w szczególności w formie:
                                       a) terapii i mediacji,
                                       b) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
                                       c) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
                                       d) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”, w tym np. grupami wsparcia i samopomocowymi dla młodzieży,
                                       e) treningów umiejętności społecznych i wychowawczych,
                                       f) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
                                       g) działań animujących czas wolny młodzieży i rozwijające ich kompetencje.

                                       Czy Państwa zdaniem taki katalog działań może być realizowany w ramach 9.2.1.                  

                                       Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                       W opinii IZ RPO WSL, w ramach 1 typu  projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17, działania animujące czas wolny młodzieży i rozwijające ich kompetencje powinny być realizowane w formie placówki wsparcia dziennego - zgodnie z ustawą z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). Pozostałe wymienione formy pracy z rodziną, co do zasady, mogłyby zostać  zrealizowane w ramach ww. konkursu  bez powoływania placówki wsparcia dziennego. Należy jednak pamiętać, iż dopiero całościowy obraz, wynikający z informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, umożliwia ocenę kwalifikowalności danego wydatku. m. in. w zakresie jego racjonalności, efektywności i niezbędności do realizacji celów projektu.

                                       Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.
                                       Pytanie 5. Mam techniczne pytanie odnośnie liczenia wskaźników. W regulaminie jest mowa o tym, że miejscem świadczenia usług społecznych może być także osoba, np. asystent rodzinny, który otrzymał wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu. I teraz powstaje pytanie co rozumiemy przez wsparcie EFS. Czy jeżeli Wnioskodawca planuje w ramach asystentury rodzinnej zatrudnienie 2 osób na 1/2 etatu to samo ich zatrudnienie w ramach EFS kwalifikuje ich jako miejsca świadczenia usług społecznych czy muszą być dodatkowo przeszkoleni? Drugie pytanie rodzi się w przypadku kiedy zamiast zatrudnienia nowych osób Wnioskodawca zwiększy etat u swoich obecnych asystentów (zatrudnionych na 1/2 etatu) o kolejne 1/2 etatu. Czy to też będą nowe miejsca świadczenia usług?

                                       Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                       W ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, w przypadku obliczania poziomu wskaźnika pn. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług połecznych istniejących po zakończeniu projektu - jeżeli Wnioskodawca planuje w ramach asystentury rodzinnej zatrudnienie 2  osób na ½ etatu w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, już samo ich zatrudnienie kwalifikuje ich do wykazania 2 miejsc  świadczenia usług społecznych w ramach ww. wskaźnika. Osoby zatrudnione w ramach projektu nie muszą otrzymać szkolenia współfinansowanego ze środków EFS, aby być wykazywane do tego wskaźnika. Analogicznie w przypadku, kiedy zamiast zatrudnienia 2 nowych osób Wnioskodawca zwiększy etat u swoich obecnych asystentów, zatrudnionych na ½ etatu o kolejne ½ etatu, wykazuje zwiększenie etatów tych osób jako 2 miejsca  świadczenia usług społecznych w ramach projektu.
                                       Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                       Pytanie 4. Czy w ramach projektu wystarczająca jest realizacja zadań wyłącznie w ramach jednego z 4 typów projektów?

                                       Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                       Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 Wnioskodawca może w ramach tego konkursu składać wnioski na realizację jednego lub kilku z 4 typów wskazanych w ww. Regulaminie.Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w przypadku 3 typu projektów - jeżeli Wnioskodawca zakłada wykorzystanie w projekcie nowoczesnych technik  informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych, jest to możliwe wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej.
                                       Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                       Pytanie 3. W projekcie planowana jest m.in. realizacja działań z zakresu wsparcia pieczy zastępczej oraz usługi opiekuńcze w formie klubu seniora. Czy realizacja usług opiekuńczych wyłącznie w formie klubu seniora jest wystarczająca, czy też wymagane jest połączenie tego rodzaju usług z innymi usługami opiekuńczymi?

                                       Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                       W przypadku kiedy Wnioskodawca zakłada realizację usług społecznych w postaci wsparcia pieczy zastępczej oraz usługi opiekuńcze w formie klubu seniora – to realizuje on usługi w ramach 1 i 3 typu realizacji projektu w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17. Realizacja usług społecznych w postaci klubu seniora może być samodzielną formą usług opiekuńczych realizowanych w projekcie. Należy pamiętać, że szczegółowe wymogi odnośnie tego wsparcia zostały wskazane w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu pn. „Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”.

                                       Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                       Pytanie 2. Czy realizując usługi opiekuńcze w formie klubu seniora konieczne jest ich powiązanie z  działaniami z obszaru 4 typu projektów (usługi zdrowotne)?

                                       Odpowiedź, 11.05.2017 r.
                                       Wnioskodawca realizując  w projekcie w ramach konkursu  nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 usługi opiekuńcze w formie klubu seniora – nie ma obowiązku powiązania ich z  działaniami z obszaru 4 typu projektów (usługami zdrowotnymi). Jednocześnie Projektodawca może przewidzieć w ramach działalności klubu seniora uzupełniająco usługi o charakterze zdrowotnym, jednak nie będą one traktowane jako odrębny typ projektu, ale jako element szerszej usługi społecznej.

                                       Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                        Pytanie 1. Czy wskaźnik rezultatu  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu jest obligatoryjny w przypadku usług opiekuńczych w formie klubu seniora?

                                       Odpowiedź 11.05.2017 r.
                                       Jeżeli Wnioskodawca w projekcie w ramach konkursu  nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 realizuje usługi opiekuńcze w formie klubu seniora i zakłada, że wsparcie to jest realizowane w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnym aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej – Wnioskodawca wykazuje wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że aktywizacja zawodowa i edukacyjna (w rozumieniu podnoszenia / zdobywania kwalifikacji zawodowych) opiekunów osób niesamodzielnych nie należy do katalogu działań możliwych do realizacji w ramach Poddziałania 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020.
                                       Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                       Jeżeli natomiast celem projektu jest rozwój systemu usług społecznych, przeciwdziałanie osamotnieniu osób niesamodzielnych i nie zakłada on ww. wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych – Wnioskodawca nie wykazuje przedmiotowego wskaźnika.

                                        

                                        Pytanie 1. Czy kluby seniora mogą być samodzielnym typem działań?
                                        Odpowiedź 05.04.2017 r.
                                        W odpowiedzi na konkurs nr RPSL.09.02.04-IZ.24-01-152/17 może zostać złożony wniosek, który przewiduje rozwój usług opiekuńczych w formie stacjonarnej realizowanych jedynie przez klub seniora. 
                                        Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                         Pytanie 13. Jak uniknąć sytuacji, w której uczestnik, pracując w godzinach pracy i na sprzęcie komputerowym u pracodawcy, będzie uczestniczył w kursie realizowanym w technice zdalnej - na platformie learningowej, co może spowodować wystąpienie pomocy publicznej.
                                         Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                         Uczestnik szkolenia w ramach kursu na platformie learningowej powinien unikać korzystania z służbowego sprzętu komputerowego w godzinach pracy u pracodawcy, aby wyeliminować potencjalny zarzut wystąpienia pomocy publicznej.
                                         Jednocześnie winien złożyć pisemne oświadczenie o realizacji szkolenia poza miejscem pracy, celem uniknięcia w/w zarzutu.

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                         Pytanie 12. W regulaminie konkursu pojawiają się sprzeczne informacje na temat minimalnej wartości projektu - z jednej strony jest ona określona jako 500 tys. zł, a w kryteriach dostępu jest to "500 tys. zł lub co najmniej 60 uczestników".

                                         Czy projekt, którego wartość jest niższa niż 500 000, ale który zakłada wsparcie liczby osób większej niż 60 spełnia warunki formalne?

                                         Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                         Tak, projekt, którego wartość jest niższa niż 500 000,00 zł, ale który zakłada wsparcie 60 osób lub więcej, spełnia kryterium formalne. W regulaminie nie pojawiają się sprzeczne informacje, gdyż przypis nr 16 (str. 43) bezpośrednio odsyła do kryterium, w którym użyto alternatywy „lub”.

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                         Pytanie 11. Czy udział własny projektodawcy może przekraczać 10%, czy też musi być absolutnie równy 10%? Z jednej strony wszędzie pojawiają się zapisy o "maksymalnym dofinansowaniu" i "minimalnym wkładzie własnym" (co pozwala mniemać, że wkład własny może być wyższy niż 10%), a z drugiej strony przy budowaniu części budżetowej wniosku (w generatorze LSI), w momencie, gdy wkład własny wnioskodawcy nie jest idealnie równy 10% wyskakuje systemowa informacja, że "do PRAWIDŁOWEGO dofinansowania brakuje XXX zł", co sugeruje, że wyższy wkład własny jest jednak NIEPRAWIDŁOWY.
                                         Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                         Tak, wkład własny może przekraczać 10%, choć nie powinien przekraczać 15%. Komunikat w Lokalnym Systemie Informatycznym, ma charakter pomocniczy dla osoby sporządzającej wniosek: nie wpływa na poprawność walidacji oraz nie wyświetla się na wygenerowanej wersji PDF.

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                         Pytanie 10. Czy został określony limit kosztów na uczestnika w projekcie, bądź średni poziom wsparcia? Jeśli tak, to proszę o wskazanie kwoty.
                                         Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                         Odnosząc się do kwestii limitu kosztów na uczestnika, lub średniego poziomu wsparcia wyjaśniam, że powyższe nie zostało określone w regulaminie.

                                         Jednak należy mieć na względzie kryterium dostępu w brzmieniu: „Czy minimalna wartość projektu wynosi 500 000,00 PLN lub projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 60 osób?

                                         Uzasadnienie:entKryterium ma na celu maksymalizację efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

                                         Określenie minimalnej wartości projektu pozwoli na podjęcie efektywniejszych i kompleksowych działań na poziomie realizacji projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego procesu kontraktacji środków.

                                         Założenie minimalnej liczby uczestników na poziomie 60 osób zapewni optymalną efektywność kosztową projektów, co pozwoli na wypracowanie wysokiej jakości wskaźników produktu i rezultatu.”
                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                         Pytanie 9. Czy został określony wymóg procentowy ilości uczestników projektu, którzy muszą uzyskać kwalifikacje? Czy część uczestników projektu może uczestniczyć w kursach nadających wyłącznie kompetencje, a nie kwalifikacje?
                                         Odpowiedź. 24.04.2017 r.
                                         Ilość uczestników uzyskujących kwalifikacje będzie determinowana rodzajem typu operacji realizowanym w projekcie.

                                         W odniesieniu do typów operacji od 1 do 2, zasadniczym wymogiem obowiązującym projektodawcę w konkursie 11.3 jest wyposażenie uczestnika szkolenia w uprawnienia zawodowe czyli certyfikaty wydane przez uprawnione do tego instytucje, potwierdzające zdobycie odpowiednich kwalifikacji, a więc dyplom mistrza czy czeladnika lub zaświadczenie/dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Taką instytucją nie jest podmiot posiadający akredytację MEN (akredytacja to co innego niż prawo do wydawania certyfikatów) ani certyfikat TUV SUD ( to że podmiot posiada certyfikat nie oznacza, że ma prawo nadawać certyfikaty innym).

                                         Ponadto, w zakresie kwalifikacji należy mieć na względzie szczegółowe kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej w brzmieniu: Czy w przypadku realizacji w ramach projektu szkoleń/kursów z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji Wnioskodawca zapewnia, że uzyskanie kwalifikacji zostało poprzedzone procesem walidacji i certyfikacji?

                                         Czy wskazane formy wsparcia kończą się egzaminem:
                                         a) zewnętrznym, lub
                                         b)    przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile posiadają oni uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami? Czy szkolenie/kurs kończy się wydaniem uczestnikowi/uczestniczce certyfikatu rozpoznawalnego w danej branży /świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kwalifikacji w zawodzie?


                                         W przypadku kursów / szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia), dokument potwierdzający nabycie kompetencji powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

                                         Kryterium odnosi się do 1,2 oraz 4 typu operacji.


                                         W ramach niniejszego konkursu istnieje możliwość objęcia wsparciem uczestników w ramach kursów/szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji, wyłącznie w powiązaniu ze szkoleniami zakończonymi walidacją i certyfikacją.

                                         Dla szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji, muszą zostać spełnione warunki określone w załączniku nr 2 (do wytycznych właściwych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego) pn. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych dla wskaźnika pn. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje, a więc 

                                         Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
                                         a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
                                         b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
                                         c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
                                         d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się)  po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

                                         Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                         Pytanie 8. Czy kwalifikowalne będzie wsparcie doradcy zawodowego, indywidualne kończące się IPD oraz jako monitorowanie realizacji IPD?
                                         Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                         Wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego może być realizowane w szkołach, w których zdiagnozowano potrzebę zewnętrznego wsparcia szkół w tym zakresie.
                                         Interwencja na rzecz realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego musi być zgodna z warunkami określonymi w Podrozdziale 6.3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (punkt 5).
                                         Jednocześnie wyjaśniam, że dla uczestników kursów w ramach typów operacji 1-4 nie przewiduje się przygotowania i realizacji IPD, gdyż uczestnikami są osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                         Pytanie 7. Czy kwalifikowalne będzie wsparcie dla uczestników w formie stypendium szkoleniowego, wyłącznie dla osób niepracujących i niezarejestrowanych w PUP?
                                         Odpowiedź, 24.04.2017 r.
                                         Realizacja szkoleń jest zgodna z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, które nie przewidują stypendiów za udział w szkoleniach, a wyłącznie stypendia za udział w stażach zawodowych, mających swoje uzasadnienie w podstawie programowej.
                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
                                         Pytanie 6. Proszę o informację czy w ramach ogłoszonego konkursu 11.3 jest możliwość ujęcia w projekcie specjalistycznych i kwalifikacyjnych kursów
                                         dla pielęgniarek i położnych? Są to kursy organizowane na podstawie Ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych z 2011 roku oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dn. 30.09.2016 r.
                                         Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                         W ramach 4 typu operacji jest możliwość ujęcia w projekcie specjalistycznych i kwalifikacyjnych kursów dla pielęgniarek i położnych w oparciu zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dn. 30.09.2016r.
                                         Należy mieć jednak na uwadze, że realizacja powyższego typu operacji może być prowadzona przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego o których mowa w art. 2 pkt. 3aUstawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                         Pytanie 5. Czy w projekcie można założyć wyłącznie typ 4 operacji: kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwania i  uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych ? Istnieje wiele zawodów, do których nie ma podstawy programowej, jak np. zawód przedstawiciel handlowy, zatem w tych zawodach nie można ani robić kwalifikacyjnych kursów zawodowych, ani kursów umiejętności zawodowych,
                                         ani pozaszkolnych form rozwoju kompetencji ogólnych.
                                         Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                         Tak, jeżeli z diagnozy potrzeb potencjalnej grupy docelowej wynika potrzeba realizacji wyłącznie kursów innych (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych). Wszelako należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem właściwym w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, kursy inne (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych) mogą być prowadzone wyłącznie przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.
                                         Ponadto, zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu nr 1 (weryfikowanego na etapie oceny merytorycznej), kursy inne (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych) kończą się uzyskaniem kwalifikacji (w rozumieniu regulaminu konkursu).

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                         Pytanie 4. Czy w projekcie powinno przewidzieć się kształcenie w jednym zawodzie (np. księgowa), czy zgodnie z zapisem regulaminu, str. 24 kształceniu w wielu zawodach, jeżeli na takie zostało wskazane zapotrzebowanie osób biorących udział w diagnozie. „Działania w projekcie są realizowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem”( str., 24 regulaminu konkursu).
                                         - jak powinno rozumieć się powyższy zapis?
                                         Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                         W projekcie powinno się przewidzieć – w ramach założonych typów projektów – rodzaje wsparcia (np. kursów) dostosowane do indywidualnych potrzeb osób objętych diagnozą i zakwalifikowanych do projektu. W przypadku, w którym przewidziano kształcenie w jednym zawodzie, a do projektu zgłosi się osoba wykazująca potrzebę kształcenia w innym, obowiązują zapisy sekcji 2.2.1 regulaminu konkursu dotyczące zindywidualizowania wsparcia, przez co należy rozumieć zaoferowanie tej osobie takiego rodzaju wsparcia (np. tematu kursu), który jest zgodny z jej indywidualnymi potrzebami.

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                         Pytanie 3. Czy w projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, bierne zawodowe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach i kursach?
                                         Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                         Tak, pod warunkiem że wykazują potrzebę kształcenia zawodowego, np. posiadają kwalifikacje niedopasowane do potrzeb rynku pracy.

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                         Pytanie 2. Czy jest określona średnia kwota wsparcia na osobę?
                                         Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                         Nie. Regulamin konkursu nie formułuje takiego wymogu.

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                         Pytanie 1. W jaki sposób będą przyznawane punkty strategiczne?
                                         Odpowiedź, 17.03.2017 r.
                                         Eksperci powołani przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego weryfikować będą, czy zapisy wniosku o dofinansowanie projektu – w szczególności diagnoza potrzeb potencjalnych uczestników, proponowane działania projektu i zakładane wskaźniki – są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 oraz Strategią Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku lub innym dokumentem strategicznym o zasięgu ponadregionalnym.
                                         W szczególności weryfikowana będzie zgodność z:
                                         – diagnozą strategiczną dotyczącą problemów województwa śląskiego w wymiarze społecznym;
                                         – podstawowymi wyzwaniami polityki rozwoju województwa (związanymi z poprawą spójności regionu);
                                         – obszarami priorytetowymi, celami i kierunkami rozwoju województwa;
                                         – celami strategicznymi polityki innowacyjnej województwa;
                                         – priorytetowymi obszarami technologicznymi województwa;
                                         – celami rozwojowymi Polski południowej, obejmującymi województwo śląskie, zawartymi w przynajmniej jednej strategii o zasięgu ponadregionalnym.

                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                          Pytanie 24. Jaki okres trwałości w polu B.12 założyć dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej?
                                          Odpowiedź, 26.06.2017 r.
                                          W polu tekstowym B.12 Utrzymanie celów i trwałości projektu należy wybrać jedną z dostępnych opcji (3 lata/5 lat/nie dotyczy). Trwałość projektów współfinansowanych ze środków EFRR musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.Tak więc, w przypadku podmiotu leczniczego, który jest MŚP – istnieje możliwość wyboru 3 letniego okresu trwałości. W tym celu proszę o adekwatną zmianę w treści oświadczenia o NFZ (gdzie jest odniesienie tylko do opcji pięcioletniego okresu trwałości projektu).Należy zaznaczyć, iż ww. założenie nie będzie zwalniało beneficjenta oraz instytucji udzielające wsparcia z obowiązku monitorowania wykorzystania dofinansowania infrastruktury przez cały okres jej amortyzacji. 

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 23. Czy zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG jest traktowany jako zakup „sprzętu IT i oprogramowania”, i jako taki nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych, czy też można go potraktować jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”?
                                          Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                          Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL kwalifikowane w ramach działania 10.1 są również inwestycje, które  swym zakresem obejmują -  jako element projektu (maksymalnie do 10 % kosztów kwalifikowanych) wdrożenie pewnych rozwiązań w zakresie IT tj. sprzęt, oprogramowanie. Rozwiązania IT, o  których mowa powyżej, rozumiemy jako systemy i aplikacje z zakresu e-zdrowia, sprzęt informatyczny przyczyniający się bezpośrednio lub pośrednio do ucyfrowienia placówek, a także EDM w placówkach ochrony zdrowia,  a nie jako sprzęt medyczny.Powyższe stanowisko potwierdzają zapisy ustawy o wyrobach medycznych, które definiują wyrób medyczny jako narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

                                          a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, 
                                          b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia, 
                                          c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego, 
                                          d) regulacji poczęć– który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami;

                                          W związku z powyższym, odpowiadając bezpośrednio na pytanie, zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG nie stanowi zakupu sprzętu IT i oprogramowania (w ramach limitowanej kategorii do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu), tak przedstawiony zakres kwalifikuje omawiane zadanie jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”.

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


                                          Pytanie 22. 

                                          - Czy dla projektu z działania 10.1 należy wyliczyć lukę w finansowaniu?

                                          - Czy dla projektów z działania 10.1 należy ująć w pozycji przychody w analizie finansowej?

                                           - Gdzie w analizie finansowej ująć kontrakt z NFZ?

                                          Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                          Zgodnie z art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 przychody operacyjne to wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewnione przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury sprzedaży lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi poniesione w okresie odniesienia. 

                                          Zgodnie z wyżej wykazaną definicją przychodu oraz zapisami art. 16 lit. b Rozporządzenia nr 480/2014 mówiącego o tym, iż przychody nie obejmują transferów z budżetów krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych systemów ubezpieczeń - kontrakt NFZ (jego wpływ) należy zaklasyfikować jako źródła finansowania bieżącej działalności (w części analizy dot. przepływów pieniężnych/trwałości finansowej jednostki w okresie eksploatacji projektu), a nie jako przychód operacyjny. 

                                          Zwraca się uwagę, iż przychodem nie będą również dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych, zaś sama projekcja przychodów operacyjnych powinna uwzględniać wszystkie rodzaje odpłatnie oferowanych produktów/usług/towarów (np. dostawę wody, odbiór ścieków, sprzedaż).Jeżeli chodzi o przedstawienie  kosztów operacyjnych w analizie finansowej to należy wykazać koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością bieżącą podmiotu - koszty eksploatacji i utrzymania, koszty administracyjne i ogólne, koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją. Przy określaniu kosztów operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie należy uwzględniać pozycji, które nie powodują rzeczywistego wydatku pieniężnego, nawet jeżeli są one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zysków i strat -  nie należy zatem zaliczać kosztów amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie są również traktowane koszty finansowania, a także odsetki od kredytów oraz spłata kapitału. Podatki bezpośrednie (m.in. podatek dochodowy) powinny być uwzględniane jako koszt wyłącznie w ramach analizy trwałości. Razem z kosztami operacyjnymi należy ująć również nakłady odtworzeniowe. W celu określenia kosztów operacyjnych projektu należy odnieść się do planowanego zakresu projektu np. do parametrów zakupionego sprzętu.

                                          Co do luki w finansowaniu to metoda to zgodnie z art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 ma zastosowanie do operacji generujących dochód po ich ukończeniu i dotyczy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln EUR. Dochód jak wskazano powyżej  oznacza wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca powinien dokonać analizy czy wskazane powyżej przesłanki do wyliczenia luki w jego sytuacji będą miały zastosowanie.

                                          Szczegółowe informacje w zakresie wymogów do sporządzenia analizy finansowej Wnioskodawca znajdzie m.in. w
                                          • Instrukcji wypełniania wniosków, 
                                          • Wytycznych  w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, 
                                          • Rozporządzenie 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r.,
                                          • Rozporządzenie nr 480/2014

                                          Mając na uwadze powyższe „sugeruje się aby wnioskodawca wykazał kontrakt NFZ jako pozycje w „przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej”   w pozycji I Wpływy.

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 21. Czy zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG jest traktowany jako zakup „sprzętu IT i oprogramowania”, i jako taki nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych, czy też można go potraktować jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”?

                                          Odpowiedż, 22.06.2017 r.
                                          Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL kwalifikowane w ramach działania 10.1 są również inwestycje, które  swym zakresem obejmują -  jako element projektu (maksymalnie do 10 % kosztów kwalifikowanych) wdrożenie pewnych rozwiązań w zakresie IT tj. sprzęt, oprogramowanie.
                                          Rozwiązania IT, o  których mowa powyżej, rozumiemy jako systemy i aplikacje z zakresu e-zdrowia, sprzęt informatyczny przyczyniający się bezpośrednio lub pośrednio do ucyfrowienia placówek, a także EDM w placówkach ochrony zdrowia,  a nie jako sprzęt medyczny.
                                          Powyższe stanowisko potwierdzają zapisy ustawy o wyrobach medycznych, które definiują wyrób medyczny jako narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
                                          a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
                                          b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
                                          c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
                                          d) regulacji poczęć
                                          – który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami;

                                          W związku z powyższym, odpowiadając bezpośrednio na pytanie, zakup zestawu do ucyfrowienia posiadanego analogowego aparatu RTG nie stanowi zakupu sprzętu IT i oprogramowania (w ramach limitowanej kategorii do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu), tak przedstawiony zakres kwalifikuje omawiane zadanie jako „nabycie sprzętu medycznego, aparatury medycznej”.

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 20. Czy dla projektu z działania 10.1 należy wyliczyć lukę w finansowaniu? - Czy dla projektów z działania 10.1 należy ująć w pozycji przychody w analizie finansowej? - Gdzie w analizie finansowej ująć kontrakt z NFZ?
                                          Odpowiedź, 22.06.2017 r.
                                          Zgodnie z art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 przychody operacyjne to wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewnione przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury sprzedaży lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi poniesione w okresie odniesienia.
                                          Zgodnie z wyżej wykazaną definicją przychodu oraz zapisami art. 16 lit. b Rozporządzenia nr 480/2014 mówiącego o tym, iż przychody nie obejmują transferów z budżetów krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych systemów ubezpieczeń - kontrakt NFZ (jego wpływ) należy zaklasyfikować jako źródła finansowania bieżącej działalności (w części analizy dot. przepływów pieniężnych/trwałości finansowej jednostki w okresie eksploatacji projektu), a nie jako przychód operacyjny.
                                          Zwraca się uwagę, iż przychodem nie będą również dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych, zaś sama projekcja przychodów operacyjnych powinna uwzględniać wszystkie rodzaje odpłatnie oferowanych produktów/usług/towarów (np. dostawę wody, odbiór ścieków, sprzedaż).
                                          Jeżeli chodzi o przedstawienie  kosztów operacyjnych w analizie finansowej to należy wykazać koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością bieżącą podmiotu - koszty eksploatacji i utrzymania, koszty administracyjne i ogólne, koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją.
                                          Przy określaniu kosztów operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie należy uwzględniać pozycji, które nie powodują rzeczywistego wydatku pieniężnego, nawet jeżeli są one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zysków i strat -  nie należy zatem zaliczać kosztów amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie są również traktowane koszty finansowania, a także odsetki od kredytów oraz spłata kapitału. Podatki bezpośrednie (m.in. podatek dochodowy) powinny być uwzględniane jako koszt wyłącznie w ramach analizy trwałości. Razem z kosztami operacyjnymi należy ująć również nakłady odtworzeniowe. W celu określenia kosztów operacyjnych projektu należy odnieść się do planowanego zakresu projektu np. do parametrów zakupionego sprzętu.
                                          Co do luki w finansowaniu to metoda to zgodnie z art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 ma zastosowanie do operacji generujących dochód po ich ukończeniu i dotyczy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln EUR. Dochód jak wskazano powyżej  oznacza wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.
                                          Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca powinien dokonać analizy czy wskazane powyżej przesłanki do wyliczenia luki w jego sytuacji będą miały zastosowanie.

                                            Szczegółowe informacje w zakresie wymogów do sporządzenia analizy finansowej Wnioskodawca znajdzie m.in. w
                                          •    Instrukcji wypełniania wniosków,
                                          •    Wytycznych  w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
                                          •    Rozporządzenie 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r.
                                          •    Rozporządzenie nr 480/2014

                                          Mając na uwadze powyższe  „sugeruje się aby wnioskodawca wykazał kontrakt NFZ jako pozycje w „przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej”   w pozycji I Wpływy.

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 19. Jak należy rozumieć definicję zabiegów kompleksowych (kryterium „zgodność projektu z wymogami specyficznymi dla danej formy opieki”)?

                                          Odpowiedź, 19.06.2017 r.
                                          Zabiegi kompleksowe – to jest typ zabiegów zdefiniowany zgodnie z grupami wyróżnionymi w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów.

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 18. Proszę o interpretację obligatoryjnego wskaźnika produktu zawartego w Regulaminie konkursu 10.1:
                                          Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - liczba osób zamieszkujących dany obszar, która będzie korzystała z usług zdrowotnych wspartych w ramach projektu. Wskaźnik obejmuje nowe lub ulepszone budynki, wyposażone w nowy sprzęt różnego typu usług zdrowotnych (profilaktyka, opieka ambulatoryjna, opieka szpitalna, opieka poszpitalna). Wyklucza się podwójne liczenie osób nawet jeśli kilka usług skierowanych jest do tej samej osoby: jedna osoba nadal liczona jest tylko raz pomimo że będzie korzystać z kilku usług wspartych z funduszy strukturalnych. 
                                          Odpowiedź, 1.06.2017 r. Wskaźnik ten ma na celu monitorowanie liczby osób (pacjentów), które to korzystają z ulepszonych usług  powstałych w wyniku realizacji projektu w danym podmiocie, świadczącym usługi medyczne.
                                          „Podmiot” w kontekście powyższego należy rozumieć zgodnie z definicją wskaźnika „liczba wspartych podmiotów leczniczych”.

                                          Jeżeli chodzi o użycie w definicji omawianego wskaźnika sformułowania „liczba osób zamieszkujących dany obszar” w odniesieniu do świadczonych usług w podmiocie to należy przez to rozumieć osoby (pacjentów), które skorzystają z opieki zdrowotnej objętej wsparciem przez projekt na obsługiwanym przez ten podmiot obszarze.

                                          Obszar jest de facto zasięgiem terytorialnym w jakim dany podmiot świadczy swoje usługi bez założonych ograniczeń terytorialnych dla pacjentów.

                                          Ważne jest, iż projekt będzie realizowany na terenie Województwa Śląskiego i z wojewódzkim odziałem NFZ ma kontrakt na świadczone usługi.

                                          Wartość bazowa wskaźnika inwestycji powinna być równa 0 – ponieważ przed  realizacją nie możemy mówić o ulepszonych usługach, zaś wartość docelowa stanowić powinna liczbę osób korzystających z ulepszonych usług,  przy czym zwraca się uwagę na prawidłowe liczenie tj. wskaźnik wyklucza wielokrotne zliczanie, nawet jeśli interwencja przynosi korzyść większej ilości usług skierowanych do tych samych osób: należy wliczyć jedną osobę nawet jeśli skorzysta ona z wielu usług, objętych wsparciem.

                                          Przedmiotowy wskaźnik jest wskaźnikiem produktu czyli bezpośrednim i mierzalnym efektem danego działania, który zgodnie z umową o dofinasowanie powinien zostać osiągnięty najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu (data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w projekcie).

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 17. Jeśli do Opinii o Celowości Inwestycji przedstawiono większy zakres inwestycji niż w składanym wniosku o dofinansowanie, to czy   zostanie spełniany warunek konkursu przedstawiony w pkt 2.1.(7) regulaminu naboru w zakresie konieczności przedłożenia pozytywnej Opinii o Celowości Inwestycji (dalej: OCI)?
                                          Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                          W ramach oceny weryfikowane będzie w pierwszej kolejności czy do Wniosku aplikacyjnego dołączono pozytywną Opinię o Celowości Inwestycji oraz czy ta dołączona opinia jest adekwatna do przedmiotu projektu tzn. czy zakres inwestycji planowany do realizacji w ramach naboru dla działania 10.1 był przedmiotem opinii o celowości inwestycji. Dopuszczalne jest zatem aby zakres inwestycji przedstawiony we wniosku o dofinansowanie był swym zakresem węższy od tego przedstawionego do OCI, ale nie może być inny. Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, gdy wnioskodawca przedstawi we wniosku o dofinansowanie przedmiot projektu przekraczający swym zakresem inwestycję wskazaną w opinii o celowości inwestycji.
                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
                                           
                                          Pytanie 16.
                                          Gdzie znaleźć informacje na temat opieki koordynowanej i możliwych do podjęcia w jej ramach działań?
                                          Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                          Powszechnie dostępnych jest szereg publikacji przybliżających tematykę opieki koordynowanej. Poniżej zamieszczamy linki do przykładowych opracowań w tym przedmiocie:
                                          http://akademia.nfz.gov.pl/opieka-koordynowana-na-swiecie-przyklady-majace-pomoc-usprawnic-podstawowa-opieke-zdrowotna-w-polsce/
                                          http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Sprawne_Pa%C5%84stwo_Raport_Koordynowana_Opieka_Zdrowotna/$FILE/EY_Sprawne_Panstwo_KOZ.pdf 

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 15. Czy dopuszczalna jest realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wyboruj” (program funkcjonalno-użytkowy, tzw. PFU)?
                                          Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                          Ocena wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie może opierać się na Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie będzie jednak potwierdzenie beneficjenta o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w ciągu 30 dni od momentu poinformowania beneficjenta o dofinansowaniu. Jako, iż okres realizacji projektu, rozumiany jako czas od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do daty finansowego zakończenia projektu, co do zasady nie może przekroczyć 48 miesięcy, należy mieć na względzie, iż przesłanki do ewentualnego wydłużenia terminu nie będzie stanowić realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Pełne brzmienie stanowiska IZ RPO WSL w tej sprawie: http://rpo.slaskie.pl/dokument/stanowisko_iz_rpo_wsl_na_lata_2014_2020_ws_projektow_realizowanych_w_formule_zaprojektuj_i_wybuduj_23125012

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 14. W nawiązaniu do informacji przekazywanych na szkoleniu dla działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia proszę o wskazanie jak należy właściwie interpretować cytowany zapis Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata
                                          2014-2020 v.4:
                                          "Do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej/pośredniczącej wniosku o dofinansowanie."
                                          Jaka data decyduje o fizycznym zakończeniu projektu:
                                          - data protokołu odbioru prac/sprzętu
                                          - data zapłaty ostatniej fv/płatności związanej z rzeczowym zakresem prac?
                                          Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                          Zgodnie z definicją operacji zakończonej, wskazaną w Rozporządzeniu 1303/2013: „zakończona operacja” oznacza operację, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana, w odniesieniu do której beneficjenci dokonali wszystkich powiązanych płatności oraz otrzymali odpowiedni wkład publiczny.

                                          Rozumienie tej definicji można by zatem było odnieść do daty zapłaty ostatniej faktury/ płatności dotyczącej zakresu rzeczowego projektu.

                                          Niemniej jednak zapis art. 65 ust 6 Rozporządzenia 1303/2013 sugeruje węższe podejście do tej kwestii:
                                          "Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta".
                                          Warto w tym miejscu wskazać fragment z "Komentarza do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020" (Warszawa, 2015r.)0:
                                          "Jedną z najbardziej zasadniczych zmian w porównaniu z regulacjami obowiązującymi w latach 2007-2013 jest wprowadzony w art. 65 ust. 6 całkowity zakaz finansowania operacji zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakaz ten obowiązuje nawet w przypadku, gdy wydatki zostałyby poniesione w okresie kwalifikowalności, o którym mówi przedmiotowy artykuł. Przepis nie ogranicza możliwości finansowania operacji już realizowanych, nawet jeśli ich realizacja jest bardzo zaawansowana: tylko operacja w pełni zrealizowana nie może otrzymać dofinansowania. Rozporządzenia unijne nie definiują, co oznacza w pełni zrealizowana i tradycyjnie Komisja pozostawia dużą swobodę instytucji zarządzającej w definiowaniu, co stanowi jedną operację. Warto zwrócić uwagę, że ograniczenie dotyczy operacji, a nie projektów".

                                          Mając powyższe na uwadze, a w szczególności zawężający interpretację art. 65 ust 6 ww. rozporządzenia, proponujemy przyjąć podejście, zaprezentowane przez MZ w odniesieniu do swoich konkursów ("Zagadnienia problematyczne konkursy"):W ramach konkursów mogą brać udział projekty, które nie zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie do Instytucji Organizującej Konkurs, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia Wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług. W związku z tym wydatek poniesiony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie/przyznaniem dofinasowania potencjalnie może zostać uznany za kwalifikowalny pod warunkiem, że cały projekt nie został fizycznie ukończony, a wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności (tzn. po 1 stycznia 2014 r.) oraz spełnia wszystkie pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Regulaminach poszczególnych konkursów).

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 13. Zakup sprzętu w ramach projektu i jego wykorzystanie.
                                          Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                          Możliwe jest wykorzystywanie zakupionej aparatury medycznej na potrzeby oddziałów i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych również na potrzeby AOS pod warunkiem, że wykorzystywanie zakupionych wyrobów medycznych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom w ramach AOS nie będzie kolidować z ich wykorzystywaniem do udzielania świadczeń pacjentom hospitalizowanym na oddziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach oddziałów, o których dofinansowanie Wnioskodawca się ubiega.
                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 12. Jeśli w kontrakcie terytorialnym jest mniejszy zakres projektu niż składany wniosek, to w jaki sposób będzie to oceniane? np. był tylko zakupowy, a jest budowlano- zakupowy w tym samym zakresie?
                                          Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                          Weryfikacja zgodności projektu, wskazanego w Kontrakcie Terytorialnym z inwestycją przedłożoną w ramach naboru do Działania 10.1 będzie dotyczyła głównie stwierdzenia, czy oba projekty są zasadniczo tożsame. Natomiast, jeśli zidentyfikowane będą istotne różnice pomiędzy projektem przedłożonym do oceny w ramach konkursu do Działania 10.1, a propozycją projektu w Kontrakcie Terytorialnym (np. zmienił się zakres i przedmiot projektu, zmieniła się zasadnicza koncepcja inwestycyjna projektu, zmienił się cel bądź diametralnie zmieniła się dziedzina medyczna, której projekt miał dotyczyć), to istnieje ryzyko, iż podczas oceny merytorycznej projekt może nie otrzymać dodatkowych punktów (kryterium: Zgodność projektu ze strategicznym podejściem wspierania sektora ochrony zdrowia – czy projekt został uwzględniony w Kontrakcie Terytorialnym).

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 11. Czy koszty kwalifikowalne obejmują tylko środki trwałe?
                                          Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                          Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR nabycie materiałów i innych środków niestanowiących środków trwałych stanowić będzie wydatek niekwalifikowany. Niemniej jednak podkreślić należy, iż wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem, że wartości te będą ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  Poprzez pojęcie  ewidencji  zgodnie z zapisami  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 rozumie się wyodrębnioną dla projektu ewidencję, której zasady zostały opisane w Polityce Rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące beneficjenta, prowadzoną w oparciu o ustawę o rachunkowości (księgi rachunkowe), krajowe przepisy podatkowe (księgi podatkowe), a w przypadku beneficjentów niepodlegających reżimowi tych ustaw – w oparciu o wytyczne programowe. Szczegółowe informacje w zakresie przestawiono w przytoczonych powyżej wytycznych.

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
                                           
                                          Pytanie 10. Czy zmiana formy NZOZU ze Sp. jawnej na Sp. z o.o. w trakcie trwania okresu rozpatrzenia wniosku jest możliwa? (Wszystko pozostaje bez zmian, zmianie podlega jedynie rodzaj spółki) NFZ przenosi kontrakt dot. sp. j. na sp. z o.o. w formie cesji, zatem tu także nic nie podlega zmianom"
                                          Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                          Przekształcenie NZOZ w inny podmiot następuje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Skutkiem przekształcenia spółki jest sukcesja uniwersalna praw i obowiązków spółki przekształcanej, co oznacza, iż nowa spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki dotychczasowej. Przekształcenie podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą ze spółki jawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe w trakcie trwania procesu oceny projektu, niemniej jednak wnioskodawca, przedstawiając swoją aplikację musi zawrzeć możliwie szczegółowe informacje dotyczące przyszłej formy prawnej prowadzenia podmiotu i jej struktury organizacyjnej (w typ: struktura akcjonariatu). Tak więc należy dochować dużej staranności w opisie tej sytuacji, w szczególności jeśli chodzi o analizę instytucjonalną i prawną projektu i wnioskodawcy (doświadczenie) – pole B.10.

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 9. Celem Działania 10.1 jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń -czy zakup sprzętu wymaganego przepisami prawa, ale o lepszych parametrach technicznych niż dotychczasowy, będzie możliwy do dofinansowania?
                                          Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                          Projekt powinien wykazywać zgodność z celem działania 10.1, tj. poprawą jakości i dostępności do świadczeń medycznych. Jeśli przedmiotem projektu będzie zakup sprzętu medycznego o lepszych parametrach technicznych, Wnioskodawca musi przedstawić uzasadnienie takiego działania oraz udowodnić, iż takie zadanie inwestycyjne będzie miało realne przełożenie na poprawę efektywności całego procesu leczenia pacjentów oraz w zależności od zakresu świadczonych usług tj. POZ/AOS czy szpitalnictwo Wnioskodawca zobowiązany będzie wypełnić stosowne oświadczenia (w tym: oświadczenie o adekwatności podjętych działań, o dysponowaniu odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem, o dysponowaniu niezbędną infrastrukturą techniczną).

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 8. W jakiej formie wnioskodawca musi zagwarantować wkład własny? (Jako oświadczenie wnioskodawcy czy musi być potwierdzone przez bank)?
                                          Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                          Wnioskodawca na etapie aplikowania może przedłożyć poświadczenie zabezpieczenia środków (wtedy ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów na ocenie merytorycznej), niemniej jednak nie jest to warunek konieczny. W zależności od typu wnioskodawcy mogą to być różne dokumenty, np. jeśli aplikuje JST – dokumentem poświadczającym zabezpieczenie środków będzie uchwała budżetowa lub/i wieloletnia prognoza/plan finansowy. Jeśli wnioskodawcą będzie podmiot leczniczy – dokumentem potwierdzającym posiadanie środków na realizację projektu powinien być np. wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta, pokazujący średnie saldo za trzy miesiące, trzymiesięczna lokata terminowa, promesa bankowa (ale z zastrzeżeniem, że nie może to być promesa warunkowa). Szczegółowe informacje w omawianym zakresie Wnioskodawca odnajdzie w instrukcji wypełniania wniosku w części G.2 załączniki  dodatkowe pkt 3) Poświadczenie zabezpieczenia środków.

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 7. W jaki sposób uzasadnić, uwzględnić zarządzanie projektem w wydatkach kwalifikowalnych? Czy zarządzanie dotyczy złożenia dokumentacji aplikacyjnej? przygotowania elementów dokumentacji czy również rozliczania projektu?
                                          Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                          Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR wskazują kategorie pn.: „Wydatki na usługi dot. kosztów zarządzania i nadzoru nad projektem” a także „Wydatki związane z przygotowaniem projektu”, prezentujące katalog przedmiotowych kosztów. Tak więc wydatki na zlecenie usługi dotyczącej zarządzania projektem/wykonania elementów dokumentacji aplikacyjnej - bez względu na to, czy jest to projekt o charakterze budowlanym, czy zakupowym mogą być uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem wykazania ich niezbędności dla realizacji projektu. W związku z powyższym zlecenie firmie zewnętrznej usługi w zakresie zarządzania projektem, zostanie uznane za kwalifikowane tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje personelem do realizacji niniejszego zadania lub gdy wykaże uzasadnione potrzeby w tym zakresie. Informacje te Wnioskodawca wykazuje zgodnie z zapisami instrukcji we wniosku aplikacyjnym (pole B.10). Zwraca się uwagę, iż Beneficjenci, na etapie rozliczania lub kontroli projektu mogą zostać zobowiązani do udokumentowania niezbędności wydatku na zarządzanie projektem”. Należy w tym miejscu podkreślić, iż niekwalifikowalny jest wydatek dotyczący wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu.
                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 6.
                                          Czy opinia o celowości inwestycji obowiązuje również w przypadku inwestycji w zakresie POZ?
                                          Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                          Wskazany warunek co do konieczności przedkładania OCI nie dotyczy POZ i AOS. Podkreślić jednak należy, iż działania podejmowane przez POZ jak i AOS przyczyniać się muszą zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 do rozwoju opieki koordynowanej rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – i tylko takie inwestycje w zakresie POZ/AOS  mogą być uznane za kwalifikowane. Mając na uwadze zapisy Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków z EFRR zgodnie, z którymi za kwalifikowane uznaje się wydatki niezbędne do realizacji projektu, ewentualna opłata związana z uzyskaniem OCI  - w przypadku POZ/AOS (ze względu na brak wymogu konkursowego  w tym zakresie) nie będzie stanowiła wydatku kwalifikowanego projektu.
                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 5. Czy miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przy dobudowie podjazdu lub windy będzie środkiem kwalifikowalnym?
                                          Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                          Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 wprost wskazano, iż niekwalifikowane są wydatki na  budowę i modernizację parkingów, dróg dojazdowych i wewnętrznych.  W związku z powyższym Wnioskodawca planując inwestycję, w ramach której  zamierza stworzyć (wybudować) czy modernizować miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tę część zobowiązany będzie wykazać po stronie kosztów niekwalifikowanych projektu.
                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 4. Co w przypadku projektów łączących elementy lecznictwa szpitalnego z lecznictwem otwartym? Czy w takim przypadku należy wykazywać zgodność z mapami i przedkładać OCI?
                                          Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                          W przypadku projektów, które dotyczą zarówno obszaru lecznictwa szpitalnego, jak i podstawowej opieki zdrowotnej czy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej należy odnieść się do warunków dostępu obu zakresów – tj. w odniesieniu do części dotyczącej szpitalnictwa – należy dołączyć stosowne OCI oraz przedstawić uzasadnienie co do zgodności z mapą potrzeb zdrowotnych, a w odniesieniu do lecznictwa otwartego (POZ i AOS) – działania dotyczące opieki koordynowanej.

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 3. W ramach projektu planuje się wykonać m.in. prace modernizacyjne na Oddziale: Pulmonologicznym, Kardiologicznym, Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz Oddziale Wewnętrznym. Według regulaminu konkursu wydatki kwalifikowalne powinny dotyczyć obszarów medycznych taki jak m.in. choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego. W związku z powyższym czy zasadne będzie zakwalifikowanie w pełni wydatków dotyczących przeprowadzenia prac budowlanych na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz Oddziale Wewnętrznym?
                                          Odpowiedź, 08.05.2017 r.
                                          Zgodnie z Regulaminem konkursu, nabór do Działania 10.1 dotyczy następujących obszarów medycznych: choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, a także dziedzin medycyny ukierunkowanych na  opieką nad matką i dzieckiem.

                                          W związku z powyższym  planowane do realizacji  projekty w ramach działania 10.1 dotyczyć muszą wskazanych powyżej obszarów medycznych.

                                          Wnioskodawca, konstruując swoje zamierzenie inwestycyjne, powinien uzasadnić realizację planowanej do wdrożenia inwestycji z  punktu widzenia danego obszaru medycznego, w ramach którego o dofinansowanie ubiega się. W strukturach szpitalnych  funkcjonują min. oddziały , pracownie o charakterze niezaklasyfikowanym bezpośrednio i wyłącznie do danego obszaru medycznego  np. oddziały chorób wewnętrznych, pracownie diagnostyczne współpracujące z oddziałami dotyczącymi ww. obszarów chorobowych), a których istnienie z punktu widzenia całościowego procesu hospitalizacji – w danym obszarze medycznym jest niezbędne Wnioskodawca, włączając taki  zakres świadczonych usług do projektu, chcąc ubiegać się o jego finansowanie  W musi w odpowiedni sposób uzasadnić ich funkcjonowanie z punktu widzenia planowanej do wdrożenia inwestycji– wskazując na  ich niezbędność z punktu widzenia całościowego procesu leczenia pacjenta. W uzasadnieniu muszą być przedstawione rzeczowe argumenty, koncentrujące się na wykazaniu faktycznego powiązania części „o charakterze ogólnym” z daną dziedziną medyczną, w ramach których wnioskodawca będzie konstruować projekt inwestycyjny.
                                          Odnosząc się bezpośrednio do oddziałów, w ramach których Wnioskodawca planuje realizować inwestycję wskazać należy, iż  zgodnie z założeniami naboru przedstawionymi w regulaminie aktualny  konkurs dotyczy min. obszaru medycznego  związanego z chorobami układu krążenia. Powyższe  umożliwia  aplikowanie jednostki na rzecz oddziałów neurologicznych, w tym udarowych z zakresu chorób układu krążenia. Zaznaczyć jednak należy, iż ze względu na ograniczenia  chorób układu krążenia w „mapie kardiologicznej” do chorób kardiologicznych, stanowiących katalog zamknięty (według klasyfikacji ICD-10), zasadnym będzie w przypadku oddziału neurologicznego uzasadnienie  realizacji  inwestycji pod kątem wpisywania się w mapy potrzeb zdrowotnych ustawowych („mapa szpitalna”).

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 2.  Czy podmiot leczniczy, utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego, udostępniający bazę szpitalną na rzecz publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych – może aplikować do Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach RPO WSL 2014-2020? Wątpliwość wynika z umożliwienia aplikowania takim podmiotom w ramach POIiŚ 2014-2020 (pod warunkiem spełnienia wszystkich trzech przesłanek, wskazanych w SZOOP POIiŚ 2014-2020 – w tym przesłanki dotyczącej braku możliwości ubiegania się danej inwestycji o dofinansowanie w ramach właściwego regionalnego programu operacyjnego).
                                          Odpowiedź, 31.03.2017 r.
                                          Generalną zasadą demarkacji projektów dotyczących infrastruktury oddziałów szpitalnych zawartą w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 jest demarkacja podmiotowa tj. wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych w ramach POIiŚ, natomiast regionalnych podmiotów leczniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Równocześnie, w ramach RPO WSL nie sformułowano wykluczenia dla tego typu beneficjenta czy projektu, tak więc nie zaistnieje okoliczność, sformułowana w SZOOP POIiŚ 2014-2020, która pozwalałaby na składanie aplikacji tego typu podmiotom leczniczym w ramach POIiŚ. Podsumowując, podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, które udostępniają swoją infrastrukturę na rzecz medycznej uczelni publicznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, mają możliwość uzyskania wsparcia w ramach Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WSL 2014-2020.

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                          Pytanie 1. Czy w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia kwalifikowane będą wydatki poniesione na zakup używanego sprzętu medycznego?
                                          Odpowiedź, 31.03.2017 r.
                                          Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego[1] mogą stanowić wydatek kwalifikowany, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:
                                          a)  sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
                                          b)  sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
                                          c)  cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

                                          Niemniej jednak podkreślić należy iż w ocenie IOK zakup używanego środka trwałego np. sprzętu, obarczony jest ryzykiem wystąpienia problemu z wyceną jego wartości rynkowej z powodu braku oficjalnych danych i przeliczników, co w przypadku braku wiarygodnej wyceny skutkować może niekwalifikowaniem tej części wydatku.

                                          Wydatek związany z zakupem sprzętu medycznego musi spełniać warunki, ograniczenia i limity wynikające m.in z Wytycznych oraz Regulaminu konkursu dla Działania 10.1, przede wszystkim punkt 15 części 2.1.1 Ograniczenia i limity realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:
                                          Zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w szczególności w zakresie zakupu wyrobów medycznych, są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt (wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry wyrobu medycznego muszą być adekwatne do zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzenia oferty medycznej, odpowiadać na zidentyfikowane deficyty podaży świadczeń. Wnioskodawca dysponuje/zobowiązuje się do dysponowania kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem/ infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem.

                                          Należy również pamiętać, iż wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem ,że wartości te będą ujęte w ewidencji księgowej( przypis: pod tym pojęciem rozumie się wyodrębnioną dla projektu ewidencję zgodną z zasadami opisanymi w Polityce rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące Beneficjenta).
                                          Ponadto ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie odbywa się niezależnie na każdym etapie jego realizacji.

                                          [1] Def. środka trwałego zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6.12.1

                                          Opracowanie przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                           Komunikat w sprawie dodatkowych środków finansowych pochodzących z budżetu państwa na projekty rewitalizacyjne.
                                           Komunikat, 25.01.2018 r.
                                           Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego, w przypadku projektów rewitalizacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020 Wnioskodawca będzie mógł uzyskać wsparcie z budżetu państwa w postaci dofinansowania wkładu własnego. Oznacza to, iż projekt rewitalizacyjny wynikający z programu rewitalizacji pozytywnie uprzednio ocenionego przez IZ RPO WSL 2014-2020, nie objęty regułami pomocy publicznej (w tym rekompensaty), pomocy de minimis lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego może wskazać w montażu finansowym maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych dofinansowania z EFRR (zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020) oraz wsparcie wkładu własnego maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych z budżetu państwa.

                                           Jednocześnie z instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zakończonych naborów wynika, że dofinansowanie z budżetu państwa przyznawane będzie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

                                           W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 zaleca się, aby na etapie składania wniosku o dofinansowanie lub jego uzupełnienia, w montażu finansowym (pole D.3.a ), wykazywać środki pochodzące z budżetu państwa, a nie jak to miało miejsce dotychczas tj. na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Brak zastosowania się do tego zalecenia nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla wnioskodawcy w tym uzyskania oceny negatywnej w trakcie trwania oceny wniosków o dofinansowanie.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                           Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” w projektach RPO WSL 2014-2020.
                                           Komunikat, 23.02.2017 r.
                                           Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

                                           Na potrzeby wykazywania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” należy wskazywać liczbę osób, które zamieszkują obszar rewitalizacji, na który będzie oddziaływać projekt. Obszar rewitalizacji wskazany jest w programie rewitalizacji danej gminy. Dane na potrzeby wskaźnika powinny więc być zaczerpnięte z właściwego programu rewitalizacji.

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


                                           Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją” w projektach RPO WSL 2014-2020.
                                           Komunikat, 13.02.2017 r.
                                           Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:
                                           Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rewitalizacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami.
                                           Wskazując wartość ww. wskaźnika należy określić powierzchnię odnoszącą się do konkretnego projektu.

                                           Przykładowo, gdy projekt obejmie prace w budynku lub jego części należy podać  powierzchnię zabudowy - powierzchnię budynku w dolnej kondygnacji, po obrysie ścian zewnętrznych, czyli powierzchnię jaką budynek zajmuje na działce. Jako źródło wskaźnika, w przedmiotowym wypadku należy wskazać odpowiedni dokument, np. dane ewidencyjne wnioskodawcy m.in. wypis z ewidencji gruntów i budynków lub  księgi wieczystej.
                                           W przypadku gdy projekt obejmie tylko roboty budowlane dotyczące terenu lub przestrzeni, należy liczyć samą część zrewitalizowanego terenu w projekcie. Jako źródło należy wskazać np. protokół odbioru wykonanych robót/wypis z ewidencji gruntów.
                                           W przypadku projektu, który obejmie prace w budynku oraz w terenie/przestrzeni, należy zsumować powierzchnię budynku po obrysie + powierzchnię przyległą (np. teren parku, skweru, podwórka).

                                           Za jednostkę miary w przypadku przedmiotowego wskaźnika należy przyjąć hektary [ha]. W przypadku mniejszej powierzchni, wyliczonej w metrach, należy przeliczyć ją na hektary.
                                           Dodatkowo w polu B.16 Analiza specyficzna wniosku o dofinansowanie należy przedstawić powierzchnię obszaru, na który oddziałuje dany projekt rewitalizacji. Będzie to nie tylko teren objęty bezpośrednio robotami budowlanymi (teren konkretnego projektu, zgodnie z dokumentacją techniczną), ale większy obszar, na którym przewiduje się odnotować pozytywne zmiany będące wynikiem realizacji danego projektu. Wnioskodawca w polu powinien przedstawić przesłanki, na podstawie których zidentyfikował obszar oddziaływania projektu. W przypadku, gdy wyznaczenie obszaru oddziaływania projektu jest niemożliwe, należy w polu B.16 przedstawić wyjaśnienie. Za jednostkę miary należy przyjąć hektary [ha].

                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                            NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA dotyczące konkursów nr: RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16, RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
                                            a) Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT Subregion Centralny
                                            b) Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT Subregion Północny

                                            Pytanie 6. Czy wsparcie zaplanowane w danym projekcie będzie rozszerzane w związku z zatwierdzeniem kolejnych programów rewitalizacji i taki zapis należy zawrzeć we wniosku ? Czyli, że gdy już na etapie realizacji zatwierdzone zostaną kolejne programy, to projekt będzie rozszerzany o dany obszar realizacji?
                                            Odpowiedź, 24.01.2017
                                            Ocena spełnienia kryterium potwierdzającego powiązanie projektu z programem rewitalizacji, zawierającym określone cechy i elementy, powinna nastąpić w toku ubiegania się projektu o dofinansowanie, a opis projektu we wniosku powinien umożliwić ocenę spełnienia kryterium.
                                            Zatem, Wnioskodawca powinien wykazać jednoznacznie i zgodnie z prawdą, że na dzień składania wniosku o dofinansowanie wsparcie jest skierowane dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach rewitalizowanych, tj. identyfikuje przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na konkretnym obszarze rewitalizacji, wskazanym w zatwierdzonym przez IZ RPO WSL konkretnym programie rewitalizacji. W przeciwnym razie, nie będzie podstaw do pozytywnej oceny takiego projektu.
                                            Jeżeli program rewitalizacji którejkolwiek z gmin subregionu centralnego nie zostanie zatwierdzony przez IZ RPO WSL 2014-2020, beneficjent projektu nie może objąć wsparciem przedsiębiorców tej gminy. Niemniej jednak Wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku o dofinansowanie informację, że w miarę przyjmowania kolejnych Gminnych Programów Rewitalizacji będzie obejmował wsparciem kolejne gminy (w rozumieniu obszarów objętych programem rewitalizacji).
                                            Pozytywnie ocenione programy są zamieszczane w Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego, zamieszczonym na stronie https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja

                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


                                            Pytanie 5.
                                            Czy Projektodawca lub partner/partnerzy lub realizator projektu posiada/ją co najmniej:
                                            –2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników przedsiębiorstw/ przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe oraz
                                            –doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS?

                                            Czy kryterium może zostać spełnione łącznie przez lidera projektu i partnera projektu , czy musi być spełnione albo wyłącznie przez partnera albo wyłącznie przez lidera.  Czy w takim wypadku np.:
                                            -lider może wykazać się wyłącznie – 2-letnim doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników przedsiębiorstw/przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe
                                            -natomiast partner może wykazać się wyłącznie doświadczeniem w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS
                                            tj. żaden z podmiotów osobno nie wykaże się spełnieniem 2 elementów składających się na kryterium, jednak wspólnie - łącznie kryterium zostanie spełnione. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?
                                            Odpowiedź, 24.01.2017
                                            2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników przedsiębiorstw/ przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe oraz doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS musi być spełnione łącznie przez lidera projektu i partnera (czyli podlega sumowaniu poszczególnych elementów).
                                            Jednocześnie zwracamy uwagę, że na etapie oceny będzie sprawdzane, w szczególności w kontekście przedstawionego we wniosku podziału zadań w projekcie, czy partnerstwo nie jest pozorne, zawiązane wyłącznie w celu spełnienia kryterium dostępu.

                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                            Pytanie 4. Czy konstruując budżet należy założyć pozycje wkładu własnego przedsiębiorców tylko i wyłącznie w ramach pomocy de minimis?
                                            Odpowiedź. 24.01.2017
                                            Nie jest możliwa konstrukcja budżetu przy założeniu wkładu własnego przedsiębiorców wyłącznie w ramach pomocy de minimis. Konstruując budżet należy założyć pozycje wkładu własnego przedsiębiorców zarówno w ramach pomocy de minimis jak i w ramach pomocy publicznej, ponieważ w obydwu rodzajach pomocy występuje wkład własny przedsiębiorcy w ramach PSF (min. 20%) a dodatkowo w ramach pomocy publicznej występuje wkład prywatny na poziomie 50%, 40% lub 30%.

                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                            Pytanie 3. Czy  przykład dotyczący poziomu pomocy publicznej na szkolenia i doradztwo jest prawidłowy skoro zgodnie z Opisem PSF: ”poziom wkładu własnego, który musi wnieść do PSF w związku z korzystaniem z pomocy publicznej, należy wyliczać tylko od tej części usługi, która jest dofinansowana. Dla celów obliczania wysokości wkładu własnego z tytułu pomocy publicznej (tzn. koszt usługi – wkład własny z tytułu PSF) dofinansowana część usługi rozwojowej stanowi bowiem 100% wartości usługi.”
                                            Odpowiedź. 24.01.2017
                                            Tak, jest prawidłowy.

                                            Przykład 1: zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, intensywność pomocy publicznej na usługi doradcze wynosi 50%.

                                            Możliwe poziomy dofinansowania w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) to 50%, 60%, 70% i 80%.

                                            50% dofinansowania z pomocy publicznej x 50% dofinansowania z PSF = 25%
                                            50% dofinansowania z pomocy publicznej x 60% dofinansowania z PSF = 30%
                                            50% dofinansowania z pomocy publicznej x 70% dofinansowania z PSF = 35%
                                            50% dofinansowania z pomocy publicznej x 80% dofinansowania z PSF = 40%

                                            Przykład 2: zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. rozporządzenia, intensywność pomocy publicznej na szkolenia wynosi 60%.

                                            Możliwe poziomy dofinansowania w ramach PSF to 50%, 60%, 70% i 80%.

                                            60% dofinansowania z pomocy publicznej x 50% dofinansowania z PSF = 30%
                                            60% dofinansowania z pomocy publicznej x 60% dofinansowania z PSF = 36%
                                            60% dofinansowania z pomocy publicznej x 70% dofinansowania z PSF = 42%
                                            60% dofinansowania z pomocy publicznej x 80% dofinansowania z PSF = 48%

                                            Przykład 3: zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. rozporządzenia, intensywność pomocy publicznej na szkolenia wynosi 70%.

                                            Możliwe poziomy dofinansowania w ramach PSF to 50%, 60%, 70% i 80%.

                                            70% dofinansowania z pomocy publicznej x 50% dofinansowania z PSF = 35%
                                            70% dofinansowania z pomocy publicznej x 60% dofinansowania z PSF = 42%
                                            70% dofinansowania z pomocy publicznej x 70% dofinansowania z PSF = 49%
                                            70% dofinansowania z pomocy publicznej x 80% dofinansowania z PSF = 56%

                                            Powyższe przykłady mają jedynie poglądowy charakter.

                                            Budżet projektu powinien zostać skonstruowany w oparciu o zapisy wniosku (zwłaszcza te związane z opisem grupy docelowej).

                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                            Pytanie 2.
                                            W związku ogłoszonym konkursem 8.2.1 proszę o informację czy w punkcie B4 wniosku o dofinansowanie „Czy projekt wynika z programu rewitalizacji?” należy zaznaczyć obowiązkowo „tak” żeby wniosek był zaakceptowany.

                                            Zgodnie z informacjami pomocy do tego pola zaznaczamy „tak” tylko „jeśli projekt figuruje w lokalnym programie rewitalizacji, a żeby uznać że dany projekt wynika z lokalnego programu rewitalizacji, musza być w nim zawarte podstawowe wiadomości na temat projektu – projektodawca, tytuł, wartość projektu i jego opis zgodny z informacjami przedstawionymi we wniosku aplikacyjnym”.

                                            W praktyce, w żadnym z aktualnie dostępnych programów rewitalizacji nie ma ww. informacji. Stąd moje pytanie czy zaznaczenie w tym punkcie „nie” spowoduje odrzucenia wniosku bądź obniżenia jego oceny ? A jeśli obowiązkowo trzeba zaznaczyć „tak” to jak uzasadnić to powiązanie w świetle zapisów instrukcji?
                                            Odpowiedź. 24.01.2017
                                            Instrukcja wypełniania wniosku stanowi, że "Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza wskazanie go wprost w programie, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych".

                                            Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 18 stycznia br., zgodnie z którym „Kryterium dotyczące powiązania projektu z programem rewitalizacji w Poddziałaniach 8.2.1/8.2.2 RPO WSL ma charakter formalny i weryfikuje, czy projekt odnosi się do prawidłowo wyznaczonego obszaru rewitalizacji, wynikającego z zaakceptowanego przez IZ RPO WSL programu rewitalizacji (…)”.

                                            Wobec powyższego, należy w punkcie B.4 zaznaczyć „tak” i wskazać powiązanie z ogólnym (zbiorczym) opisem innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych, a jeśli nie jest możliwe wykazanie takiego powiązania, należy wskazać, że projekt odnosi się do prawidłowo wyznaczonych obszarów rewitalizacji w poszczególnych gminach, wynikających z zaakceptowanych przez IZ RPO WSL programów rewitalizacji, zamieszczonych w Wykazie programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów prowadzonym przez IZ RPO WSL 2014-2020.

                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                            Pytanie 1. Zwracam się z pytaniem odnośnie do sposobu złożenia i podpisania wniosku w przypadku gdy dany podmiot posiada dwuosobową reprezentację: czy wniosek musi być wówczas podpisany przez dwie osoby, czy możliwa jest sytuacja w której jedna osoba podpisze wniosek (na podstawie pełnomocnictwa) i pełnomocnictwo to zostanie dołączone do wniosku?
                                            Odpowiedź. 24.01.2017
                                            Aby podpisać wniosek w SEKAP przez dwie osoby, należy posiadać:1) dwa certyfikaty niekwalifikowane CC SEKAP albo2) dwa płatne certyfikaty kwalifikowane zgodne z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) albo3) jeden certyfikat kwalifikowany/jeden certyfikat niekwalifikowany CC SEKAP oraz jeden Profil Zaufany ePUAP.

                                            Aby podpisać wniosek w ePUAP przez dwie osoby, należy posiadać:1) dwa Profile Zaufane ePUAP albo2) dwa płatne certyfikaty kwalifikowane zgodne z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) albo3) jeden certyfikat kwalifikowany oraz jeden Profil Zaufany ePUAP.

                                            W sytuacji, gdy dany podmiot posiada wieloosobową reprezentację a tylko jeden członek organu posiada stosowny podpis, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r. (sygn. akt: III CZP 68/06), członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony umową spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynności.

                                            Stanowisko to znalazło potwierdzenie również w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2010 roku (sygn. akt: IV CSK 416/09). Ponadto, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: III CZP 17/14) dopuścił możliwość udzielenia członkowi zarządu spółki nie tylko pełnomocnictwa do poszczególnej czynności, ale również pełnomocnictwa rodzajowego. Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju.

                                            Należy jednak pamiętać o tym, że pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w danej spółce. WUP w Katowicach sugeruje jednak skorzystanie z możliwości pozyskania dla pozostałych członków zarządu bezpłatnego podpisu w postaci Profilu Zaufanego lub niekwalifikowanego podpisu CC SEKAP, którymi można podpisywać wnioski. Obie te formy są dostępne bez ponoszenia kosztów.

                                            Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                             Pytanie 27. Przygotowując projekt planujemy następujące zajęcia mające na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół specjalnych w ramach III i IV typu projektu:

                                             - zajęcia rewalidacyjno-rehabilitacyjne,

                                             - zajęcia edukacyjno-turystyczno-rekreacyjne (kształtujące właściwe postawy społeczne i prozdrowotne),

                                             - zajęcia kulinarne (kształtujące umiejętności społeczne, samoobsługowe i prozdrowotne, arteterapia (budujące samoakceptację i poczucie własnej wartości, rozwijające ogólną sprawność manualną, wpływające na stan emocjonalny, rozwijające szereg procesów myślowych),

                                             - zajęcia interdyscyplinarne (wycieczki poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu biologii, geografii, historii, przyrody),

                                             - całościowa metoda Tomatisa (usprawniająca czynne słuchanie),

                                             - trening Biofeedback (świadome wpływanie na pracę mózgu, co przekłada się na umiejętność utrzymywania dużego stopnia koncentracji),

                                             - zajęcia z użyciem żyroskopu, powerball (poprawiające koordynację, zdolności manualne, wzmacnianie ruchów),

                                             - pracownia symulacji „dorosłego” życia (przygotowujące do życia w warunkach współczesnego świata, planowanie budżetu, organizowanie otaczającej przestrzeni).

                                             W świetle zapisów dokumentacji konkursowej proszę o informacje, czy wszystkie ww. formy wsparcia będą kosztem kwalifikowalnym?
                                             Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                             W ramach III typu projektu – Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego zakres udzielanego wsparcia obejmuje w szczególności:
                                             a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
                                             b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;
                                             c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

                                             Środki EFS dostępne w ramach RPO mogą zostać wykorzystane na realizację działań uzupełniających ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obejmujących w szczególności:
                                             - zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
                                             - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, organizowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
                                             - warsztaty;
                                             - porady i konsultacje.

                                             Powyższe działania muszą być zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
                                             Wymienione w Państwa piśmie zajęcia prowadzone metodą Tomatisa, trening Biofeedback czy zajęcia kulinarne oraz pracownia symulacji „dorosłego” życia wpisują się w/w katalog wsparcia pod warunkiem, iż taki charakter wsparcia wynika ze specyficznych potrzeb określonej grupy docelowej. Należy zauważyć, iż określony rodzaj zajęć w odniesieniu do pewnej grupy docelowej (np. z konkretnym rodzajem niepełnosprawności) będzie kwalifikowalny, a w odniesieniu do innej grupy może być całkowicie nieuzasadniony. Dlatego IOK podkreśla znaczenie szczegółowego opisu sytuacji problemowej grup docelowych, z którego musi jasno wynikać potrzeba zaplanowanego wsparcia. Również zajęcia rewalidacyjne mogą być realizowane w ramach projektu zgodnie z pkt 4 § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jednakże w ramach XI osi priorytetowej nie ma możliwości finansowania działań rehabilitacyjnych. Pewne działania o charakterze medycznym mogą być finansowane w priorytecie VIII i IX natomiast w priorytecie XI możliwe są działania o charakterze terapeutycznym wykorzystywane w edukacji.
                                             Wymienione przez Państwa zajęcia edukacyjno-turystyczno-rekreacyjne, zajęcia interdyscyplinarne i zajęcia z użyciem żyroskopu, powerball nie wpisują się w katalog wsparcia przewidzianego w ramach III typu projektu.
                                             IZ RPO jeszcze raz podkreśla, że realizacja form wsparcia musi wynikać z diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów jak również musi być odpowiednio uzasadniona.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 26. W związku z opublikowanym Regulaminem konkursu nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, uprzejmie proszę o odpowiedź dotyczącą możliwości organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu nauki języków obcych, np. jęz. angielskiego czy niemieckiego.

                                             Na stronie 5 Regulaminu opisano kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy czyli kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, do których zalicza się m.in. porozumiewanie się w językach obcych.

                                             Jednocześnie na stronie 25 Regulaminu znajduje się wyraźna informacja, że w ramach wskazanych powyżej typów realizacji projektów (tj. I, II i III) nie ma możliwości realizacji zajęć z przedmiotów humanistycznych (tj. j. polski, historia, WOS itp.).

                                             Czy w związku z powyższym możliwe jest zaplanowanie w projekcie prowadzenie zajęć z języków obcych czy też nie? Bo z jednej strony porozumiewanie się w językach obcych jest kompetencją kluczową, a z drugiej są to przedmioty humanistyczne. Ponadto proszę o wymienienie wszystkich przedmiotów humanistycznych, których nie powinno wpisywać się do projektu aby nie budziło to żadnych wątpliwości podmiotów przygotowujących projekty.

                                             Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                             Katalog przedmiotów humanistycznych jest otwarty, co oznacza, że nie ma możliwości ich dokładnego sprecyzowania. Jednak zgodnie z zapisami regulaminu konkursu zajęcia dla uczniów przewidziane w projekcie powinny  kształtować i rozwijać kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy tj. matematyczno–przyrodnicze, TIK oraz językowe.

                                             W związku z powyższym zajęcia z języków obcych, pomimo iż kategoryzowane są jako nauki humanistyczne są wydatkami kwalifikowalnymi w ramach konkursu nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, gdyż porozumiewanie się w językach obcych jest kompetencją kluczową.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 25. W ramach działania 11.1.4 uruchomione są dwa konkursy – jeden nazwijmy to ogólny i jeden skierowany wyłącznie do obszarów OSI – obszarów wiejskich. Rozmawiałam z przedstawicielem Wydziału i potwierdził mi, że gmina wiejska może aplikować zarówno do konkursu ogólnego, jak i dedykowanego OSI (oczywiście pod warunkiem spełniania wskazanych w dokumentacji wymagań). Proszę o potwierdzenie czy oznacza to, że może złożyć wniosek na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 lub RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16. Czy też w takiej sytuacji gmina może złożyć wnioski na oba konkursy jednocześnie: czyli zarówno na konkurs ogólny, jak i konkurs dedykowany OSI? W dokumentacji konkursowej jest tylko ograniczenie co do liczby składanych wniosków na konkretny konkurs. Bardzo proszę o wyjaśnienie tych wątpliwości.
                                             Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                             Zgodnie z zapisami regulaminów konkursów nr  RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16 Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie w ramach danego konkursu. Co oznacza, że gmina może złożyć po dwa wnioski na oba konkursy jednocześnie,  czyli zarówno 2 wnioski na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 i 2 wnioski na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16. Nie oznacza to jednak, że ten sam projekt, obejmujący wsparciem tą samą grupę docelową, otrzyma 2 razy dofinansowanie. Byłoby to podwójne finansowanie tych samych działań co jest niedozwolone.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 24. Czy jeśli w danej szkole objętej projektem żadna sala dydaktyczna (przedmiotowa – przedmioty ogólnokształcące) nie jest wyposażona w żaden sprzęt IT (nie ma w ogóle komputera/laptopa, sprzętu w postaci tablicy interaktywnej), a z diagnozy wynika chęć realizacji zajęć ogólnokształcących z wykorzystaniem e-podręczników, nowoczesnych technologii w postaci tablicy interaktywnej, specjalistycznych oprogramowań i programów multimedialnych, a nie mają obecnie takiej możliwości) to czy, przy założeniu, że łączna wartość planowanych do zakupu tablic interaktywnych nie przekracza 20% wartości projektu możemy założyć zakup takiego sprzętu?
                                             Np. planowana jest realizacja 7 rodzajów zajęć, w 7 różnych salach – czy możemy założyć zakup 7 tablic interaktywnych z laptopem przy powyższym uzasadnieniu?
                                             Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                             Punktem wyjścia dla racjonalności każdego wydatku jest diagnoza. Należy w głównej mierze skupić się na rzeczywistym zapotrzebowaniu danej szkoły. Z diagnozy nie może wynikać sama chęć realizacji zajęć ogólnokształcących z wykorzystaniem e-podręczników, nowoczesnych technologii w postaci tablicy interaktywnej, specjalistycznych oprogramowań i itd. Diagnoza sytuacji problemowej szkoły powinna opisywać deficyty edukacyjne uczniów danej placówki. To od przeprowadzonej diagnozy będzie zależało, jaka pracownia będzie odpowiadała na potrzeby uczniów objętych wsparciem.
                                             Jeżeli zaplanowane zajęcia wraz z zakupem wyposażenia są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby edukacyjne danej placówki a we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniony zakup 7 tablic interaktywnych, to można uznać te wydatki za kwalifikowalne. Należy przy tym pamiętać, że wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu.
                                             Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pozyskania środków trwałych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych do prawidłowej realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 23. Czy planując w budżecie projektu zakup pomocy dydaktycznych na poszczególne rodzaje zajęć możemy zrobić to w poniższej formie? NP. „Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z chemii” – Komplet/Zestaw – 5 000,00 zł brutto. Natomiast w uzasadnieniu kosztu wymieniamy skład kompletu i podajemy ceny jednostkowe, które dadzą ogółem kwotę 5 000,00 zł?
                                             Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                             Zaproponowany zapis dotyczący zakupu pomocy dydaktycznych jest prawidłowy (brak wskazania kosztów jednostkowych w przypadku wydatków wskazanych jako ZESTAW uniemożliwia ocenę ich racjonalności).

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 22. Szkoła zamierza realizować zajęcia z matematyki oraz informatyki. Ideą szkoły jest połączenie tych 2 przedmiotów i rozwiązywanie problemów matematycznych przy pomocy narzędzi informatycznych.

                                             W związku z tym planuje się, poza zajęciami z matematyki oraz informatyki, zakup drukarki 3D, która umożliwi drukowanie modeli 3D zaprojektowanych w ramach zajęć informatycznych – brył przestrzennych w różnych konfiguracjach.

                                             Opracowywane i drukowane będą bryły niemożliwe do kupienia. Bryły te posłużą do rozwiązywania problemów matematycznych w zakresie geometrii.

                                             Czy, mając na uwadze powyższe założenia, można uznać, że tego rodzaju zajęcia informatyczne (dot. projektowania brył 3D) w połączeniu z zajęciami matematycznymi można uznać za kwalifikowalne w projekcie? Działania te oczywiście wynikają z Diagnozy.
                                             Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                             Działania realizowane w projekcie składanym na konkurs w ramach Poddziałania 11.1.4 muszą być w głównej mierze ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, które zostały wskazane w Regulaminie konkursu. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz kompetencje informatyczne wchodzą w zakres kompetencji kluczowych. Tak więc zajęcia informatyczne (dot. projektowania brył 3D) w połączeniu z zajęciami matematycznymi można uznać za kwalifikowalne w projekcie jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej w szkole a zakup pomocy do prowadzenia tych zajęć zostanie szczegółowo uzasadniony we wniosku o dofinansowanie. Należy przy tym pamiętać, że limit wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zakup środków trwałych oraz cross-financing nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu.
                                             Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pozyskania środków trwałych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych do prawidłowej realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 21. Typ 1 lub 2 projektu może być realizowany w szkołach osiągających najniższe wyniki. Dla szkół podstawowych jest to matematyka. Jaki jest klucz do umieszczenia danej placówki? Jedna z naszych szkół w 2015 roku osiągnęła wynik 71% (powyżej średniej), natomiast w 2016 49,38% (poniżej). W regulaminie konkursu zawarto zapis „Jako szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu należy rozumieć placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych w okresie 2 ostatnich lat (tj. w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016) była na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu (części egzaminu w przypadku egzaminu gimnazjalnego, bądź przedmiotu obowiązkowego w przypadku egzaminu maturalnego) w co najmniej jednym roku”.
                                             Czy szkoła, która ma wyniki powyżej średniej w obu latach może brać udział w projekcie w przypadku typu 1 lub 2 czy też jest automatycznie odrzucana?
                                             Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                             Typ operacji nr 1 i 2 zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu może być realizowany jedynie przez szkoły i/lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu tj. placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych w okresie 2 ostatnich lat (tj. w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016) była na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu w co najmniej jednym roku. Kryterium to nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych. Tak więc wsparcie w ramach typu operacji 1 i 2 może być skierowane tylko do szkół wymienionych w załączniku nr 9 do regulaminu konkursu (chyba, że jest to zasadnicza szkoła zawodowa lub szkoła specjalna). We wniosku spełniającym wskazane kryterium należy zaplanować działania projektowe ukierunkowane na wyrównywanie głównie tych dysproporcji w szkole i/lub placówce oświatowej. Pozostałe działania, jeżeli wynikają z przeprowadzonej diagnozy, powinny stanowić wsparcie uzupełniające do działań ukierunkowanych na osiągnięcie wyników edukacyjnych.
                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 20. W związku z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, proszę o informację, czy szkoły specjalne nie ujęte w zał. nr 9 “Lista szkół podstawowych/gimnazjów osiągających najniższe wyniki edukacyjne w skali regionu” - gdyż żaden z uczniów tych szkół ze względu na niepełnosprawność nie był w stanie przystąpić w latach 2015 i 2016 do sprawdzianu 6-klasisty lub do egzaminu gimnazjalnego - mogą korzystać z form wsparcia polegających na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Zarówno takie zajęcia, jak i pomoce dydaktyczne, jakie chcemy zakupić na potrzeby ich prowadzenia wpisują się w I i II typ projektu, a te  dedykowane są wyłącznie szkołom wymienionym w zał. nr 9.
                                             Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                             Typ operacji nr 1 i 2 zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu może być realizowany przez szkoły i/lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu tj. placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych w okresie 2 ostatnich lat (tj. w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016) była na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu w co najmniej jednym roku. Kryterium to nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych (zgodnie z informacją zawartą w pkt 4.1.9 ppkt b) regulaminu). Tak więc szkoły specjalne nie ujęte w zał. nr 9 mogą korzystać z form wsparcia wpisujących się w I i II typ projektu.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 19. Jak wpisać do zadań wkład własny rzeczowy, jeśli planujemy uwzględnić wartość użyczonych na zajęcia sal - szkoła wycenia te wartości wg stawek wprowadzonych kilka lat temu zarządzeniem Dyrektora Szkoły, ale po przemnożeniu przez ilość godzin zajęć wychodzi znacznie większa kwota niż potrzeba - już przy drugim zadaniu na 4 wyczerpuje się możliwy limit - czy mogę wpisać łączną kwotę max. dofinansowania (tylko nie wiem, jaką jednostkę wybrać z listy) czy zastosować jakąś inną metodę? Oczywiście w pozostałych zadaniach sale lekcyjne będą udostępnione.
                                             Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                             Wszystkie wydatki planowane jako wkład własny rzeczowy należy uwzględnić w ramach poszczególnych zadań merytorycznych, wskazując w polu Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii sposób, w jaki dokonano jego wyceny wybierając odpowiednią jednostkę miary. Przy określaniu wysokości stawki należy uwzględnić stawki brutto obowiązujące przy wynajmie sal znajdujące się w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. W przypadku sal będących w dyspozycji Projektodawcy, koszt ich utrzymania jest kwalifikowany w oparciu o przedstawioną we wniosku o dofinansowanie metodologię wyliczenia ponoszonych kosztów.
                                             Ponadto w sytuacji wnoszenia wkładu rzeczowego w postaci kosztów użytkowania sal, w ramach poszczególnych zadań merytorycznych należy wskazać planowaną liczbę zajęć, wybierając w polu j.m. odpowiednią jednostkę miary np. moduł, godzinę lekcyjną lub godzinę, uwzględniając jednocześnie czas ich trwania, np. 30, 45 lub 60 minut oraz stawkę za wynajem. Kwota wniesionego wkładu rzeczowego w ramach poszczególnych zadań merytorycznych powinna stanowić iloczyn liczby zajęć oraz stawki.
                                             W przypadku gdy iloczyn liczby zajęć oraz stawki przekracza wymaganą dla konkursu wartość wkładu własnego można zmniejszyć stawkę za wynajem tak, aby dostosować wartość wkładu własnego do wymaganego limitu. Jednocześnie w opisie wydatku należy uzasadnić przyjęcie stawki na danym poziomie (ze względu na dostosowanie do wymaganego poziomu wkładu własnego), ze wskazaniem stawki wynikającej z uchwały.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 18. Projekt planowany jest na 2 lata. Stawkę godzinową wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowałam dla stopnia naucz. dyplomowanego, bo tacy będą uczyć w projekcie. Jednak słyszy się o planowanych podwyżkach dla nauczycieli - czy mogę przyjąć kilkuzłotową rezerwę, np. zamiast 55 zł/h czy mogę wpisać do budżetu 60 zł?
                                             Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                             Projektodawca we wniosku aplikacyjnym określa stawkę za godzinę zajęć biorąc pod uwagę nie tylko kwotę brutto wynagrodzenia, ale również składki pracodawcy, uwzględniając stawki wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia znajdujące się w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. Wysokość wynagrodzenia wskazana we wniosku o dofinansowanie oceniana jest na etapie Komisji Oceny Projektów i po otrzymaniu dofinansowania, projekt powinien być realizowany zgodnie z założeniami.
                                             Wynagrodzenie wskazane w szczegółowym budżecie projektu nie jest wynagrodzeniem, które Beneficjent musi we wskazanej kwocie ponieść. Możliwe jest poniesienie wartości niższej, jak i wyższej. Natomiast wzrost wynagrodzenia w trakcie realizacji projektu wymaga szczególnego uzasadnienia i analizy, a dokonywanie zwiększenia wynagrodzeń przez Beneficjenta zależy od charakteru zadania oraz powodu i poziomu zwiększenia.
                                             Należy jednak pamiętać o regulacjach prawnych Karty Nauczyciela (art. 35a) i ustawy o systemie oświaty (art. 7e). W placówkach publicznych dyrektor ma wybór - może zatrudnić przy projekcie UE obecnego nauczyciela w ramach dodatkowych godzin w  ramach podstawowego zatrudnienia - nie trzeba podpisywać dodatkowych umów (art. 35a Karty Nauczyciela), albo może zatrudnić nauczyciela spoza placówki (art. 7e ustawy o systemie oświaty).
                                             W pierwszym przypadku to dyrektor przydziela godziny na realizację w projekcie UE za zgodą nauczyciela. Wynagrodzenie za każdą godzinę takich zajęć przysługuje w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem tylko dodatku za warunki pracy (a nie innych dodatków).
                                             W drugim przypadku dodatkowego nauczyciela zatrudnia się na umowę o pracę. Za każdą godzinę prowadzenia zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć w wysokości wyliczonej według stawki zaszeregowania nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego pensum w wymiarze 18 godzin.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 17. Czy dyrektor szkoły może być też kierownikiem projektu? - ma doświadczenie w pracy z podobnymi projektami, doświadczenie w zarządzaniu, dobre kontakty z personelem merytorycznym i technicznym, co zapewni sprawne i prawidłowe zarządzanie projektem?
                                             Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                             Projektodawca aplikując o środki unijne tworzy zespół projektowy odpowiedzialny za prowadzenie projektu. Określając obowiązki i decydując o jego składzie powinien kierować się przede wszystkim wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem poszczególnych jego członków, niezbędnymi do zapewnia prawidłowego wykonania zaplanowanych zadań. W składanym na konkurs wniosku aplikacyjnym, w sytuacji, gdy jest to możliwe, Projektodawca powinien wskazać konkretne osoby (z imienia i nazwiska), które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem.
                                             Wynagrodzenie personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem, w tym kierownika projektu może być kwalifikowalne wyłącznie w ramach kosztów pośrednich.
                                             Biorąc pod uwagę powyższe nie ma przeciwskazań do tego aby kierownikiem projektu był dyrektor szkoły.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 16. Jakie wyposażenie możemy zakupić w ramach II typu projektu?
                                             Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                             Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki musi być zgodne z warunkami wymienionymi w regulaminie konkursu w szczególności:
                                             - wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych musi być zgodne z katalogiem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej- wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania matematyki musi być zgodne z katalogiem wymienionym w regulaminie pkt 2.4.10.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 15. Czy w regulaminie konkursu została określona definicja nauczania opartego na metodzie eksperymentu?
                                             Odpowiedź, 21.03.2017 r.
                                             W Regulaminie konkursu nie określono definicji nauczania opartego na metodzie eksperymentu jednakże zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami eksperyment w pracowni szkolnej jest okazją do rozwijania pomysłowości, samodzielności, zdolności i twórczego myślenia. Eksperyment ma dla ucznia znaczenie emocjonalne, jest niezmiernie atrakcyjny i może wzbudzić motywy uczenia się, ukształtować głębokie zainteresowanie.
                                             Istotny jest aspekt wychowawczy związany z przeprowadzaniem eksperymentu. Wszelkie eksperymenty w pracowni szkolnej można podzielić na dwa rodzaje:
                                             • pokazy, które mogą być „ilustracją doświadczalną” omawianego przez nauczyciela zjawiska, prawa lub też modelu, przyrządu czy urządzenia,
                                             • ćwiczenia laboratoryjne, które są formą badań doświadczalnych, przeprowadzanych przez uczniów samodzielnie w małych 2-3 osobowych grupach.

                                             Uczeń powinien zakończyć proces kształcenia z nabytymi umiejętnościami dotyczącymi pracy eksperymentalnej. Nabyte umiejętności powinny być związane z obserwacją zjawiska, z pomiarem i badaniem zależności.

                                             Bardzo ważny jest kontakt uczniów z eksperymentem. Powinni oni mieć możliwość zbadania prostych zjawisk samodzielnie. Ma to ogromne znaczenie, gdyż wiedza zdobyta w ten sposób staje się czymś „własnym”. Wiadomości i umiejętności nabyte podczas przeprowadzania eksperymentu (także zaangażowanie emocjonalne, własne przemyślenia,...), pozostają na dłużej w umyśle ucznia i ułatwiają mu dalszy rozwój.

                                             Aktywny charakter nauczania opartego na metodzie eksperymentu, gdzie uczniowie stawiają hipotezy, przeprowadzają eksperymenty, zapisują obserwacje, wyciągają wnioski, weryfikują hipotezy, poszukują wyjaśnień, rozbudza u uczniów zainteresowania do poznawania zjawisk i procesów.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 14. Czy w ramach projektu, którego realizacja przewidziana jest na 2 lata możliwe jest zaplanowanie wsparcia dla uczniów tylko na okres pierwszego roku trwania projektu, a szkolenia dla nauczycieli na cały okres realizacji projektu – czyli w drugim roku wsparcie byłoby kierowane tylko i wyłącznie dla nauczycieli?
                                             Odpowiedź, 27 stycznia 2017 r.
                                             Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie dla nauczycieli jest możliwe tylko wtedy, jeżeli projektodawca zaplanuje jednocześnie wsparcie dla uczniów. Wspieranie w drugim roku trwania projektu tylko nauczycieli w kontekście braku kompleksowości ww. działań oraz ponoszenia kosztów pośrednich nosi znamiona nieracjonalności i nieefektywności projektu.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 13. Szkoła osiągnęła niski poziom wyników z fizyki, jednak diagnoza wykazała, że uczniowie potrzebują zajęć z matematyki - w związku z tym czy jest możliwe, aby większa liczba uczestników projektu miała zdiagnozowany problem z matematyką niż fizyką? Tym samym czy jest możliwe prowadzenie większej ilości zajęć wyrównawczych z matematyki niż fizyki?
                                             Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                             Istnieje taka możliwość, gdyż zaplanowane działania w projekcie muszą być dostosowane do sytuacji grupy docelowej. W związku z tym jeżeli zajęcia z matematyki przyczynią się w większym stopniu do zniwelowania deficytów edukacyjnych wśród uczniów oraz odpowiedzą na ich potrzeby i oczekiwania wówczas jest zasadne zaplanowanie większej ilości zajęć z matematyki niż z fizyki.
                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 12. Czy w ramach realizacji jednego projektu dla typu 3 wsparciem mogą zostać objęte równocześnie szkoły, których wyniki z egzaminu maturalnego są najsłabsze oraz te których wyniki są na wysokim poziomie?
                                             Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                             Jest to możliwe, jednak wprowadzenie do projektu dwóch szkół o innych potrzebach, wiąże się z koniecznością opisania/zdefiniowania we wniosku o dofinansowanie dwóch różnych grup docelowych wraz ze szczegółową ich diagnozą. Dlatego łączenie wsparcia dla dwóch różnych szkół, przy ograniczeniu liczby znaków w LSI, może spowodować nieczytelność zapisów wniosków, a tym samym oceniający mogą mieć problemy w rozróżnieniu obu grup oraz ich potrzeb/oczekiwań w stosunku do zaplanowanych zadań w projekcie. A to z kolei może się przełożyć na niską ocenę projektu, gdyż przewidziane wydatki w projekcie nie będą mieć wystarczającego uzasadnienia w opisie sytuacji grup docelowych. Tym samym IZ RPO dopuszcza taką możliwość, ale jej nie rekomenduje.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 11. Czy grupą docelową w ramach realizacji 3 typu wsparcia mogą być uczniowie II i III klasy szkoły podstawowej?
                                             Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                             Zgodnie z Regulaminem Konkursu celem III typu projektu – Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych, jak również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).
                                             Programy wspomagające obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum). Programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością mogą być realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych, natomiast ucznia młodszego - do etapu gimnazjum włącznie. Tak więc III typ operacji może być skierowany do następujących uczniów:
                                             - Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI szkoły podstawowej i z klas I-III gimnazjum;
                                             - Uczniowie młodsi tj. z I klasy szkoły podstawowej, z IV klasy szkoły podstawowej oraz z I klasy gimnazjum;
                                             - Uczniowie niepełnosprawni na wszystkich etapach edukacyjnych, tzn. od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

                                             III typ projektu nie przewiduje wsparcia dla uczniów II i III klasy szkoły podstawowej chyba, że są to uczniowie z niepełnosprawnościami.

                                             W związku z reformą edukacji nie ma możliwości objęcia wsparciem uczniów I klasy gimnazjum.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 10. Czy wkład rzeczowy wniesiony do projektu może stanowić wkład własny? Czy praca nauczycieli może być potraktowana jako wkład własny?
                                             Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                             Tak, wkład rzeczowy wniesiony do projektu stanowi wkład własny. Praca nauczycieli może być wniesiona jako wkład własny, jednakże należy przedstawić metodologię wyliczania wysokości wynagrodzenia nauczyciela wniesionego jako wkład własny.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 9. Czy istnieje ograniczenie wartości zlecenia usług merytorycznych w ramach projektu? Czy zadania zlecone w projekcie mogą stanowić 100% jego wydatków?
                                             Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                             Nie ma ograniczeń w zlecaniu usług podwykonawcom. Jest to sprawa indywidualna, zależna od zakresu projektu oraz potencjału organizacyjnego wnioskodawcy. Jednakże należy mieć na uwadze, że jednym ze szczegółowych kryteriów dostępu jest kryterium mówiące, że wnioskodawcą w projekcie może być tylko organ prowadzący szkołę lub palcówkę. To szkoła i nauczyciele w niej pracujący znają uczniów do których skierowane jest wsparcie i ich potrzeby. Konstrukcja budżetu opierająca się na zleceniu wszystkich wydatków podmiotom zewnętrznym w w/w kontekście jest nieracjonalna.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 8. Czy realizacja działań w projekcie przewidziana dla uczniów musi być ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy?
                                             Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                             Co do zasady działania realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą być ukierunkowane na rozwój lub nabywanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W wyjątkowych sytuacjach jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej w szkole można realizować zajęcia, które nie wpisują się w katalog kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Takie działania mogą stanowić jedynie uzupełnienie działań ukierunkowanych na rozwój lub nabycie kompetencji kluczowych na rynku pracy jednak wymagają szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie.

                                             Ponadto w ramach przedmiotowego konkursu wskaźnikiem obligatoryjnym dla wszystkich wnioskodawców jest Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie. Nieosiągnięcie tego wskaźnika jest jednoznaczne z nieuzyskaniem rekomendacji do dofinansowania, a zachwianie proporcji pomiędzy zadaniami ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy a innymi (nie ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy), które powinny stanowić jedynie uzupełnienie projektu może spowodować uzyskanie mniejszej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 7. Czy zajęcia logopedyczne wchodzą w zakres kompetencji kluczowych?
                                             Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                             Zajęcia logopedyczne mogą być realizowane jako zajęcia dodatkowe i wpisują się w kompetencję kluczową: umiejętność uczenia się.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 6. Czy istnieje skala określająca ucznia szczególnie uzdolnionego?
                                             Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                             W Polsce nie ma przyjętej jasnej, jednoznacznej i obligatoryjnej definicji ucznia zdolnego. Szkoła/placówka sama rozpoznaje i zaspokaja indywidulane potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia wynikające m.in. ze szczególnych uzdolnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
                                             Wsparcie uczniów zdolnych może odbywać się wyłącznie w celu kształtowania i rozwijania ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno–przyrodniczych, TIK, językowych) oraz postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Wsparcie uczniów zdolnych powinno być realizowane na zasadach określonych w I typie realizacji projektów.
                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 5. Czy ankieta przeprowadzona wśród uczniów szkoły/placówki może stanowić jej diagnozę potrzeb?
                                             Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                             Celem przeprowadzenia diagnozy jest wyznaczenie obszarów problemowych związanych z realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę i uwzględniać faktyczne braki/deficyty występujące wśród uczniów. Wyniki Ankiety nie mogą być podstawą diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz zapotrzebowania szkoły/placówki. Natomiast mogą stanowić jeden z jej elementów.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 4. Czy zajęcia teatralne, zajęcia z grafiki i fotografii lub zajęcia dziennikarskie są wydatkami kwalifikowalnymi w ramach projektu?
                                             Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                             Zajęcia teatralne, zajęcia z grafiki i fotografii oraz zajęcia dziennikarskie mogą zostać uznane za kwalifikowalne w sytuacji jeżeli wnioskodawca przedstawi w uzasadnieniu wydatków, że uczestnictwo ucznia w/w zajęciach wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych bądź społeczno-emocjonalnych takich jak np. umiejętność komunikowania się, pracy zespołowej i będzie to wynikać z diagnozy/zapotrzebowania grupy docelowej.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 3. Czy jest możliwe stosowanie maksymalnych lub wyższych kwot z taryfikatora?
                                             Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                             Przy ponoszeniu wydatków w trakcie realizacji projektu należy zatem stosować aktualnie obowiązujący Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można zastosować stawki wyższe niż te, które widnieją w taryfikatorze, we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić informację uzasadniającą proponowaną stawkę ponad tą wynikającą z Taryfikatora.
                                             Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, koszty w ramach projektu powinny być szacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych, w szczególności z uwzględnieniem stawek rynkowych. Dodatkowo umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje Beneficjenta do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, zgodnie z obowiązującymi regułami, zasadami i postanowieniami wynikającymi z programu, uszczegółowienia, obowiązujących procedur, wytycznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego.
                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 2. Czy zakup papieru do ksero na potrzeby uczniów może być uwzględniony jako wydatek w ramach kosztów bezpośrednich?
                                             Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                             Tak, pod warunkiem, że będzie on wykorzystywany dla uczniów w ramach zadania merytorycznego a nie na bieżące funkcjonowanie projektu tj. zarządzanie projektu.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             Pytanie 1. Czy są określone limity w zakresie liczebności uczniów w grupie w ramach projektu?
                                             Odpowiedź, 27.01.2017 r.
                                             Regulamin konkursu nie narzuca ograniczeń dotyczących liczebności grup jednakże przy realizacji projektu mają zastosowanie zapisy prawa krajowego, w tym m.in. rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

                                             Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 6. Czy jeżeli szkolenie na wózki widłowe zrobiłam we wrześniu 2016 r. jako instrument edukacyjny to jest dobrze?
                                              Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                              Instytucja Zarządzająca informuje, że decyzja o zakwalifikowaniu danego kursu lub szkolenia do kategorii usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym czy też usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, należy do Beneficjenta, gdyż jest uzależniona od indywidualnej ścieżki reintegracji danego uczestnika projektu. Beneficjent stwierdza czy dana osoba potrzebuje wsparcia poprzez pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, czy też dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy lub wzrost poziomu wykształcenia. Co do zasady do usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym zalicza się kursy i szkolenia zawodowe.

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 5. Kwestia dot. księgowego w przypadku rozliczenia umowy z organizacją pozarządową.
                                              Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                              Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m.in. został faktycznie poniesiony i został należycie udokumentowany. Beneficjent we wniosku o płatność wykazuje dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku związanego z realizowanym projektem. Potwierdzenie przekazania zaliczki (polecenie przelewu) nie jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykorzystania i rozliczenia wydatku w ramach projektu. Tym samym nie stanowi podstawy do oceny kwalifikowalności wydatku i nie może być wykazywane we wniosku o płatność. W celu poprawnego rozliczenia we wniosku o płatność przekazanej zaliczki, beneficjent powinien wskazać dokument noszący znamiona dokumentu księgowego (zgodnie z art. 20, 21, 22 Ustawy z dn. 29 września 1994 o rachunkowości), z którego wynika kwota rzeczywiście poniesionego wydatku.

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 4. LSI - czy więcej niż 1 osoba może wprowadzać dane do jednego miejsca i w tym samym czasie?
                                              Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                              Zgodnie z regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (LSI2014) § 5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA pkt. 8 W celu umożliwienia wypełnienia wniosków i innych dokumentów związanych z realizowanym projektem wspólnikom, współpracownikom, pracownikom firm zewnętrznych dopuszcza się przyłączanie do profilu poszczególnych użytkowników oraz nadanie stosownych uprawnień. Zgodnie z informacją na stronie http://lsi.slaskie.pl w sekcji „Rejestracja konta” Użytkownik dodany do profilu zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami będzie mógł przeglądać, wypełniać lub edytować dokumenty/formularze związane z realizacją projektów. W celu ochrony i zachowania poufności danych należy stosować zasadę ograniczonego zaufania w przydzielaniu uprawnień poprzez stosowanie zakresów minimalnych niezbędnych do wykonania powierzonych Użytkownikowi czynności. IOK nie odpowiada za naruszenia powstałe w wyniku przydzielenia zbyt szerokich uprawnień do profilu danemu Użytkownikowi. Wnioskodawca przyłączając do profilu, którego jest Właścicielem kilku Użytkowników oraz nadając im stosowne, zgodne z zakresem wykonywanych czynności uprawnienia daje możliwość edycji/zapisu poszczególnych formularzy (w zależności od określonego dostępu) wielu Klientom aplikacji jednocześnie z opcją, iż mogą wykonywać w Systemie LSI2014 pewne czynności w tym samym czasie. Formularze LSI2014 oparte są jednak na dynamicznym wprowadzaniu poszczególnych danych w czasie rzeczywistym, w trybie ciągłym (ograniczonym wyłącznie poprzez 60 minutowy okres bezczynności), z możliwością automatycznego zapisu (np. podczas przechodzenia pomiędzy różnymi stronami formularza lub poprzez opcję zapisz), co w przypadku korzystania z jednej sekcji/modułu/formularza przez więcej niż jednego Użytkownika jest zagrożone niepoprawnym uzupełnieniem danych w Systemie LSI2014, niepoprawnym zapisem uzupełnionych/zmodyfikowanych pozycji z poziomu innego niż wykonującego opcję zapisu Klienta, co może prowadzić do utraty wprowadzanych danych i konieczności ponownego uzupełnienia, bez możliwości odzyskania stanu sprzed momentu wystąpienia incydentu w aplikacji. Biorąc pod uwagę, iż dostęp do Systemu LSI2014 zapewniony jest poprzez sieć Internet, Użytkownicy niejednokrotnie korzystają z aplikacji zdalnie, zapisanie pracy przez jednego Operatora nie zawsze zintegrowane musi być z finalizacją wprowadzenia danych przez innego Użytkownika, takie sytuacje dodatkowo potęgują możliwość wystąpienia powyżej wskazanych problemów i mogą być również przyczyną utraty danych bądź ich niewłaściwego zapisu. 
                                              Z uwagi na powyżej wskazane aspekty IZ nie rekomenduje wprowadzenia danych do jednej sekcji/ modułu/ formularza przez kilku Użytkowników Systemu LSI2014 jednocześnie.

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 3. Praca wolontariuszy – baza personelu.
                                              Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, personelem projektu, tj. osobami zaangażowanymi do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, są m.in. wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wobec powyższego realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w myśl zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz w/w Wytycznych, Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania (w przypadku wolontariuszy właściwy jest wybór: „inna forma zaangażowania”) oraz jego wymiaru (właściwym jest wypełnienie planu).

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 2. Czy rolnik (osoba niepracująca), ale wykazana w LSI jako pracująca może dostać staż w projekcie?
                                              Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                              W świetle obowiązujących Państwa Wytycznych ds. włączenia społecznego z dnia 28.05.2015r. osoby pracujące będące rolnikami mogą brać udział w projekcie niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w PUP jako poszukujący pracy. Jeśli spełniają  wymagania dotyczące grup docelowych tj. są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą otrzymać wsparcie w postaci usług o charakterze  zawodowym bez ograniczeń ( w tym staż).  Jednocześnie osoby takie nie są wliczane do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, natomiast wliczane są do wskaźnika efektywności w wymiarze społecznym. Rolnicy są  traktowani jako osoby zatrudnione, zatem ich status na rynku pracy nie  ulegnie zmianie w wyniku wsparcia w projekcie, nie można ich traktować  jako osób, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy lub poszukują pracy po  zakończeniu udziału w projekcie tj. nie są wliczane do w/w wskaźników.

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                              Pytanie 1. Jak wykazywać we wskaźnikach uczestnika, który powraca do projektu po przerwanym udziale?
                                              Odpowiedź, 28.12.2016 r.
                                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach, co zostało wskazane w definicji i sposobie pomiaru danego wskaźnika w WLWK 2014 (załącznik nr 2). Danych wykazanych we wskaźnikach produktu nie należy aktualizować w przypadku powrotu uczestnika do projektu. W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie. Dodatkowo w PEFSie należy usunąć datę zakończenia udziału w projekcie dla powracającego uczestnika do projektu, ponieważ dane osoby nadal uczestniczącej we wsparciu nie powinny mieć przypisanej daty zakończenia udziału w projekcie.

                                              Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                               Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego 2 grudnia 2016 r. dla Beneficjentów realizujących projekty pozakonkursowe w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

                                               Pytanie 1. Czy jeżeli szkolenie na wózki widłowe zrobiłam we wrześniu 2016 r. jako instrument edukacyjny to jest dobrze?

                                               Instytucja Zarządzająca informuje, że decyzja o zakwalifikowaniu danego kursu lub szkolenia do kategorii usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym czy też usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, należy do Beneficjenta, gdyż jest uzależniona od indywidualnej ścieżki reintegracji danego uczestnika projektu. Beneficjent stwierdza czy dana osoba potrzebuje wsparcia poprzez pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, czy też dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy lub wzrost poziomu wykształcenia. Co do zasady do usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym zalicza się kursy i szkolenia zawodowe.

                                               Pytanie 2. Kwestia dot. księgowego w przypadku rozliczenia umowy z organizacją pozarządową.

                                               Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m.in. został faktycznie poniesiony i został należycie udokumentowany. Beneficjent we wniosku o płatność wykazuje dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku związanego z realizowanym projektem. Potwierdzenie przekazania zaliczki (polecenie przelewu) nie jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykorzystania i rozliczenia wydatku w ramach projektu. Tym samym nie stanowi podstawy do oceny kwalifikowalności wydatku i nie może być wykazywane we wniosku o płatność. W celu poprawnego rozliczenia we wniosku o płatność przekazanej zaliczki, beneficjent powinien wskazać dokument noszący znamiona dokumentu księgowego (zgodnie z art. 20, 21, 22 Ustawy z dn. 29 września 1994 o rachunkowości), z którego wynika kwota rzeczywiście poniesionego wydatku.

                                               Pytanie 3. LSI - czy więcej niż 1 osoba może wprowadzać dane do jednego miejsca i w tym samym czasie?

                                               Zgodnie z regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (LSI2014) § 5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA pkt. 8 W celu umożliwienia wypełnienia wniosków i innych dokumentów związanych z realizowanym projektem wspólnikom, współpracownikom, pracownikom firm zewnętrznych dopuszcza się przyłączanie do profilu poszczególnych użytkowników oraz nadanie stosownych uprawnień. Zgodnie z informacją na stronie http://lsi.slaskie.pl w sekcji „Rejestracja konta” Użytkownik dodany do profilu zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami będzie mógł przeglądać, wypełniać lub edytować dokumenty/formularze związane z realizacją projektów. W celu ochrony i zachowania poufności danych należy stosować zasadę ograniczonego zaufania w przydzielaniu uprawnień poprzez stosowanie zakresów minimalnych niezbędnych do wykonania powierzonych Użytkownikowi czynności. IOK nie odpowiada za naruszenia powstałe w wyniku przydzielenia zbyt szerokich uprawnień do profilu danemu Użytkownikowi.Wnioskodawca przyłączając do profilu, którego jest Właścicielem kilku Użytkowników oraz nadając im stosowne, zgodne z zakresem wykonywanych czynności uprawnienia daje możliwość edycji/zapisu poszczególnych formularzy (w zależności od określonego dostępu) wielu Klientom aplikacji jednocześnie z opcją, iż mogą wykonywać w Systemie LSI2014 pewne czynności w tym samym czasie. Formularze LSI2014 oparte są jednak na dynamicznym wprowadzaniu poszczególnych danych w czasie rzeczywistym, w trybie ciągłym (ograniczonym wyłącznie poprzez 60 minutowy okres bezczynności), z możliwością automatycznego zapisu (np. podczas przechodzenia pomiędzy różnymi stronami formularza lub poprzez opcję zapisz), co w przypadku korzystania z jednej sekcji/modułu/formularza przez więcej niż jednego Użytkownika jest zagrożone niepoprawnym uzupełnieniem danych w Systemie LSI2014, niepoprawnym zapisem uzupełnionych/zmodyfikowanych pozycji z poziomu innego niż wykonującego opcję zapisu Klienta, co może prowadzić do utraty wprowadzanych danych i konieczności ponownego uzupełnienia, bez możliwości odzyskania stanu sprzed momentu wystąpienia incydentu w aplikacji. Biorąc pod uwagę, iż dostęp do Systemu LSI2014 zapewniony jest poprzez sieć Internet, Użytkownicy niejednokrotnie korzystają z aplikacji zdalnie, zapisanie pracy przez jednego Operatora nie zawsze zintegrowane musi być z finalizacją wprowadzenia danych przez innego Użytkownika, takie sytuacje dodatkowo potęgują możliwość wystąpienia powyżej wskazanych problemów i mogą być również przyczyną utraty danych bądź ich niewłaściwego zapisu.Z uwagi na powyżej wskazane aspekty IZ nie rekomenduje wprowadzenia danych do jednej sekcji/modułu/formularza przez kilku Użytkowników Systemu LSI2014 jednocześnie.

                                               Pytanie 4. Praca wolontariuszy – baza personelu.

                                               Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, personelem projektu, tj. osobami zaangażowanymi do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, są m.in. wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wobec powyższego realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w myśl zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz w/w Wytycznych, Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania (w przypadku wolontariuszy właściwy jest wybór: „inna forma zaangażowania”) oraz jego wymiaru (właściwym jest wypełnienie planu).

                                               Pytanie 5. Czy rolnik (osoba niepracująca), ale wykazana w LSI jako pracująca może dostać staż w projekcie?

                                               W świetle obowiązujących Państwa Wytycznych ds. włączenia społecznego z dnia 28.05.2015r. osoby pracujące będące rolnikami mogą brać udział w projekcie niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w PUP jako poszukujący pracy. Jeśli spełniają  wymagania dotyczące grup docelowych tj. są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą otrzymać wsparcie w postaci usług o charakterze  zawodowym bez ograniczeń ( w tym staż).  Jednocześnie osoby takie nie są wliczane do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, natomiast wliczane są do wskaźnika efektywności w wymiarze społecznym.Rolnicy są  traktowani jako osoby zatrudnione, zatem ich status na rynku pracy nie  ulegnie zmianie w wyniku wsparcia w projekcie, nie można ich traktować  jako osób, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy lub poszukują pracy po  zakończeniu udziału w projekcie tj. nie są wliczane do w/w wskaźników.

                                               Pytanie 6. Jak wykazywać we wskaźnikach uczestnika, który powraca do projektu po przerwanym udziale?

                                               Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach, co zostało wskazane w definicji i sposobie pomiaru danego wskaźnika w WLWK 2014 (załącznik nr 2). Danych wykazanych we wskaźnikach produktu nie należy aktualizować w przypadku powrotu uczestnika do projektu. W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie. Dodatkowo w PEFSie należy usunąć datę zakończenia udziału w projekcie dla powracającego uczestnika do projektu, ponieważ dane osoby nadal uczestniczącej we wsparciu nie powinny mieć przypisanej daty zakończenia udziału w projekcie.

                                                Pytanie 1. Jakie zadania w projekcie będzie wykonywać wybrany Operator?

                                                Odpowiedź 25.11.2016
                                                Wybrany operator będzie realizował wszystkie właściwe dla beneficjenta projektu zadania, ze szczególnym uwzględnieniem:
                                                – przygotowania dokumentacji projektowej (regulamin, formularze rekrutacyjne itp.);
                                                – działań informacyjno-promocyjnych oraz rekrutacji uczestników/uczestniczek;
                                                – samodzielnej organizacji lub wykupienia na rynku usług szkoleniowych wybranych przez uczestników szkoleń;
                                                – rozliczenia projektu zgodnie z umową o jego dofinansowanie.
                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                Pytanie 2. Czy trzeba przygotować projekt zarówno na języki jak i na szkolenia komputerowe ?

                                                Odpowiedź 25.11.2016
                                                Tak, zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej, operator jest zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi/uczestniczce dostępu do wszystkich (przewidzianych w SzOOP i regulaminie konkursu) form wsparcia.
                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                Pytanie 3. Czy wnioskodawca może realizować szkolenia, czy tylko pełnić rolę organizatora – tj. głównie kierować uczestników na szkolenia do instytucji szkoleniowych, które realizują określone wsparcie ?

                                                Odpowiedź 25.11.2016
                                                Zgodnie z warunkami i procedurami udzielania wsparcia, określonymi w punkcie 2.2 regulaminów, „Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w takim samym zakresie".
                                                Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                 Najczęśćiej zadawane pytania dotyczące konkursów nr: RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16, RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16, RPSL.11.04.02-IP.02-24-026/16 w ramach:
                                                 a) Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregion Centralny
                                                 b) Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregion Zachodni
                                                 c) Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregion Północny

                                                 Pytanie 10. Jak należy rozumieć fakt, że dany projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego programu rewitalizacji oraz w jaki sposób oceniający wniosek o dofinansowanie powinien weryfikować przedmiotowe kryterium?
                                                 Odpowiedź, 01.02.2017
                                                 Kryterium Czy projekt  wynika z aktualnego i  pozytywnie  zaopiniowanego  przez IZ RPO programu  rewitalizacji”, wskazane jest dla wszystkich działań/ poddziałań RPO WSL 2014-2020, gdzie wymógł posiadania przez gminę pozytywnie ocenionego przez IZ RPO WSL i wpisanego do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego programu rewitalizacji (PR) jest  obowiązkowy.
                                                 W związku z powyższym, wynikanie z programu rewitalizacji projektu oznacza
                                                 wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
                                                 Jeśli podczas oceny wniosku o dofinansowanie oceniający stwierdzi, że dane przedsięwzięcie nie znajduje się na liście „podstawowych projektów rewitalizacyjnych” (takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji) oraz nie został wskazany w zbiorczym opisie innych uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych (obszarów tematycznych), należy wskazać, że kryterium to nie zostało spełnione.
                                                 Dodatkowo należy pamiętać, że wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony najwcześniej w dniu, w którym program rewitalizacji został wpisany do Wykazu. Zatem oceniający powinien sprawdzić czy data złożenia wniosku pokrywa się/ bądź jest późniejsza niż data wpisu do wykazu (Wykaz znajdujący się na stronie internetowej RPO – posiada kolumnę „data wpisania do Wykazu” ).
                                                 W innym przypadku, tj. kiedy wniosek został złożony przed datą wpisu do Wykazu – również należy przyjąć, że przedmiotowe kryterium nie zostało spełnione.
                                                 Pozytywnie ocenione programy są zamieszczane w Wykazie programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów prowadzonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 na stronie www.rpo.slaskie.pl.

                                                 Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                 Pytanie 9. Czy trzeba przygotować projekt zarówno na języki jak i na szkolenia komputerowe?
                                                 Odpowiedź, 25.11.2016
                                                 Tak, zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej, operator/benficjent jest zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi/uczestniczce dostępu do wszystkich (przewidzianych w SzOOP i regulaminie konkursu) form wsparcia.

                                                 Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                 Pytanie 8. Czy wnioskodawca może realizować szkolenia, czy tylko pełnić rolę organizatora – tj. głównie kierować uczestników na szkolenia do instytucji szkoleniowych, które realizują określone wsparcie?
                                                 Odpowiedź, 25.11.2016
                                                 Zgodnie z warunkami i procedurami udzielania wsparcia, określonymi w punkcie 2.2 regulaminów, „Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w takim samym zakresie".

                                                 Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                 Pytanie 7. Jak należy rozumieć kryterium dostępu: Czy projekt  wynika z aktualnego i  pozytywnie  zaopiniowanego  przez IZ RPO programu  rewitalizacji ?
                                                 Uzasadnienie: Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie  oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie   deklaracji  wskazanej  w pkt.  B.10  Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych, że   właściwy PR  znajduje  się w Wykazie  programów rewitalizacji województwa śląskiego prowadzonym przez IZ  RPO WSL, dostępnym pod adresem https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja, co będzie równoznaczne ze spełnieniem  przez PR wymogów określonych w Wytycznych  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W odniesieniu do wynikania projektu z PR weryfikowany będzie opis wskazany  w części B.4
                                                 Czy projekt wynika z programu rewitalizacji?
                                                 Odpowiedź, 25.11.2016
                                                 Zgodnie z wytycznymi właściwymi w zakresie rewitalizacji, „Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.
                                                 W trakcie opracowywania i wdrażania programu rewitalizacji nie dopuszcza się możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji”
                                                 .
                                                 Ponadto, Wytyczne wskazują na „konieczność realizacji projektów rewitalizacyjnych/przedsięwzięć, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym, środowiskowym)” oraz na przeciwdziałanie „fragmentacji działań (np. tzw. „rewitalizacji technicznej”, „rewitalizacji społecznej” – określeń błędnie stosowanych, ponieważ rewitalizacja jest zawsze kompleksowa) koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na przyczyny kryzysu danego obszaru”.
                                                 Co więcej, „Diagnoza (…) zawarta w programie rewitalizacji (…) obejmuje analizę wszystkich sfer (…) tj. sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno funkcjonalnej oraz technicznej (…). Szczególne znaczenie ma pogłębiona analiza kwestii społecznych dla określenia potrzeb podjęcia wyprzedzających działań o charakterze społecznym (dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym aktywność lokalną), co pozwoli na przygotowanie działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze i oddziaływaniu”.
                                                 Przykładowo, w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice rozdział 4 pt. Diagnoza sytuacji Miasta Katowice rozpoczyna się od sfery społeczno-gospodarczej.
                                                 Nie jest więc możliwe zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020 programu rewitalizacji, który zakłada realizację wyłącznie projektów infrastrukturalnych.
                                                 Wobec powyższego, odnośne kryterium należy rozumieć jako obligatoryjny wymóg, aby proponowany do realizacji projekt był zgodny z zatwierdzonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 programem rewitalizacji dla obszaru realizacji projektu.
                                                 Sposobem udowodnienia spełnienia kryterium jest wskazanie we wniosku o dofinansowanie (część B.4, pole pn. Uzasadnienie powiązania z działaniami rewitalizacyjnymi), że proponowany projekt wynika z tożsamej (względem programu rewitalizacji) diagnozy sytuacji społecznej oraz zakłada tożsame cele dotyczące uzyskiwania lub podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych.

                                                 Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                 Pytanie 6. W regulaminie są wskazane dwa typy projektów, można realizować tylko jeden z nich czy należy realizować obydwa typy w sposób powiązany?
                                                 Odpowiedź, 25.11.2016
                                                 Wnioskodawca winien zapewnić możliwość realizacji następujących typów operacji:
                                                 1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
                                                 2.programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.
                                                 Wnioskodawca powinien zaplanować w projekcie następujące typy działań:
                                                 1.Szkolenia 
                                                 A) językowe dla wszystkich poziomów znajomości
                                                 –angielskiego,
                                                 - francuskiego,
                                                 - niemieckiego 
                                                 B) komputerowe (zgodnie z załącznikiem nr 2 do wytycznych właściwych w zakresie edukacji)

                                                 2.Walidację i certyfikację kompetencji językowych i komputerowych, uzyskanych poza projektem.
                                                 Dystrybucja środków oparta będzie na potrzebach osoby dorosłej (uczestnika / uczestniczki projektu), które to potrzeby są centralnym podmiotem działań edukacyjnych (tzw. podejście popytowe).
                                                 Uczestnik/uczestniczka projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w  takim samym zakresie.

                                                 Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                 Pytanie 5. Czy szkolenia ICT mają być rozliczane na podstawie stawek wskazanych w Taryfikatorze cz. I.3 - Szkolenia/kursy IT? Natomiast szkolenia językowe zgodnie ze stawkami jednostkowymi załącznik nr 10 do regulaminu?

                                                 Odpowiedź, 25.11.2016
                                                 Tak, Wnioskodawca winien założyć stawki:
                                                 1. Szkolenia językowe – zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 w ramach RPO WSL 2014-2020: Stawki jednostkowe na szkolenia językowe obowiązujące w ramach projektów w PI 10 iii, w ramach Poddziałania 11.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
                                                 2.
                                                 Szkolenia ITC – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 w ramach RPO WSL 2014-2020 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”.

                                                 Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                 Pytanie 4. Jak należy czytać Taryfikator, np. ECDL Base, 1200 zł brutto na osobę, czyli za 1 osobę biorącą udział w zajęciach? I zgodnie z przypisem 1 str. 3 Taryfikatora, w zajęciach nie powinno brać udział więcej niż 12 osób, tak? A doświadczenie trenera nie powinno być krótsze niż 2 lata, tak? Czy takie same warunki są dla szkoleń/kursów IT?

                                                 Odpowiedź, 25.11.2016
                                                 Tak, Wnioskodawca winien założyć stawkę za przeszkolenie danej osoby np. w zakresie ECDL BASE 1200 zł. Jednocześnie zgodnie z przypisem 8, mającym zastosowanie w niniejszym konkursie, „W projektach realizowanych w obszarze edukacji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego PI 10(iii) należy stosować standardy wymagań dla kompetencji cyfrowych, zgodnie z zapisami "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020".

                                                 Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                 Pytanie 3.  W Regulaminie wskazane są kryteria dostępu zero/jedynkowe:

                                                 - co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się do grupy osób w wieku 50 lat i więcej? uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

                                                 - co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się do grupy osób o niskich kwalifikacjach uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

                                                 Jak należy odnieść powyższe założenia do zapisu pkt. 7 str. 84: Czy co najmniej 24% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej? Przecież jak spełniamy warunek min 60% to automatycznie spełniamy warunek 24%.

                                                 Odpowiedź, 25.11.2016
                                                 Dla potrzeb konkursu zostały określone kryteria dodatkowe dotyczące preferowania pewnych typów projektu. Przykładowo kryterium w brzmieniu: Czy co najmniej 24% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej?
                                                 Odmiennie będzie się przedstawiała sytuacja w przypadku kryterium: Czy co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się do grupy „osób w wieku 50 lat i więcej” uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu będącym kryterium dostępu, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie wniosku.
                                                 Przykładowo w sytuacji objęcia wsparciem 100 uczestników projektu co najmniej 24 z nich powinno być zaliczonych do grupy osób w wieku 50 lat i więcej – kryterium premiujące.
                                                 Natomiast w celu spełnienia kryterium dostępu z grupy 24 osób 50 lat i więcej 60% tej grupy, tj. 15 osób winno uzyskać kwalifikacje lub nabyć kompetencje po opuszczeniu programu.
                                                 Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                 Pytanie 2. W regulaminie zawarto zapis: „Ponadto, Projektodawca/Operator jest zobowiązany do opisania we wniosku o dofinansowanie projektu oraz podjęcia działań informacyjno-promocyjnych zmierzających do zapewnienia szerokiego udziału osób powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami w projekcie (jako działania stanowiące element zarządzania projektem, a nie jako odrębny typ wsparcia)”.

                                                 Proszę o słowo komentarza, nie wiem jak mam rozumieć element zarządzania projektem, chodzi o przeszkolenie i uczulenie kadry na tę grupę potencjalnych uczestników projektu.

                                                 Odpowiedź, 25.11.2016
                                                 Dla potrzeb konkursu należy przewidzieć wszelkie działania informacyjno-promocyjne zmierzające do poinformowania o możliwości uzyskania wsparciaw ramach projektu wspomnianych grup. Nie należy jednak we wniosku o dofinansowanie definiować odrębnego typu wsparcia o tym charakterze, a wszelkie podejmowane działania wskazać w zadaniu zarządzanie projektem.Przykładowym działaniem informacyjno-promocyjnym jest wysłanie, pocztą elektroniczną, wiadomości na temat projektu do pracodawców zatrudniających (wg wiedzy dostępnej wnioskodawcy) osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

                                                 Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                 Pytanie 1. Czy wkład publiczny oznacza 85% dofinansowania?

                                                 Odpowiedź, 25.11.2016
                                                 Co do zasady 85 % dofinansowania będzie wkładem publicznym.Wyjątkiem będzie sytuacja kiedy podmiot publiczny lub prywatny (na podstawie umowy z podmiotem publicznym, np. z jednostką samorządu terytorialnego) w ramach wkładu własnego wniesie środki publiczne do projektu. W tej sytuacji środki publiczne będą stanowiły kwotę wyższą niż 85% dofinansowania.
                                                 Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                                  

                                                  

                                                  Pytanie 4. Wnioskodawcą w ramach RPO ma być Operator – spółka z o.o., której udziałowcami są gminy. Wnioskodawca świadczy usługi komunikacji publicznej – jako Operator zewnętrzny - na podstawie rozstrzygniętego w roku 2012 przetargu zgodnie z Ustawą PZP i otrzymuje za świadczone usługi wynagrodzenie (zapłatę za wozokilometry). W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie zawarto informacji, że elementem wynagrodzenia Operatora będzie dofinansowanie ze środków UE (czyli brak jest zgodności z punktem 29 Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym), w związku z czym spółka jako potencjalny wnioskodawca uważa, że projekt w całości będzie objęty pomocą publiczną. Badanie dopuszczalnego poziomu rekompensaty spółka planuje przeprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 uwzględniając następujące kategorie:

                                                  • koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań nałożonym przez właściwy organ i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej,
                                                  • wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach danego zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych,
                                                  • przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania danego zobowiązania lub zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych,
                                                  • rozsądny zysk.

                                                  Dokonana przez spółkę kalkulacja rekompensaty przedstawia, że rozsądny zysk nie przekracza dopuszczalnego poziomu IRR w wysokości 6%. Rekompensata wg spółki nie jest nadmierna i spółka chce przyjąć max poziom dofinansowania projektu (pewnie 85%).

                                                  a) Czy zatem można uznać, że poziom rekompensaty jest równy/tożsamy z poziomem pomocy publicznej i jest to wystarczające uzasadnienie/wyliczenie dla poziomu pomocy publicznej?

                                                  Odpowiedź 6.02.2017 r.
                                                  Rekompensata udzielana na podstawie rozporządzenia 1370/2007 jest formą pomocy publicznej, przy czym jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w przypadku rekompensat za wykonywanie usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego, zgodnie z definicją z art. 2 lit. g rozporządzenia 1370/2007, rekompensata oznacza każdą korzyść, zwłaszcza finansową, przyznaną bezpośrednio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych w okresie realizacji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych lub powiązaną z tym okresem.
                                                  Taką korzyścią może być przy tym również dotacja z RPO WSL, o ile przeznaczona jest ona na sfinansowanie kosztów niezbędnych do wykonywania usługi publicznego transportu zbiorowego, w tym kosztów nabycia składników majątkowych niezbędnych do wykonywania takiej usługi. Co jednak istotne to z zapisów umowy zawartej pomiędzy organizatorem transportu publicznego (właściwy organ w rozumieniu rozporządzenia 1370/2007) a operatorem takiego transportu musi jednoznacznie wynikać, jakie parametry zostały uwzględnione do kalkulacji rekompensaty. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 lit b) pkt i) rozporządzenia 1370/2007, umowy o świadczenie usług publicznych określają z góry, w sposób obiektywny i przejrzysty, parametry, według których obliczane są rekompensaty. Takie parametry mogą oczywiście obejmować także koszty zakupu taboru. Należy przy tym dodać, że zgodnie z pkt 159 Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, „aby dofinansowanie z programów operacyjnych zostało prawidłowo rozliczone w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, umowa o świadczenie usług publicznych, choćby warunkowo, musi zobowiązywać operatora do określonego działania, np. zakupu składników majątkowych, i tym samym przewidywać rekompensatę z tego tytułu”. Dodatkowo, zgodnie z pkt 160 ww. Wytycznych w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się spółka komunalna lub przedsiębiorca zewnętrzny powinny one dołączyć do wniosku o dofinansowanie dokument potwierdzający, że ustaliły z właściwą jednostką samorządu terytorialnego, że część należnej im rekompensaty zostanie sfinansowana bezpośrednio ze środków programów operacyjnych, a nie ze środków tej jednostki (wraz ze wskazaniem części rekompensaty finansowanych z poszczególnych źródeł).
                                                  Zatem każda korzyść (np. w formie pieniężnej wypłacanej operatorowi przez organizatora, ale także dotacji z RPO WSL, o ile przeznaczona jest na zakup składników majątkowych mających służyć wykonywaniu usług publicznych) będąca składnikiem rekompensaty w rozumieniu rozporządzenia 1370/2007 stanowi pomoc publiczną, przy czym jest ona, w przypadku zapewnienia zgodności z wszystkimi odnośnymi wymogami ww. rozporządzenia zwolniona z obowiązku jej zgłoszenia i akceptacji przez Komisję Europejską.
                                                  Innymi słowy, dofinasowanie z RPO stanowić może jeden ze składników rekompensaty będącej pomocą publiczną, o ile taka ewentualność jest przewidziana w umowie zawartej pomiędzy organizatorem a operatorem transportu publicznego. Zasadniczo bowiem to organizator powierzając wykonywanie usługi publicznej ustala jaki jest zakres powierzonej usługi i jakie koszty będą uwzględnione w kalkulacji rekompensaty. Może on zatem wskazać i dać temu wyraz w stosownych zapisach umowy, że takim kosztem będzie koszt zakupu taboru, który może być finansowany z innych środków publicznych niż pochodzące bezpośrednio od organizatora („każdą korzyść, zwłaszcza finansową, przyznaną bezpośrednio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych”).
                                                  Co do pojęcia rozsądnego zysku, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z pkt 6 Załącznika do rozporządzenia nr 1370/2007 przez „rozsądny zysk” należy rozumieć stopę zwrotu z kapitału, która w danym państwie członkowskim uznawana jest za normalną dla tego sektora i w której uwzględniono ryzyko lub brak ryzyka ponoszonego w związku z interwencją organu publicznego przez podmiot świadczący usługi publiczne. Zatem nie jest możliwe przyjęcie z góry, iż zysk na poziomie np. 6% jest rozsądny lub nie. Wysokość rozsądnego zysku powinna być każdorazowo ustalana i kontrolowana przez organizatora transportu publicznego uwzględniając powyższe wskazania. Należy przy tym dodać, że zgodnie z pkt 138 ww Wytycznych rekomendowaną stopą zwrotu z kapitału własnego dla przedsięwzięć transportowych jest 6% w ujęciu realnym. Należy jednocześnie podkreślić, ze zgodnie z pkt 140 ww. Wytycznych, określając właściwy poziom rozsądnego zysku należy wziąć pod uwagę szczególne cechy danego przedsiębiorstwa, standardowe wynagrodzenie rynkowe z tytułu świadczenia podobnych usług oraz poziom ryzyka związanego z każdą umową o świadczenie usług publicznych. Na przykład umowa o świadczenie usług publicznych zawierająca szczególne przepisy zabezpieczające poziom rekompensaty w przypadku nieprzewidzianych kosztów niesie ze sobą mniejsze ryzyko, niż umowa tego rodzaju, która nie przewiduje takich gwarancji. Zakładając, że pozostałe warunki są takie same, rozsądny zysk przewidziany w pierwszej umowie powinien być zatem niższy niż zysk przewidziany w drugiej.
                                                  Podsumowując, dopuszczalny poziom dotacji z RPO WSL będzie uzależniony od tego, czy przy uwzględnieniu takiej dotacji poziom rekompensaty przysługującej operatorowi nie będzie nadmierny, tj. przekroczy finansowy wynik netto obliczony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 1370/2007:
                                                  - koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań nałożonym przez właściwy organ/właściwe organy i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej,
                                                  - minus wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach danego(-ych) zobowiązania (zobowiązań) z tytułu świadczenia usług publicznych,
                                                  - minus przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania danego zobowiązania lub zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych,
                                                  - plus rozsądny zysk,
                                                  - równa się wynik finansowy netto.
                                                  Niewłaściwym jest przyjęcie założenia, iż najpierw Wnioskodawca ustala, jaki poziom dofinasowania chce uzyskać – poziom ten będzie możliwy do ustalenia po przedstawieniu kalkulacji rekompensaty. Zgodnie z pkt 141 ww. Wytycznych, kalkulacja rekompensaty powinna wykazać, że w wyniku przyznania dotacji ze środków unijnych nie wystąpi nadmierne wynagrodzenie operatora (np. w sytuacji, gdy umowa o świadczenie usług publicznych została już wcześniej zawarta) w skali całej usługi transportu publicznego w ramach danej umowy zawartej pomiędzy organizatorem a operatorem transportu. W przypadku, gdy udzielenie dotacji ze środków unijnych na maksymalnym pułapie spowodowałoby, że może wystąpić nadmierna rekompensata, wówczas należy:
                                                  - zmniejszyć wypłacaną rekompensatę do dozwolonego poziomu poprzez obniżenie innych niż dotacja z funduszy unijnych źródeł finansowania operatora albo
                                                  - obniżyć wartość pomocy z funduszy unijnych o wartość nadmiernej rekompensaty, która wystąpi w całym okresie umowy według wartości w ujęciu realnym.
                                                  Na marginesie należy zauważyć, iż badanie dopuszczalnego poziomu rekompensaty jest zasadniczo zadaniem organizatora a nie operatora usługi publicznej. Choć zatem spółka (operator) powinien przedstawić organizatorowi określone dane i wyliczenia, to na tym ostatnim spoczywa obowiązek ich weryfikacji w toku obowiązywania umowy oraz na jej zakończenie (zob. pkt 143 i 144 Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym). Z tego powodu, jak również ze względu na prawidłowość wypełniania obowiązku sprawozdawczego przez organizatora transportu, zgodnie z pkt 160 ww. Wytycznych instytucja, która zawarła umowę o dofinansowanie ze spółką komunalną albo przedsiębiorcą zewnętrznym, zobowiązana jest informować właściwą jednostkę samorządu terytorialnego (organizatora ransportu) o zawarciu i zmianach umowy o dofinansowanie oraz przekazaniu dofinansowania.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Czy zatem:

                                                  b) Będzie prawidłowo, jeśli spółka poda podstawę prawną pomocy o którą się ubiega tj. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady – w odniesieniu do okresu po 3 grudnia 2009 r. oraz wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, czy też powinien zastosować rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

                                                   c) a może powinna to być pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną (art.56) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną; a może właściwe powinno być zastosowanie obu podstaw prawnych, tj. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 dla sprawdzenia czy rekompensata nie jest nadmierna, a rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dla wyliczenia wysokości pomocy publicznej, o którą może się ubiegać?
                                                  Odpowiedż 6.02.2017 r.
                                                  Wnioskodawca powinien wybrać podstawę prawną udzielenia pomocy adekwatną do zakresu i charakteru projektu. Zasadniczo, w przypadku projektów polegających na zakupie przez operatora taboru mającego służyć wykonywaniu usług transportu publicznego de facto brak jest innych podstaw prawnych dla udzielenia dotacji z RPO WSL niż rozporządzenie 1370/2007 przy uwzględnianiu wymogów określonych w Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Rozporządzenie 651/2014 w zasadzie nie zawiera podstaw prawnych dla zakupu taboru. Na jego podstawie (a konkretnie na podstawie krajowego programu pomocowego – właściwe rozporządzenie krajowe podano w regulaminie naboru), przy spełnieniu określonym w nim wymogów, możliwe jest jednak udzielenie dotacji będącej tzw. pomocą na infrastrukturę lokalną. Taka sytuacja dotyczyć jednak będzie nie zakupu taboru lecz np. budowy centrów przesiadkowych. Oczywiście, przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z rozporządzenia 1370/2007 i z ww. Wytycznych możliwe jest również uznanie dotacji z RPO WSL za część rekompensaty przeznaczonej na sfinansowanie infrastruktury centrów przesiadkowych. Innymi słowy, potencjalnie w przypadku takiej infrastruktury można wskazać jedną lub drugą z ww. podstaw prawnych. W przypadku zakupu taboru jedyną realną do zastosowania podstawą prawną jest rozporządzenie 1370/2007.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  d)  Jaka może być maksymalna wysokość dofinansowania projektu przy uwzględnieniu że w projekcie koszty kwalifikowane będą wynosić ponad 8,8 mln zł i czy wnioskodawca może założyć we wniosku właściwą kwotę dofinansowania przyjmując np. że maksymalny określony w konkursie poziom dofinansowania wynosił będzie 85%, jaki jest właściwy wzór do obliczenia wartości dotacji w takim przypadku?

                                                  Odpowiedź 6.02.2017 r.
                                                  Jak już wskazano wyżej, maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych jest wypadkową wielu czynników. Po pierwsze zależy od reguł obowiązujących w ramach wybranej podstawy prawnej udzielenia pomocy publicznej.
                                                  Jeśli podstawą taką będzie rozporządzenie 1370/2007 (przy uwzględnianiu zapisów Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym), wówczas dopuszczalny poziom wsparcia będzie wynikał z przedstawionego modelu kalkulacji rekompensaty. Dotacja z RPO WSL wraz uwzględnianiem wszelkich innych korzyści otrzymanych przez operatora a przyznaną bezpośrednio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych w okresie realizacji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych lub powiązaną z tym okresem nie może bowiem przekroczyć wyniku finansowego netto w rozumieniu załącznika do rozporządzenia 1370/2007. Ponownie należy zatem wskazać, iż 85% poziom dofinansowania nie może być traktowany jako punkt wyjścia. Poziom dofinansowania wynikać będzie dopiero z kalkulacji rekompensaty, ta zaś powinna znaleźć oparcie przede wszystkim w zapisach umowy zawartej pomiędzy organizatorem a operatorem. Sporządzając kalkulację rekompensaty należy mieć na uwadze, iż dotyczy ona całokształtu usługi publicznej objętej daną umową o świadczenie usługi publicznej. Okres kalkulacji rekompensaty zasadniczo powinien być spójny z okresem powierzenia wykonywania danej usługi. Przykładowe modele kalkulacji zostały opracowane jako załącznik dla Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym obowiązujących w perspektywie finansowe 2007-13[1]. Mogą one stanowić przykład, na którym Wnioskodawca może się oprzeć także obecnie, przy uwzględnianiu zapisów nowych Wytycznych.
                                                  Jeżeli podstawą udzielonej pomocy (przy założeniu, że spełnione są wszystkie warunki) miałoby być Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (np. na budowę centrum przesiadkowego), wówczas, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante. Wnioskodawcy zobligowani są do przedstawienia w formie arkusza kalkulacyjnego wyliczeń w tym względzie. Więcej informacji w tym zakresie zawiera Instrukcja wypełniania wniosku.
                                                  [1] http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/wytycznepolskie/who/Strony/WYTYCZNE_AKTUALNE_052015.aspx

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  e) Czy wszystkie planowane koszty (planowane jako wydatki kwalifikowane) mogą być objęte pomocą publiczną w ramach odpowiednich uregulowań dotyczących pomocy publicznej (wątpliwości spółki dotyczą wydatków na przygotowanie dokumentacji projektu oraz na promocję)?

                                                  Odpowiedź 6.02.2017 r.
                                                  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej, za kwalifikowalne mogą być uznane tylko te wydatki, które spełniają łącznie warunki określone w tych Wytycznych i warunki wynikające z odpowiednich regulacji w zakresie pomocy publicznej , przyjętych na poziomie unijnym lub krajowym.
                                                  W przypadku, gdy dotacja z RPO WSL miałaby stanowić składnik rekompensaty będącej pomocą publiczną (tj. rekompensaty w rozumieniu rozporządzenia 1370/2007), wówczas jak już wspominano wyżej, z zapisów umowy zawartej pomiędzy organizatorem a operatorem powinien jasno wynikać zakres powierzonej usługi publicznej. Jednocześnie umowa powinna określać parametry, według który obliczana jest rekompensata. Zatem to poniekąd od zapisów umowy zawartej pomiędzy organizatorem a operatorem zależeć będzie, jakie koszty uwzględniono jako koszty świadczenia usługi w ramach publicznego transportu zbiorowego.
                                                  W przypadku pomocy na infrastrukturę lokalną zasadniczo uznaje się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Działania związane z promocją zatem nie będą kwalifikowalne w tym przypadku. Jeśli idzie o dokumentacje techniczną, to w takim zakresie w jakim jest ona bezpośrednio związana z realizowaną infrastrukturą (np. projekt budowlany) a jednocześnie spełnia wymóg w zakresie sklasyfikowania jej jako wartości niematerialne lub prawne, może ona być wówczas kwalifikowalna. Możliwości uznania takiej dokumentacji za wartość niematerialną i prawną była przedmiotem interpretacji podatkowych.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 3. Czy w przypadku dofinansowania systemu rowerów miejskich dofinansowanie w tym zakresie będzie miało charakter pomocy publicznej?
                                                  Czy zarządzanie takim systemem może zostać powierzone podmiotowi innemu niż Wnioskodawca (gminy będącej właścicielem systemu), który będzie uiszczał na rzecz Wnioskodawcy opłatę?
                                                  Czy fakt, że operator będzie nie tylko zarządzał majątkiem, ale również pobierał opłaty z tytułu jego udostępniania mieszkańcom jest akceptowalny?
                                                  Czy fakt, że zadanie jest objęte pomocą publiczną nie powoduje, że operator majątku uzyska nieuzasadnione korzyści?
                                                  Odpowiedź 15.12.2016 r.
                                                  Na wstępie należy zauważyć, iż właściwie zidentyfikowano element związany z uruchomieniem systemu rowerów miejskich jako objęty pomocą publiczną. Analiza rynku w tym względzie pozwala na stwierdzenie, że na rynku asortymentowo tożsamym funkcjonują przedsiębiorcy oferujący analogiczne usługi (płatne systemy rowerów miejskich), które powiązani są z podmiotami zagranicznymi (np.: 1. NextBike Polska działa w Polsce od 2011 roku na licencji Nextbike GmbH, niemieckiej firmy istniejącej od 2004r., która jest obecna na 4 kontynentach w 14 państwach i 73 miastach, 2. BikeU działa w Polsce od 2014 roku jako spółka francuskiej Grupy Egis). W świetle powyższego wydaje się zatem, że dofinansowanie dla projektu w tym zakresie może spełniać przesłanki wystąpienia pomocy publicznej, w szczególność nie można wykluczyć wpływu na konkurencję oraz wymianę handlową – można bowiem wskazać podmioty prowadzące analogiczną działalność, powiązane z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w innych państwach UE.
                                                  W kwestii związanej z możliwą podstawą prawną udzielenia pomocy, zasadniczo należy wskazać, iż, zgodnie z regulaminem konkursu w przypadku dofinansowania mającego charakter pomocy publicznej, pomoc taka udzielana będzie przez IZ RPO WSL na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności:
                                                  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 [Dz. U. z 2015, poz. 1208];
                                                  • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 1107/70 (Dz. Urz. UE 2007 L 315/1),
                                                  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 488).
                                                  Opis planowanego sposobu operowania na powstałej w wyniku dofinansowania infrastrukturze sugeruje, iż zastosowanie znajdzie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną. Zgodnie bowiem z art. 56 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (na którym zasadniczo oparto polskie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020), wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji infrastruktury udzielane powinny być na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamówień.
                                                  Zatem, w przypadku powierzenia zarządzania i eksploatacji powstałej infrastruktury objętej pomocą na infrastrukturę lokalną konieczne jest, aby postępowanie w tym zakresie miało charakter otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny i odbyło się z poszanowaniem odnośnych przepisów w zakresie udzielania zamówień. Sposób wynagrodzenia, jakie otrzymywać ma operator systemu roweru miejskiego (pobieranie opłat od mieszkańców) sugeruje, że w przedmiotowym przypadku zakłada się powierzenie operowania systemem roweru miejskiego w formie koncesji. W takim wypadku wybór operatora powinien odbywać się zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi i unijnymi w tym względzie (w szczególności: ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji).
                                                  Co do informacji, iż „Gmina będzie uzyskiwać przychód w ramach zadania w postaci stałej opłaty za dzierżawę wnoszonej przez operatora”, należy mieć na względzie, ze zgodnie z art. 56 ust. 3 zd. drugie rozporządzenia 651/2014, cena pobierana za użytkowanie lub sprzedaż infrastruktury powinna odpowiadać cenie rynkowej. Jak przy tym wyjaśniono w dokumencie Practical guide to the GBER[1], cenę rynkową można ustalić w drodze procedury przetargowej lub za pomocą analizy porównawczej (benchmarking) lub poprzez tzw. metodę kosztów przyrostowych. W niniejszym przypadku należycie ogłoszone konkurencyjne, otwarte przejrzyste i niedyskryminacyjne postępowanie powinno dawać rękojmie, iż ustalona w ten sposób stawka opłat będzie miała charakter rynkowy[2]. Użytkowników infrastruktury, którzy płacą cenę rynkową, zgodnie z ww. dokumentem, nie uznaje się za podmioty otrzymujące pomoc publiczną.W założeniu otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny tryb wyboru operatora infrastruktury, od którego pobierana jest cena mająca charakter rynkowy powinien zagwarantować, iż podmiot ten nie otrzymuje korzyści wykraczającej ponad to, co zgodne byłoby z warunkami rynkowymi. W tym kontekście należy również zwrócić uwagę na art. 56 ust. 7 rozporządzenia 651/2014, zgodnie z którym brak jest możliwości wsparcia tzw. infrastruktury dedykowanej (specjalnej), rozumianej jako infrastruktura, który została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.
                                                  Niezależnie od powyższego należy mieć na uwadze, iż wszystkie warunki udzielenia pomocy na infrastrukturę lokalną muszą zostać spełnione. W przypadku pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną konieczne jest zatem wykazanie, iż spełnione są warunki określone w rozporządzeniu 651/2014 oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 [Dz. U. z 2015, poz. 1208].

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 2. Czy w przypadku projektu, który zakłada realizację zarówno zadań objętych i nieobjętych pomocą publiczną, rozpoczęcie realizacji zadań nieobjętych pomocą publiczną (np. ogólnodostępnych ścieżek rowerowych) ma wpływ na efekt zachęty dla nierozpoczętego zadania objętego zasadami pomocy publicznej (np. płatnych systemów roweru miejskiego)?
                                                  Odpowiedź 15.12.2016 r.
                                                  Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia będzie miał fakt, czy poszczególne elementy szerszego projektu są ze sobą związane w sposób nierozerwalny. Jeżeli tak, to całość kosztów stanowić będzie jeden projekt w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, a rozpoczęcie jego realizacji (niezależnie czy w części mającej charakter gospodarczy / niegospodarczy) wykluczać będzie możliwość uznania spełnienia efektu zachęty. W przeciwnym przypadku natomiast, tj. w sytuacji gdy projekt realizowany przez wnioskodawcę składa się de facto z kilku mniejszych oddzielnych części, z których to każda może stanowić samodzielną inwestycję, to rozpoczęcie/zakończenie którejkolwiek z nich nie powinno mieć zasadniczo wpływu na możliwość udzielenia pomocy publicznej na realizację pozostałych. W tym drugim przypadku bowiem, warunki dopuszczalności (w tym spełnienie efektu zachęty) udzielonej pomocy należy analizować indywidualnie dla każdej z części szerszego projektu, stanowiącej samodzielną inwestycję.W tym kontekście należy zauważyć, że to, czy poszczególne części szerszego projektu należy uznać (albo nie) za samodzielne inwestycje zależy od wyników indywidualnej analizy przeprowadzonej dla konkretnego przypadku. Z samodzielną inwestycją na pewno nie będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy jej realizacja będzie uzależniona od realizacji pozostałych części (m.in. ze względów ekonomicznych, technicznych czy administracyjnych). Z drugiej jednak strony sam fakt, że poszczególne części szerszego projektu realizowane są przez tego samego beneficjenta, umiejscowione są na tym samym obszarze (lub w bezpośrednim sąsiedztwie), służą tej samej grupie odbiorców (np. lokalnej społeczności) lub są realizowane na podstawie jednego wniosku aplikacyjnego, nie powinien przesądzać o braku możliwości uznania poszczególnych części szerszego projektu za samodzielne inwestycje, w szczególności jeżeli ich przeprowadzenie służy odmiennym celom, oparte jest na indywidualnie przygotowanym studium wykonalności (biznes planie) lub też dla każdej części prowadzona jest odrębna księgowość.
                                                  Mając na uwadze powyższe, wydaje się, że w przedmiotowym przypadku, realizacja dotychczasowych zadań (stworzenie ścieżek rowerowych, wiat przystankowych, przebudowa układu drogowego) nie będzie miała wpływu na spełnienie efektu zachęty dla części związanej ze stworzeniem sieci płatnych wypożyczalni roweru miejskiego.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  Pytanie 1. W jaki sposób określić w projekcie limity na wykup gruntów (do 10% kosztów kwalifikowanych) oraz 20% na infrastrukturę drogową (Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski …)
                                                  Odpowiedź 15.12.2016 r.
                                                  Objęcie projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 limitami określonymi w Wytycznych ws. kwalifikowalności wydatków. Przykładowo, określenie limitu 10% kosztów kwalifikowalnych na wykup gruntów ma bezpośredni wpływ na limit 20% kwoty na infrastrukturę drogową w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Wpływ kilku limitów na wysokość wydatków kwalifikowalnych oraz sposób ich wyliczenia we wniosku o dofinansowanie przedstawia załączona tabela w formacie Excel.
                                                  Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż jeżeli wykup gruntów następuje pod infrastrukturę drogową objętą limitem 20% (Działanie 4.5.), koszty wykupu gruntów uznane za kwalifikowalne powodują konsumowanie (pomniejszenie) ww. limitu.
                                                  Zasady kwalifikowalności wydatków związanych z wykupem gruntów regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
                                                  Natomiast zasady kwalifikowalności wydatków związane z przebudową/ budową infrastruktury drogowej w ramach Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski (…) określają Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków EFRR RPO WSL 2014-2020.

                                                  Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                  lp. Zadania w ramach projektu
                                                  Tak przedstawiono
                                                  Tyle NK Tyle zostaje roboczo Tyle kwalifikowalne Wartość % ostatecznych wydatków limit % Wydatki niekwalifikowalne
                                                  1. zadanie 1 100 100 100 0
                                                  2. zadanie 2 100 100 100 0
                                                  3. zadanie 3 300 300 300 0
                                                  4. zadanie 4 500 500 500 0
                                                  5. wykup gruntów 2 500 2 500 1 571,43 10% 10% 928,57
                                                  6. infrastruktura dr. 6 000 6 000 3 142,86 20% 20% 2857,14
                                                  7. zadanie 5 10 000 10 000 10 000 0
                                                  razem 19 500 19 500 15 714,29 3785,71


                                                  Opracowane: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

                                                   Pytanie 1. Zgodnie z zapisami punktu 2.1.4.6 lit. a) regulaminu konkursu, w ramach projektu mogą być realizowane badania kolonoskopowe, których koszt jednostkowy nie przekracza 420 zł brutto. W związku z powyższym proszę o informację czy koszt przygotowania pacjenta do badania kolonoskopowego (badania laboratoryjne, lek przeczyszczający, kwalifikacja lekarska do zabiegu) wchodzi w skład ww. kwoty czy może stanowi dodatkowy koszt usługi zdrowotnej i co za tym idzie jest wyłączony spod tego limitu?

                                                   Odpowiedź 21.11.2016 r.
                                                   Wskazany koszt 420,00 zł brutto jest kosztem obejmującym: przygotowanie pacjenta do badania tj. np. podanie środka przeczyszczającego i koszt samego badania. Natomiast badanie laboratoryjne nie jest elementem składowym Programu profilaktyki raka jelita grubego a tym samym nie może być kosztem kwalifikowanym.
                                                   Konsultacja kwalifikująca pacjenta do badania może być wykonana np. w ramach wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Należy podkreślić, że kosztem kwalifikowalnym wyłączonym spod limitu 420,00zł brutto jest koszt znieczulenia pacjenta (w tym: konsultacja anestezjologa do zabiegu i koszt preparatu do znieczulenia).

                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                   Pytanie 2. Proszę o informację, czy obowiązkiem ośrodka ubiegającego się o pozyskanie dofinansowania na wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 jest posiadanie na własność sprzętu wymienionego w “Zasadach realizacji programu badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego” (zał. nr 20 do Regulaminu konkursu).
                                                   Czy dopuszczalne jest zapewnienie takiemu ośrodkowi części wymaganych videokolonoskopów na zasadzie umowy użyczenia? A jeśli takie rozwiązanie jest możliwe, to czy ośrodek powinien posiadać pisemne potwierdzenie takiego użyczenia już na etapie ubiegania się o dofinansowanie, czy też wystarczy, jeśli w treści wniosku zadeklaruje się, że brakujące videokolonoskopy (ośrodek posiada na własność tylko jeden) zostaną użyczone przed przystąpieniem do realizacji programu?

                                                   Odpowiedź 21.11.2016 r.
                                                   Zgodnie z interpretacją otrzymaną od Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucja Organizująca Konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 informuje, że w odniesieniu do wymogu wyposażenia podmiotu leczniczego w co najmniej 3 videokolonoskopy, to może on zostać spełniony zarówno w przypadku posiadania przed dany podmiot 3 videokolonoskopów, ale także poprzez zawarcie z innym podmiotem umowy użyczenia aparatury medycznej na określony okres. Jednakże umowa użyczenia powinna zostać zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, tak aby Wnioskodawca mógł we wniosku wykazać odpowiedni potencjał niezbędny do uzyskania pozytywnej oceny projektu. Ponadto IOK wskazuje, iż nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowej umowy jako załącznika na etapie składania wniosku o dofinasowanie w ramach konkursu, będzie ona podlegała weryfikacji dopiero na etapie kontroli projektu.
                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                   Pytanie 3. Co może wchodzić w skład badania kolonoskopowego (w obrębie kwoty 420 zł brutto)? Czy w ramach tej kwoty można sfinansować uczestnikowi lek niezbędny do przygotowania pacjenta do badania?Odpowiedź 21.11.2016 r.
                                                   Wskazany koszt 420,00zł brutto jest kosztem obejmującym przygotowanie pacjenta do badania tj. np. podanie środka przeczyszczającego i samego badania. Należy podkreślić, że kosztem kwalifikowalnym wyłączonym spod limitu 420,00zł brutto jest koszt znieczulenia pacjenta (w tym: konsultacja anestezjologa do zabiegu i koszt preparatu do znieczulenia).
                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                   Pytanie 4. W jaki sposób beneficjent powinien weryfikować fakt przynależności uczestnika do grupy aktywności zawodowej? Czy będzie konieczność zbierania oświadczeń od uczestników?   Odpowiedź 21.11.2016 r.
                                                   Zgodnie z zapisami pkt. 2.5 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16, grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej definiowane jako osoby aktywne zawodowo w wieku powyżej 15 lat - pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem. Zatem o przynależności do grupy docelowej nie decyduje określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność zawodowa tej osoby. IOK wskazuje, że Wnioskodawca planując grupę docelową w konkursie musi wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z realizowanych programów profilaktycznych (wiek uczestników programów profilaktycznych) jak również ograniczenia realizacji wsparcia dla grupy docelowej z danego subregionu. Na etapie realizacji projektu, celem rozliczenia z IOK, Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania udziału uczestników w projekcie np. poprzez wymóg wypełnienia przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa oraz odpowiedniego oświadczenia. Jednocześnie zgodnie z zasadami realizacji programów profilaktycznych, Wnioskodawca musi spełnić wymóg odpowiedniej sprawozdawczości wykonanych świadczeń do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki i Ministerstwa Zdrowia poprzez System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych.

                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                   Pytanie 5.  Czy pełnomocnictwo, o którym mowa w sekcji 2.4.8 Regulaminu jest obligatoryjne w sytuacji, kiedy sama umowa partnerska w wysokim stopniu precyzuje kto za co odpowiada tzn., że partner wiodący reprezentuje partnerstwo? Odpowiedź 21.11.2016 r.
                                                   Tak, integralną częścią umowy partnerstwa jest pełnomocnictwo dla partnera wiodącego do reprezentowania partnera/partnerów projektu. W związku z powyższym jest to dokument obligatoryjny.
                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                     Pytanie 6. Czy umowa partnerska powinna zostać dołączona jako załącznik do wniosku o dofinansowanie na etapie jego składania?Odpowiedź 21.11.2016 r.
                                                   Nie, zgodnie z pkt. 2.7.12 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16, Wnioskodawca składa załączniki do wniosku o dofinansowanie dotyczące wyłącznie pomocy publicznej/pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Tym samym IOK nie przewiduje składania innych załączników do wniosku. Natomiast na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, IOK wymaga od Wnioskodawcy przedstawienia załączników do umowy o dofinansowanie projektu – jednym z dokumentów jest umowa partnerstwa/porozumienie o partnerstwie.
                                                   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                    Komunikat. W związku z wątpliwościami w zakresie uwzględniania liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego w przekazywanych organowi dotującemu sprawozdaniach oraz w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) Instytucja Zarządzająca informuje co następuje.
                                                    Komunikat, 07.03.2017 r.
                                                    Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 dotyczące nieuwzględniania przez organ prowadzący OWP liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach (w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej) dotyczą relacji (dotacji z budżetu gminy) między organem prowadzącym przedszkole a gminą, nie zaś dotacji celowej, którą gmina otrzymuje z Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
                                                    Oznacza to, iż na potrzeby SIO należy wykazywać wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - również te, które są objęte finansowaniem z EFS. Dotacja celowa udzielana z MEN jest bowiem inną kategorią niż dotacja rozdzielana przez gminę dla poszczególnych przedszkoli.
                                                    Warunek wykazywania liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym dotyczy na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943) wszystkich dzieci i służy wykazaniu ich liczby na potrzeby SIO. W rezultacie jednostka samorządu terytorialnego otrzyma z MEN dotację celową na wszystkie zgłoszone dzieci. JST jest zobowiązana następnie do rozliczenia dotacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 956).
                                                    Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podwójne finansowanie oznacza m.in:
                                                    poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu.

                                                    Jednocześnie przedstawiamy interpretację Ministerstwa Rozwoju w powyższej sprawie.

                                                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


                                                    Pytanie 6.
                                                    Pytanie dotyczy dodatku do wynagrodzenia dla dyrektorów szkół. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. Karta Nauczyciela każdy nauczyciel oraz dyrektor szkoły może otrzymać dodatek motywacyjny. Dodatkowo na podstawie art.30 ust.6, art.49 ust.1 pkt 1, w związku z art.91d pkt 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.191 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.446), i po zaopiniowaniu przez związki zawodowe Rada Miasta Chorzów Uchwaliła zmianę w załączniku do uchwały Nr XXXVIII/698/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. -  1. W rozdziale II – Dodatek motywacyjny w § 2: został uzupełniony zapis dotyczący wynagradzania dyrektorów szkół poprzez dodanie pkt 8 w brzmieniu: „Prezydent Miasta może przyznać dyrektorowi szkoły realizującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – w związku z czasowym zwiększeniem zadań – dodatek do wynagrodzenia z tytułu zarządzania projektem w wysokości do 40% wynagrodzenia miesięcznego w zależności od wartości projektu”.  Prosimy o odpowiedź na pytanie: od jakiego terminu dodatek dla dyrektora wypłacany z kosztów pośrednich będzie kwalifikowalny? Nadmienię, iż realizację projektów rozpoczęto 1 września 2016 r.
                                                    Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie jest zgodny z okresem jego realizacji. Zatem w przypadku, o którym mowa w zapytaniu okres ten rozpoczyna się z dniem 1 września 2016r. W odniesieniu do kosztów pośrednich IZ przypomina, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 traktowane są one jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które są rozliczane ryczałtem w ramach kosztów pośrednich.

                                                    Pytanie 5. W regulaminie konkursu przewidziano wydatki na refundację wyposażenia stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów. W trakcie negocjacji musieliśmy odpowiedzieć na pytanie: co stanie się z ww. wyposażeniem po zakończeniu projektu. Pracodawcy odpowiedzieli, że sprzęt zostanie przekazany szkole. Tu rodzi się jednak pytanie: Czy powinniśmy taki sprzęt kupować w ramach zamówień realizowanych przez szkołę? Jeśli tak, to pojawi się problem dotyczący zarówno niektórych sprzętów jak też licencji profesjonalnego oprogramowania, które z pewnością pracodawca powinien zakupić na firmę jeśli ma być w niej legalnie wykorzystywane.
                                                    Koszty wyposażenia stanowiska pracy dla praktykanta/stażysty ponosi pracodawca. W ramach projektu istnieje możliwość refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia niezbędnego do zapewnienia odpowiednich warunków odbywania praktyki/stażu.
                                                    Ponadto, zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 należy mieć na względzie, iż do obowiązków wnioskodawcy przy tworzeniu projektu należy ustalenie, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis i wypełnienie określonych pól we wniosku o dofinansowanie, jeżeli stwierdzono ich wystąpienie. Należy przede wszystkim określić, czy wnioskodawca w ramach składanego na konkurs projektu będzie odbiorcą pomocy de minimis lub pomocy publicznej oraz czy będzie udzielać wsparcia podmiotom, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej.

                                                    Pytanie 4. Jeśli pracodawcy zgodnie z zapisem o refundacji w Regulaminie Konkursu sami będą kupować wyposażenie stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów, to w wypadku jeśli są to firmy prywatne czy obowiązuje je PZP i zasada konkurencyjności?
                                                    Kwestię ponoszenia i rozliczania wydatków ponoszonych na zapewnienie odpowiednich warunków odbywania praktyki/stażu powinna regulować zawarta z pracodawcą umowa.
                                                    Pracodawca (o ile nie jest partnerem/realizatorem) nie jest zobligowany do stosowania warunków i procedur określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

                                                    Pytanie 3. Pytanie dotyczy refundacji wynagrodzenia opiekunów staży i praktyk zawodowych – właściciel jednej z firm zdecydowanie wolałby, aby dodatek dla opiekunów staży był wypłacany na podstawie zawartej umowy trójstronnej przez Wnioskodawcę bezpośrednio na konto pracownika – opiekuna. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?
                                                    Nie, nie jest możliwe. Beneficjent działając na podstawie porozumienia z danym podmiotem przyjmującym uczniów na staż lub praktykę refunduje Pracodawcy koszty związane z wynagrodzeniem pracownika wyznaczonego na opiekuna stażysty w projekcie.

                                                    Pytanie 2. Czy możliwe jest refundowanie części wynagrodzenia opiekunowi stażystów jeśli jest to jednocześnie właściciel jednoosobowej firmy?
                                                    Tak, powyższe jest możliwe i stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie.

                                                    Pytanie 1. Czy personel zatrudniany w ramach kosztów pośrednich wykazywany jest w bazie personelu? Jeśli tak, to czy uzupełniać należy okresy zatrudnienia?
                                                    W module Baza personelu należy uwzględnić dane wyłącznie personelu zaangażowanego w kosztach bezpośrednich projektu z wyłączeniem osób zaangażowanych w realizację działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod.
                                                    Niemniej w sytuacji gdy pracownik ujęty w ramach kosztów pośrednich wykonuje dodatkowo zadania merytoryczne w ramach projektu (np. udziela wsparcia), to jego wynagrodzenie za wsparcie merytoryczne jest wykazywane w ramach kosztów bezpośrednich, a więc jego zaangażowanie w zadania merytoryczne powinno być wykazane w Bazie personelu.

                                                     Pytanie 7. Jaką intensywnością pomocy powinien zostać objęty wydatek związany z promocją projektu w zakresie działania 1.1 RPO WSL 2014-2020?
                                                     Odpowiedź, 26.06.2017 r.
                                                     W ramach działania 1.1 do wsparcia kwalifikują się projekty dotyczące infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego dotyczących pomocy publicznej . Z uwagi na powyższe w Regulaminie konkursu dla działania 1.1 zostały wskazane dwie podstawy prawne w zakresie przyznawania pomocy publicznej i pomocy de minimis dla projektów w ramach działania 1.1. Jest to rozporządzenie Ministra Rozwoju z 16 czerwca 2016r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 899) zwane dalej „rozporządzeniem na infrastrukturę badawczą” oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 488) zwane dalej „rozporządzeniem de minimis”. Ponieważ promocja projektu nie kwalifikuje się do objęcia pomocą w zakresie „rozporządzenie na infrastrukturę badawczą” (zgodnie z art.. 7 pkt 3 ww rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) to wydatek związany z promocją projektu może zostać ujęty w kosztach kwalifikowalnych projektu tylko w sytuacji, w której wydatek ten zostanie objęty pomocą przyznawaną na podstawie „rozporządzenia de minimis” Pozom dofinansowania wydatków, zgodnie z intensywnością określoną w SZOOP, może wynieść maksymalnie 50%.

                                                     Jeżeli infrastruktura badawcza będąca przedmiotem projektu będzie wykorzystywana zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej jak i niegospodarczej, zasadami pomocy państwa obejmuje się tylko te środki publiczne, które powiązane są z działalnością gospodarczą. W takim przypadku koszty, takie jak promocja projektu, powinny zostać podzielone we wniosku o dofinasowanie w tabeli kosztów na dwa zadania – objęte pomocą publiczną oraz nie objęte pomocą publiczną. Podział kosztów w ramach zadań dokonany zostać powinien zgodnie z założoną proporcją gospodarczego i niegospodarczego wykorzystania infrastruktury.

                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                     Pytanie 6. Czy dokonanie wpisu do dziennika budowy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie powoduje nie dochowanie „efektu zachęty”?
                                                     Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w artykule 6 stwierdza, że rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy, która wywołuje efekt zachęty.
                                                     Rozporządzenie uznaje, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności.
                                                     Rozporządzenie w art. 2 ust. 23 definiuje „rozpoczęcie prac” jako rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejęć „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem.
                                                     W związku z powyższym, inwestycja mogła zostać rozpoczęta przed złożeniem wniosku i tym samym Wnioskodawca nie dochował efektu zachęty w przypadku gdy pozwolenie na budowę jest związane dokładnie z projektem.
                                                     Rozpoczęcie realizacji projektu przed złożeniem wniosku potwierdza pierwszy wpis do dziennika budowy prowadzonego dla inwestycji ujętej w pozwoleniu na budowę (gdzie zakres pozwolenia obejmuje bądź wydatek niekwalifikowalny bądź kwalifikowalny). Prawo budowlane stanowi o tym, że już np. wytyczenie geodezyjne należy uznać za rozpoczęcie realizacji inwestycji. Za rozpoczęcie nie uznano by np. pierwszego wpisu informującego np. o tym, że kierownik budowy zamierza przeprowadzić szkolenie BHP.
                                                     Zagadnienie wymaga analizy w każdym przypadku indywidualnie. Elementy na które warto zwrócić uwagę przy analizie zagadnienia: czy pierwotne pozwolenie na budowę powstawało z założenia do celów projektu, czy np. występowały zmiany w projekcie, czy pozwolenie na budowę odpowiada dokładnie zakresowi projektu, czy jednak w związku z realizacją projektu pozwolenie będzie podlegało zmianie.

                                                     Ocena danego stanu faktycznego będzie dokonana także z uwzględnieniem zapisów ustawy „Prawo budowlane”, która stwierdza m.in.: art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

                                                     2. Pracami przygotowawczymi są:

                                                     1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
                                                     2) wykonanie niwelacji terenu;
                                                     3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
                                                     4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

                                                     Pytanie 5.
                                                     W przypadku, gdy 5 letni okres trwałości dla projektu upłynie, na jakich zasadach odbywać się będzie monitorowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej z uwzględnieniem mechanizmu monitorowania i wycofania. Czy po okresie trwałości nadal konieczne będzie stosowanie mechanizmu monitorowania i wycofania do infrastruktury niezamortyzowanej/nie umorzonej w 100% po upływie okresu trwałości?
                                                     Zagadnienie związane z trwałością projektu opisane w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013r.1 jest kwestią odrębną od mechanizmu monitorowania i wycofania. Mechanizm monitorowania i wycofania ma na celu weryfikację, czy warunki przyznania pomocy publicznej określone w szczególności w art. 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (zwanego dalej GBER).2 pozostają zachowane. Zgodnie z art. 26 ust. 1 GBER pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeśli infrastruktura badawcza wykorzystywana będzie do prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast jeśli infrastruktura badawcza infrastruktury badawczej objęta dofinansowaniem wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej, to na podstawie art. 26 ust. 7 GBER, musi zostać objęta mechanizmem monitorowania i wycofania. Wobec powyższego, jeśli po upływie okresu trwałości pozostaną niezamortyzowane/nie umorzone elementy infrastruktury projektu np. budynek sfinansowany w ramach projektu, to beneficjent nadal będzie zobligowany do wykazywania, czy wykorzystuje ten budynek do prowadzenia działalności gospodarczej w celu prowadzenia badań (po okresie trwałości działalność gospodarcza nie musi być związana z celami projektu). Taka weryfikacja nie będzie więc sprawdzała trwałości projektu, ale będzie polegała na sprawdzaniu czy warunki przyznanej pomocy publicznej zostają zachowane w całym okresie użyteczności infrastruktury b+r sfinansowanej w ramach projektu. Okres weryfikacji spełniania warunków przyznania pomocy publicznej określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 16 czerwca 2016r.3 Zgodnie z § 12 ust. 6 pkt. 1 lit a) ww. rozporządzenia mechanizm monitorowania i wycofania jest sprawdzany corocznie, co najmniej przez okres amortyzacji infrastruktury projektu.

                                                     ---------------------------------------
                                                     1
                                                     rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

                                                     2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

                                                     3 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 16 czerwca 2016r w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016r., poz. 899).

                                                     Pytanie 4. Czy jest możliwa zmiana wskaźnika procentowego udziału działalności gospodarczej i niegospodarczej, jakie zostały osiągnięte na infrastrukturze projektu?
                                                     Wskaźnik
                                                     Wyliczenie procentowego udziału działalności gospodarczej i niegospodarczej, jakie zostaną osiągnięte na infrastrukturze projektu, powinno zostać dokonane w oparciu o obiektywną metodologię dobraną przez Beneficjenta do charakteru infrastruktury naukowo-badawczej. Metodologia może odnosić się do powierzchni infrastruktury naukowo-badawczej lub do czasu jej wykorzystania (np. w oparciu o kartę czasu pracy danego urządzenia).

                                                     Ustalona przez Beneficjenta wielkość jest zasadniczo stała przez cały okres realizacji projektu i jego okres trwałości.

                                                     Intensywność wykorzystania infrastruktury badawczej do prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym z właściwych dla Działania 1.1 kryteriów merytorycznych specyficznych.
                                                     Jest to ocena dokonywana metodą 0/1 i jej celem jest weryfikacja, czy planowana przez wnioskodawcę działalność gospodarcza z wykorzystaniem infrastruktury badawczej nie ma charakteru tylko pomocniczego. Zakłada się wykorzystanie na cele związane z działalnością gospodarczą na poziomie minimum 40% całkowitych rocznych zasobów danej infrastruktury.

                                                     Proporcja 40% kosztów związanych z działalnością gospodarczą do 60% kosztów związanych z działalnością niegospodarczą jest minimum wymaganym w RPO WSL 2014 – 2020. Większy udział kosztów związanych z działalnością gospodarczą jest premiowany wyższą punktacją w trakcie oceny merytorycznej (Kryterium: nr 12), jednakże wiąże się z objęciem większej części projektu pomocą publiczną i niższym dofinansowaniem. Należy pamiętać, że zadeklarowany udział działalności gospodarczej będzie wiążący. W przypadku jego nieosiągnięcia lub nieutrzymania możliwe będzie zastosowanie sankcji związanych z nieosiągnięciem lub nieutrzymaniem celu projektu. W przypadku jego przekroczenia możliwe będą sankcje wynikające z mechanizmu monitorowania i wycofania.

                                                     Pierwsze wyżej przedstawione kryterium merytoryczne specyficzne projektu ma charakter 0/1 w związku z czym nie będzie możliwa zmiana powodująca zmniejszenie wskaźnika wykorzystania infrastruktury na działalność gospodarczą poniżej 40%, z tego powodu, że kryterium to ma zasadniczy wpływ na wybór wniosku do dofinansowania i stanowi jeden z celów programu.

                                                     Jeżeli infrastrukturę badawczą wykorzystuje się do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, koszty i dochody z każdego rodzaju działalności należy rozliczać osobno także w okresie trwałości projektu. W sytuacji, gdy relacja między działalnością gospodarczą a niegospodarczą ulegnie zmianie w stosunku do założeń projektu (działalność gospodarcza będzie w kolejnych latach niższa niż założono we wniosku) IZ może być zobowiązana wyciągnąć konsekwencje skutkujące poporcjowanym zwrotem dofinansowania, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia wypłaty środków. W przypadku osiągnięcia wyższego udziału działalności gospodarczej zastosowanie znajdzie jedynie mechanizm wycofania.

                                                     Metodologia ustalania wskaźnika.
                                                     Zgodnie z § 12 ust. 6 pkt. 1 lit. b. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16.06.2016r. w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2016r. poz. 899) kryterium ustalania (metodologia) wskaźnika procentowego udziału działalności gospodarczej i niegospodarczej, jakie zostały osiągnięte na infrastrukturze projektu (wyliczenie wg powierzchni lub czasu wykorzystania infrastruktury) wskazane jest w umowie o dofinansowanie projektu i stosowane przez cały okres monitorowania zakresu działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem tej infrastruktury.
                                                     Beneficjent powinien dobrać wskaźnik wydajności infrastruktury badawczej (np. powierzchnia, roboczogodziny), który najlepiej oddaje charakter i sposób wykorzystania infrastruktury badawczej i który będzie podstawą monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej do działalności gospodarczej. Niemniej wskaźniki takie nie mogą być dobierane w sposób uznaniowy – mają w jak najpełniejszy, zobiektywizowany sposób odpowiadać sposobowi wykorzystania infrastruktury. Wybór określonych wskaźników powinien być poparty odpowiednim uzasadnieniem.

                                                     Pytanie 3. Czy środek trwały wytworzony (nabyty) przed 1.01.2014r. może stanowić wkład niepieniężny do projektu?
                                                     Zasady kwalifikowania i dokumentowania wkładu własnego regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne), umowa o dofinansowanie, a także dokumenty horyzontalne wymienione w pkt. 1.1 Przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020.

                                                     Zwracamy uwagę na pkt. 4.7. Wkład własny w/w Przewodnika, który stwierdza m.in., że wkład własny niepieniężny sfinansowany w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych stanowi wydatek niekwalifikowany. Za datę sfinansowania takiego wydatku uznaje się datę akceptacji wniosku o płatność zawierającego ten wydatek.

                                                     Wyżej wskazane dokumenty nie wymagają aby niepieniężny wkład rzeczowy był nabyty (ew. wytworzony) przez wnioskodawcę po 1.01.2014r. jako warunku uznania go jako wkładu niepieniężnego do projektu (przy zachowaniu wszelkich innych wymagań dot. kwalifikowalności wkładu niepieniężnego).

                                                      Pytanie 2. „Co może być wkładem rzeczowym- szczegółowo”
                                                     Szczegółowo kwestię kwalifikowalności wkładu niepieniężnego regulują: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne), Wytyczne Programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ze szczególnym wskazaniem na część ogólną Wytycznych oraz właściwy dla Działania 1.1 Szczegółowy opis kategorii wydatków oraz zasad kwalifikowalności), umowa o dofinansowanie, a także dokumenty horyzontalne wymienione w pkt. 1.1 Przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020.

                                                     Pytanie 1. „Metodologia obliczania znaczącego wzrostu udziału przychodów z sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach wnioskodawcy".
                                                     Jednym ze wskaźników rezultatu bezpośredniego zawartych w kryteriach merytorycznych specyficznych jest znaczący wzrost udziału przychodów (przychody z działalności wspartej infrastruktury B+R) z sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach wnioskodawcy; wskaźnik monitorowany jest na poziomie projektu, określony na podstawie danych z analizy finansowej.

                                                     Już po zakończeniu szkolenia Ministerstwo Rozwoju (Departament Regionalnych Programów Operacyjnych) pismem z dnia 28 października 2016 r. nr DRP-II.7610.25.2016.MS, celem ujednolicenia podejścia do specyficznych wskaźników dla infrastruktury badawczej (PI 1a) oraz ewentualnych sankcji dla beneficjentów z tytułu nieosiągnięcia przedmiotowych wskaźników, przekazało uzgodnione z KE stanowisko w sprawie m.in. monitorowania wskaźnika przychodów z działalności komercyjnej w projektach z zakresu infrastruktury badawczej. Pismo to stwierdza, że wskaźnik ten jest określony we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie w ujęciu kwotowym lub procentowym.

                                                     RPO WSL (Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań; wskaźnik rezultatu bezpośredniego: „Wzrost przychodów z sektora biznesowego”) przyjmuje, że wskaźnik ten ujmowany jest kwotowo zaś ocena polegać będzie na stwierdzeniu wykazania przez wnioskodawcę tych przychodów oraz ocenie realności przedstawionego planu finansowego wnioskodawcy.
                                                     Wnioskodawca będzie zobowiązany do osiągnięcia wskaźnika rezultatu pn. „Wzrost przychodów z sektora biznesowego” w terminie 36 miesięcy od zakończenia pierwszego roku obrotowego, po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z opublikowanym regulaminem konkursu. W wyniku zapowiadanych konsultacji z Ministerstwem Rozwoju nie nastąpiła zmiana w tym zakresie.

                                                      

                                                      W związku z wymogiem ujednolicenia i dostosowania charakteru danych wykazywanych w Lokalnym systemie informatycznym (LSI 2014-2020) do krajowego SL 2014-2020, informuję, że w formularzu wniosku o płatność pośrednią lub końcową w tabeli B.1 wartość  dofinansowania (w odniesieniu do poszczególnych kosztów wydatków) należy wyliczać na podstawie podanych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych dla danej pozycji zestawienia oraz poziomu dofinansowania (rozumianego jako iloraz dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych), określonego dla danej kombinacji „Nazwa kosztu” w umowie  o dofinansowanie w ramach danego zadania. W przypadku wyliczenia proporcji, należy stosować rozszerzony wskaźnik procentowy. Wyliczoną wartość należy zaokrąglić zgodnie z zasadami matematycznymi.

                                                      Wzór:

                                                      Wartość dofinansowania dla danego kosztu w WND / wydatki kwalifikowalne dla danego  kosztu w WND * kwota wydatków kwalifikowalnych, wykazana w WNP

                                                      ≈ wynik zaokrąglony zgodnie z zasadami matematycznymi.

                                                       

                                                      Należy bezwzględnie pamiętać, że wnioskowana wartość dofinansowania, wpisywana przez Beneficjenta do wniosku o płatność w tabeli B.1, odnosi się do wartości dofinasowania określonego w umowie.

                                                      Wartość dofinansowania, liczona narastająco nie może przekroczyć wartości dofinansowania określonego w umowie o dofinansowanie dla danej kombinacji „ Nazwa kosztu”.

                                                      Dotyczy to także wartości wydatków kwalifikowalnych, zakontraktowanych dla poszczególnych kosztów, określonych w umowie o dofinansowanie.

                                                      Pozostałe kwoty, nie wchodzące w skład dofinasowania, to tzw. wkład własny, który w tabeli źródła finansowania będzie przyporządkowany odpowiednio do poszczególnych pozycji krajowych środków publicznych, przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

                                                       

                                                      Ważne:

                                                      W przypadku, kiedy system automatycznie naliczy wartość wyższą, niż przewidziana w umowie o dofinansowanie i Beneficjent nie będzie miał możliwości skorygowania samodzielnie zawyżonej/zaniżonej kwoty na prawidłową – wówczas obowiązkowo informuje Instytucję Zarządzającą o tej sytuacji w piśmie przewodnim lub we wniosku o płatność w punkcie D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.

                                                       Pytanie 1. Kto może zatrudnić personel do Projektu? (Realizator czy tylko Wnioskodawca)?
                                                       Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                       Realizator może zatrudnić personel projektu pod warunkiem, że został wskazany w punkcie A.4. wniosku o dofinansowanie: Podmiot realizujący projekt. Odpowiedzialność za konkretne działania (w tym za zatrudnienie kadry) powinna wynikać również z opisu zadań zamieszczonego we wniosku. Należy pamiętać również, że zatrudnienie personelu przez Realizatora każdorazowo musi być zgodne z prawodawstwem krajowym.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                       Pytanie 2. Czy w ramach projektu możliwe jest doposażenie już istniejącej wypożyczalni? Czy wypożyczalnia sprzętu może stanowić wkład własny Beneficjenta?
                                                       Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                       Zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zakup środków trwałych może być uznany za kwalifikowalny pod warunkiem ich bezpośredniego wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu.

                                                       Przy zaistnieniu kilku okoliczności, może wystąpić sytuacja, w której doposażenie już istniejącej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego będzie kosztem kwalifikowalnym w projekcie. Należy mieć przy tym na uwadze niezbędność danego wydatku dla realizacji celów projektu, zastosowanie najbardziej efektywnej metody pozyskania sprzętu (zakup, amortyzacja, leasing itp.), ale przede wszystkim ograniczenia wynikające z Wytycznych oraz Regulaminu konkursu.

                                                       Zgodnie z Regulaminem: finansowanie środków trwałych w ramach projektów możliwe jest wyłącznie w sytuacjach, gdy zostanie należycie udowodnione, że będą one wykorzystywane w ramach nowo rozwijanej formy opieki zdeinstytucjonalizowanej. Natomiast zapis ten odnosi się do wydatków w zakresie środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od kwoty 3 500 PLN. Tak więc możliwa jest opcja, aby w projekcie, np. w ramach planowanego kompleksowego wsparcia dla uczestnika (medyczna opieka domowa w połączeniu z wypożyczaniem sprzętu, w ramach istniejącej już wypożyczalni sprzętu Beneficjenta), doposażyć miejsce w sprzęty, które nie będą środkami trwałymi (ich wartość początkowa jest mniejsza od kwoty 3 500 PLN).

                                                       Wypożyczalnia sprzętu może stanowić wkład własny Beneficjenta.

                                                       Należy jednak pamiętać, iż dopiero całościowy obraz, wynikający z informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, umożliwia ocenę kwalifikowalności danego wydatku.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                       Pytanie 3. Czy w ramach projektu możliwe jest zaplanowanie usług opiekuńczych dla Uczestników?
                                                       Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                       Konkurs w ramach poddziałania 9.2.6 dotyczy usług zdrowotnych. Jednakże, w myśl ogólnej idei deinstytucjonalizacji usług oraz specyfiki grupy docelowej dopuszcza się w szczególnych przypadkach możliwość udzielania usług o charakterze opiekuńczym, jako element kompleksowego wsparcia medycznego dla Uczestnika projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 w ramach projektów w zakresie deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi realizowanych w ramach RPO możliwa jest realizacja działania: „zatrudnienie personelu świadczącego usługi zdrowotne lub opiekuńcze”. Wnioskodawca musi mieć jednak  na uwadze, że usługi opiekuńcze nie mogą stanowić zasadniczej części zadania merytorycznego, a jedynie mieć charakter wspomagający.
                                                       Usługa opiekuńcza (np. usługa opiekuńcza dla osoby niesamodzielnej, dla której zasadniczo w Projekcie przygotowano usługi zdrowotne), przy odpowiednim uzasadnieniu i zachowaniu zasady racjonalności i efektywności wydatku, mogłaby stanowić koszt kwalifikowalny w ramach projektu. Każdorazowo jednak należy pamiętać o adekwatności podejmowanych działań do celu projektu. W zapisach wniosku o dofinansowanie Oceniający musi uzyskać jednoznaczną informację, iż oferowane w projekcie usługi opiekuńcze, stanowią jedynie ułamek kompleksowego wsparcia medycznego dla Uczestnika.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                       Pytanie 4. Czy zakup samochodu jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie? Czy istnieje możliwość dofinansowania zakupu karetki wraz z wyposażeniem?
                                                       Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                       Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pozyskania środków trwałych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych do prawidłowej realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu.
                                                       Ponadto, zgodnie z Regulaminem konkursu: finansowanie środków trwałych w ramach projektów możliwe jest wyłącznie w sytuacjach, gdy zostanie należycie udowodnione, że będą one wykorzystywane w ramach nowo rozwijanej formy opieki zdeinstytucjonalizowanej.

                                                       Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, bezpośrednio powiązanychz przedmiotem projektu mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.

                                                       Wydatki w ramach Projektu na zakup środków trwałych w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 10% poniesionych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

                                                       W przypadku środków trwałych wykorzystywanych w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, środki trwałe mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu (amortyzacja nie należy do kategorii limitowanych).

                                                       W odpowiedzi na drugą część pytania dot. możliwości dofinansowania zakupu karetki w projekcie ogólne zasady zakupu środków trwałych wskazane powyżej są obowiązujące, jednak należy mieć na uwadze adekwatność wydatku do celu projektu.1W ramach konkursu nie ma możliwości dofinansowania projektu, którego celem jest zakup karetki. Istnieje możliwość zakupu środków trwałych w ramach projektu, jednak cel projektu musi być zbieżny z celem szczegółowym RPO: Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie, a zakupione środki trwałe służą realizacji celu w projekcie.1Należy jednak pamiętać, iż dopiero całościowy obraz, wynikający z informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, umożliwia ocenę kwalifikowalności danego wydatku.
                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                       Pytanie 5. Czy wolontariat pracowniczy może być wkładem własnym?
                                                       Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                       Tak. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (rozdz.6.10) w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:
                                                       a)  wolontariusz musi być świadomy charakteru swojego udziału w realizacji projektu (tzn. świadomy nieodpłatnego udziału),
                                                       b) należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić jego stanowisko w projekcie); zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska),
                                                       c) wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o dane GUS), lub płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów, w zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,d) wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego świadczenia; wycena wykonywanego świadczenia przez wolontariusza może być przedmiotem odrębnej kontroli i oceny. Po spełnieniu powyższych przesłanek oraz ogólnych zasad wnoszenia wkładu niepieniężnego, zgodnie z rozdziałem 6.10 Wytycznych, wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                       Pytanie 6. Czy gabinet diagnostyczno – zabiegowy może być wkładem własnym?
                                                       Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                       Wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Co do zasady, gabinet diagnostyczno – zabiegowy może być wnoszony jako wkład własny, pod warunkiem określenia zakresu jego wykorzystania na potrzeby projektu (zakres czasowy, cennik), a także przy spełnieniu warunków kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
                                                       W kontekście usług zdrowotnych i konkretnego pytania należy zwrócić uwagę na formę własności sprzętu, który może być wyposażeniem gabinetu (ewentualne limity lub ograniczenia wynikające z podpisanych umów z innymi podmiotami np. NFZ).

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                       Pytanie 7. Obliczenie wartości wskaźnika, wyliczenie liczby osób objętych projektem.

                                                       Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                       W Regulaminie konkursu wskazano wzór, za pomocą którego Wnioskodawca może obliczyć minimalny poziom wskaźnika, jaki powinien zostać siągnięty w projekcie:

                                                       Wartość dofinansowania w projekcie                 wartość danego wskaźnika założona do 
                                                       ___________________________        x
                                                             40 581 480,00 PLN  [1]                                       osiągnięcia w ramach całego konkursu2

                                                       [1] Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie.
                                                       [2] Zgodnie z Regulaminem konkursu.

                                                       Należy jednak pamiętać, że uzyskany wynik jest minimalnym poziomem wskaźnika do osiągnięcia. Wnioskodawca planując działania w projekcie powinien uwzględnić korelację między liczbą osób objętych wsparciem, nakładami a osiągniętymi wynikami. Należy pamiętać, iż główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel projektu (w przypadku wskaźników rezultatu) lub przewidziane w nim działania (wskaźniki produktu) zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że zidentyfikowany we wniosku o dofinansowanie problem został rozwiązany lub złagodzony, a projekt zakończył się sukcesem. Poziom wskaźnika określony na zbyt niskim poziomie może budzić wątpliwości podczas oceny wniosku o dofinansowanie, w zakresie efektywności podejmowanej interwencji na rzecz danej grupy docelowej.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.


                                                       Pytanie 8.
                                                       Proszę o sprecyzowanie definicji osoby niesamodzielnej - podeszły wiek, wartość skali Barthel; 

                                                       Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                       Definicja została zawarta w Słowniku pojęć, w Regulaminie konkursu. Nie jest określony przedział liczbowy Skali Barthel, który kwalifikuje osoby do objęcia wsparciem w projekcie. Oznacza to, że stosujemy ją pomocniczo do określenia stopnia niesamodzielności osoby, w celu zaplanowania zakresu wsparcia w projekcie. Z punktu widzenia definicji istotne jest, aby zaistniały przesłanki (wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), która powoduje niemożność samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Za osoby niesamodzielne uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                       Pytanie 9. Czy opiekunowie osoby niesamodzielnej muszą spełniać kryteria grupy docelowej, np. osoby zagrożone wykluczeniem?
                                                       Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                       Grupę docelową / ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 9.2.6 stanowią:
                                                       • Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie;
                                                       • Podmioty realizujące usługi zdrowotne wyłącznie w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców.
                                                       Opiekunowie osoby niesamodzielnej stanowią „otoczenie”, tak więc spełniają kryterium grupy docelowej w projekcie. Oznacza to, że opiekunowie osoby niesamodzielnej nie muszą być osobami wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                       Pytanie 10. Czy konieczne jest zawarcie partnerstwa z jednostką sektora finansów publicznych? Czy współpraca wymieniona w kryterium dostępu jest jednoznaczna z obowiązkiem nawiązania partnerstwa w projekcie?
                                                       Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                       Nie, w ramach trwającego naboru nie ma obowiązku zawiązywania partnerstwa z jednostką sektora finansów publicznych.
                                                       Odpowiadając na drugą część pytania, należy zinterpretować kryterium dostępu: Czy projekt zakłada współpracę szpitali lub zakładów prowadzących stacjonarną opiekę długoterminową z: POZ, AOS, podmiotami reprezentującymi III sektor (statutowo zajmującymi się opieką nad osobami niesamodzielnymi lub działaniami w zakresie ochrony zdrowia), służącą realizacji usług medycznych dla osób niesamodzielnych w formie   zdeinstytucjonalizowanej?
                                                       W ramach tego kryterium obowiązek nawiązania współpracy ciąży jedynie na Wnioskodawcach, będących szpitalami lub zakładami prowadzącymi stacjonarną opiekę długoterminową. Współpraca nie jest rozumiana jako nawiązywanie partnerstwaw projekcie, ma być jednak sformalizowana umową lub innym dokumentem określającym zasady współdziałania. Projektodawca opisuje we wniosku zasady i podstawy współpracy między tymi podmiotami, w tym: zakres działań w projekcie, na których efektywność będzie miała bezpośredni wpływ przedmiotowa współpraca.
                                                       Kryterium zostanie spełnione również w przypadku, jeśli np. szpital ma w swoich strukturach np. AOS i to między nimi będzie odbywać się współpraca. Istotne jest jednak wskazanie, że przedmiotowa współpraca służy realizacji usług medycznych dla osób niesamodzielnych w formie zdeinstytucjonalizowanej.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                       Pytanie 10. Proszę o wyjaśnienie/sprecyzowanie uwagi zamieszczonej w Regulaminie dot. kryterium: Czy projekt zakłada udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych w zakresie lub w związku z zakresem objętym wsparciem, za wyjątkiem usług niezbędnych do realizacji celów projektu, które jednocześnie  nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych?

                                                       Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                       W temacie przedmiotowego kryterium IOK zwróciła się z prośbą o interpretację do Ministerstwa Zdrowia, oraz konsultację z Ministerstwem Rozwoju:
                                                       W opinii Ministerstwa  zapis Rozdziału 7, Podrozdział 7.2 pkt. 3 b Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020  tj.  „usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne niezbędne do osiągnięcia celów projektu. IZ w wytycznych programowych, regulaminie konkursu lub SzOOP może dopuścić finansowanie wymienionych usług pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów projektu i jednocześnie nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, to jest jeżeli wykraczają one poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu”,  należałoby interpretować  szerzej tj. dopuścić finansowanie takich usług ze środków EFS pod warunkiem, że  dana usługa jest częścią całego  kompleksowego projektu z zakresu deinstytucjinalizacji opieki medycznej nad osobami zależnymi i nie mogłaby zostać sfinansowana ze środków publicznych w okresie trwania projektu (np. ze względu na długi czas oczekiwana na dane świadczenie), ponadto  jest ona niezbędna dla realizacji celów projektu tj. min.  zapewnienia właściwej opieki i  wydłużenie okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych  i zawodowych tych  osób.

                                                       Kluczowe jest zatem, aby usługi spełniały warunek niezbędności do realizacji celów projektów oraz  jeden z dwóch dodatkowych warunków: wykraczanie poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo brak możliwości sfinansowana usługi  ze środków publicznych w okresie trwania projektu. Powyższą wątpliwość pomoże z obrazować przykład:
                                                       Beneficjent planuje system opieki dziennej domowej, część ze świadczonych usług jest świadczona w sposób ponadstandardowy, wykraczający poza koszyk świadczeń gwarantowanych, natomiast wsparcie fizjoterapeuty spełniałoby standardy NFZ, jednak czas oczekiwania na fizjoterapeutę wynosi ponad 3 miesiące, a osoba leżąca zaczyna cierpieć na przykurcze mięśni i potrzebuje wsparcia „ na już” – czy to spełnia warunek :„gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu”, czy raczej można ją potraktować jako element nowego rozwiązania systemowego, które składa się ze świadczeń gwarantowanych i ponadstandardowych i w połączeniu stanowią wartość dodaną do funkcjonującego  systemu opieki zdrowotnej?
                                                       W świetle przedstawionego przykładu można uznać zarówno, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu (wsparcie fizjoterapeuty spełniałoby standardy NFZ, jednak czas oczekiwania na fizjoterapeutę wynosi ponad 3 miesiące, a osoba leżąca zaczyna cierpieć na przykurcze mięśni i potrzebuje wsparcia „ na już”), jak i że usługa traktowana jako kompleksowa całość wykracza poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej (będzie to system opieki dziennej domowej, który co prawda przewiduje usługi dostępne w katalogu świadczeń gwarantowanych, ale obejmie on także usługi ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej, opracowane w logiczną całość oraz skierowane do zdefiniowanej grupy docelowej). Ważne żeby z wniosku o dofinansowanie wynikało, że spełnione zostaną ww. warunki.
                                                       Jednocześnie, przy interpretacji powyższego kryterium należy wziąć pod uwagę fakt, iż w określonych przypadkach, w ramach projektu możliwe jest finansowanie usługi zdrowotnej, która znajduje się w koszyku gwarantowanych świadczeń NFZ. Możliwe jest to w sytuacji, kiedy usługa ta nie jest dostępna dla Pacjenta, z uwagi na czas oczekiwania (kolejka) tzn. w trakcie oczekiwania na usługę z NFZ. W takiej sytuacji możliwe jest świadczenie danej usługi w ramach projektu w określonym czasie (kolejka), jednakże na Wnioskodawcy ciąży obowiązek monitorowania, kiedy dla pacjenta (uczestnika projektu) usługa stanie się dostępna w ramach gwarantowanych świadczeń NFZ.
                                                       Kiedy uczestnik projektu zostanie objęty świadczeniem z NFZ (minie okres oczekiwania tzw. „kolejka”), w ramach działań projektowych możliwa jest kontynuacja udzielanego mu wsparcia, ale jedynie poprzez zwiększenia częstotliwości świadczeń NFZ, jeśli taka potrzeba zostanie uzasadniona stanem zdrowia/potrzebami pacjenta. Kosztem kwalifikowalnym w projekcie będą więc usługi zdrowotne wykonywane  ponad ilością gwarantowaną pacjentowi w ramach NFZ.

                                                       Reasumując:
                                                       Kryterium wskazuje możliwości finansowania usług zdrowotnych w ramach konkursu, o ile usługi te:
                                                       - nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo
                                                       - wykazane zostało, że gwarantowana usługa zdrowotna nie może zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu.
                                                       - Usługi zdrowotne widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe mogą być finansowane tylko pod warunkiem, że jednocześnie finansowane są usługi ponadstandardowe, a cały pakiet usług tworzy logiczną całość, niezbędną do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i stanowiącą wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                        Pytanie 12. Jaki jest okres trwałości projektu?

                                                       Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                       W ramach trwającego naboru nie ma obowiązku zachowania okresu trwałości projektu. Niemniej jednak należy pamiętać, że Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu.Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekty zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów.
                                                       Wskaźniki rezultatu bezpośredniego odnotowują efekt wsparcia bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie i mierzone są do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie. W ramach przedmiotowego konkursu obligatoryjny jest wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                       Pytanie 13. Dla jakich projektów obligatoryjny jest wskaźnik rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu?

                                                       Odpowiedź, 2.11.2016 r.
                                                       Istotne jest więc spojrzenie na podejmowane interwencje w projekcie przez pryzmat celu tych działań. Jeśli w ramach projektu zaplanowane zostanie wsparcie dla opiekuna osoby niesamodzielnej, który z uwagi na konieczność opieki nad osobą niesamodzielną zrezygnował z kształcenia, musiał przerwać pracę zawodową itd. wtedy obligatoryjne jest wykazanie takiej osoby w przedmiotowym wskaźniku.
                                                       Wskaźnik ten nie dotyczy projektów, w których:
                                                       -        Wsparcie dedykowane jest osobom niesamodzielnym, wymagającym opieki, których opiekunowie to również osoby starsze, o słabej kondycji zdrowotnej (najczęściej współmałżonkowie, rodzeństwo) – wtedy celem działań jest pomoc osobie niesamodzielnej, ale i odciążenie opiekuna.
                                                       -        Wsparcie dedykowane jest osobom, które opuszczają oddział szpitalny bądź zakład opieki długoterminowej – wtedy celem jest pomoc tej osobie w zakresie usług zdrowotnych, a jednocześnie pomoc rodzinie, rozumiana jako czas na zorganizowanie życia rodzinnego pod kątem dalszej opieki nad osobą niesamodzielną.
                                                       -        Wsparcie dedykowane jest osobom niesamodzielnym, wymagającym opieki, przebywających w domach (np. razem z rodziną ) – wtedy celem działań jest pomoc osobie niesamodzielnej w zakresie usług zdrowotnych, a także pomoc rodzinie, przygotowanie rodziny do opieki nad osobą starszą, niesamodzielną np. poprzez szkolenia z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną, czy wsparcie psychologiczne.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                        Pytanie 13. Interpretacja dot. wskaźnika rezultatu: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu.

                                                       Przykładowe działania

                                                       Miejsce liczone do wskaźnika

                                                       wdrożenie na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych.

                                                       Liczba „koordynatorów lokalnych rozwiązań”, których wynagrodzenie finansowane jest z EFS/lub zostali przeszkoleni w ramach projektu do tej funkcji (pod warunkiem, że osoba taka koordynuje działania medyczne).

                                                       wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej  w formach zdeinstytucjonalizowanych.

                                                       Liczba miejsc w utworzonej placówce wsparcia dziennego (miejsca rozumiane jako „fizyczne” miejsca, przygotowane do świadczenia usługi np. 10 łózek + odpowiedni sprzęt w ramach nowej placówki wsparcia dziennego).

                                                       długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa.

                                                       Ilość osób, które świadczą opiekę domową np. pielęgniarki. We wskaźniku uwzględniamy wszystkie pielęgniarki, które otrzymały wsparcie EFS (np. szkolenie) lub których wynagrodzenie sfinansowano  ze środków projektu EFS, świadczące opiekę domową lub gotowe (w wyniku wsparcia EFS udzielonego w projekcie) do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu.

                                                       wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;

                                                       Liczba specjalistów, którzy przeprowadzili szkolenia w ramach projektu  - prowadzący szkolenie (wynagrodzenie z EFS), lub psycholog prowadzący wsparcie dla opiekunów (wynagrodzenie z EFS).

                                                       przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;

                                                       Liczba utworzonych wypożyczalni sprzętu oraz personel (pracownicy tych wypożyczalni), przygotowany do świadczenia usługi zdrowotnej w środowisku lokalnym.

                                                       teleopieka medyczna, wykorzystywana na potrzeby doradztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji;

                                                       We wskaźniku uwzględniamy liczbę osób (pracownicy np. dyspozytor/konsultant telefoniczny obsługujący punkt teleopieki oraz osoby, które świadczą usługi zdrowotne w ramach „teleopieki medycznej”, których wynagrodzenie  finansowane jest z EFS)

                                                       pielęgniarka środowiskowa

                                                       Liczba pielęgniarek środowiskowych, które otrzymały wsparcie EFS np. szkolenie lub których wynagrodzenie sfinansowano  ze środków projektu EFS, świadczące opiekę domową lub gotowe (w wyniku wsparcia EFS udzielonego w projekcie) do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu.

                                                       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                        Pytanie 8. Czy możliwe jest wykorzystywanie stworzonego w ramach projektu systemu przez oddziały zlokalizowane również w innych województwach? 
                                                        Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                        Zgodnie z zapisami art. 14 pkt 8 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wartość niematerialna musi być wykorzystywana w zakładzie otrzymującym pomoc.
                                                        Warunek, o którym mowa w art. 14 ust. 8 lit a) stanowi o konieczności korzystania (chodzi o rzeczywiste wykorzystanie, a nie jedynie ewidencjonowanie) z dofinansowanej wartości niematerialnej i prawnej wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc. W przepisie tym chodzi zatem o zapewnienie wyłączności wykorzystywania danej wartości niematerialnej na potrzeby zakładu otrzymującego pomoc, a nie jedynie o zapewnienie wyłączności lokalizacji, czy sposobu ewidencjonowania danej WNiP w zakładzie otrzymującym pomoc. Kluczowym w tym względzie będzie zatem przypisanie danej wartości do konkretnego zakładu otrzymującego pomoc.
                                                        Reasumując, z systemu wytworzonego przez firmę Wnioskodawcy (w ramach kosztów wytworzenia/zakupu wartości niematerialnych i prawnych) nie mogą korzystać oddziały w innych województwach.
                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 7.
                                                        a) Czy jest możliwość, aby firma w ramach niniejszego konkursu mogła świadczyć nowy produkt obecnie nieoferowany i niepowiązany z obecnymi procesami firmy? Firma prowadzi usługi doradcze dotyczące doradztwa biznesowego, a chce złożyć projekt na stworzenie platformy księgowej (B2B) dotyczącej księgowości online. Zakres projektu i produkt nie jest obecnie związany z obecnymi procesami biznesowymi i ich nie modyfikuje ani też nie optymalizuje. Stworzony zostanie nowy produkt w firmie, który oczywiście będzie oferował nowy proces biznesowy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań TIK.
                                                        b) Czy jest to możliwe i zgodne z typami projektów możliwych do realizacji? Będzie to e-usługa B2B,
                                                        c) Zgodna z kryterium 1 merytorycznym (powstanie nowych/zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych ...). Będzie nowy produkt z nowym procesem biznesowym w firmie.Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                        W ramach konkursu 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej istnieje możliwość uzyskania wsparcia na realizację projektu, w wyniku którego Wnioskodawca będzie świadczył nowy produkt, który obecnie nie jest oferowany i w żaden sposób nie powiązany z obecnymi procesami firmy. W niniejszym konkursie pomoc udzielana jest w szczególności na podstawie art. 14 Rozporządzenia 651/2014. W związku z tym warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej. W wyniku wdrożenia narzędzi ICT Wnioskodawcy będą mogli np. świadczyć e-usługi (które będą stanowić np. o dywersyfikacji, gdy będą to nowe usługi, których to Wnioskodawca nie miał w swojej ofercie, o zasadniczej zmianie procesu produkcji/procesu świadczenia usług w sytuacji gdy usługa się nie zmieni w sposób znaczący a jedynie sposób jej świadczenia ulegnie zmianie, o założeniu nowego zakładu lub zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu). Projekt musi prowadzić do powstania nowego/zoptymalizowania dotychczasowego procesu biznesowego. W sytuacji gdy projekt nie będzie prowadził do wprowadzenia nowego/zoptymalizowania dotychczasowego procesu biznesowego, wówczas nie może uzyskać wsparcia, ponieważ nie spełnia kryterium obligatoryjnego 0/1 (zostanie odrzucony podczas oceny merytorycznej).
                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 6. W przypadku, gdy wynikiem realizacji projektu będzie innowacja produktowa, czy jest możliwość zakwalifikowania wydatku koszty personelu?Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                        W związku z tym, że pomoc na wynagrodzenie personelu udzielana będzie w oparciu o art. 29 Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne Rozporządzenia Komisji (UE) na 651/2014 i biorąc pod uwagę zapisy Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 koszty personelu (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę) są wydatkiem kwalifikowalnym jedynie w sytuacji, gdy związane są z wdrożoną przez Wnioskodawcę w ramach projektu innowacją procesową lub organizacyjną.
                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 5.
                                                        Czy w ramach konkursu 3.3 możliwe jest stworzenie e-usługi i jej udostępnianie za pośrednictwem platformy internetowej. Oznacza to, że projekt polegałby na zaoferowaniu innowacyjnej e-usługi, której wykorzystanie przez przedsiębiorców umożliwiłoby zoptymalizowanie procesów biznesowych zachodzących w firmach korzystających z tej usługi. Jednakże, sama e–usługa nie zostałaby wdrożona do działalności Wnioskodawcy. Wnioskodawca zarabiałby dzięki udostępnianiu usługi i opłacie abonamentowej z tytułu jej udostępniania.
                                                        Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                        Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL. 03.03.00-IP.01-24-004/16 Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.”
                                                        Współfinansowane będą inwestycje mające na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C.
                                                        Proszę pamiętać, że projekty aby móc uzyskać wsparcie muszą być zgodne z wszystkimi kryteriami oceny. Wśród kryteriów oceny merytorycznej znajduje się kryterium 0/1 „Powstanie nowych/zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych”. Z zapytania nie wynika aby Wnioskodawca dzięki realizacji projektu wprowadził we własnym przedsiębiorstwie nowy lub zoptymalizowany proces biznesowy w oparciu o narzędzia ICT, w związku z czym projekt nie wpisuje się w działanie 3.3.

                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 4. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.3?Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                        Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa). Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-202).
                                                        Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.
                                                        Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 3. Jeżeli projekt dotyczy dywersyfikacji zakładu w jaki sposób należy wyliczyć, czy zaplanowane koszty w projekcie przekraczają co najmniej 200% wartości księgowej aktywów dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania.
                                                        Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                        Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 651/2014 przy inwestycji początkowej polegającej na dywersyfikacji produkcji należy spełnić następujący warunek:
                                                        koszty kwalifikowalne wykazane ≥ wartość księgowa ponownie wykorzystanych aktywów we wniosku aplikacyjnym odnotowana w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac + 200 % tej wartości księgowej, we wniosku aplikacyjnym.
                                                        Oznacza to, iż wartość kosztów kwalifikowalnych wykazanych we wniosku aplikacyjnym musi być co najmniej 3 krotnie wyższa od wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów odnotowanych w roku obrotowym (podatkowym) poprzedzającym rozpoczęcie prac.
                                                        Pojęcie „wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów” należy odnosić do wartości księgowej ponownie wykorzystanych rzeczowych aktywów (np. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), które będą faktycznie wykorzystywane w nowego rodzaju działalności produkcyjnej (działalności podlegającej dywersyfikacji).

                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 2. Proszę o wyjaśnienie jakie koszty zaliczamy do pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi?
                                                        Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                        Do rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi zaliczmy koszty ponoszone zgodnie z art. 14 Rozprzędzania Komisji (UE) nr 651/2014 tj.: koszty nabycia nowych środków trwałych- sprzętu informatycznego, koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych, koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu oraz koszty ponoszone zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Komisji (UE) na 651/2014 tj. koszty personelu ale ponoszone wyłącznie w oparciu stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenia, kontrakt menadżerski, umowa o dzieło).
                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                        Pytanie 1. Proszę o informację w jaki sposób we wniosku aplikacyjnym należy przedstawić innowację w przedsiębiorstwie?Odpowiedź, 26.10.2016 r.
                                                        Informujemy, że na obecnym etapie Wnioskodawca pracując w LSI nie ma możliwości wyboru w pkt B.9.2 skali wdrożenia innowacji wyłącznie na poziomie przedsiębiorstwa. W przypadku gdy w ramach projektu Wnioskodawca zamierza wdrożyć innowację wyłącznie na poziomie przedsiębiorstwa, wówczas w pkt B.9.2 nie wybiera z listy rozwijanej żadnego z poziomów a dołącza dodatkowy załącznik informujący o poziomie i przedstawiający uzasadnienie dla wskazanego poziomu.
                                                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                         Pytanie 12. Jeśli w projekcie zostanie zaplanowany personel projektu (Trenerzy, Doradca Zawodowy itd.), to Wnioskodawca wyłaniając Wykonawców w drodze postępowania w trybie zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku powinien wymagać od Wykonawców osobistego realizowania zamówienia?
                                                         Odpowiedź 28.10.2016 
                                                         Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju (28 czerwca 2016, znak: DZF.IV.8620.66.2016.IK.1, NK: 137006/16):
                                                         – „kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędnedo osiągnięcia celów projektu”;
                                                         – „beneficjenci nie powinni formułować kryteriów oceny ofert w taki sposób, aby o udzielenie zamówienia publicznego ubiegali się wykonawcy będący osobami fizycznymi, nawet jeśli we wniosku o dofinansowanie projektu wskazali daną pozycję jako personel projektu”;
                                                         – „w przypadku zlecania usług w postępowaniu przewidzianym w zasadzie konkurencyjności lub w ustawie PZP brak jest możliwości przewidzenia, czy wybranym wykonawcą okaże się osoba spełniająca warunki uznania jej za personel w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz EFS na lata 2014-2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia może bowiem wygrać wykonawca (firma zatrudniająca osoby o kompetencjach wymaganych przez beneficjenta), którego nie można uznać za personel projektu. Nie ma przy tym znaczenia, że beneficjent założył we wniosku o dofinansowanie, iż dany wydatek będzie rozliczany w ramach kategorii personel projektu”;
                                                         – „dopiero w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego beneficjent jest w stanie ustalić, czy wybrany wykonawca spełnia warunki uznania go za personel projektu w rozumieniu Wytycznych”;
                                                         Tym samym treść opracowanych dokumentów dot. udzielenia zamówienia winna być zgodna z powyższymi zasadami. Dopiero w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą mogą zostać ewentualnie zawarte odpowiednie zapisy dot. osobistej realizacji zamówienia, w zależności od tego kto zostanie wybrany w drodze przeprowadzonego postępowania jako Wykonawca.
                                                         Jednocześnie zwrócić uwagę należy, iż w znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. usunięte zostały zapisy dotyczące limitu 30% wartości projektu na zlecanie usług merytorycznych w ramach projektu.

                                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                         Pytanie 11. Czy osoba oddelegowana przez Wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania w trybie zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku stanowi personel projektu?
                                                         Odpowiedź 28.10.2016
                                                         Nie, ponieważ – jak wskazano powyżej – „Postępowanie o udzielenie zamówienia może bowiem wygrać wykonawca (firma zatrudniająca osoby o kompetencjach wymaganych przez beneficjenta), którego nie można uznać za personel projektu”.

                                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                         Pytanie 10. Jeśli Wnioskodawca realizuje projekt (ma podpisaną umowę o dofinansowanie) to przy sumowaniu zamówień dokonuje sumowania w ramach wszystkich realizowanych przez niego projektów czy osobno dla każdego projektu?
                                                         Odpowiedź 28.10.2016
                                                         Zgodnie z rozdziałem 6.5 pkt 12 wytycznych właściwych w zakresie kwalifikowania wydatków w przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu PZP, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu. Natomiast podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu PZP, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 PZP (30 000 euro), określają wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności, czy procedurze rozeznania rynku.

                                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                         Pytanie 9.
                                                         Czy beneficjent mający siedzibę poza terenem województwa śląskiego lecz jednocześnie posiadający oddział/filie na terenie województwa śląskiego, może spełnić warunki kryterium premiującego w brzmieniu „Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego ?Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                                                         Zgodnie z treścią szczegółowego kryterium dodatkowego weryfikowanym etapie oceny merytorycznej, aby uzyskać premiowaną liczbę punktów wnioskodawca lub lider partnerstwa winien posiadać siedzibę na obszarze województwa śląskiego.
                                                         Jeżeli wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą za siedzibę główną uznaje się miejsce prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast wnioskodawcy którzy prowadzący spółkę z.o.o. uzyskają punktu premiujące wyłącznie wówczas gdy główna siedziba spółki znajduję się na terenie województwa śląskiego. Należy również podać adres potwierdzający lokalizację siedziby zgodny z wpisem rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (rubryka 2). Jednocześnie w sytuacji kiedy podmiot posiada jednostki terenowe lub oddziały na terenie województwa śląskiego posiadające odrębny względem podmiotu figurującego w rubryce 2 numer identyfikacji podatkowej - NIP istnieje możliwość uwzględnienia danych zawartych w rubryce 3 KRS.

                                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                         Pytanie 8. Uczestnik ma możliwość skorzystania z:
                                                         –  ścieżki dotacyjnej zgodnej ze standardem albo
                                                         –  ścieżki ukierunkowanej na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskania zatrudnienia.
                                                         Czy zapis „Każdy z uczestników projektu musi mieć zagwarantowaną na poziomie wniosku o dofinansowanie możliwość skorzystania ze wszystkich form wsparcia dopuszczonych w ramach przedmiotowego konkursu” należy rozumieć w ten sposób, że dla każdego uczestnika z grupy przewidzianej do objęcia wsparciem w postaci jednorazowych dotacji na założenie działalności gospodarczej, należy zaplanować dotację i wsparcie pomostowe. Czy należy zapewnić możliwość otrzymania dotacji i wsparcia pomostowego wszystkim uczestnikom projektu, nawet tym, którzy realizują ścieżkę ukierunkowaną na uzyskanie kwalifikacji/ kompetencji zawodowych?

                                                         Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                                                         Zgodnie z odnośnym regulaminem (str. 24), „Wnioskodawca powinien przeprowadzić analizę grupy docelowej, uwzględniając indywidualne problemy, bariery, oczekiwania i potrzeby każdej osoby z poszczególnych grup docelowych objętych wsparciem. (…) Przeprowadzona analiza stanowi każdorazowo podstawę dla planowanych w ramach projektu form wsparcia dla uczestników. Każdą formę wsparcia, w tym szkolenia, wnioskodawca jest zobowiązany do tematycznego i cenowego określenia w szczegółowym budżecie projektu (…)”.
                                                         Ponadto, „Informację dotyczącą możliwości zmiany form wsparcia, w tym szkoleń w wyniku prowadzonego procesu rekrutacji jako odpowiedź na indywidualne potrzeby osób stanowiących grupę docelową, Wnioskodawca musi zawrzeć obowiązkowo we wniosku (…)” (str. 25).
                                                         Tak więc każdy wnioskodawca ma obowiązek założyć w budżecie dla wszystkich osób zaplanowanych do udziału w projekcie wyłącznie koszty doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (litera „a” w punkcie 2.2 regulaminu).
                                                         Natomiast koszty pozostałych regulaminowych instrumentów wsparcia powinny zostać założone zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez każdego z wnioskodawców. Zapis „Tym samym należy założyć taką samą liczbę dotacji/wsparcia pomostowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, ilu jest założonych uczestników projektu” (str. 28) należy rozumieć jako liczbę dotacji równą liczbie uczestników założonych do otrzymania wsparcia dotacyjnego.
                                                         W świetle powyższego, nie ma możliwości realizacji obydwu ścieżek wsparcia dla każdej z osób biorących udział w projekcie.

                                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                         Pytanie 7. Czy dobrze rozumiemy zapis Regulaminu, że wskaźnik obowiązkowy: kryterium efektywności zatrudnieniowej (min. 50% liczby os., które zakończyły udział w projekcie), dotyczy liczby osób bezrobotnych i biernych zawodowo biorących udział w projekcie tj. już zwolnionych z przyczyn zakładu pracy?
                                                         a) Czy w przypadku jeśli zaplanujemy wsparcie do osób zagrożonych zwolnieniem bądź na wypowiedzeniu, ale jeszcze pracujących, to wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniesie 0,00 (zero)?
                                                         b) Czy w przypadku jeśli zaplanujemy wsparcie częściowo do osób jeszcze pracujących (zagrożonych zwolnieniem, będących na wypowiedzeniu) oraz bezrobotnych lub biernych zawodowo zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, którzy przystąpią do projektu do 6 m-cy od tego faktu, to wskaźnik efektywności zatrudnieniowej należy obliczać wyłącznie dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo? np. grupa docelowa projektu to 50 os. w tym 20 os. To osoby już zwolnione tzn. bezrobotne lub bierne zawodowo, więc 50%x20 os. =10 os. i wskaźnik wynosi 1Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                                                         Zgodnie z brzmieniem regulaminu (tj. str. 48 przypis 24) :
                                                         24 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest obligatoryjnym wskaźnikiem rezultatu, do którego wybrania we wniosku o dofinansowanie wnioskodawca jest zobligowany. Jednocześnie, zgodnie z zapisem w pkt. 3.10 niniejszego Regulaminu efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo. W przypadku skierowania wsparcia wyłącznie do osób przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem powyższy wskaźnik również musi zostać wybrany przez wnioskodawcę w części E formularza wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na fakt, iż wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest liczony jako odsetek grupy docelowej, w przypadku grupy docelowej liczącej zero osób, otrzymamy zerową liczbę osób objętych efektywnością zatrudnieniową, a jednocześnie spełnione zostanie kryterium dostępu odnoszące się do efektywności zatrudnieniowej.
                                                         Zatem mając powyższe na uwadze efektywność zatrudnieniowa będzie liczona wyłącznie w odniesieniu do osób, które w momencie przystąpienia do projektu były osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.
                                                         W przypadku objęcia wsparciem osób wyłącznie przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem otrzymamy zerową liczbę osób objętych efektywnością zatrudnieniową, a jednocześnie spełnione zostanie kryterium dostępu odnoszące się do efektywności zatrudnieniowej.

                                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                         Pytanie 6.
                                                         Proszę o wyjaśnienie zapisu w Regulaminie "Nie jest wymagane doświadczenie w działaniach, w których 100% odbiorców wsparcia stanowiliby przedstawiciele grupy docelowej, jaka planowana jest w ramach niniejszego konkursu" Zapis zawarty jest przy kryterium dodatkowym nr 3 (waga pkt.5) na str. 80 (w ramce).Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                                                         Jeżeli wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji typów wsparcia w ramach wcześniej realizowanych projektów, to nawet jeśli grupa docelowa z wcześniejszych projektów nie pokrywa się w 100 % z grupą docelową z niniejszego konkursu kryterium będzie pozytywnie zweryfikowane.

                                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                         Pytanie 5. Kto będzie odbiorcą pomocy de minimis w przypadku wsparcia szkoleniowego? Kto otrzyma zaświadczenie o pomocy de minimis, jeśli wsparcie szkoleniowe będzie skierowane do osoby pracującej (zagrożonej zwolnieniem/ będącej na wypowiedzeniu), która może i chce założyć działalność gospodarczą czy skorzystać ze szkolenia.Odpowiedź. 13.10.2016 r.
                                                         Cel wsparcia outplacementowego, które kierowane jest do osób fizycznych i ma im pomóc w powrocie na rynek pracy oraz ponownym znalezieniu zatrudnienia. Wsparcie to nie jest powiązane z potrzebami firmy - przeszkolenie pracownika w danym zakresie, czy tez objęcie go stażem, w nawet przypadku gdy pozostanie on zatrudniony w dotychczasowym miejscu pracy, nie wpłynie na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i nie przyniesie dla niego korzyści ekonomicznej. W tym przypadku nie możemy zatem mówić o wystąpieniu przesłanek pomocy.
                                                         Jednak jak w każdej jednak sytuacji, również tutaj mogą pojawić się wyjątki - np. pracownik zostaje przeszkolony w obszarze, w którym działa dane przedsiębiorstwo, aby utrzymać zatrudnienie na innym stanowisku pracy. Wówczas korzyść z odbycia takiego szkolenia będzie również częściowo udziałem przedsiębiorstwa.
                                                         W związku z tym, do wszystkich przypadków trzeba podchodzić indywidualnie, nie zaś automatycznie. W przypadku pomocy publicznej niestety nie da się stworzyć uniwersalnych zasad, które będą miały zastosowanie zawsze i wszędzie.Jeśli natomiast w wyniku działań projektowych osoba otrzyma środki na utworzenie działalności gospodarczej i jako firma będzie korzystała z wsparcia pomostowego finansowego i szkoleniowo-doradczego to bezpośrednią korzyść uzyska osoba, która utworzyła firmę i w tym przypadku zaświadczenie otrzyma nowoutworzona firma. Jeżeli natomiast chodzi o osoby, które pomimo odbycia szkolenia nie utrzymały zatrudnienia oraz osoby zwolnione, które nie skorzystały z wsparcia na utworzenie działalności gospodarczej to w takim przypadku, co do zasady, nie zajdą przesłanki uzyskania korzyści przez żadnego z przedsiębiorców.

                                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                         Pytanie 4. Czy zapisy w p. 2.7.12 Regulaminu konkursu i wymóg złożenia wskazanych w nim załączników dotyczą tylko sytuacji, w której przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis na własną działalność, nie kiedy wnioskodawca jest wyłącznie operatorem pomocy?Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                                                         Zapisy w p. 2.7.12 Regulaminu konkursu i wymóg złożenia wskazanych w nim załączników dotyczą tylko sytuacji, w której przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis na własną działalność, nie kiedy wnioskodawca jest wyłącznie operatorem pomocy.

                                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                         Pytanie 3.  Czy można objąć wsparciem osobę, której wygasła umowa o pracę na czas określony ?Odpowiedź. 13.10.2016 r.Objęcie wsparciem outplacementowym osób, którym wygasła umowa o pracę na czas określony możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach związanych z trudna sytuacją przedsiębiorstwa tj. gdy brak możliwości przedłużenia umowy o pracę wynika z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Dotyczy to w szczególności pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. Zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.
                                                         W takim przypadku, zalecane jest przedstawienie przez osobę przystępującą do projektu dodatkowo odpowiedniego oświadczenia wydanego przez pracodawcę, potwierdzającego zaistnienia warunków, o których mowa powyżej.

                                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                         Pytanie 2. Czy w związku z planami podwyższenia minimalnego wynagrodzenia Wnioskodawca może założyć wsparcie w wysokości 2.000,00 zł 12 m-cy?
                                                         Czy w ramach finansowego wsparcia pomostowego Wnioskodawca powinien założyć wsparcie w wysokości minimalnego wynagrodzenia powiększone o np. składki pracodawcy?Odpowiedź 13.10.2016 r.
                                                         Miesięczna kwota wsparcia pomostowego nie może przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
                                                         Na dzień dzisiejszy jest to kwota 1.850 zł., jednak w związku z zaplanowaną na 2017 rok podwyżką rzeczonej kwoty do 2 000 zł. istnieje możliwość uwzględnienia kwoty podwyższonej, wymaga ona jednak podania uzasadnienia dokonania takiego wyboru.
                                                         Nadmieniam także, że wspomniane kwoty to wartości maksymalne, do których nie należy doliczać żadnych dodatkowych składników (np. składek pracodawcy).

                                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                         Pytanie 1. Jaką kwotę należy założyć w budżecie na bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która zgodnie z regulaminem w maksymalnej kwocie powinna wynosić 6- krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia?
                                                         Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                                                         Należy przyjąć - kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszoną do 7 roboczego dnia lutego każdego roku. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane jest przez Prezesa GUS i w 2015 roku wyniosło 3 899,78 zł. (komunikat:http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2015-r-,273,3.html)
                                                         Zatem obecnie maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
                                                         6 x 3 899,78 zł = 23 398,68 zł. 

                                                         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                          Pytanie 15. Czy zakup wyposażenia np. laptopów dla pracowników punktów rekrutacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę stanowi koszt kwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich w niniejszym konkursie?
                                                          Odpowiedź, 03.01.2017 r.
                                                          Zgodnie z punktem 6.64 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16, w ramach niniejszego konkursu poza standardowymi kosztami bezpośrednimi, ze względu na specyfikę projektów operatorskich, dopuszcza się wykazanie poniższych kosztów pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli jako kosztów bezpośrednich:
                                                          - koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) osób wykonujących bezpośrednio rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi przedsiębiorcami (w tym koszty dojazdu, delegacji, kosztów administracyjnych) jedynie w zakresie pomocy w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy, wypełnieniu umowy, również w sytuacji gdy potencjalnie zainteresowany przedsiębiorca nie złoży dokumentów rekrutacyjnych, nie podpisze umowy koszty są kwalifikowalne. Od momentu podpisania umowy z danym przedsiębiorstwem kontakt z danym przedsiębiorstwem stanowi koszty pośrednie i dla rozgraniczenia kosztów pośrednich i bezpośrednich obsługą po podpisaniu umowy powinni zajmować się doradcy klienta lub inny personel który nie jest w tym samym czasie finansowany z kosztów bezpośrednich związanych z pozyskiwaniem przedsiębiorstw. Koszty pracy koordynatora lub kierownika osób zajmujących się pozyskaniem przedsiębiorców są kosztami pośrednimi.
                                                          -    koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) kontrolerów usług rozwojowych (w tym koszty bezpośrednio związane z procesem kontroli min. koszty dojazdu, koszty administracyjne etc.). Równocześnie podkreślić należy, że koszty pracy koordynatora lub kierownika kontroli są kosztami pośrednimi.entZatem zakup wyposażenia stanowiska pracy pracownika punktu rekrutacyjnego np. laptopa nie jest wydatkiem kwalifikowanym w kosztach bezpośrednich.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                          Pytanie 14. W związku z Konkursem w ramach poddziałania 8.2.3 proszę o informację, czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć koszty administracyjne związane z prowadzeniem infolinii, o której mowa jest w załączniku 10 Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim?
                                                          Odpowiedź, 19.12.2016 r.
                                                          Zgodnie z przywołanymi przepisami Regulaminu (pkt 6.64) oraz załącznika 10 (pkt 65), koszty administracyjne związane z prowadzeniem infolinii co do zasady można zaliczyć do kosztów bezpośrednich związanych z pozyskiwaniem przedsiębiorstw, pod warunkiem że:
                                                          1) nie przekraczają stawek rynkowych i stawek obowiązujących u Wnioskodawcy
                                                          oraz
                                                          2) są związane wyłącznie z pomocą w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy i umów na etapie przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie i Wnioskodawca będzie w stanie udowodnić to na etapie kontroli.
                                                          Należy przy tym pamiętać, że, zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca wprowadzając do katalogu kosztów bezpośrednich koszty pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli powinien mieć na uwadze, że tym samym zmniejsza pulę środków pozostałych na dotację wypłacane MSP. Projekty, które będą miały niższe koszty związane z pozyskaniem przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli będą więc bardziej atrakcyjne dla potencjalnych przedsiębiorstw. Dla oceniających w ramach Panelu Ekspertów ten fakt może być ważnym elementem oceny.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                          Pytanie 13. W związku z Konkursem w ramach poddziałania 8.2.3 proszę o informację, czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć koszty administracyjne związane z prowadzeniem punktu dystrybucji środków, o których mowa jest w załączniku 10 Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim?
                                                          Odpowiedź, 19.12.2016 r.
                                                          Koszty administracyjne związane z prowadzeniem punktu dystrybucji co do zasady można zaliczyć do kosztów bezpośrednich pod warunkiem że:
                                                          1) nie przekraczają stawek rynkowych i stawek obowiązujących u Wnioskodawcy
                                                          oraz
                                                          2) są związane wyłącznie z pomocą w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy i umów (na etapie przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie) i/lub z obowiązkami kontrolerów usług rozwojowych i Wnioskodawca będzie w stanie udowodnić to na etapie kontroli.

                                                          Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca wprowadzając do katalogu kosztów bezpośrednich koszty pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli powinien mieć na uwadze, że tym samym zmniejsza pulę środków pozostałych na dotację wypłacane MSP. Projekty, które będą miały niższe koszty związane z pozyskaniem przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli będą więc bardziej atrakcyjne dla potencjalnych przedsiębiorstw. Dla oceniających w ramach Panelu Ekspertów ten fakt może być ważnym elementem oceny.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                          Pytanie 12. Zgodnie z kryterium premiującym "Czy Wnioskodawca lub partner posiadają co najmniej 1 rok doświadczenia z zakresu udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis" we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien wskazać miesiąc i rok od kiedy posiada dostęp do aplikacji SHRIMP oraz podać login.
                                                          Proszę o wskazanie jakie informacje należy zawrzeć we wniosku, jeżeli Wnioskodawca posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy publicznej/ de mini mis z lat, w których system SHRIMP jeszcze nie funkcjonował (tj. w latach 2012-2013).
                                                          Odpowiedź, 19.12.2016 r.
                                                          W przypadku, o którym mowa w pytaniu, należy zawrzeć we wniosku:
                                                          1) liczbę podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej lub pomocy de minimis wraz z podaniem tytułu udzielenia pomocy;
                                                          2) daty pierwszego i ostatniego dnia udzielenia pomocy, o której mowa w punkcie 1;
                                                          3) numery NIP beneficjentów pomocy, którym udzielono pomocy w pierwszym i ostatnim dniu jej udzielania zgodnie z punktem 2.

                                                          Zaznaczyć ponadto należy, że w przypadku wybrania projektu do dofinansowania Operator PSF powinien bez zbędnej zwłoki, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, rozpocząć procedurę rejestracji w systemie SHRIMP.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                          Pytanie 11.
                                                          Prosimy o przybliżenie sposobu rozliczenia 15% wkładu własnego wnioskodawcy w formie wpłat od pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia. Czy wpłaty te stanowią dodatkowe 15% opłaty za zrealizowane na rzecz pracodawcy usługi rozwojowe? Jeżeli nie, to jak pokryty zostanie ten brak w kosztorysie projektu wobec 85% dofinansowania ze strony Instytucji Finansującej?
                                                          Odpowiedź, 25.11.2016 r.
                                                          Zgodnie z punktem 6.30 podpunkt 3 Regulaminu konkursu, wkład własny w postaci finansowej wykazany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić z wpłat pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia.
                                                          Ponadto, zgodnie z punktem 22 Opisu systemu wdrażania PSF w województwie śląskim, koszty pojedynczej usługi rozwojowej w zakresie niedofinansowanym w ramach PSF mogą stanowić wkład własny w projekcie.
                                                          W związku z powyższym w ramach projektu 8.2.3 wkład własny zostanie pokryty ze środków przedsiębiorstw biorących udział w projekcie, które to środki zostaną – w wysokości zgodnej z Opisem systemu wdrażania PSF w województwie śląskim – wpłacone projektodawcy (Operatorowi PSF) na utworzone przez niego konto przedpłacone jako warunek skorzystania przez przedsiębiorstwo z usługi rozwojowej. Projektodawca (Operator PSF) nie ma obowiązku wnoszenia wkładu własnego do projektu ze środków własnych.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                          Pytanie 10. Prosimy o wskazanie, dlaczego IOK opracowując przedmiotowy dokument założyła, że przedsiębiorstwo które korzysta z dofinansowania usług rozwojowych na podstawie przepisów o pomocy publicznej (a nie pomocy de minimis) może korzystać z mniejszej intensywności wsparcia, niż wynika to z przedmiotowych przepisów?
                                                          Odpowiedż, 25.11.2016 r.
                                                          Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w sierpniu 2016 r. wystosował do Ministerstwa Rozwoju pismo z prośbą o interpretację zapisów dotyczących pomocy publicznej, zawartych w wytycznych właściwych w zakresie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian.
                                                          Otrzymana interpretacja opiera się na założeniu, zgodnie z którym Podmiotowy System Finansowania jest odrębnym systemem dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych, funkcjonującym niezależnie od przepisów o pomocy publicznej.
                                                          W związku z tym punkt 19 ww. wytycznych oznacza, że w sytuacji, w której dany podmiot utracił możliwość korzystania z pomocy de minimis poziom wkładu własnego, który musi zostać wniesiony do PSF w związku z korzystaniem z pomocy publicznej, należy wyliczać tylko od tej części usługi, która jest dofinansowana, tj. pomniejszonej o wkład własny z tytułu PSF.
                                                          Wobec powyższego, wkład własny z tytułu korzystania z pomocy publicznej stanowi odrębny, dodatkowy wkład własny i nie można w jego ramach uwzględniać części wkładu własnego, który wnosi dany podmiot w ramach PSF. Uzupełnienie „dodatkowego” wkładu własnego, wnoszonego w ramach pomocy publicznej, „podstawowym” wkładem własnym, wnoszonym z tytułu korzystania z PSF, jest niedopuszczalne.
                                                          Ponadto, „Wymóg współfinansowania usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę, określony w rozdziale 4.1 pkt 6 Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 nie może być stosowany zamiennie z wymogiem współfinansowania usługi zgodnie z intensywnością pomocy, określonym w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014. Oba wkłady powinny być sumowane i określać łączną kwotę wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę w związku z udziałem w danej usłudze rozwojowej”.
                                                          Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest związany interpretacją Ministerstwa Rozwoju.
                                                          Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w wyniku ponownego zapytania skierowanego do Ministerstwa Rozwoju po zapoznaniu się z wątpliwościami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                          Pytanie 9. W punkcie B.11.1 generatora wniosków LSI Śląskie w zakresie "Instytucji objętych wsparciem" generator pozwala na wpisanie maksymalnie trzycyfrowej liczby, jednak wnioskodawca wsparciem planuje objąć 1200 instytucji, a takiej liczby nie można wpisać w tym polu. Proszę o informację czy można usunąć ten problem lub co należy zrobić w tej sytuacji? Czy można wpisać faktyczną liczbę instytucji w innym opisowym punkcie wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem?
                                                          Odpowiedź, 25.11.2016 r.
                                                          W opinii WUP w Katowicach nie ma przeciwwskazań dla wpisania w innej części wniosku o dofinansowanie informacji o faktycznej liczbie instytucji planowanej do objęcia wsparciem (wraz z uzasadnieniem). Jednakże należy podkreślić, iż powyższy sposób procedowania spowoduje zmniejszenie dostępnej liczby znaków w polu tekstowym, w jakim postanowią Państwo wpisać powyższe informacje.
                                                          Co więcej, jeśli w sekcji B.11.1. "Osoby i/lub podmioty/instytucje, które zostaną objęte wsparciem" w polu "Instytucje objęte wsparciem" nie zostanie wpisana zgodna ze stanem faktycznym liczba instytucji, jaką Państwo planują objąć wsparciem,to w konsekwencji w sekcji C.2.3 "Podsumowanie projektu" pole "Koszt przypadający na Instytucję" zostanie automatycznie uzupełnione błędną wartością.
                                                          Sugeruje się zatem zastosowanie następującego rozwiązania: zakończenie prac nad pozostałymi częściami wniosku o dofinansowanie, a następnie zgłoszenie do Głównego Administratora Merytorycznego LSI IZ RPO WSL 2014-2020(dalej: GAM) gotowości do złożenia wniosku, GAM odpowiednio zmodyfikuje wartość w polu "Instytucje objęte wsparciem", wyliczenie w sekcji "Podsumowanie projektu" uzupełni się poprawnie, a Państwo będą mogli złożyć wniosek z poprawnymi wartościami.

                                                          Należy jednakże mieć na uwadze, że powyższa prośba o modyfikację danych musi być do GAM zgłoszona w godzinach pracy urzędu, nie jest także zalecane kierowanie takiej prośby do GAM w ostatnim dniu trwania naboru z uwagi na przewidywane obciążenie GAM koniecznością realizacji podobnych zgłoszeń ze strony wielu instytucji. Pragnę także zaznaczyć, że jest to rozwiązanie tymczasowe do momentu wprowadzenia zmiany w ww. zakresie w systemie przez podmiot świadczący usługę asysty technicznej systemu.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                          Pytanie 8. Czy wkład własny wnoszony przez pracodawców korzystających ze wsparcia w ramach pomocy de minimis, zgodnie z zasadami PSF stanowi wkład własny do projektu?
                                                          Odpowiedź, 31.10.2016 r.
                                                          Zapis w ramach Regulaminu Konkursu (pkt 6.21) tj. „Wkład własny w postaci finansowej wykazany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić z następujących źródeł:
                                                          3.Wpłaty pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia, w tym z tytułu uzyskanej pomocy publicznej (z wyłączeniem pomocy de minimis):
                                                          a)        możliwość wnoszenia wkładu własnego w takiej formie dotyczy wyłącznie projektów skierowanych do firm prywatnych, które uzyskują pomoc publiczną w związku z uzyskanym w ramach projektu wsparciem;
                                                          b)        wkład własny wnoszony jest na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem a pracodawcą, który uzyskuje pomoc publiczną”
                                                          zostanie poddany aktualizacji tak, aby zapewnić zgodność z zapisami Załącznika nr 10 do Regulaminu Konkursu, tj. Opisu funkcjonowania PSF w województwie śląskim.

                                                          Nowe brzmienie pkt 6.21 Regulaminu Konkursu umożliwi zakwalifikowanie do projektu wkładu własnego wnoszonego przez podmioty korzystające z pomocy de minimis i przedstawia się następująco: Wkład własny w postaci finansowej wykazany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić z następujących źródeł:
                                                          3. Wpłaty pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia, w tym z tytułu uzyskanej pomocy publicznej:
                                                          a)        możliwość wnoszenia wkładu własnego w takiej formie dotyczy wyłącznie projektów skierowanych do firm prywatnych, które uzyskują pomoc publiczną/pomocą de minimis w związku z uzyskanym w ramach projektu wsparciem;
                                                          b)        wkład własny wnoszony jest na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem a pracodawcą, który uzyskuje pomoc publiczną


                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                          Pytanie 7. Czy w ramach wskaźnika produktu „liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem
                                                          w programie” osoba korzystająca z kilku usług rozwojowych będzie liczona kilka razy do wykonania tego wskaźnika? Pytanie dotyczy także wskaźników Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie oraz Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie.
                                                          Odpowiedź, 31.10.2016 r.
                                                          Nie. Przedmiotowy wskaźnik dotyczy tylko „liczby osób”, a więc bez względu na liczbę udzielonego wsparcia danej osobie jest ona liczona jako jedna osoba o unikalnym numerze PESEL. Zgodnie z rozdziałem 3.3.3 p. 9 „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” uczestnik projektu może być w danym wskaźniku wykazany tylko jeden raz.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                          Pytanie 6. Czy w ramach wskaźnika produktu „liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie” firma, która podpisze z jednym operatorem kilka (n) umów wsparcia będzie liczonan-razy do wykonania tego wskaźnika? Pytanie to nie dotyczy sytuacji kiedy w ramach jednej umowy firma korzysta z kilku usług.
                                                          Odpowiedź, 31.10.2016 r.
                                                          Nie. Wskaźnik dotyczy tylko „liczby przedsiębiorstw”, a więc bez względu na: - liczbę udzielonego wsparcia danemu pracownikowi oraz- liczbę pracowników korzystających ze wsparcia,
                                                          jest ono liczone jako jedno przedsiębiorstwo o unikalnych numerach identyfikacyjnych.
                                                          Przedsiębiorstwo korzystające z usług rozwojowych należy traktować jako uczestnika projektu, spełnia bowiem warunki określone w rozdziale 3.3.1 p. 1 „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Zgodnie z rozdziałem 3.3.3 p. 9 „Wytycznych...” uczestnik projektu może być w danym wskaźniku wykazany tylko jeden raz.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                          Pytanie 5. Który z numerów PKD przedsiębiorstwa należy brać pod uwagę podczas zwiększania maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich z branż kluczowych dla rozwoju regionu?
                                                          Odpowiedź, 31.10.2016 r.
                                                          Zgodnie z treścią dokumentu, pn. Opis sytemu wdrażania PSF w województwie śląskim (Rozdział II Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych, pkt 6 a), stanowiącego załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.2.3, istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich (w poniższych przypadkach zwiększenie dotyczy wszystkich usług rozwojowych, premie mogą się łączyć – z zastrzeżeniem, że maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80%):
                                                          a)        o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw:

                                                          -        z branż kluczowych dla rozwoju regionu tj. prowadzących działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją należy interpretować w sposób następujący: z premii może skorzystać wyłącznie podmiot faktycznie prowadzący działalność gospodarczą w ramach jednej z sekcji PKD zaliczanych do branż kluczowych dla rozwoju regionu. Jako faktyczne prowadzenie działalności należy rozumieć możliwość udokumentowania przez przedsiębiorcę (np. FV lub innym dokumentem) występowania obrotu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą zaliczaną do którejś z sekcji PKD w ramach branż kluczowych dla rozwoju regionu.

                                                          W opinii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wystarczającym potwierdzeniem takiego faktu będzie złożenie przez przedsiębiorcę stosownego oświadczenia w przedmiotowym zakresie. Reasumując, nie ma znaczenia, który z numerów PKD przedsiębiorstwa dotyczy branży kluczowej.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                          Pytanie 4. Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz wzorem umowy mamy zapis "W przypadku, gdy wartość dofinansowania przekracza 10 mln PLN z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji, jest:
                                                          - poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
                                                          - gwarancja bankowa;
                                                          - weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
                                                          - zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
                                                          - hipoteka;
                                                          - poręczenie według prawa cywilnego."
                                                          Czy te zapisy będą obowiązujące z uwagi na minimalną wymaganą wartość projektu? Czy zabezpieczenie ustanawiane jest od całej kwoty, czy nie?
                                                          W poprzedniej perspektywie zabezpieczenie było wnoszone od wysokości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie.
                                                          Odpowiedź, 31.10.2016 r.
                                                          Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1161), „W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie: (…)”.Planowana jest aktualizacja Regulaminu konkursu w tym zakresie.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                          Pytanie 3. Czy w przypadku kryterium: "czy projektodawca/ Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?" - warunek musi być spełniony przez Lidera i Partnera projektu - czy tylko przez Lidera Partnerstwa.
                                                          Również odnośnie kryterium: "Czy projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu" - czy zapis dotyczy lidera czy partnera projektu (czy może obydwu podmiotów)?Odpowiedź, 18.10.2016 r.
                                                          Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu w brzmieniu:
                                                          Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?
                                                          Zarówno Projektodawca, jak i Lider Partnerstwa winien posiadać siedzibę na obszarze województwa śląskiego. Powyższe nie dotyczy jednak partnera projektu.

                                                          Jeżeli chodzi o kolejne kryterium dostępu w brzmieniu:
                                                          Czy Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu?
                                                          Projektodawca rozumiany jest również jako lider partnerstwa. Jeżeli natomiast chodzi o partnera projektu nie dotyczy go to kryterium.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                          Pytanie 2.
                                                          Czy beneficjent mający siedzibę poza terenem województwa śląskiego lecz jednocześnie posiadający oddział/filie na terenie województwa śląskiego, może spełnić warunki kryterium w brzmieniu „Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?
                                                          Odpowiedź, 13.10.2016 r.
                                                          Zgodnie z treścią szczegółowego kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny formalnej, aby spełnić wymóg wnioskodawca lub lider partnerstwa winien posiadać siedzibę na obszarze województwa śląskiego.

                                                          Jeżeli wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, za siedzibę główną uznaje się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast wnioskodawcy prowadzący spółkę z.o.o. spełnią kryterium wyłącznie wówczas, gdy główna siedziba spółki znajduje się na terenie województwa śląskiego. Należy również podać adres potwierdzający lokalizację siedziby zgodny z wpisem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (rubryka 2). Jednocześnie w sytuacji, kiedy podmiot posiada jednostki terenowe lub oddziały na terenie województwa śląskiego posiadające odrębny względem podmiotu figurującego w rubryce 2 numer identyfikacji podatkowej - NIP, istnieje możliwość uwzględnienia danych zawartych w rubryce 3 KRS.

                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                          Pytanie 1. Czy operator PSF może jednocześnie świadczyć usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw w projekcie, w którym jest operatorem?
                                                          Odpowiedź, 13.10.2016 r.
                                                          Pełnienie funkcji beneficjenta (Operatora PSF) przez podmiot świadczący usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorców i pracowników nie wyklucza możliwości rejestracji tego podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz świadczenia usług edukacyjnych lub doradczych na rzecz przedsiębiorców i pracowników w ramach prowadzonej działalności statutowej. Wybór usług rozwojowych w BUR stanowi autonomiczną decyzję przedsiębiorcy i jest on niezależny od zadań wykonywanych przez Beneficjenta (Operatora PSF) w ramach projektu podmiotowego finansowania usług rozwojowych. Przedsiębiorca po zawarciu umowy wsparcia. tj. umowy o dofinansowanie usług rozwojowych dokonuje wyboru usług zarejestrowanych w BUR, a następnie zgłasza się do Beneficjenta (Operatora PSF) w celu rozliczenia poniesionych kosztów usługi.

                                                          W województwie śląskim dystrybucja środków EFS jest dokonywana w oparciu o „system kont przedpłaconych”, tj. system dystrybucji środków finansowych oparty o zastosowanie indywidualnych kont przedsiębiorców. Przy czym przez indywidualne konto przedsiębiorcy rozumie się zarówno wydzielony rachunek bankowy stworzony przez Operatora na rzecz wpłat od przedsiębiorcy, rachunek wirtualny połączony z kontem do rozliczeń płatności masowych jak i stosowanie kont przedsiębiorców w systemie informatycznym Operatora. Rozwiązanie techniczne wybiera operator we własnym zakresie dostosowując je do własnych systemów finansowo-bankowych. Każdy wybrany mechanizm ma umożliwiać identyfikowanie kwot wpłaconych przez przedsiębiorcę bez zbędnej zwłoki – maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego.
                                                          Niemniej jednak, zgodnie z punktem 4.1.12 lit. D Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 usługi rozwojowe nie mogą być świadczone przez podmiot świadczący usługi rozwojowe (organizatora usług), z którym przedsiębiorstwo jest powiązane kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć w szczególności:
                                                          - udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,- posiadanie co najmniej 20 % udziałów lub akcji spółki,- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego i prokurenta lub pełnomocnika,
                                                          - pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
                                                          Jednocześnie, w celu zapewnienia pełnej przejrzystości udzielanego wsparcia Beneficjent (Operator PSF) zobowiązany jest do wprowadzenia pełnej rozdzielności administracyjnej i rachunkowej obu prowadzonych działalności związanej ze świadczeniem usług rozwojowych na rzecz przedsiębiorców i pracowników oraz zarządzaniem projektem PSF na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.
                                                          W celu zachowania przejrzystości działań dopuszczalna jest możliwość rejestracji w systemie BUR Operatora PSF, jednakże ze względu na zapisy wskazane w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.2.3, tj. Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim, dotyczące braku bezpośredniego kontaktu pomiędzy Operatorem PSF a usługodawcą należy unikać sytuacji jednoczesnego prowadzenia działań operatorskich PSF oraz występowania w roli usługodawcy dla tych samych szkoleń dla przedsiębiorców.
                                                          Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

                                                           Pytanie 10. Zgodnie z "Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" w ramach PI 9iv (Podrozdział 6.3 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) w przypadku  istniejących placówek wsparcia  dziennego wsparcie jest możliwe, jeśli rozszerzona zostanie oferta wsparcia. Nie ma zatem obowiązku, jak w przypadku tworzenia nowych placówek wsparcia dziennego, zachowania trwałości miejsc. W związku z tym, że wskaźnik rezultatu:  „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu jest rozumiany również jako osoba, która otrzymała wsparcie z EFS i świadczy lub jest gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu”, prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:
                                                           - czy w ramach wskaźnika (w przypadku projektów wspierających istniejące placówki) można wykazać jako miejsce specjalistów, którzy otrzymali wsparcie EFS w postaci wynagrodzenia i dzięki temu świadczą usługę?
                                                           - w jaki sposób należy rozumieć, że miejsce istnieje po zakończeniu projektu: czy wystarczy, że dana osoba wsparta z EFS zadeklaruje, że jest gotowa do świadczenia usługi po projekcie, czy beneficjent powinien utrzymywać trwałość tego miejsca (jeśli tak, to jak długo- czy min.  4 tygodnie do momentu pomiaru wskaźnika?)?

                                                           Odpowiedź z 25.10.2016 r.(na podstawie interpretacji Ministerstwa Rozwoju)
                                                           Obowiązek zachowania trwałości miejsc dotyczy jedynie nowo tworzonych miejsc świadczenia usług, a zatem nie dotyczy wszystkich miejsc wykazywanych we wskaźniku rezultatu „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”. Wszystkich wykazanych miejsc dotyczy obowiązek monitorowania przez 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie. Sformułowanie „miejsce istniejące po zakończeniu projektu” , w przypadku osób świadczących usługi, których wynagrodzenie było finansowane w ramach projektu oznacza, że w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału danej osoby w projekcie świadczy ona lub jest gotowa do świadczenia usługi społecznej. Wartość wskaźnika będzie weryfikowana na miejscu: w miejscu świadczenia usługi lub miejscu realizacji projektu, np. podczas kontroli, na podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji. Gotowość do świadczenia usługi weryfikuje się na podstawie dostępnych list i rejestrów osób świadczących usługi (np. rejestr osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, prowadzony przez starostę), a jeśli nie jest to możliwe - na podstawie deklaracji osoby świadczącej usługę. Obowiązek ten będzie weryfikowany przez IZ RPO/IOK.
                                                           W przypadku projektów wspierających istniejące placówki wsparcia dziennego poprzez rozszerzenie zakresu wsparcia, we wskaźniku „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”  należy wykazywać specjalistów, którzy otrzymali wsparcie EFS w postaci wynagrodzenia i dzięki temu świadczą usługę w placówce wsparcia dziennego. Należy przy tym zauważyć, że promowane będą te projekty, które zakładają tworzenie nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego, a nie tylko rozszerzenie zakresu wsparcia w istniejących placówkach. Projekt, który zakłada utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży może otrzymać         8 punktów w ramach kryteriów dodatkowych.
                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                                                           Pytanie 9. W ramach NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE działa:

                                                           • Zakład Opiekuńczo Leczniczy: 12 miejsc funkcjonujących (5 miejsc finansowanych z NFZ, 7 miejsc to miejsca komercyjne – opłacane bezpośrednio przez pacjentów);
                                                           • Pielęgniarska opieka długoterminowa – opieka świadczona w domu pacjenta, jest kontrakt z NFZ;
                                                           • Rehabilitacja długoterminowa – opieka świadczona w domu pacjenta, jest kontrakt z NFZ;
                                                           • Gabinet Pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej – usługa świadczona w ramach NFZ;
                                                           • Gabinet diagnostyczno – zabiegowy – usługa świadczona w ramach NFZ.

                                                           Planowany zakres projektu wpisuje się w 3 typ projektu, punkt a) tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi. W ramach przedmiotowego projektu zapewniona zostanie opieka całodobowa dla dodatkowych 10 osób (docelowo będą 22 miejsca: 12 obecnie funkcjonujących w ramach ZOL, 10 nowych powstałych w wyniku realizacji projektu jako opieka całodobowa - nie ZOL). Osoby te będą przebywać w Całodobowym Domu Pomocy (CDP) przez okres około jednego miesiąca.  W tym czasie będą mieć zapewnione m.in.: usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; posiłki w siedzibie CDP; umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo; dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich; pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej; pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami.

                                                           1. Uprzejmie prosimy o informację, czy mając na uwadze powyższe, NZOZ Centrum Medyczne  jako typ wnioskodawcy kwalifikuje się do Działania 9.2.5 w ramach RPO WSL 2014-2020.  Pytanie to zadajemy w kontekście fragmentu ze strony nr 19 Regulaminu konkursu: Realizacja projektów ma na celu wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Usługi społeczne to usługi realizowane przez Beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi. W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych, umożliwia się finansowanie usług zdrowotnych, o ile usługi te są niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
                                                           2. Czy w ramach opieki całodobowej jest możliwość zapewnienia większej liczby posiłków niż 3 posiłki (3 posiłki zgodne z Regulaminem). Czy jeśli zmieścimy się w kwocie 50 zł (35 + 15) będzie możliwe zwiększenie liczby posiłków do 5 posiłków?
                                                           3. Okres trwałości. Czy w okresie trwałości mogą być pobierane opłaty od pacjentów? Jednakże założenie jest takie, że przychody = kosztom, nie występuje zysk.

                                                           Odpowiedź z 25.10.2016 r.
                                                           Ad. 1.
                                                           Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że NZOZ Centrum Medyczne jest podmiotem leczniczym i jako wnioskodawca nie może aplikować o dofinansowanie w ramach konkursu. Może być jednak partnerem w projekcie, jeżeli wnioskodawcą będzie podmiot, który prowadzi działalność w obszarze usług społecznych, rozumianych zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie konkursu i posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa śląskiego. NZOZ może być wnioskodawcą w konkursie RPSL.09.02.06-IZ.24-01-079/16, którego celem jest rozwój usług zdrowotnych. Z założeniami konkursu można zapoznać się na stronie: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/110
                                                           Ad. 2. Szczegółowe warunki dla dziennych form usług opiekuńczych określone w Regulaminie konkursu wskazują, że DDP oferuje swoim podopiecznym w szczególności: „dwa posiłki w siedzibie DDP, na wynos lub w formie dowozu do miejsca zamieszkania”. Zapis ten nie wyklucza możliwości zapewnienia większej liczby posiłków, jeśli wynika to z określonych potrzeb i zostanie uzasadnione we wniosku o dofinansowanie. Należy pamiętać o tym, że kwalifikowalność wydatku jest oceniana pod kątem jego zasadności, efektywności i racjonalności.
                                                           Ad. 3 W okresie trwałości usługi mogą być realizowane również w formule odpłatnej. Odpłatność może być jednym z elementów zapewnienia trwałości świadczenia usługJednocześnie należy pamiętać, że trwałość należy rozumieć jako gotowość podmiotu do świadczenia usługi. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu (np. pobyt dzienny) i podobnej jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona. Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez podmiot po zakończeniu realizacji projektu, w okresie trwałości, musi być obowiązkowo opublikowana na stronie internetowej beneficjenta. Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę.
                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                                                           Pytanie 8.
                                                           Czy można pisać projekt na zmniejszenie liczby wychowanków w inst. pieczy zastępczej do 14 dzieci?Odpowiedź z 25.10.2016 r.
                                                           W ramach konkursu możliwa jest realizacja działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności. Projekt powinien polegać na utworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej poniżej 14 dzieci. Możliwy zakres usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                                                           Pytanie 7. Czy są projekty z których mogą skorzystać placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe typu socjalizacyjnego, np. dla wychowanków wkraczających w dorosłość 14-18 lat?Odpowiedź z 25.10.2016 r.
                                                           Wychowankowie wkraczający w dorosłość mogą otrzymać wsparcie w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 na rozwój usług społecznych lub w konkursach z zakresu aktywnej integracji (Działanie 9.1 RPO WSL). W pierwszym przypadku w ramach projektu można tworzyć miejsca w istniejących lub nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych, w których wychowankowie zostaną objęci usługami społecznymi przygotowującymi ich do samodzielnego życia. Zakres wsparcia i przykładowy katalog usług został wskazany w Regulaminie konkursu w szczegółowych warunkach dla mieszkań wspomaganych (s. 25-26).
                                                           W konkursach z zakresu aktywnej integracji osoby te można objąć kompleksowym programem aktywizacji, którego celem jest zdobycie nowych kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych w procesie usamodzielniania się. Ze szczegółowym harmonogramem naboru wniosków można zapoznać się na stronie:
                                                           http://rpo.slaskie.pl/dokument/harmonogram_naborow_wnioskow_o_dofinansowanie_dla_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_slaskiego_na_2016_rok_26_kwietnia_2016_r/aktualny/
                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                                                           Pytanie 6. 
                                                           1)
                                                           Czy organizacja pozarządowa prowadząca świetlicę socjoterapeutyczną, która podejmie się realizacji projektu (wnioskodawca), będzie zobowiązana m.in. do osiągnięcia tego potrójnego wskaźnika dotyczącego liczby osób zagrożonych wykluczeniem poszukujących pracy, podnoszących kwalifikacje i podejmujących pracę po opuszczeniu programu?
                                                           2) Jeśli tak, to w jaki sposób organizacja pozarządowa będzie mogła zapewnić aktywizację zawodową rodziców dzieci korzystających ze świetlic? Czy może zlecić ich udział w kursie zawodowym bezpośrednio firmie szkoleniowej i sfinansować koszt uczestnictwa w ramach projektu?
                                                           3) Kto w takiej sytuacji jest uczestnikiem projektu - dzieci objęte wsparciem świetlicy i/lub rodzice dzieci objęte wsparciem na okoliczność realizacji projektu?
                                                           4) Jak powinna być dokumentowana współpraca z rodzicami dzieci? Czy wystarczą rejestry działań i deklaracje/oświadczenia o przystąpieniu do projektu, bo organizacje pozarządowe kontraktów socjalnych nie realizują.

                                                            Odpowiedź z 25.10.2016 r.
                                                           Ad. 1.
                                                           Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 wskaźniki obowiązkowe, które muszą znaleźć się w projekcie to:
                                                           • wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu;
                                                           •  wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie,
                                                           i są uzależnione od grupy docelowej i typów wsparcia przewidzianych w projekcie.
                                                           Natomiast wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu jest obligatoryjny dla tych projektów, w których aktywizowani będą opiekunowie osób niesamodzielnych (np. w ramach usług opiekuńczych lub asystenckich świadczonych w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego).

                                                           Ad. 2.
                                                           Nie jest możliwe finansowanie kursów zawodowych dla rodziców. W ramach projektu mogą być finansowane usługi społeczne, które wspierają rodziców w prawidłowym wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zakres wsparcia   określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:
                                                           •  praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”;
                                                           •  pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej;
                                                           •  pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających.

                                                           Ad. 3. Uczestnikiem projektu jest osoba, która otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeśli projekt przewiduje działania na rzecz dzieci i rodziców, uczestnikami będą zarówno dzieci, jak i rodzice.

                                                           Ad. 4. Udokumentowanie współpracy zależy od działań zaplanowanych w projekcie i rodzaju wsparcia, jakim zostaną objęci rodzice. Co do zasady kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (str.88) minimalnym warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest :
                                                           a)   spełnienie   przez   niego   kryteriów   kwalifikowalności   uprawniających   do   udziału     w   projekcie,   co   jest   potwierdzone   właściwym   dokumentem,   tj.   oświadczeniem lub   zaświadczeniem,   w   zależności   od   kryterium   uprawniającego   daną osobę lub podmiot do udziału w projekcie (wykaz dokumentów znajduje się na str. 44 Regulaminu konkursu; może to być np. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika, zawierające pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
                                                           b)   uzyskanie danych o osobie fizycznej, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, lub danych podmiotu, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia   ewaluacji,   oraz   zobowiązanie   osoby   fizycznej   do   przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.
                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                                                           Pytanie 5.  Chcielibyśmy uruchomić świetlicę specjalistyczną - terapeutyczną, która miałaby działać przy SOSW, która miałaby objąć opieką dzieci stacjonarnie i w środowisku domowym i rodzinnym. Projekt jest kierowany do podopiecznych SOSW  i dzieci z gminy Zbrosławice. Grupa docelowa - dzieci niepełnosprawne (umiarkowany, znaczny, głębia, niepełnosprawność sprzężona) oraz ich rodziny, najbliższe otoczenie. Projekt ma być w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

                                                           1. Czy liczba dzieci objętych projektem  (wparciem stacjonarnym i w środowisku domowym)  ma wynosić max 30? Czy możemy założyć 30 stacjonarnie i 30 w środowisku domowym?
                                                           2. Czy dzieci objęte projektem muszą być zameldowane w danym podregionie, w którym projekt się toczy? W ramach SOSW mamy dzieci z całego województwa śląskiego.

                                                           Odpowiedź z 25.10.2016 r.
                                                           Ad. 1. Nie ma możliwości, by w ramach świetlicy specjalistyczno-terapeutycznej 30 uczestników wesprzeć wsparciem stacjonarnym, a 30 innych uczestników wsparciem domowym (wsparcie domowe jest odrębnym działaniem, nie stanowi elementu pracy świetlicy). Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka.
                                                           Ad. 2. Nie ma konieczności zameldowania na terenie danego podregionu. Wsparciem mogą być objęte osoby, które pracują, uczą się lub zamieszkują podregion wskazany w projekcie.
                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                                                           Pytanie 4.  Składaliśmy wniosek 9.1.5 na utworzenie CIS w jednej części budynku w Witowie. Drugą część planujemy przeznaczyć właśnie na utworzenie DDP. 9.1.5  przeciwdziała bezrobociu     i reintegruje społecznie. 9.2. 5  przeciwdziała marginalizacji osób starszych i aktywizuje społecznie. Czy zaznaczyć, że 9.2.5 jest komplementarny.? Chyba nie rozwiązuje tych samych problemów chociaż bardzo mocno się tutaj uzupełnia bez CIS będzie trudno stworzyć   DDP? DDP w naszym projekcie jest zakładane dla 5 gmin: Irządze, Szczekociny, Włodowice (pow. zawierciański) Niegowa - myszkowski, Lelów - częstochowski. Te gminy nie stać na utrzymanie jednego domu dla swojej gminy. Witów leży na samej granicy z tymi powiatami. Czy projekt nie zostanie odrzucony z desubregionizacji?

                                                           Odpowiedź z 25.10.2016 r.
                                                           Jeżeli projekty wzajemnie na siebie wpływają, można taką informację zawrzeć we wniosku o dofinansowanie. W ramach konkursu 9.2.5 komplementarność nie podlega ocenie. W związku z tym nie ma konieczności wykazywania komplementarności i powiązań z innymi projektami. W punkcie B.3 wniosku o dofinansowanie wskazuje się miejsca realizacji projektu. Jeśli w punkcie tym jako miejsca zostaną wykazane powiaty wchodzące w skład dwóch różnych podregionów wyodrębnionych w ramach konkursu, to taki projekt zostanie odrzucony na kryterium: „Czy zapisy wniosku są zgodnie z regulaminem konkursu/naboru?”. Zgodnie z punktem 2.1.1.4 Regulaminu konkursu, projektodawca adresuje wsparcie do grupy docelowej właściwej wybranemu podregionowi. Oznacza to, że uczestnicy projektu (grupa docelowa), „pracują, uczą się lub zamieszkują” jeden z ośmiu podregionów wskazanych w punkcie 2.1.1.3 Regulaminu.
                                                           Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                                                           Pytanie 3. Jak szacować wynagrodzenia za usługi… ? W jaki sposób wyłonić wykonawców?
                                                           Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” stawki stosowane w ramach kosztów bezpośrednich mają odpowiadać stawkom rynkowym. Wytyczne nie wskazują metodologii szacowania takiej wartości. Tym samym sposób szacowania wartości wynagrodzenia za usługi należy do Beneficjenta. Jednocześnie należy pamiętać, iż w przypadku, gdy wartość usługi przekroczy określone progi kwotowe, zastosowanie mają wówczas poszczególne tryby zamówień publicznych, adekwatne do kwoty zamówienia, o czym poniżej.
                                                           W przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN netto istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. Natomiast w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. PLN do 30 tys. euro netto zastosowanie ma tzw. zasada konkurencyjności, zgodnie z którą Beneficjent zobligowany jest do upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności. Z kolei w przypadku, gdy Beneficjentem jest podmiot zobligowany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jednocześnie wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro netto, wówczas Beneficjent stosuje tryby określone w ww. ustawie.

                                                           Pytanie 2. Czy wkładem własnym może być część budynku, który jest naszą własnością?
                                                           Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wkład niepieniężny powinien być wnoszony m. in. ze składników majątku Beneficjenta. Tym samym możliwe jest, w świetle Wytycznych, wniesienie jako wkład niepieniężny posiadanego zasobu, jakim w tym przypadku jest część budynku. Jednocześnie w takim przypadku, a więc w sytuacji, w której wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).
                                                           Należy mieć przy tym na uwadze zapis Wytycznych, w świetle którego nie jest możliwe wniesienie jako wkład własny niepieniężny nieruchomości, która w ciągu poprzednich 10 lat była współfinansowana ze środków unijnych i/lub dotacji z krajowych środków publicznych.

                                                           Pytanie 1. Czy w ramach wkładu własnego można wykazać pracę opiekunów w utworzonych świetlicach na zasadzie wolontariatu?
                                                           Np. poz. budżetowa – opiekun – umowa cywilno prawna – stawka za godzinę 35 zł – wkład własny niepieniężny.
                                                           Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” jako wkład niepieniężny może zostać wskazana nieodpłatna praca świadczona przez wolontariusza. Ponadto, odnosząc się do podanego przykładu, w przypadku pozycji budżetowej, w ramach której wykazywany koszt pracy wolontariusza, nie należy wskazywać, iż zastosowanie mieć będzie umowa cywilno-prawna np. umowa wolontariatu

                                                            Pytanie 7. Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
                                                            Odpowiedź, 06.06.2017 r.
                                                            Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

                                                            Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

                                                            Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP entW przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

                                                            Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:
                                                            -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),
                                                            -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).
                                                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                            Pytanie 6. Czy na etapie podpisywania umowy sp. z o.o. przedstawiająca VAT jako koszt niekwalifikowalny wystarczy, że posiada promesę kredytową na 15% kosztów kwalifikowalnych jako wkładu własnego bez wykazywania kosztów VAT? Ich pokrycia?Odpowiedź z 25.10.2016
                                                            Zgodnie z kryteriami wyboru projektów zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego odnosi się do kosztów kwalifikowanych projektu. Tym samym na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie nie jest wymagane przedstawianie dokumentów poświadczających posiadanie wkładu własnego dla części niekwalifikowanej projektu, nawet wówczas gdy kosztem niekwalifikowanym projektu będzie wartość podatku VAT. Dokumentem potwierdzającym posiadanie, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, wkładu własnego może być promesa.
                                                            Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                                                            Pytanie 5. Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami/warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Odnośnie sposobu kalkulacji amortyzacji i uwzględniania w analizie nakładów odtworzeniowych należy zastosować zapisy Wytycznych, tj. amortyzować każdy typ aktywa zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Natomiast nakłady odtworzeniowe zgodnie z Wytycznymi powinny być zaliczone do kosztów operacyjnych projektu.

                                                             Pytanie 4. Czy trzeba czekać z rozliczeniem projektu EFRR na zrealizowanie projektu miękkiego?Rozliczenie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi niezależnie od rozliczenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, płatność końcowa z tytułu rozliczenia projektu złożonego w ramach EFRR nie będzie wstrzymywana do czasu zrealizowania projektu z EFS.W tym miejscu należy podkreślić, że egzekwowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu EFS będzie weryfikowanie na etapie trwałości projektu z EFRR. Obowiązki wnioskodawcy w zakresie podlegania okresowi zachowania trwałości projektu zostały zawarte w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie, który nawiązuje do art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

                                                            Pytanie 3. Jak prawidłowo pobrać wniosek o dofinansowanie z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)?
                                                            Z uwagi na możliwe problemy z błędnym zapisem Wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie z negatywną autoryzacją autentyczności Wniosku proszę o postępowanie zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

                                                            Pytanie 2. Jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy SEKAP ? 
                                                            W celu skutecznego przesłania platformą SEKAP wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić formularz elektroniczny: „Korespondencja w sprawie projektu finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020” znajdujący się pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000.
                                                            Aby ułatwić identyfikację wniosku w obiegu kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zalecamy wypełnienie ww. formularza zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

                                                            Pytanie 1. Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji.Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 podlegają silnej koncentracji. Skupiają się na konkretnych obszarach, określonych w dokumentach strategicznych. Komisja Europejska, przygotowując państwa członkowskie do wdrażania nowych środków, określiła 11 celów tematycznych, czyli obszarów przewidzianych do wsparcia. Pierwszym z nich jest sfera badań, rozwoju i innowacji. Warunkiem realizacji projektów w tym celu tematycznym jest jednak wpisanie się w koncepcję inteligentnej  specjalizacji. Na czym to polega? Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu, zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami.
                                                            Sporządzenie strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji stanowi duże wyzwanie dla państw członkowskich, szczególnie dla tych z niewielkim doświadczeniem w zakresie kreowania, wdrażania i oceny polityki innowacyjnej. Aby to ułatwić, Komisja Europejska udostępniła w 2011 r. tzw. Platformę S3 (Smart Specialization Platform)– narzędzie wspomagające opracowywanie strategii. Platforma obsługiwana przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych nie oferuje gotowych do zastosowania rozwiązań, lecz służy wymianie kontaktów, poglądów i doświadczeń, a także dostarcza pomysłów i wskazówek, udostępnia case studies i metodologię. W ramach platformy dochodzi do warsztatów, szkoleń oraz corocznych spotkań polityków i podmiotów zajmujących się przygotowywaniem inteligentnych specjalizacji, które reprezentują ponad 100 regionów i państw członkowskich UE. Platforma S3.
                                                            Krajowe inteligentne specjalizacje w Polsce zostały określone w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjętym przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 roku. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
                                                            Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
                                                            1. Zdrowe społeczeństwo ,
                                                              - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
                                                              - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
                                                              - Wytwarzanie produktów leczniczych.
                                                            2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
                                                              - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
                                                              - Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).
                                                            3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:
                                                              - Zrównoważona energetyka.
                                                              - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
                                                              - Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
                                                              - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
                                                            4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
                                                              - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
                                                              - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)..
                                                              - Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.
                                                            5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym):
                                                              - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.
                                                              - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
                                                              - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
                                                              - Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
                                                              - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
                                                              - Optoelektroniczne systemy i materiały.

                                                            Każde województwo określa własne inteligentne specjalizacje. Opracowywane są specjalne dokumenty, tzw. regionalne strategie innowacji, których integralną część stanowi także wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji.
                                                            Spełnienie wymagań unijnych i przygotowanie strategii rozwoju uwzględniających inteligentną specjalizację jest istotnym wyzwaniem dla regionów. W celu wsparcia regionów w przygotowaniu regionalnych strategii innowacji uwzględniających koncepcję inteligentnej specjalizacji opracowany został przewodnik RIS 3 Guide. Powstał on w ramach Platformy S3.
                                                            Większość regionów wszystkie procedury ma już za sobą. Województwa wyłoniły już swoje inteligentne specjalizacje.
                                                            Wnioskodawcy, którzy będą chcieli realizować przedsięwzięcia w pierwszym celu tematycznym, poświęconym zagadnieniom badawczo – rozwojowym i innowacyjnym, będą musieli wpisywać się w tą koncepcję. Przedsiębiorcy planujący projekty zwiększające konkurencyjność swoich firm będą natomiast mogli skorzystać na tym, że realizują przedsięwzięcia zgodne z inteligentnymi specjalizacjami. Projekty w trzecim celu tematycznym będą bowiem przewidywać dodatkowe punkty przy wyborze wniosków, jeśli będą one zgodne z koncepcją inteligentnej specjalizacji.

                                                              Pytanie 11. Gdzie upublicznić zapytanie ofertowe?
                                                              Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                                                              W związku z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 dotyczącymi konieczności upublicznienia zapytania ofertowego na stronie ministerialnej – informujemy, że zamówienia powyżej 50 000 zł netto powinny być upubliczniane za pośrednictwem portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, pod warunkiem, że doszło do podpisania umowy o dofinansowanie. W przypadku, gdy Wnioskodawca wszczyna postępowanie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. Wytyczne przewidują obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego/informacji o zamówieniu na stronie internetowej Wnioskodawcy lub stronie branżowej służącej do upubliczniania zaproszeń do składania ofert oraz wysłania zapytań ofertowych min. do 3 potencjalnych oferentów. Okres składania ofert/upublicznienia zapytania ofertowego nie może być krótszy niż termin wskazany w ww. Wytycznych w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie zapytania ofertowe (zamieszczone na różnych portalach, wysyłane do różnych wykonawców, dostawców) były tożsame co do treści, m.in. pod kątem wyznaczonych kryteriów oceny, czy terminu składania ofert. Dla zamówień poniżej 50 000 zł netto (bez względu na moment wszczęcia postępowania) zapytanie ofertowe/informacja o zamówieniu musi zostać upubliczniona na stronie internetowej Wnioskodawcy/Beneficjenta lub stronie branżowej służącej do upubliczniania zaproszeń do składania ofert.

                                                              Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. Wytycznych „upublicznienie zapytania ofertowego polega na: […] w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dodatkowo jego umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla zamówień publicznych o takiej wartości”. Obecnie – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – wartość takiego zamówienia to 209 000 euro dla dostaw lub usług. Przy ustalaniu wartości zamówienia publicznego wyrażonej w euro należy stosować przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł.

                                                              W przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza próg 209 000 euro Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest przeznaczyć min. 35 dni (art. 43 ustawy Pzp) na okres składania ofert, licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (należy wypełnić formularz Ogłoszenie o zamówieniu objęty Dyrektywą 2014/24/UE udostępniany przez serwis e-Notices http://simap.europa.eu/enotices/).

                                                              W przypadku nieodpowiedniego upublicznienia zapytania ofertowego, wyznaczenia terminów krótszych niż przewidziane w procedurach lub innych błędów w procedurze udzielania zamówień wydatek może zostać uznany w całości lub w części za niekwalifikowalny – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
                                                              Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                              Pytanie 10. Czy upublicznienie zapytania ofertowego dotyczącego projektu jest traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem?
                                                              Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                                                              Upublicznienie zapytania ofertowego dotyczącego projektu nie jest traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem.
                                                              Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                              Pytanie 9. Jakie konsekwencje wiążą się z udzieleniem zamówienia niezgodnie z zasadą konkurencyjności wskazaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020?
                                                              Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                                                              Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień w przypadku stwierdzenia zrealizowania procedury udzielenia zamówienia niezgodnie z wytycznymi obowiązuje taryfikator, zgodnie z którym konsekwencją takiej nieprawidłowości jest korekta wydatków kwalifikowalnych – w zależności od rodzaju błędu - od 2 do 100% wartości. Do błędów skutkujących obniżeniem dofinansowania należą m.in.:
                                                              - niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia (dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany; zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie);
                                                              - brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty;
                                                              - naruszenia w zakresie zawierania umów w sprawie zamówienia;
                                                              - naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia;
                                                              - naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty (wybór oferty wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; nieuzasadnione wykluczenie wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia);
                                                              - niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia - brak w opisie przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV);
                                                              - dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności);
                                                              - nieuprawnione skrócenie terminu składania ofert (ustalenie terminów krótszych niż określone we właściwych procedurach);
                                                              - wybór oferty w sposób niezgodny z ustalonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami oceny ofert;
                                                              - określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriów oceny ofert;
                                                              - brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriach oceny ofert;
                                                              - konflikt interesów;
                                                              - niedopełnienie obowiązku odpowiedniego upublicznienia zapytania ofertowego.
                                                              Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                              Pytanie 8.
                                                              Jak należy postąpić w przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta lub nie wpłynie żadna oferta?
                                                              Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                                                              W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:
                                                              a) wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną,
                                                              b) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury określonej dla zasady konkurencyjności, przy czym jest dopuszczalne zawarcie umowy z podmiotem powiązanym, o którym mowa w pkt. 8 sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych wyłącznie za zgodą właściwej instytucji będącą strony umowy oraz jeżeli podmiot powiązany spełnia warunki, o których mowa w pkt 5 lit. a tiret ii. Udzielenie zamówienia wykonawcy powinno się w takim przypadku odbyć na podstawie rozeznania rynku (np. zebranie i porównanie cenników, tak aby móc wykazać, że wydatkowanie środków nastąpiło w sposób celowy, rzetelny, racjonalny, efektywny, przejrzysty i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów).
                                                              Należy podkreślić, iż Beneficjent zawsze zobowiązany jest do posiadania pełnej dokumentacji udzielonego zamówienia.
                                                              W ramach działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, udzielenie zamówienia podmiotom powiązanym nie jest możliwe.
                                                              Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                              Pytanie 7.
                                                              Czy istnieje możliwość podziału zamówienia na części?
                                                              Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                                                              Właściwe opisanie przedmiotu zamówienia i oszacowanie jego wartości gwarantuje prawidłowe przygotowanie postępowania. Zgodnie z sekcją 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 szacowanie wartości zamówienia publicznego jest dokonywane z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających (zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 zamówienia dodatkowe oraz uzupełniające są niekwalifikowalne), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Pzp lub zamówień publicznych, o których mowa w sekcji 6.5.3 pkt 15 ww. Wytycznych i jest dokumentowane.

                                                              Zakazany jest podział zamówienia, mający na celu pominięcie procedur wyboru wykonawcy w oparci o ustawę Pzp lub zasadę konkurencyjności opisaną w sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych.
                                                              Ustalając wartość zamówienia publicznego, należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
                                                              a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
                                                              b) możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie,
                                                              c) możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.

                                                              Dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku.
                                                              Pomoc w kwestii wykazania, że dane przedmioty nie stanowią jednego zamówienia stanowią publikowane wykładnie i interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych (choć najlepiej uzyskać taką interpretację dla konkretnego, własnego przypadku), który jako jedyna instytucja jest właściwa w tym zakresie. Przykładowo, w nawiązaniu do poniższej interpretacji UZP, gdy różne rodzajowo urządzenia (odmienne kody CPV) wykazują tożsamość funkcjonalną (np. elementy jednej linii produkcyjnej), to może to doprowadzić do konieczności uznania ich za składowe jednego zamówienia.
                                                              https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej
                                                              W przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa usług/towarów tego samego rodzaju, jednak rozłożona w czasie, można:
                                                              a) przeprowadzić jedno postępowanie ofertowe, w ramach którego należy wskazać w zapytaniu ofertowym terminy dostaw poszczególnych elementów zamówienia;
                                                              b) przeprowadzić kilka rozłożonych w czasie postępowań ofertowych, zachowując tryb postępowania jak dla jednego zamówienia tożsamego rodzajowo.
                                                              Jeżeli ze względów organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych zamówienia będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań, wartością zamówienia jest suma wartości poszczególnych części zamówienia. W takim przypadku należy udokumentować (np. poprzez notatkę służbową) okoliczności udzielenia zamówienia w częściach, odpowiednio uzasadniając ten fakt.
                                                              W przypadku wątpliwości co do uznania poszczególnych wydatków jako odrębne zamówienia należy posiłkować się wydanymi opiniami UZP – w przypadku braku opinii potwierdzającej, iż w danym przypadku nie dochodzi do sztucznego podziału zamówienia, konieczne jest traktowanie poszczególnych wydatków jako jednego zamówienia.
                                                              Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                              Pytanie 6. Gdzie należy upublicznić zapytanie ofertowe w przypadku braku własnej strony internetowej? Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                                                              Sposób upublicznienia zapytania ofertowego dla Beneficjentów realizujących zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków z ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 w sekcji 6.5.3 pkt 7.
                                                              W zależności od szacowanej wartości zamówienia (poniżej 50 000 PLN, powyżej 50 000 PLN, powyżej 209 000 EUR itd.), a także momentu jego udzielania (przed lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie) Beneficjent jest zobligowany do upublicznienia informacji o udzieleniu zamówienia co najmniej na własnej stronie internetowej oraz wysłania zapytanie ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego), a w przypadku braku własnej strony internetowej na innej stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych.
                                                              Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                              Pytanie 5. W jaki sposób należy dokonać przeliczenia oferty wyrażonej w walucie obcej? Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                                                              W celu prawidłowego porównania wartości zgromadzonych ofert, z których co najmniej jedna jest wyrażona w walucie obcej, do przeliczenia należy zastosować taki sam kurs przeliczeniowy dla wszystkich ofert (np. z dnia wyboru oferty).
                                                              Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                              Pytanie 4. Kto jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp, a kto do zasady konkurencyjności?
                                                              Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                                                              Do stosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 3 tej ustawy, zobowiązane są: m.in. jednostki sektora finansów publicznych, inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego; podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, a także inne podmioty, jeżeli zachodzą następujące okoliczności:
                                                              a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa powyżej,
                                                              b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
                                                              c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.
                                                              Pozostali Beneficjenci powinni realizować wydatki zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020.
                                                              Co ważne, Beneficjenci podlegający przepisom ustawy Pzp muszą stosować zasadę konkurencyjności dla zamówień, których wartość jest niższa niż 30 tys. euro.
                                                              Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                              Pytanie 3. Czy cena może stanowić jedyne kryterium wyboru oferty?Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                                                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 kryteria oceny ofert powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji lub okres gwarancji. Kryteria nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców, nie mogą się odnosić do właściwości wykonawcy. Jednocześnie należy zauważyć, że same kryteria, jak i sposób ich oceny muszą być jasno i precyzyjnie określone w zapytaniu ofertowym, muszą być jednolite dla wszystkich, a także mierzalne.
                                                              Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                              Pytanie 2. Czy istnieje możliwość aneksowania umowy zawartej z wybranym wykonawcą?Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                                                              Zgodnie z pkt. 14 sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020, nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany. Ponadto pkt 5 lit. a tiret viii sekcji 6.5.3 wskazuje, że w celu spełnienia zasady konkurencyjności należy m.in. określić warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy. Należy również mieć na uwadze, że niezależnie od powyższego – nie są możliwe zmiany, które wpłynęłyby na wybór najlepszej oferty (np. elementy stanowiące kryterium oceny).
                                                              Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                              Pytanie 1. Jaka dokumentacja podlega weryfikacji w zakresie udzielonego zamówienia (zgodnie z zasadą konkurencyjności)? Odpowiedź z 29.09.2016 r.Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                                                              - treść zapytania ofertowego (czy zawiera wszystkie wymagane Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 elementy m.in. kod i nazwę CPV, kryteria oceny itd.);
                                                              - dokumentacja potwierdzająca sposób, okres i miejsce upublicznienia zapytania ofertowego;
                                                              - otrzymane oferty;
                                                              - protokół postępowania o udzielenie zamówienia (elementy protokołu wskazane w Wytycznych);
                                                              - upublicznienie informacji o wyniku postępowania (w tych miejscach, w których nastąpiło upublicznienie zapytania ofertowego, a także wysłanie informacji do podmiotów, które złożyły oferty);
                                                              - umowa z wykonawcą zawarta w formie pisemnej;
                                                              - zgodność dokumentacji rozliczeniowej w odniesieniu do wybranej oferty, podpisanej umowy z wykonawcą/dostawcą.
                                                              Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                               Pytanie 7. Co uznaje się za datę zapłaty (poniesienia wydatku)?
                                                               Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                                                               Za datę zapłaty (poniesienia wydatku) uznaje się:
                                                               1. w przypadku wydatków pieniężnych:
                                                               a) dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą z rachunku bankowego należącego do Wnioskodawcy/Beneficjenta – datę obciążenia rachunku bankowego Wnioskodawcy/Beneficjenta, tj. datę księgowania operacji;
                                                               b) dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności z rachunku bankowego należącego do Wnioskodawcy/Beneficjenta – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu;
                                                               c) dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności (przy czym dla działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wydatki poniesione gotówką są niekwalifikowalne, za wyjątkiem podróży służbowych rozliczanych w ramach działania 1.3);
                                                               2. w przypadku amortyzacji – datę dokonania odpisu amortyzacyjnego.
                                                               Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                               Pytanie 6. Jak udokumentować poniesienie wydatku
                                                               Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                                                               Dokumentację niezbędną do rozliczenia wydatku precyzuje instrukcja wypełniania wniosku o płatność. Do najistotniejszych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku należą:
                                                               - faktura/rachunek do umowy cywilnej/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej,
                                                               - potwierdzenie realizacji przelewu, wyciągi bankowe,
                                                               - umowy z wykonawcą/dostawcą (powyżej 50.000 PLN – obowiązkowo wymagana forma pisemna),
                                                               - dla kwalifikowania rat kapitałowych - umowa leasingu finansowego, noty leasingowe, dowód zakupu wystawiony leasingodawcy przez dostawcę leasingowanego dobra,
                                                               - dla kwalifikowania amortyzacji – tabele amortyzacyjne, polecenie księgowania,
                                                               - protokoły odbioru,
                                                               - ewidencja środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych.
                                                               W przypadku korzystania z uproszczonych metod rozliczania wydatków (zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie) konieczne jest potwierdzenie rzeczowej realizacji projektu – np. karty czasu pracy, oświadczenia wykonawcy/pracownika itp.
                                                               Dodatkowo na etapie rozliczania konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej realizację projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, m.in.:
                                                               - decyzji nadrzędnych organów np. UDT, pozwoleń na użytkowanie,
                                                               - dokumentacji związanej z udzielonym zamówieniem,
                                                               - w przypadku kwalifikowania kosztów zaangażowania personelu należy uzupełniać na bieżąco moduł personelu projektu, przedstawiać do rozliczenia karty czasu pracy, a do wniosku o płatność końcową należy przedstawić aktualne zaświadczenie z US oraz ZUS o niezaleganiu ze składkami.
                                                               Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                               Pytanie 5. Czy Wnioskodawca/Beneficjent może wynająć środek trwały zakupiony w ramach realizacji projektu (w tym zakupiony w formie leasingu finansowego)?
                                                               Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                                                               Zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 niekwalifikowalny jest wydatek na zakup aktywów nabytych w ramach projektu (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zmodernizowane/wybudowane nieruchomości zabudowane), które w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości będą wynajmowane, dzierżawione lub będą podlegały innej czynności prawnej o podobnym charakterze.
                                                               Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                               Pytanie 4. Jakie są konsekwencje zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie?
                                                               Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                                                               Zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem dofinansowania. Ponadto w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu lub zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego (art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (zwanym dalej: GBER)) zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych może prowadzić również do braku spełnienia definicji inwestycji początkowej, a tym samym skutkować koniecznością rozwiązania umowy o dofinansowanie, a także do zwrotu środków wcześniej wypłaconych. Nie ma znaczenia w tym momencie, czy spadek wartości wydatków kwalifikowalnych wynika z oszczędności w ramach projektu, czy np. ze zrealizowania części wydatków w sposób uniemożliwiający ich kwalifikowanie w całości lub w części (np. zapłata gotówką, stwierdzenie nieprawidłowości itp.).
                                                               Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                               Pytanie 3. Czy sfinansowanie 25% wydatków kwalifikowalnych za pomocą środków finansowych wolnych od wszelkiego publicznego wsparcia jest obligatoryjne dla działań realizowanych na podstawie art. 14 GBER?
                                                               Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                                                               Tak, zgodnie z zapisami art. 14 GBER oraz Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wnioskodawca/Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. Brak spełnienia tego warunku skutkuje brakiem możliwości udzielenia wsparcia (niezależnie od momentu, na którym zostanie stwierdzony). Jeśli nieprawidłowość taka zostanie stwierdzona po podpisaniu umowy o dofinansowanie – konieczne może okazać się jej rozwiązanie, a w przypadku, gdy zostały wypłacone środki na rzecz Beneficjenta – ich zwrot z odsetkami.
                                                               Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                               Pytanie 2. Czy do prac budowlanych i zakupu środków trwałych wymagane będzie sporządzenie protokołu odbioru lub dokumentu OT?
                                                               Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                                                               Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wymaga dostarczenia protokołu odbioru, jeśli został sporządzony. Dokumentacja OT będzie wymagana w uzasadnionych przypadkach, na przykład przy wytworzeniu środka trwałego – gdy na wartość początkową środka trwałego będzie się składać kilka dokumentów lub w przypadku płatności dokonywanych w walucie obcej – w celu zweryfikowania, czy ewentualne różnice kursowe zostały uwzględnione w wartości początkowej środka trwałego. Do prawidłowego rozliczenia wydatku niezbędna jest natomiast ewidencja środków trwałych z widoczną datą przyjęcia do użytkowania oraz stawką amortyzacyjną.
                                                               Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                               Pytanie 1. Czy istnieje możliwość uzyskania refundacji poprzez złożenie wniosku o płatność pośrednią dokumentującego poniesienie płatności zaliczkowej w związku z dostawą środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej (dalej: ŚT/WNiP) założonych we wniosku o dofinansowanie?
                                                               Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                                                               Uzyskanie refundacji zapłaconej przez Beneficjenta zaliczki na dostawę założonych w projekcie ŚT/WNiP jest możliwe poprzez złożenie wniosku o płatność pośrednią z załączoną dokumentacją potwierdzającą spełnienie wszystkich warunków kwalifikowalności, w szczególności:
                                                               a) w związku z poniesioną płatnością doszło do dostarczenia i odbioru w miejscu realizacji projektu, założonych we wniosku o dofinansowanie, ŚT/WNiP lub ich części (np. dostawa urządzenia stanowiącego element linii produkcyjnej/dostawa jednego z modułów systemu informatycznego);
                                                               b) dostarczone ŚT/WNiP lub ich część (spełniająca definicję ŚT/WNiP) zostały ujęte w ewidencji ŚT/WNiP, podlegają amortyzacji (min. data przyjęcia do użytkowania, wskazanie stawki amortyzacji) oraz realizują założone w projekcie cele (w przypadku dostawy części ŚT/WNiP: część ŚT służy np. do wytwarzania półproduktów, które po dostarczeniu kolejnego urządzenia wchodzącego w skład linii produkcyjnej, zostaną wykorzystane w celu uzyskania założonego w projekcie produktu finalnego; część WNiP np. zakupiony jeden z modułów systemu informatycznego został zainstalowany na docelowym stanowisku i jest wykorzystywany przez personel projektu zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku o dofinansowanie).
                                                               Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                                                Wskazania dla Wnioskodawców działania 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa w zakresie analizy, czy dofinansowanie dla projektu z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej stanowić będzie pomoc publiczną.

                                                                Zgodnie z Zawiadomieniem Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  (2016/C 262/01):
                                                                art. 221 Chociaż eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stanowi działalność gospodarczą, to budowa kompleksowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej jako taka zwykle spełnia warunki określone w pkt 211 i w związku z tym jej finansowanie zazwyczaj nie zakłóca konkurencji ani nie ma wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Aby zagwarantować pozostawienie całości finansowania danego projektu poza zakresem zasad pomocy państwa, państwa członkowskie muszą także zadbać o to, aby warunki określone w pkt 212 zostały spełnione.

                                                                art.211 Istnieją okoliczności, w których pewne rodzaje infrastruktur nie podlegają bezpośredniej konkurencji ze strony innej infrastruktury tego samego rodzaju lub infrastruktury innego rodzaju oferującej usługi o znacznym stopniu substytucyjności lub oferującej bezpośrednio takie same usługi. Brak bezpośredniej konkurencji między infrastrukturami jest prawdopodobny w przypadku kompleksowych infrastruktur sieciowych, które stanowią naturalne monopole, to znaczy w przypadku których powielenie byłoby nieekonomiczne. Podobnie, mogą istnieć sektory, w których finansowanie prywatne budowy infrastruktury jest nieznaczne (Kwestię tego, czy w danym sektorze finansowanie rynkowe jest jedynie nieznaczące, należy oceniać raczej na poziomie danego państwa członkowskiego niż na poziomie regionalnym lub lokalnym,) Jeśli chodzi o budowę infrastruktury, Komisja uważa, że wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi lub zakłócenie konkurencji są zazwyczaj wykluczone w przypadkach, w których jednocześnie spełnione są następujące przesłanki: (i) infrastruktura na ogół nie podlega bezpośredniej konkurencji, (ii) finansowanie prywatne jest nieznaczące w danym sektorze i w państwie członkowskim oraz (iii) infrastruktura nie jest zaprojektowana, aby selektywne sprzyjać jednemu przedsiębiorstwu lub sektorowi, ale przynosi korzyści całemu społeczeństwu.

                                                                art. 212 Aby zagwarantować pozostawienie poza zakresem zasad pomocy państwa całości finansowania publicznego danego projektu, państwa członkowskie muszą zadbać o to, aby finansowanie zapewnione na budowę infrastruktury w sytuacjach wymienionych w pkt 211 nie mogło zostać wykorzystane do subsydiowania skrośnego lub subsydiowania pośredniego innej działalności gospodarczej, w tym eksploatacji infrastruktury. Subsydiowanie skrośne można wykluczyć przez zapewnienie, aby właściciel infrastruktury nie angażował się w żadną inną działalność gospodarczą lub – jeżeli właściciel infrastruktury jest zaangażowany w inną działalność gospodarczą – przez prowadzenie odrębnej rachunkowości i przypisywanie kosztów i przychodów w odpowiedni sposób oraz zapewnienie, aby w innej działalności nie wykorzystywano żadnego finansowania publicznego. Aby wyeliminować pomoc pośrednią, szczególnie na rzecz operatora infrastruktury, można np. ogłosić przetarg na eksploatację.
                                                                Zatem, aby wykluczyć pomoc publiczną konieczne jest przedstawienie przez Wnioskodawcę informacji wskazujących, iż spełnione są ww. warunki. Informacje takie powinny się opierać na faktycznej analizie danego przypadku.

                                                                Pytanie 3. Gmina (pow. 200 tys. mieszkańców – przyp.) planuje do realizacji projekt, który przewiduje inwestycję obejmującą odwodnienie terenu jednej z dzielnic. W ramach systemu odwodnienia wybudowany zostanie zbiornik retencyjno-odparowujący wraz z separatorem zanieczyszczeń oraz kanałem deszczowym o łącznej długości ok. 1330 m. Zaprojektowane przedsięwzięcie przewiduje również budowę: jezdni, jednostronnego chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz zieleńcy. W ramach zadania przebudowie ulegnie również: kanalizacja sanitarna, kanalizacja wodociągowa, sieci elektroenergetyczne oraz zostanie wybudowany kanał technologiczny. Ponadto zaprojektowano oświetlenie uliczne z wykorzystaniem lamp ledowych. Teren dzielnicy jest obszarem, który bardzo często podczas intensywnych opadów deszczu jest podtapiany, co uniemożliwia normalne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców. W ramach projektu zostałby zrealizowany etap I odwodnienia tej dzielnicy obejmujący powyżej opisany zakres. Czy inwestycja ze względu na swój zakres i charakter wpisuje się w założenia działania 5.1?
                                                                Odpowiedź z 19.10.2016 r.
                                                                By przedmiotowy projekt mógł uzyskać dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020 musi być realizowany na obszarze aglomeracji o wielkości od 2000 do 10 000 RLM, ustanowionej stosownym dokumentem, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, a także być ujęty w IV lub V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz w Master Planie, opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK, stanowiącym spis potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. Z przytoczonego opisu projektu wynika, iż  zakres prac możliwych do realizacji w ramach działania 5.1 nie jest częścią dominującą projektu, stąd też należy przyjąć założenie, iż jedynie część wydatków będzie można ewentualnie uznać za wydatki kwalifikowalne. Poniżej szczegóły dotyczące kwalifikowalności poszczególnych elementów projektu:
                                                                •  Zbiornik retencyjno-odparowujący wraz z separatorem zanieczyszczeń oraz kanałem deszczowym o łącznej długości ok. 1330 m – ta część projektu nie może być uznana za kwalifikowalną ze względu na brak wsparcia w ramach RPO WSL dla budowy zbiorników retencyjnych. Niemniej jednak, jeżeli kanał deszczowy będzie poprowadzony równolegle z przebudowywaną kanalizacją sanitarną, koszt budowy tegoż może być uznany za kwalifikowalny,
                                                                •  Budowa jezdni, jednostronnego chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz zieleńca – istotna jest kwestia interpretacji przedmiotowego zapisu. Jeżeli wnioskodawca planuje odtworzenie nawierzchni drogi po wykonaniu prac związanych budową/modernizacją kanalizacji/wodociągu wówczas taki koszt można uznać za kwalifikowalny. Natomiast budowa jezdni, chodnika oraz zjazdów i zieleńca nie może być kosztem kwalifikowalnym, gdyż nie jest kosztem niezbędnym do realizacji projektu (tu: modernizacji kanalizacji i wodociągu).
                                                                •  Przebudowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci elektroenergetycznych oraz budowa kanału technologicznego – kosztem kwalifikowalnym będzie przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu. Przebudowa sieci elektroenergetycznych nie jest wspierana w ramach RPO WSL, natomiast budowa kanału technologicznego nie jest kosztem niezbędnym do realizacji projektu (tu: modernizacji kanalizacji i wodociągu).
                                                                •  Oświetlenie uliczne z wykorzystaniem lamp ledowych – koszt niekwalifikowalny w ramach działania 5.1. możliwe jest uzyskanie dofinansowanie w ramach działania 4.5 (Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – typ projektu 4 – Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia), pod warunkiem, że przedmiotem projektu będzie wymiana istniejącego oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej. Budowa oświetlenia z wykorzystaniem lamp ledowych nie jest wspierana w ramach RPO WSL.
                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWSL

                                                                Pytanie 2. W ramach realizacji instalacji kanalizacyjnej stosowane są także wg technologii tzw. sięgacze kanalizacyjne. Jest to element typu rurowego wprowadzany do granicy nieruchomości. Stanowi on naturalne i technicznie niezbędne dopełnienie całej instalacji. Czy sięgacz kanalizacyjny wraz z instalacją może stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie  w ramach działania 5.1?Odpowiedź z 19.10.2016 r.
                                                                Zgodnie z zapisem wskazanym w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, koszt niekwalifikowalny w ramach działania 5.1. stanowi „odcinek przewodu instalacji kanalizacyjnej i/lub wodociągowej od studzienki/zaworu głównego znajdującej się na posesji indywidualnego użytkownika do budynku lub w przypadku braku studzienki odcinka przewodu od granicy nieruchomości gruntowej indywidualnego użytkownika do budynku (…)”. Zatem w tym ujęciu sięgacz kanalizacyjny, będący odcinkiem  kolektora od studni do granicy posesji z której są lub będą odprowadzane ścieki, może stanowić koszt kwalifikowalny projektu.
                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWSL

                                                                Pytanie 1.   Zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru robót budowlanych, ze względu na stan techniczny drogi oraz planowane prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zaleca się wykonanie na całej szerokości ulicy wykorytowania oraz ułożenia warstw konstrukcyjnych drogi. Czy zakres ww. robót stanowić może koszt kwalifikowany projektu w ramach działania 5.1?Odpowiedź z 19.10.2016 r.
                                                                Zgodnie z zapisem w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w przypadku realizacji inwestycji związanej z gospodarką wodno-ściekową, kwalifikowalnym wydatkiem „drogowym” może być wyłącznie koszt odtworzenia nawierzchni drogowej. Zatem koszt pozostałych prac, związanych z budową, przebudową, bądź też podniesieniem parametrów drogi, należy wykazać w katalogu wydatków niekwalifikowalnych lub zupełnie wyłączyć z projektu. Tym samym na etapie oceny formalnej wniosku, dokumenty związane z zalecanymi pracami drogowymi, które stanowić będą koszt niekwalifikowalny, nie będą wymagane.
                                                                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWSL

                                                                 Pytanie 1. Sposób oceny spełnienia kryterium 2. Stopień realizacji przez projekt celów Strategii ZIT/RIT mierzony stopniem wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników danego priorytetu ZIT/RIT w ramach Kryteriów zgodności ze Strategią ZIT/RIT ogólnych dla poddziałań ZIT/RIT - EFRR
                                                                 Przy ocenie w/w kryterium przyjmuje się następującą ścieżkę postępowania:
                                                                 1) projekt musi realizować przynajmniej jeden wskaźnik spośród wskazanych w Strategii ZIT/RIT;
                                                                 2) w oparciu o informacje zawarte we wniosku należy określić obszar realizacji (gmina do 50 tys. mieszkańców lub gmina powyżej 50 tys. mieszkańców) lub obszar przeważający realizacji (wg. kosztów kwalifikowanych w projekcie):

                                                                 Gminy do 50 tys. mieszkańców włącznie (gminy małe):
                                                                 - Sub. Centralny – 23% wskaźnika dla Subregionu, 
                                                                 - Sub. Zachodni – 50% wskaźnika dla Subregionu,
                                                                 - Sub. Północny – 56% wskaźnika dla Subregionu,
                                                                 - Sub. Południowy – 50% wskaźnika dla Subregionu

                                                                 Gminy powyżej 50 tys. mieszkańców (gminy duże):
                                                                 - Sub. Centralny – 77% wskaźnika dla Subregionu,
                                                                 - Sub. Zachodni – 50% wskaźnika dla Subregionu,
                                                                 - Sub. Północny – 44% wskaźnika dla Subregionu,
                                                                 - Sub. Południowy – 50% wskaźnika dla Subregionu;

                                                                 3) uwzględniając adekwatny wskaźnik produktu lub rezultatu bezpośredniego oraz jego ogólną wartość dla Subregionu wskazaną w Strategii ZIT/RIT, wartość wskaźnika dla danego projektu wskazaną we wniosku o dofinansowanie oraz w/w % wartość właściwą ze względu na lokalizację danego projektu, należy wyliczyć % udział realizacji wskaźnika przez projekt:
                                                                 WD=[A/(B*C)]*100
                                                                 Przy czym:
                                                                 WD- wartość docelowa wskaźnika %,
                                                                 A – wartość wskaźnika osiągana przez projekt,
                                                                 B – ogólna wartość wskaźnika dla Subregionu wskazana w Strategii ZIT/RIT,
                                                                 C- ww. procentowa wartość dla gmin dużych lub małych;

                                                                 4) przy przyznawaniu punktów w pierwszej kolejności pod uwagę brane są wskaźniki z ram wykonania, jeśli takie występują; gdy beneficjent wykazał we wniosku realizację więcej niż jednego wskaźnika bierze się pod uwagę wskaźnik o najkorzystniejszej wartości);

                                                                 Przykład I
                                                                 • Projekt z Poddziałania 3.1.2 realizuje wskaźnik Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych o wartości 0,5 ha i jest realizowany na obszarze gminy małej w ramach RIT Zachodniego.
                                                                 • Wskaźnik w Strategii RIT Subregionu Zachodniego dla Poddziałania 3.1.2 wynosi 3,9 ha.
                                                                 • W RIT Zachodniego proporcja pomiędzy dużymi i małymi gminami wynosi 50% - 50%.
                                                                 • WD = [0,5/(3,9*50%)*100
                                                                 • Wskaźnik realizowany przez projekt (0,5 ha) stanowi 25,6% wartości wskaźnika zakładanego do realizacji przez gminy małe.
                                                                 Na ocenie otrzymuje zatem 4 pkt.

                                                                 Przykład II
                                                                 • Projekt z Poddziałania 4.1.1 realizowany przez Powiat Tarnogórski w 60% (kosztów kwalifikowanych) na terenie Tarnowskich Gór a w 40% w Zbrosławicach realizuje wskaźniki:
                                                                 - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 2 szt.
                                                                 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,49 MW.
                                                                 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 50 t.
                                                                 • Wskaźniki w Strategii ZIT Subregionu Centralnego dla Poddziałania 4.1.1 wynoszą:
                                                                 - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 20 szt.
                                                                 - Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 24 szt.
                                                                 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 13 MW 
                                                                 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2283 t.
                                                                 - W ZIT proporcja pomiędzy dużymi i małymi gminami wynosi 77% - 23%.
                                                                 • Projekt musi zostać zakwalifikowany jako realizowany w przeważającej części na terenie gminy dużej, zatem do wyliczania wskaźnika bierze się pod uwagę 77% wskaźnika dla Subregionu.
                                                                 • Wyliczając wartości dla wszystkich wskaźników wg algorytmu:
                                                                 - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: WD = [2/(20*77%)*100
                                                                 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych:
                                                                 WD = [0,49/(13*77%)*100
                                                                 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: WD = [50/(2283*77%)*100
                                                                 • Wskaźniki realizowane przez projekt stanowią odpowiednio:
                                                                 - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 13%
                                                                 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 4,9%
                                                                 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2,8%
                                                                 • Oceniający powinien wziąć pod uwagę najkorzystniejszy wskaźnik, czyli pierwszy z ww. i przyznać 4 pkt.

                                                                  Pytanie 8. Kiedy konkretnie będzie opracowany poradnik dobrych praktyk w rewitalizacji?
                                                                  Przed ogłoszeniem procedury oceny wszystkich LPR.
                                                                  Pytanie 7. Czy do działań realizowanych w ramach priorytetu 9.2.1 i 9.4.4. konieczne jest tworzenie programu rewitalizacji dla obszaru wiejskiego?
                                                                  Podejmowane w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT przedsięwzięcia stanowią dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji realizowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie działań rewitalizacyjnych w ramach opracowanego Programu Rewitalizacji oraz wpisywać się w Strategie ZIT Subregionu Centralnego. Program Rewitalizacji może obejmować obszary wiejskie, jeżeli tereny te należą do powierzchni zdegradowanych, nie ma jednak obowiązku tworzenia oddzielnego programu rewitalizacji tylko dla obszarów wiejskich. Kluczowym wyznacznikiem jest poziom zdegradowania terenu, a nie status gminy jako wiejskiej bądź miejskiej.
                                                                  Poddziałanie 9.4.4 nie istnieje, być może chodziło o 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, w tym przypadku nie jest wymagana zgodność projektu z Programem Rewitalizacji, natomiast niezbędna jest Lokalna Strategia Rozwoju, z której będzie wynikała konieczność realizacji danego przedsięwzięcia.

                                                                  Pytanie 6. Czy powiat ziemski może opracować program rewitalizacji (ustawa wykazuje gminy) i czy takie opracowanie będzie uznane za wystarczające dla celów realizacji w ramach RPO WSL. 2014-2020.
                                                                  Nie. Projekt ustawy oraz Wytyczne MIiR w sprawie rewitalizacji jasno wskazują, że to gmina jest tym organem, który może LPR uchwalić.

                                                                  Pytanie 5. Czy programy rewitalizacji będą podlegały jakiejkolwiek ocenie w procesie wdrażania RPO? Jeśli tak to czy np. wykonanie programu niezgodnego z ustawą może skutkować odebraniem/ nie przyznaniem dofinansowania?
                                                                  Zgodnie z Wytycznymi MIiR w sprawie rewitalizacji, IZ musi zastosować jakąś formę oceny LPR-ów w ramach RPO. Natomiast nie ma żadnej regulacji, która mówi, że LPR składany do oceny musi być skonstruowany zgodnie z ustawą (poza jedynym wyjątkiem, kiedy gmina do tej pory nie miała LPR-u i obecnie przystępuje do jego stworzenia. Jeśli gmina nie zdąży uchwalić LPR-u przed dniem wejścia w życie ustawy o rewitalizacji to wówczas będzie musiała przygotować ten dokument w zgodzie z ustawą).

                                                                  Pytanie 4. Rola mieszkańców i org. Pozarządowych?
                                                                  Jest to fundament nie tylko tworzenia LPR-u, ale całego procesu rewitalizacji. Zatem jeśli mieszkańcy i (jeśli istnieją) organizacje pozarządowe zostaną pozbawione możliwości uczestnictwa w procesie rewitalizacji to wówczas należy uznać, że rewitalizacja jest prowadzona niezgodnie z zasadami wynikającymi z Wytycznych MIiR w sprawie rewitalizacji oraz projektu ustawy o rewitalizacji.
                                                                  Pytanie 3. A właściwie czy są możliwości bezpośredniego wnioskowania ośrodki finansowe na działania rewitalizacyjne przez organizacje i grupy nieformalne?
                                                                  Katalog beneficjentów jest jasno sprecyzowany w SZOOP. Zatem organizacje pozarządowe jak najbardziej są wymienione jako jeden z typów beneficjentów natomiast grupy nieformalne nie z uwagi na brak posiadania osobowości prawnej co jest bezwzględnie potrzebne przy, np. podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

                                                                  Pytanie 2. Czy w ramach rewitalizacji w procedurze konkursowej będzie mogła startować gmina która nie jest ujęta w strategii Śląskie 2020+ jako obszar przewidziany do rewitalizacji?
                                                                  Nie. Zgodnie z treścią SZOOP/RPO w ramach konkursu z poddziałania 10.3.3. mogą wziąć udział beneficjenci, którzy będą realizować projekty na terenie gmin wymienionych w Strategii Śląskie 2020, jako gminy wymagające rewitalizacji.

                                                                  Pytanie 1. Jakie są możliwości wsparcie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji?
                                                                  MIiR planuje ogłosić wespół z Urzędami Marszałkowskimi konkurs finansowany z PO PT 2014 – 2020, który będzie miał na celu właśnie sfinansowanie stworzenia LPR-ów.

                                                                   Pytanie 1. Czy upublicznienie zapytania ofertowego dotyczącego projektu jest traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem?
                                                                   Upublicznienie zapytania ofertowego dotyczącego projektu nie jest traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem.

                                                                    Pytanie 5. Czy zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa po zawarciu umowy o dofinansowanie jest dozwolona?Od zawarcia umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany do niedokonywania zmian formy prawnej przedsiębiorstwa Beneficjenta lub przeniesienia jego przedsiębiorstwa w całości lub części na podmiot trzeci, za wyjątkiem takich zmian, które dokonywane są w trybie określonym w Tytule IV Kodeksu spółek handlowych i które skutkują wstąpieniem podmiotu działającego w zmienionej formie prawnej (spółka przekształcona) lub podmiotu trzeciego (spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana) w ogół praw i obowiązków beneficjenta z mocy prawa.

                                                                    W związku z powyższym Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) może nie wyrazić zgody na wniesienie przez beneficjenta aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do innego podmiotu prawnego, jak również na przeniesienie tego przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podmiot trzeci w drodze innych czynności (np. darowizna, sprzedaż, zamiana). Powyższe zasady dotyczą również poszczególnych elementów infrastruktury, nabytych z udziałem dofinansowania.

                                                                    Beneficjent zobowiązany jest poinformować ŚCP o wszelkich planowanych zmianach formy prawnej lub zamiarze dokonania jakichkolwiek rozporządzeń przedsiębiorstwem/jego zorganizowaną częścią/elementami nabytej infrastruktury, przed przeprowadzeniem tych czynności. W przypadku dokonania zmian bez wcześniejszego poinformowania ŚCP, beneficjent może zostać zobowiązany do zwrotu części lub całości uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych i/lub może zostać rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu.

                                                                    Pytanie 4. W sytuacji gdy inwestycja ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowi zarówno dywersyfikację zakładu jak i zasadniczą zmianę procesu produkcji, to czy Wnioskodawca w pkt B.13.3 wniosku zaznacza obie opcje i przedstawia dane  dla obu opcji – zarówno dla dywersyfikacji zakładu jak i zasadniczej zmiany procesu produkcji?
                                                                    Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązany wskazać wyłącznie jedną - dominującą kategorię RPI. Zgodnie z wyjaśnieniami KE niezbędne jest wyraźne rozróżnienie poszczególnych form inwestycji początkowej, w zależności od specyfiki danej inwestycji. W związku z powyższym w pkt B.13.3 należy wybrać dominujący  rodzaj inwestycji początkowej i przedstawić stosowne dane.

                                                                    Pytanie 3. Prowadzę działalność gospodarczą i chciałbym się rozwijać – zakupić nowe maszyny i wprowadzić nowe usługi. Czy mogę otrzymać dofinansowanie na ten cel?W 2015 roku rozwijając swoje firmy, ciągle możemy korzystać ze środków funduszy pożyczkowych i inicjatywy wspólnotowej JEREMIE realizowanych w latach 2007 – 2013. W wielu województwach kontynuowane są projekty przewidujące preferencyjne pożyczki skierowane na rozszerzanie działalności gospodarczej. Po szczegółowe informacje na ten temat zapraszamy do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
                                                                    Fundusze na rozwój konkurencyjności firm w latach 2014 – 2020 są zaplanowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przygotowanych przez każde województwo. Warto na wstępie zaznaczyć, że środki te jeszcze nie zostały uruchomione. Aktualnie trwają prace nad programami regionalnymi i szczegółowymi zasadami dofinansowania.
                                                                    Środki dla przedsiębiorców będą mogły być przeznaczone na wydatki związane z rozszerzaniem działalności gospodarczej, inwestycjami umożliwiającymi wprowadzenie nowych produktów bądź nowych usług. W związku z tym, - firmy będą mogły finansować np.:
                                                                    - prace budowlane czy remontowe,
                                                                    - nabycie sprzętów, maszyn i innych środków trwałych,
                                                                    - zakup usług.
                                                                    Fundusze dla przedsiębiorców w programach regionalnych to także możliwość otrzymania wsparcia na inne kwestie. Szczególnie podkreślane są inwestycje firm w różne rozwiązania informatyczne. Zaplanowano więc dofinansowania m. in. na:
                                                                    - wprowadzenie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania relacjami z klientem, itp.,
                                                                    - rozwój e-handlu,
                                                                    - wprowadzanie i rozwój e-usług świadczonych przez firmy,
                                                                    - rozwiązania elektroniczne łączące biznes (typu B2B).
                                                                    Ważne są także dofinansowania na internacjonalizację przedsiębiorstw, czyli przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi handlu międzynarodowego. Wsparcie skierowane zostanie m.in. na udział w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych. Podstawą powinno być posiadanie przez przedsiębiorstwo strategii rozwoju eksportu, która w szczególności przeanalizuje i wskaże nowe rynki docelowe działalności eksportowej firmy.
                                                                    Warto zaznaczyć, że wsparcie dla firm zaplanowane w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014 – 2020 może być przyznawane także w postaci instrumentów finansowych (np. pożyczek i poręczeń) albo instrumentów mieszanych (łączących wsparcie dotacyjne i zwrotne). Oznacza to, że część inwestycji nie będzie mogła być sfinansowana w postaci dotacji bezzwrotnych. W tej chwili nie dysponujemy jeszcze szczegółowym podziałem, na jakie cele będą dotacje, a na jakie pożyczki. Analizy w tym zakresie są prowadzone przez urzędy marszałkowskie w województwach (są to tzw. ewaluacje ex-ante).
                                                                     Szczegółowe warunki i listy możliwych do sfinansowania kosztów będą doprecyzowywane różniły się w zależności od województwa, terminu konkursu czy też instytucji przyjmującej wnioski. Warto pamiętać,  że aktualnie trwają jeszcze prace nad szczegółowymi zasadami otrzymywania dofinansowania na rozwój firmy w programach regionalnych na lata 2014 – 2020, a więc m.in. nad takimi kwestiami, jak rodzaje wydatków do dofinansowania, wysokości dofinansowania, poziomy wsparcia, formy wsparcia.

                                                                    Pytanie 2. Planuję założenie własnej działalności gospodarczej. Jak mogę starać się o dofinansowanie na ten cel?W 2015 roku przy otwieraniu działalności gospodarczej ciągle możemy korzystać ze środków Programu Kapitał Ludzki realizowanego w latach 2007 – 2013. W wielu województwach nadal realizowane są projekty przewidujące najczęściej preferencyjne pożyczki na start.
                                                                    Środki z Programu Kapitał Ludzki w programach na lata 2014 – 2020 są zastępowane dwoma źródłami dofinansowania:
                                                                    1. w przypadku osób do 29 lat – dotacjami w Programie Wiedza Edukacja Rozwój oraz pożyczkami w programie krajowym Banku Gospodarstwa Krajowego,
                                                                    2. w przypadku osób powyżej 29 lat – dotacjami i pożyczkami w Regionalnych Programach Operacyjnych realizowanych w każdym województwie.
                                                                    Osoby do 29 roku zycia.
                                                                    Środki na zakładanie działalności gospodarczej będzie można uzyskać w formie dotacji w ramach I osi priorytetowej Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Program został pod koniec grudnia 2014 r. zaakceptowany przez Komisję Europejską. Zatwierdzony program można znaleźć na oficjalnym serwisie Programu. Zaakceptowanie programu nie oznacza jednak, że dofinansowania będą od razu dostępne. Czekamy jeszcze na szczegółowe dokumenty oraz wybór pośredników, którzy będą diagnozować potrzeby, a następnie udzielać dofinansowania na założenie działalności gospodarczej.
                                                                    Dofinansowania są skierowane do osób w wieku 15 – 29 lat, które nie pracują i nie uczą się. O środki będą mogły się starać zarówno osoby zarejestrowane w urzędzie pracy (poszukujące pracy), bierne zawodowo, jak i osoby niepracujące, ale nie zarejestrowane w urzędzie pracy.
                                                                    Środki na założenie firmy mają być dostępne w postaci dotacji (w tej chwili nie znamy jeszcze planowanych kwot dofinansowania). Pomoc może dodatkowo obejmować także szkolenie przygotowujące do prowadzenia firmy oraz tzw. wsparcie pomostowe (w początkowym okresie działania firmy).
                                                                    Środki na zakładanie firmy będą dostępne także w formie pożyczek w programie Banku Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie”. Jest on finansowany ze źródeł krajowych, a koordynowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Funduszami dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który wybrał już pośredników finansowych w całym kraju. W związku z tym, już teraz mamy możliwość starania się o pożyczkę w programie Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie.W programie przewidziane są dwa instrumenty: pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pożyczka na utworzenie miejsca pracy.
                                                                    Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być przyznana:
                                                                    - niepracującym studentom ostatniego roku studiów wyższych,
                                                                    - absolwentom szkoły wyższej do 4 lat od ukończenia studiów,
                                                                    - zarejestrowanym osobom bezrobotnym.

                                                                    Warunki pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to:
                                                                    - kwota pożyczki: maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie – ponad 75 tys. zł),
                                                                    - oprocentowanie: 0,56% w skali roku (wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP),
                                                                    - okres spłaty: do 7 lat,
                                                                    - karencja w spłacie kapitału: do 1 roku,
                                                                    - zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie osoby fizycznej.

                                                                    Pożyczka na utworzenie miejsca pracy może być przyznana:
                                                                    - podmiotom, które skorzystały z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
                                                                    - osobom prowadzącym działalność gospodarczą,
                                                                    - niepublicznym przedszkolom i szkołom, żłobkom i klubom dziecięcym,
                                                                    - gospodarstwom rolnym i podmiotom prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej (które w ciągu ostatnich 6 miesięcy zatrudniały już co najmniej 1 pracownika).

                                                                    Warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy, to:
                                                                    - kwota pożyczki: maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie – ponad 22 tys. zł),
                                                                    - oprocentowanie: 0,56% w skali roku (wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP),
                                                                    - okres spłaty: do 3 lat,
                                                                    - zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie osoby fizycznej.
                                                                    przez urząd pracy, może ubiegać się o umorzenie części pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, o ile miejsce pracy zostanie utrzymane przez okres co najmniej roku.
                                                                    Więcej informacji oraz dane kontaktowe do pośredników finansowych w poszczególnych województwach znajdują się na stronie internetowej: http://wsparciewstarcie.bgk.pl/.

                                                                    Osoby powyżej 29 roku życia

                                                                    Środki dla osób powyżej 29 roku życia będą przyznawane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, które zostały przygotowane w każdym województwie.
                                                                    W programach regionalnych zaplanowano pomoc w postaci dotacji (bezzwrotnych) oraz w postaci pożyczek (zwrotnych) na założenie działalności gospodarczej z możliwością połączenia z modułem szkoleń przygotowujących organizacyjnie do podjęcia aktywności zawodowej.
                                                                    Pomoc w postaci dotacji skierowana zostanie wyłącznie do osób z grup defaworyzowanych, tj. osób, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy (są to np. osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne i kobiety). W każdym województwie zostały wskazane grupy, do których w sposób szczególny kierowane będzie wsparcie na założenie działalności gospodarczej adekwatnie do sytuacji panującej na rynku pracy w danym regionie.
                                                                    W tej chwili nie są jeszcze znane szczegółowe warunku uzyskania wsparcia, ani kwoty dofinansowania, które będzie można uzyskać. Dofinansowania będą przyznawane przez pośredników wybranych specjalnie w tym celu w każdym z województw. Na wybór pośredników jeszcze czekamy.
                                                                    Szczegółowe zasady otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej mogą się różnić w zależności od województwa. Dlatego, aby poznać precyzyjne zasady, warto kontaktować się z instytucjami odpowiedzialnymi za przygotowanie tego wsparcia w poszczególnych regionach (są to najczęściej Urzędy Marszałkowskie). Zachęcamy także do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w  województwach, które udzielą stosownych informacji.

                                                                    Pytanie 1. Czy rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?Rolnicy mogą starać się o środki na uruchomienie działalności gospodarczej o charakterze pozarolniczym. Takie fundusze przewiduje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w części: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
                                                                    Środki są skierowane dla rolników, którzy przekazują swoje gospodarstwa innym rolnikom oraz osób, które:
                                                                    - są ubezpieczone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS) jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
                                                                    - posiadają gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 15 tys. euro,
                                                                    - za rok poprzedzający rok złożenia wniosku otrzymały płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
                                                                    - posiada gospodarstwo położone w miejscowości należącej do:gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

                                                                    Wnioskodawca jest także zobowiązany do przedstawienia biznesplanu. Dokument ten powinien zakładać, że:
                                                                    - miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz główne miejsce wykonywania działalności (a także nieruchomość związana z działalnością) znajduje się w miejscowości, należącej do:gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
                                                                    - w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy.

                                                                    Preferencyjnie traktowane będą plany na działalność gospodarczą o charakterze pozarolniczym, które są innowacyjne, zakładają utworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz będą realizowane przez osoby  zamieszkujące na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie i posiadające odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie.
                                                                    Dofinansowanie w postaci premii (czyli zaliczki) może wynieść maksymalnie 100 000 zł.  Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga – w wysokości 20%.
                                                                    ardziej szczegółowych informacji w temacie środków związanych z uruchamianiem działalności pozarolniczej warto szukać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w Punkcie Informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
                                                                    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
                                                                    ul. Poleczki 33
                                                                    02-822 Warszawa
                                                                    Infolinia: 0-800 38-00-84
                                                                    Fax: 22 318-53-30
                                                                    Adres e-mail: info@arimr.gov.pl
                                                                    www.arimr.gov.pl

                                                                    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                                                                    Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
                                                                    ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
                                                                    Punkt informacyjny PROWtel.: (22) 623-14-76, (22) 623-13-66,
                                                                    fax: (22) 623-20-51
                                                                    Adres e-mail: Alina.Osinska@minrol.gov.pl; Katarzyna.Laskowska@minrol.gov.pl
                                                                    www.minrol.gov.pl

                                                                     Poniżej przedstawiamy zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020, wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (IZ RPO WSL 2014-2020). Są to ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej, nie stanowiące wytycznych, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach Programu.
                                                                     Odpowiedzi zostały przygotowane na podstawie najczęściej kierowanych do Instytucji Zarządzającej pytań dotyczących interpretacji zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

                                                                     Spis treści:

                                                                     1. Zagadnienia ogólne.
                                                                     2. Personel projektu.
                                                                     3. Środki trwałe i cross-financing.
                                                                     4. Koszty pośrednie.
                                                                     5. Uproszczone metody rozliczania.
                                                                     6. Wkład własny.
                                                                     7. Zasada konkurencyjności.
                                                                     8. Projekty partnerskie.

                                                                     1. Zagadnienia ogólne.

                                                                     Pytanie 54. Projekt planowany jest na 2 lata. Stawkę godzinową wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowałam dla stopnia naucz. dyplomowanego, bo tacy będą uczyć w projekcie. Jednak słyszy się o planowanych podwyżkach dla nauczycieli - czy mogę przyjąć kilkuzłotową rezerwę, np. zamiast 55 zł/h czy mogę wpisać do budżetu 60 zł?
                                                                     Odpowiedź, 28.03.2017 r.
                                                                     Projektodawca we wniosku aplikacyjnym określa stawkę za godzinę zajęć biorąc pod uwagę nie tylko kwotę brutto wynagrodzenia, ale również składki pracodawcy, uwzględniając stawki wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia znajdujące się w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. Wysokość wynagrodzenia wskazana we wniosku o dofinansowanie oceniana jest na etapie Komisji Oceny Projektów i po otrzymaniu dofinansowania, projekt powinien być realizowany zgodnie z założeniami.

                                                                     Wynagrodzenie wskazane w szczegółowym budżecie projektu nie jest wynagrodzeniem, które Beneficjent musi we wskazanej kwocie ponieść. Możliwe jest poniesienie wartości niższej, jak i wyższej. Natomiast wzrost wynagrodzenia w trakcie realizacji projektu wymaga szczególnego uzasadnienia i analizy, a dokonywanie zwiększenia wynagrodzeń przez Beneficjenta zależy od charakteru zadania oraz powodu i poziomu zwiększenia.

                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                     Pytanie 53. Czy w ramach umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe istnieje obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej?
                                                                     Odpowiedż, 17.01.2017 r.
                                                                     Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Powyższe reguluje załącznik do umowy o dofinansowanie projektu Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej.
                                                                     Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych metodą uproszczoną nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu, należy jednak pamiętać o obowiązku ewidencjonowania takich kosztów zgodnie z wewnętrzną polityką rachunkowości danego podmiotu i obowiązującymi przepisami krajowymi.

                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                     Pytanie 52. Czy w ramach umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe Beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia Rejestru Postępowań/ Zamówień w LSI?
                                                                     Odpowiedź, 17.01.2017 r.
                                                                     Zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach projektów dotyczących kwot ryczałtowych Beneficjent nie jest zobowiązany do wypełniania rejestru Postępowań / Zamówień w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.
                                                                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                     Pytanie 51. Czy można wyposażyć stanowisko pracy, które będzie wykorzystywane przez różnych pracowników w jednym projekcie?
                                                                     Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                                                                     Tak, niemniej należy mieć na uwadze, że koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości, wyłącznie w przypadku wyposażenia stanowiska pracy personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zatrudnienia, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne.
                                                                     Wykorzystanie zakupionego w ramach projektu sprzętu, stanowiącego doposażenie stanowiska pracy personelu projektu przez innych pracowników zaangażowanych w jego realizację, będzie działaniem odpowiednim z punktu widzenia racjonalności i efektywności ponoszonych w projekcie wydatków.

                                                                     Pytanie 50. Czy VAT od roku 2017 będzie kwalifikowalny w związku z centralizacją VAT?
                                                                     Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                                                                     Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie jest instytucją właściwą do interpretacji przepisów prawa krajowego. Jednocześnie jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

                                                                     Pytanie 49. Czy wydatek uznany za niekwalifikowalny na etapie negocjacji, może zostać uznany za kwalifikowalny po spełnieniu wszystkich warunków kwalifikowalności w związku ze zmianą realiów projektu?
                                                                     Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                                                                     Projektodawca sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu jest zobowiązany dokonać rzetelnego i racjonalnego szacowania kosztów znajdujących się w budżecie projektu, które następnie podlegają ocenie na etapie prac Komisji Oceny Projektów. Wydatki są badane pod kątem niezbędności, racjonalności i efektywności ich poniesienia w ramach projektu.
                                                                     Jeżeli w wyniku oceny projekt zostanie wybrany do dofinansowania Beneficjent co do zasady jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z pierwotnymi jego założeniami. Ewentualne zmiany są możliwe w zakresie jaki przewiduje umowa o dofinansowanie, a ich wprowadzenie musi przyjąć odpowiednią formę. Modyfikowanie wniosku o dofinansowanie, w zależności od charakteru zmian wymaga poinformowania o tym zamiarze Instytucję Zarządzającą i uzyskania zgody na ich wprowadzenie zgodnie z zapisami umowy.

                                                                     Pytanie 48. Czy prezes firmy jako osoba upoważniona do podpisywania dokumentów, niezaangażowany w realizację projektu i niefinansowany w ramach kosztów pośrednich musi składać oświadczenie o niekaralności personelu, a nikt inny nie jest upoważniony do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy?
                                                                     Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                                                                     Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) osoba upoważniona do dysponowania środkami dofinansowania projektu oraz podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta nie może być osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
                                                                     Oświadczenie o niekaralności powinno być składane przez każdą z osób stanowiących personel projektu w rozumieniu Wytycznych, która dysponuje środkami dofinansowania, przy czym personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście. O tym czy dana osoba stanowi personel projektu świadczyć będzie osobisty charakter wykonywanych przez nią zadań na rzecz projektu, a nie fakt pobierania bądź niepobierania przez nią wynagrodzenia w ramach projektu. Lista osób dysponujących środkami zależy od projektu i tylko Beneficjent wie, kto w ramach jego instytucji posiada stosowne upoważnienia.

                                                                     Osoby dysponujące środkami dofinansowania projektu są rozliczane w ramach ryczałtowych kosztów pośrednich (np. zarząd), tzn. nie podlega weryfikacji i kontroli ich forma zaangażowania, a także źródło finansowania ich wynagrodzenia, niemniej również te osoby rozliczane w ramach kosztów pośrednich spełniające definicję personelu projektu, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o niekaralności.

                                                                     Jeśli wystąpi w projekcie konieczność złożenia przez osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta oświadczenia o niekaralności, powinno to nastąpić najpóźniej w dniu, w którym osoba ta rozpoczęła dysponowanie środkami finansowymi projektu, bez względu na to, czy jej wynagrodzenie jest finansowane ze środków projektu czy też nie. Istotne jest, aby nie wystąpiła w projekcie sytuacja, w której dojdzie do faktycznego dysponowania środkami finansowymi przez osobę karaną.

                                                                     Pytanie 47. Czy środki finansowe, które pozostały/nie zostały wydatkowane w projekcie ryczałtowym należy zwrócić czy pozostają w JST?
                                                                     Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                                                                     Na zakończenie projektu rozliczanego ryczałtowo Beneficjent nie zwraca środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi projektu.

                                                                     Pytanie 46. Jak interpretować wiek zwyczajowo przyjęty?
                                                                     Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                                                                     W Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) w module PEFS w zakładce Dane osoby - Wykształcenie należy podać najwyższy stopień wykształcenia, który posiada uczestnik w chwili przystąpienia do projektu, tzn. w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola oraz ucznia szkoły podstawowej należy wybrać z listy rozwijalnej – niższe niż podstawowe (ISCED 0), analogicznie dla ucznia uczącego się w gimnazjum – podstawowe (ISCED 1).

                                                                     Pytanie 45. Czy można przesuwać środki między zadaniami w projektach ryczałtowych?
                                                                     Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                                                                     Wydatki rozliczane metodą uproszczoną traktowane są jako wydatki poniesione, Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie ich poniesienia. Natomiast weryfikacja wydatków zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie dokonywana jest w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki, przy czym w przypadku kwot ryczałtowych weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez Beneficjenta zostały zrealizowane, a określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte.
                                                                     Zgodnie z umową, określona dla danych zadań wysokość kwot ryczałtowych jest niezmienna, Beneficjent nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikającej z wniosku o dofinansowanie. Realizując projekt Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania limitów wydatków wykazanych w odniesieniu do każdego z zadań, z realizacji których jest rozliczany poprzez stopień osiągnięcia założonych wskaźników. Rozliczenie projektu ryczałtowego jest uzależnione od zrealizowania danego działania, ale może być również dokonywane w etapach w zależności od specyfiki projektu, np. gdy w ramach projektu zakłada się realizację różnych etapów działania, które mogłyby być objęte kilkoma kwotami ryczałtowymi.
                                                                     W przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana za niekwalifikowalną (rozliczenie w systemie „spełnia – nie spełnia”), nie ma możliwości zmiany w trakcie realizacji projektu sposobu rozliczania wydatków. Dotyczy to również przesunięć pomiędzy zadaniami oraz zwiększenia wartości kwot ryczałtowych.

                                                                     Pytanie 44. Jak Ośrodki Pomocy Społecznej mają osiągnąć wskaźnik dotyczący uzyskania kwalifikacji skoro nie mogą zlecać kursów?
                                                                     Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                                                                     Beneficjent nie może wdrażać samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, czyli przez PUP i inne instytucje rynku pracy, CIS i KIS, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe.
                                                                     Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym realizowane są przez partnerów OPS lub PCPR (w ramach projektów partnerskich), przez PUP (na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie), przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego (na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego (wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej).
                                                                     Tym samym OPS-y i PCPR-y nie mogą samodzielnie wdrażać i realizować usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, gdyż zostały do tego powołane wyspecjalizowane w tym zakresie ww. podmioty. OPS czy PCPR nie jest jednostką ustawowo powołaną do tego, aby wdrażać ww. usługi w swoich projektach, wobec czego nie jest możliwym, aby OPS czy PCPR bezpośrednio zlecił wykonanie tych usług np. firmom szkoleniowym. Zlecenie przedmiotowych usług może nastąpić wyłącznie przez podmioty wymienione powyżej, za pośrednictwem których OPS czy PCPR wdraża usługi aktywizacji zawodowej.
                                                                     Powyższe wymagania dotyczą usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Tym samym OPS/PCPR może sam bezpośrednio zlecić wykonanie innym podmiotom instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym.
                                                                     Należy bowiem mieć na uwadze, że decyzja o zakwalifikowaniu danego kursu do jednej z powyższych kategorii należy do Beneficjenta, gdyż jest uzależniona od indywidualnej ścieżki reintegracji danego uczestnika projektu. W ramach realizowanych projektów co do zasady do usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym zalicza się kursy i szkolenia zawodowe. Natomiast do usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym zalicza się m.in.: staże, praktyki, poradnictwo zawodowe, udział w zajęciach w CIS, KIS lub WTZ, prace społeczno-użyteczne, zatrudnienie wspomagane, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osób z niepełnosprawnością czy też dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb takich osób. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku osób z III profilem w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym można zastosować formy pomocy zgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tym samym nie można im proponować staży czy też praktyk.
                                                                     Ponadto, zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu oraz wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Tym samym uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy którzy po ukończeniu kursu otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku. Ponadto egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję. Tym samym zdanie egzaminu wewnętrznego, przeprowadzonego przez organizatora i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, nie jest tożsame z uzyskaniem kwalifikacji.

                                                                     Pytanie 43.
                                                                     W ramach przygotowywanych zajęć dla uczestników (min. 4h edukacyjne każde zajęcia) przygotowywany jest poczęstunek do zajęć z zakupywanych artykułów spożywczych przez Beneficjenta (kawa, herbata, suche ciasteczka, słodycze itp.). Proszę o informację, w jaki sposób należy wyliczać stawkę za każdego uczestnika. Czy stawka podana w taryfikatorze naliczana jest za zajęcia zrealizowane z uczestnikiem czy za przygotowanie się do zajęć przewidując ile uczestników ma na zajęcia dotrzeć? Dodać należy, że przed każdymi zajęciami Beneficjent z góry ma określoną liczbę skierowanych uczestników na zajęcia – nie mniej nie jest w stanie zagwarantować frekwencji.
                                                                     Odpowiedż, 16.11.2016 r.
                                                                     Sfinansowanie cateringu może być wydatkiem kwalifikowalnym, o ile jest to uzasadnione specyfiką i zakładanymi celami projektu. Jednocześnie wydatki te powinny zostać zaplanowane zgodnie z Wykazem dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. Na etapie aplikowania o środki Projektodawca uzasadnia niezbędność sfinansowania cateringu, szacuje czas trwania zaplanowanych w ramach projektu zajęć, co pozwala na przyjęcie dopuszczalnej Taryfikatorem stawki oraz wskazuje liczbę uczestników zajęć. W oparciu o rzetelne uzasadnienie Projektodawca określa w szczegółowym budżecie projektu planowane wydatki w ramach cateringu, co jest weryfikowane są na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

                                                                     Jednocześnie na etapie konstruowania budżetu projektu, w przypadku, gdy Projektodawca zamierza dokonać zakupu posiłku, którego standard odbiega od tego wskazanego w Taryfikatorze z uwagi na specyficzne potrzeby grupy docelowej wynikające np. z niepełnosprawności, Projektodawca może zaproponować we wniosku o dofinansowanie wyższy koszt, niemniej powinien to odpowiednio uzasadnić w szczegółowym budżecie projektu, w polu Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii, tak, aby nie było wątpliwości, że w celu osiągnięcia założeń projektu nie jest możliwy zakup cateringu w cenie wynikającej z Taryfikatora.

                                                                     Projektodawca może zawrzeć w regulaminie uczestnictwa lub w zasadach rekrutacji zapis mówiący o tym, że uczestnicy projektu zobowiązani są każdorazowo do potwierdzenia swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności, co jednocześnie stanowi potwierdzenie skorzystania z cateringu.


                                                                     Pytanie 42.
                                                                     Czy zakupione w ramach projektu wyposażenie (np. meble) muszą być oznaczone? Odpowiedź, 16.11.2016 r.
                                                                     Beneficjenci korzystający z Funduszy Europejskich mają obowiązek informowania o otrzymanym wsparciu w trakcie realizacji projektu przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, podejmowanych w związku z jego realizacją. Ponadto właściwemu oznakowaniu podlegają dokumenty przeznaczone do publikacji i dla uczestników projektów, miejsce realizacji projektu oraz strona internetową (jeśli istnieje). Informacje opisujące zasady promocji i oznakowania projektów zostały zawarte w Załączniku nr 14 do Umowy o dofinansowanie Obowiązki informacyjne Beneficjenta.

                                                                     Ponadto obowiązki informacyjne i możliwości promocji realizowanego projektu zostały zawarte w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, w którym wskazano, że w ramach dodatkowych działań informacyjnych i promocyjnych Beneficjent może podejmować działania (w pierwszej kolejności bezkosztowe i niskokosztowe), takie jak np. umieszczanie naklejek lub tabliczek na maszynach, urządzeniach i sprzęcie kupionym w ramach projektu.

                                                                     Pytanie 41.
                                                                     Czy aby zawnioskować o kolejną transzę dofinansowania, należy rozliczyć 70% otrzymanych dotychczas transz?
                                                                     Tak. Podstawowym warunkiem, pozwalającym na przekazanie kolejnej transzy, jest rozliczenie przez Beneficjenta co najmniej 70% dotychczas otrzymanych środków.
                                                                     Pytanie 40.
                                                                     Jak zawnioskować o pierwszą transzę?
                                                                     Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu, pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest na podstawie złożonego wniosku o płatność w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (jeśli dotyczy).
                                                                     Pytanie 39.
                                                                     Czy jeżeli istnieje możliwość doskonalenia nauczycieli w zakresie zgodnym ze wsparciem udzielanym na rzecz ucznia, można potem zatrudnić ich do prowadzenia zajęć w ramach projektu bez ogłaszania konkursu?
                                                                     Wnioskodawca podczas naboru personelu projektu jest zobligowany do stosowania prawa krajowego, w tym do przestrzegania zapisów Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, gdzie określono warunki, na których można zatrudniać nauczycieli do projektu. Wnioskodawca musi także przestrzegać zapisów zamieszczonych w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
                                                                     Pytanie 38. Jeżeli projekt kończy się zadaniem stricte merytorycznym, to kiedy będzie czas na jego rozliczenie? Przykład: Ostatnie zajęcia dla uczniów odbędą się 27 czerwca i wtedy też nastąpi koniec projektu. Co w takim przypadku z rozliczeniem projektu?
                                                                     Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych.

                                                                     W związku z powyższym po zakończeniu realizacji projektu możliwe jest kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu, o ile wydatki te odnoszą się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu oraz zostały poniesione przed złożeniem końcowego wniosku o płatność i w nim wykazane.

                                                                     Pytanie 37. Czy jest możliwość objęcia wsparciem w projekcie adresowanym do uczniów młodszych innych grup docelowych, np. w roku 2016 i 2017?
                                                                     Tak, jest to możliwe. Na przykład można udzielić wsparcia dla uczniów młodszych, którzy np.w roku 2016 będą w I klasie szkoły podstawowej, a w roku 2017 nie będą już mogli zostać objęci wsparciem jako uczniowie młodsi. W związku z tym Wnioskodawca będzie musiał w roku 2017 objąć wsparciem kolejną grupę docelową pierwszoklasistów. Diagnoza oraz opis grupy docelowej muszą obejmować cały okres realizacji projektu.
                                                                     Pytanie 36.
                                                                     Czy jest możliwość otrzymania podobnego opisu, jak w przypadku konkursów prowadzonych przez NCBIR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) ze wskazaniem jak otrzymane fundusze mogą być wydatkowane?
                                                                     Do wydatków bezpośrednich nie został sporządzony katalog kosztów kwalifikowalnych, ponieważ nie ma możliwości zidentyfikowania wszystkich wydatków, jakie będą potrzebnei niezbędne do realizacji przedsięwzięć, które są bardzo zindywidualizowane ze względu na rodzaj wsparcia. Ocena kwalifikowalności wydatków jest wieloetapowym procesem, poczynając od oceny wniosku o dofinasowanie poprzez weryfikację wniosków o płatność,a kończąc na kontroli przez uprawnione do tego organy. Należy jednak pamiętać przy planowaniu wydatków we wniosku o dofinansowanie, że zaplanowany wydatek kwalifikowalny musi spełniać łącznie warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
                                                                     Pytanie 35.
                                                                     W jaki sposób należy traktować produkty wytworzone/opracowane w wyniku prac projektowych - czy jest dopuszczona/wymagana ich późniejsza komercjalizacja? Czy na etapie projektu i okresu trwałości ma powstać demonstrator technologii/prototyp itp.? Jak może wyglądać przekazanie prototypów dla partnera, którym jest na przykład szkoła?
                                                                     Projekty innowacyjne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być realizowane wyłącznie w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Natomiast kwestie dotyczące praw autorskich do ww. utworów, zostały uregulowane zapisami zawartymi we wzorze Umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z tymi zapisami Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z wykonawcą stosownej umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworu (w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz.631 z późn. zm.) wytworzonego w ramach projektu, aby następnie Beneficjent mógł w ramach odrębnej umowy przenieść te autorskie prawa majątkowe na IZ. IZ w ramach tej samej umowy udzieli jednocześnie (w zależności od potrzeby) Beneficjentowi, w tym również Partnerowi/Realizatorowi, licencji niewyłącznej do korzystania z ww. utworu. W świetle powyższego nie jest możliwa komercjalizacja produktów wytworzonych w trakcie realizacji projektu.
                                                                     Pytanie 34. Jak jest liczony okres kwalifikowalności wydatków, czy są jakieś limity co do okresu od kiedy dany wydatek będzie traktowany jako kwalifikowalny?
                                                                     Początkiem okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2014 r., natomiast końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. Okres kwalifikowalności wydatkóww ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie, przy czym okres ten nie może wykraczać poza wskazane wyżej daty graniczne.
                                                                     Pytanie 33. Na czym polega i jakiego rodzaju wydatki mogą być sfinansowane w ramach tzw. mechani