Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wersja angielska >

 

 

Przebudowa Ratusza Starej Częstochowy i rewitalizacja Starego Rynku

Częstochowa w ramach planu rewitalizacji miasta podjęła się zadania rozbudowy dawnego ratusza na potrzeby muzeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową oraz modernizacji płyty Starego Rynku. Zmiana ta miała na celu wykreowanie na terenie Częstochowy miejsca atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców, jak i turystów poprzez wykorzystanie w pełni potencjału tkwiącego w zabudowaniach Starego Miasta. Projekt przyczyni się do integracji przestrzeni miejskiej, stworzy warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz warunki do lepszej integracji społecznej. Dzięki tej inwestycji Stare Miasto ma stać się miejscem spotkań i aktywizacji społecznej, propagującym wiedzę historyczną i sprzyjającym realizacji działań, zaspokajających potrzeby lokalnej społeczności.

Obwodnica dla Buczkowic

Główne drogi prowadzące do wielu miejscowości w południowej części regionu prowadzą przez gminę Buczkowice. Tam przebiega trasa z Bielska-Białej do Szczyrku i Wisły oraz Żywca i Zwardonia. Sytuacja ta wpływała negatywnie na przepustowość infrastruktury drogowej i spowolnienie ruchu, a także na komfort życia mieszkańców obszarów przyległych i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Z tego względu województwo śląskie postanowiło przy pomocy środków europejskich zbudować obwodnicę, która miałaby przyczynić się do poprawy dostępności, efektywności i jakości głównych szlaków drogowych na obszarze subregionu południowego oraz stworzyć nowy układ komunikacyjny prowadzący ruch tranzytowy z pominięciem centrum Buczkowic.

Park Jordanowski w Raciborzu

Na obszarze rewitalizacji miasta Raciborza zaobserwowano szereg problemów o charakterze społecznym, m.in. wzrost odsetka osób objętych wsparciem socjalnym, niska aktywność społeczna mieszkańców oraz niewystarczająca oferta kulturalna i rekreacyjna. Władze miasta dostrzegły szansę na uwolnienie potencjału lokalnej społeczności poprzez tworzenie miejsc generujących impulsy do aktywizacji i integracji mieszkańców (np. Ogródek Jordanowski). Z tego względu podjęto się realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w ramach którego stworzono przyjemną i bezpieczną przestrzeń dla mieszkańców wraz z placem zabaw.

Renowacja Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Sztolnia Fryderyk w Tarnowskich Górach jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków i ma status Pomnika Historii RP, a od lipca 2017 r. znajduje się również na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niestety katastrofalny stan techniczny sztolni wskazywał na potrzebę pilnego remontu i prac konserwatorskich. W przeciwnym wypadku obiektowi groziło zawalenie chodnika sztolniowego i trwałego uszkodzenia zabytkowego portalu. Ponadto sztolnia potrzebowała również pilnego drenażu, aby uniemożliwić podnoszenie się poziomu wody, co prowadziłoby do zakończenia działalności kulturotwórczej, edukacyjnej i turystycznej. W tym celu w Tarnowskich Górach zrealizowano projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, który pozwolił na zachowanie materialnego dziedzictwa kultury, nawiązującego do przemysłowych tradycji regionu.

Bezpłatne usługi opiekuńcze dla seniorów i niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna

Problemy seniorów wynikają z połączenia dysfunkcji zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. Osoby starsze, a szczególnie osamotnione, o niskim wykształceniu, niedbające o swój stan zdrowia, dotknięte różnego rodzaju niepełnosprawnościami należą do grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. W Jaworznie postanowiono okiełznać problem poprzez zaangażowanie środków europejskich w realizację programu bezpłatnych usług opiekuńczych dla osób starszych i niesamodzielnych.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w "Termach Rzymskich" w Czeladzi

Colosseum to największa sauna na świecie, znajdująca się w "Termach Rzymskich" w Pałacu Saturna w Czeladzi. W 2021 roku odbyły się tam Mistrzostwa Świata Saunamistrzów objęte honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Aby podgrzać tak dużą saunę oraz towarzyszące jej baseny trzeba zużyć wiele ton energii, co przekłada się zarówno na wysokie koszta, jak i równie wysoką emisję CO2, tlenku siarki i azotu oraz innych gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na stan środowiska naturalnego. Właściciele "Term Rzymskich" postanowili zainwestować w projekt systemu kogeneracji, który pozwoli im ograniczyć wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej i cieplej oraz przyczynić się do zredukowania ilości emitowanych zanieczyszczeń.

Stara Warzelnia w Tychach

Stara Warzelnia jest obiektem historycznym i wyjątkowym w skali całego regionu. Przeprowadzona ekspertyza wykazała jednak szereg problemów technicznych, które narażały zabytek na degradację. Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski podjęła się wyzwania zmierzającego do rewitalizacji budynku i urządzeniu w jego wnętrzu nowoczesnej galerii sztuki, która przyciągnęłaby do Starej Warzelni nową grupę turystów. W realizacji tych zamierzeń pomogło wsparcie uzyskane z Funduszy Europejskich, dzięki którym Stara Warzelnia jest dziś jedynym w regionie obiektem łączącym nowe media, edukację i sztukę nieelitarną.

Przebudowa przedszkola w sołectwie Pierściec

W sołectwach Pierściec i Kowale zidentyfikowano problem ograniczonej liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat. Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków, bariera geograficzna w dostępie do placówek edukacji przedszkolnej oraz wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym na terenie sołectw w ostatnich 3 latach spowodowały, że placówka w Pierśćcu wymagała natychmiastowej przebudowy w celu zapewnienia większej liczby miejsc. W działaniu tym nieocenione okazało się wsparcie udzielone gminie Skoczów z Funduszy Europejskich.

Modernizacja i renowacja Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej

Muzeum im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej mieści się w jednym z najlepiej zachowanych i prezentujących najwyższą klasę artystyczną przykładów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Stanowi centrum zespołu budynków, na który składają się familoki z częściowo zachowaną infrastrukturą użytkową (chlewiki i jedyny na Górnym Śląsku oryginalny, czynny piec chlebowy), kościół Matki Bożej Różańcowej (1869 r.) oraz budynki użyteczności publicznej – gimnazjum, szkoła gospodarstwa domowego i sala gimnastyczna. Stan techniczny budynku muzeum pozostawiał jednak wiele do życzenia, tym bardziej że przez lata znaczna jego część służyła jako komisariat. Obecnie, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, udało się odnowić zdegradowaną część i rozszerzyć program kulturalny placówki.

Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA w Żywcu

W jednej z dzielnic Żywca, wzdłuż doliny potoku Moszczanka, rozciąga się ok. 7-hektarowy pas ziemi, który pozostawał niezagospodarowany i narażony na ekologiczną degradację. Spokojna okolica, mozaika łąk, pól uprawnych oraz zagajników, jak również obecność licznych zwierząt, ptaków i owadów sprawiła, że miejsce to stanowiło idealną podstawę do stworzenia tam warunków ochro­ny różnorodności biologicznej i wykorzystania jego zasobów w celu szeroko pojętej edukacji ekolo­gicznej. Powiat żywiecki sięgnął w tym celu po europejskie wsparcie i stworzył nowoczesny ośrodek edukacji ekologicznej dostępny dla wszystkich grup społecznych.

Nowe pracownie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Wśród zawodów deficytowych w 2019 r. znaleźli się m.in.: monterzy elektronicy, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy. Jednocześnie miasto Katowice zdiagnozowało problem niedostosowania oferty kształcenia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (ZSTiO) nr 3 we wskazanych zawodach, a tym samym niewystarczające kompetencje uczniów do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Nierozerwalnie powiązany z tym jest problem polegający na niedostosowaniu sal do praktycznej nauki zawodu. Tym bardziej zauważalny ze względu na duży postęp technologiczny w pracy elektroników na przestrzeni ostatnich kilku lat. Te wszystkie czynniki sprawiły, że Katowice podjęły się realizacji dwóch projektów z Funduszy Europejskich w ZSTiO nr 3. Pierwszy z nich, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sprawił, że dzisiaj uczniowie kształcący się w kierunkach elektronicznych mają dużo lepsze warunki nauczania, dzięki przeprowadzonej modernizacji szkolnych pracowni.

Nowe przedszkole w Lublińcu

Ponad 100-letni budynek, w którym dotychczas mieściło się Przedszkole nr 2 w Lublińcu, nie spełniał wymogów stawianych placówkom oświatowym. Jego przebudowa i modernizacja w celu dostosowania obiektu do wymaganych standardów niosłaby za sobą koszta znacznie przekraczające koszt budowy nowego przedszkola. Z tego względu gmina Lubliniec zdecydowała się na to drugie rozwiązanie. Dzięki wsparciu udzielonemu z Funduszy Europejskich nowe przedszkole powstało przy pobliskiej szkole podstawowej.

Rewitalizacja zabytkowego zameczku w Czerwionce-Leszczynach

Zameczek w Czerwionce-Leszczynach został wybudowany w latach 1882-1883 na zamówienie właściciela leszczyńskiego majątku, „dobrego pana na Leszczynach” – Konrada Bartelta. Prace rewitalizacyjne zabytkowego obiektu nawiązują do pierwotnego kształtu zameczku wzorowanego na włoskich willach renesansowych. Projektanci dotarli do archiwalnych zdjęć i w swoich planach dążyli do odtworzenia historycznego wyglądu zabytku. Neorenesansowy zameczek miał odzyskać dawny blask, został więc odtworzony z najwyższą dbałością o jego pierwotny kształt i wygląd, stąd m.in. dobudowany taras przed obiektem oraz kompleksowy remont elewacji z odtworzeniem detali architektonicznych. Zgodnie z poleceniem konserwatora zabytków odtworzona została również zabytkowa klatka schodowa, a wszystkie drzwi, które podlegały ponownym montażom, zostały odrestaurowane, jako elementy zabytkowe budynku. We wnętrzu obiektu zachowano także elementy odkrytych wielobarwnych polichromii. Za realizację projektu odpowiadała specjalizująca się w pracach konserwatorskich, remontach, modernizacjach i adaptacjach architektury zabytkowej firma Restauro, która wcześniej zajmowała się pracami konserwatorskimi m.in. w warszawskich Łazienkach, Belwederze, czy zamku w Pszczynie.

Centrum Sportowe "ADRENALINA" w Bieruniu

Przy ul. Homera 34 w Bieruniu niszczała nieużytkowana od lat 90. XX wieku sala gimnastyczna, która dawniej służyła do ćwiczeń żołnierzom z pobliskiej jednostki wojskowej. Wojskowych w Bieruniu jednak już nie ma, ale pozostał budynek stopniowo popadający w ruinę. Władze miasta w końcu znalazły właściwe rozwiązanie i postanowiły zaadaptować obiekt na potrzeby nowoczesnego centrum wspinaczkowego, w którym można również ćwiczyć sporty walki. Przy okazji zaadaptowano również przylegającą część budynku na nową siedzibę dla Świetlicy Wsparcia Dziennego "Nadzieja", gdzie rozwiązywane są problemy lokalnej społeczności. Projekt rewitalizacji został sprzężony z projektem Europejskiego Funduszu Społecznego i w ten sposób powstało znakomite miejsce spajające rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym i rozwijające pasję do sportu wśród lokalnej młodzieży.

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Bytomiu stało się jednym z głównych celów rewitalizacji prowadzonej na terenie dzielnicy Rozbark oraz całego miasta Bytomia. Budynek CIS wykazywał wysokie zużycie i zły stan techniczny zarówno elementów zewnętrznych (dach, elewacja, okna, drzwi, fundamenty, dobudowy z lat wcześniejszych), jak również wewnętrznych (komunikacja, wykończenia, dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych i osób z niepełnosprawnościami), wskazując na konieczność przeprowadzenia podstawowych prac remontowych w celu dostosowania budynku do nowych funkcji: pracowni gastronomicznej ze stołówką, pracowni fryzjerskiej, krawieckiej oraz sali komputerowej, które wykorzystywane będą do integracji społecznej i zawodowej grup marginalizowanych na rynku pracy m.in. w ramach projektu realizowanego przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Digitalizacja zasobów Studenckiego Radia "Egida" w Katowicach

W siedzibie Studenckiego Studia Radiowego „Egida” znajdowało się ok. 1500 woluminów taśm szpulowych, zawierających archiwalne nagrania zrealizowane w latach 1969–1994. Materiały te były przechowywane w pomieszczeniu o wymiarach 6x4m, w którym nie było odpowiedniej wentylacji, a także urządzeń odpowiedzialnych za utrzymywanie właściwej wilgotności. Stan techniczny taśm z roku na rok stawał się coraz gorszy ze względu na niewłaściwe metody ich przechowywania oraz ograniczoną trwałość nośnika. Co więcej, dostęp do treści zawartych na taśmach był możliwy wyłącznie z użyciem specjalistycznego magnetofonu do odtwarzania taśm szpulowych. Aby zapobiec dalszej utracie wartościowych treści o charakterze historycznym i kulturowym Uniwersytet Śląski postanowił przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzić digitalizację wszystkich zgromadzonych materiałów, a następnie udostępnić je w ogólnodostępnym serwisie internetowym.

Termomodernizacja Urzędu Miasta w Czeladzi

Prowadzone pomiary jakości powietrza, dokonywane m.in. przez pyłomierz Alarmu Smogowego na terenie Czeladzi, wskazują na systematyczne przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w zakresie PM10. Poziom zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta wzrasta w szczególności w okresach grzewczych. Środkiem zaradczym, określonym w "Programie ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego", jest m.in. ograniczenie zużycia energii poprzez działania termomodernizacyjne. Czeladź podjęła się tego wyzwania zaczynając od miejsca, którego zapotrzebowanie na moc, energię cieplną i elektryczną było zdecydowanie zbyt wysokie w stosunku do warunków technicznych dla tego rodzaju budynków. Mowa tutaj o Urzędzie Miasta, który do niedawna zużywał olbrzymie ilości energii generując równie wielkie ilości zanieczyszczeń i kosztów, z którymi miasto musiało sobie poradzić. I poradziło sobie w najlepszy możliwy sposób – dzięki wsparciu UE Czeladź ma dziś nowoczesny i energooszczędny Urząd Miasta, zasilany również przez energię z odnawialnych źródeł.

Obwodnica Myszkowa

Budowa południowo-zachodniej obwodnicy Myszkowa jest pierwszym etapem modernizacji drogi nr 791. Trasa ta łączy drogi krajowe nr 1, 78 a także drogę nr 7, dlatego należy do jednej z ważniejszych arterii komunikacyjnych w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Obwodnica Myszkowa będzie fragmentem nowej DW 791 prowadzącej między Trzebinią a Kolonią Poczesną. Dopełnieniem inwestycji mają być miejscowe remonty DW 791 na terenie gmin Kamienica Polska, Poraj oraz Zawiercie. Prace przy obwodnicy Myszkowa rozpoczęły się wiosną 2016 roku, a w listopadzie 2018 roku obwodnica została otwarta dla ruchu.

Nowa droga z Żarek do Myszkowa

Droga wojewódzka nr 793 nie była przystosowana do wzmożonego ruchu, jaki panował na jej odcinku między Żarkami a Myszkowem. Wpływało to na poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz komfort i szybkość podróży, które decydują o płynności ruchu drogowego. Niska jakość techniczna oraz brak zapewnienia dostatecznego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i kierowców sprawiał, że droga nr 793 wymagała pilnej renowacji.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaletach przygotowana do akcji

Sprawnie i skutecznie realizowanie zadań statutowych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Kaletach było w ostatnich latach zależne od możliwości zmodernizowania zasobów sprzętowych jednostki. Występowały tam bowiem braki w wyposażeniu technicznym, a lekki pojazd lekki ratowniczo-gaśniczy, będący na stanie OSP, wymagał kompleksowej modernizacji podwozia i nadwozia. Ponadto jednostka odczuwała braki wyposażenia w zakresie pojazdu umożliwiającego prowadzenia akcji ratowniczych w obrębie zbiorników wodnych lub podczas występujących w regionie anomalii pogodowych (powodzie i podtopienia). Ze względu na specyfikę powiatu tarnogórskiego tj. występowanie licznych zbiorników wodnych będących regionalnymi atrakcjami turystycznymi oraz wzrost poziomu wód lokalnych, zaistniała potrzeba wyposażenia OSP Kalety w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenia akcji ratowniczych w obrębie zbiorników wodnych oraz podczas powodzi. Te potrzeby Straży Pożarnej zostały zaspokojone m.in. dzięki wsparciu otrzymanemu z Funduszy Europejskich.

Niskoemisyjne autobusy na śląskich drogach

Spółka Transgór jest licencjonowanym przewoźnikiem, z którego usług korzystają zarówno mieszkańcy województwa śląskiego, jak i Małopolski. Od wielu lat firma korzysta z autobusów napędzanych gazowo, co znacznie zmniejsza emisję szkodliwych substancji do środowiska w porównaniu z pojazdami napędzanymi ropą. Projekt zakupu kolejnych 7 niskoemisyjnych autobusów był koniecznością, która wpisuje się w politykę firmy. Zarządcy spółki zdają sobie bowiem sprawę, że im więcej niskoemisyjnych pojazdów na drogach, tym mniej zanieczyszczeń, hałasu i chorób powodowanych wdychaniem spalin.

Centrum przesiadkowe w Cieszynie

Komunikacja miejska w Cieszynie nie należała do najprostszych. Brak dworca autobusowego, zdegradowana infrastruktura przystankowa, zrujnowany dworzec kolejowy, który ze względów bezpieczeństwa został wyłączony z użytku. To tylko część problemów, które powodowały, że liczba pasażerów w mieście systematycznie spadała, a natężenie ruchu samochodowego proporcjonalnie rosło. Jednak dzisiaj to już historia. Dziś w Cieszynie funkcjonuje dworzec kolejowy i autobusowy, są nowe miejsca parkingowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Wszystko to dzięki powstałemu przy wsparciu Funduszy Europejskich węzłowi przesiadkowemu, gdzie dostaniesz się jednym środkiem komunikacji, a podróż będziesz mógł kontynuować innym.

Oczyszczalnia ścieków w Kostkowicach

Położona na jurze krakowsko-częstochowskiej gmina Kroczyce jest niezwykle atrakcyjna pod względem turystyczno-krajoznawczym. Z roku na rok przybywa tu coraz większa rzesza turystów i powstają nowe obiekty hotelarskie oraz agroturystyczne. Oprócz dużych obiektów hotelowych i mniejszych pensjonatów, na terenie gminy funkcjonuje szereg gospodarstw agroturystycznych, a liczba udzielonych noclegów z roku na rok wzrasta. Niektóre miejscowości (np. Podlesice) z uwagi na walory przyrodnicze rozwinęły niebagatelny potencjał infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, przyjmując profil agroturystyczny. Jednak dalszy rozwój gospodarczy gminy w kierunku rozrostu bazy gastronomiczno-noclegowej w ogromnej mierze uwarunkowany jest brakiem podstawowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków w Siamoszycach, jednak tylko 11% mieszkańców gminy korzysta ze zbiorowego oczyszczania ścieków (GUS 2014). Z tego względu Kroczyce podjęły się realizacji projektu, którego celem było zbudowanie drugiej oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego w Kostkowicach.

Nowe technologie w bytomskiej spółce

Firma Digital Core Design (DCD) została założona w 1999 roku w Bytomiu. Od samego początku specjalizuje się w projektowaniu innowacyjnych układów scalonych. Podczas dwóch dekad swojej działalności inżynierowie firmy zaprojektowali ponad 70 różnego typu architektur, spośród których można wymienić m.in. najszybszy na świecie procesor przemysłowy z rodziny 8051 (DQ80251) czy też pierwszy w historii Polski komercyjny procesor 32-bitowy (D32PRO). Produkty DCD są powszechnie znane z innowacyjności i dostosowania do potrzeb klienta, a na brak klientów firma nie narzeka. Z procesorów DCD korzystają najwięksi światowi gracze z branży elektronicznej m.in. Siemens, Sony czy Philips. Ostrożne dane szacunkowe wskazują, że na całym świecie pracuje ponad 500 milionów urządzeń elektronicznych wykorzystujących rozwiązania zaprojektowane przez DCD. Za swoje dokonania firmie przyznano kilkanaście nagród w kraju i za granicą m.in. Marka Śląskie, Produkt Roku, Mikroprzedsiębiorca Roku, Polski Produkt Przyszłości, Teraz Polska. Do budowy tych znakomitych sukcesów firmy dołożyły swą niewielką cegiełkę również Fundusze Europejskie, wspomagając Bytomian w realizacji kolejnego nowatorskiego projektu, który wpłynie na rozwój branży elektronicznej.

Zaawansowane e-usługi w Wyrach

Gmina Wyry od kilku lat prowadzi skuteczny proces modernizacji infrastruktury teleinformatycznej oraz aplikacyjnej. Decyzja o wdrożeniu nowych, bardziej dojrzałych e-usług oraz powiązanych z nimi rozwiązań aplikacyjnych jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności, poszukującej coraz bardziej sprawnego procesu obsługi w zakresie elektronicznych usług publicznych. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i jeszcze większego usprawnienia działań w zakresie elektronicznego przepływu informacji pomiędzy urzędem a klientem w Wyrach zdecydowano się zrealizować projekt unijny, którego celem było przyspieszenie, uproszczenie i podniesienie poziomu bezpieczeństwa oferowanych e-usług.

Wirtualny Chorzów

Urząd Miasta w Chorzowie postanowił ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji przestrzennej oraz stworzyć klientom urzędu możliwość załatwiania spraw on-line. W tym celu miasto podjęło się realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych, którego celem była modernizacja sposobu funkcjonowania administracji publicznej dzięki wykorzystaniu elektronicznych usług geoinformacyjnych.

Nowy wóz strażacki w Ślemieniu

Oddział Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Ślemieniu miał w 2016 r. na wyposażeniu trzy wozy ratowniczo-gaśnicze: lekki z 2005 r., ciężki z 1989 r. i średni z 1988 r. Była to wówczas jedyna jednostka wpisana do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego (KRSG), która posiadała tak wyeksploatowane i wysłużone pojazdy. Aby skutecznie przeciwdziałać i usuwać skutki klęsk żywiołowych, katastrof i pożarów Straż Pożarna musi być odpowiednio przygotowana do akcji. W tym przypadku właściwym przygotowaniem i podjęciem niezbędnych działań wykazała się gmina Ślemień, która podjęła decyzję o realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich, którego celem było wyposażenie jednostki w nowy wóz strażacki.

Nowe mieszkania w Rudzie Śląskiej

W 2015 r. prawie 2200 gospodarstw domowych w Rudzie Śląskiej oczekiwało na przyznanie lokalu socjalnego, natomiast liczba tego typu mieszkań na terenie gminy nie przekraczała 500. Jak łatwo policzyć liczba lokali socjalnych była ponad 4-krotnie niższa niż aktualne zapotrzebowanie. Miasto postanowiło poprawić tę statystykę przy pomocy Funduszy Europejskich poprzez realizację projektu, który ma przyczynić się do ponownego zagospodarowania nieużytków i pustostanów na terenie Rudy Śląskiej.

Dotknij nauki w Zabrzu

W roku szkolnym 2015/2016 w Zabrzu działało 35 szkół podstawowych, spośród których aż 21 znalazło się na liście szkół, które osiągnęły najniższe wyniki edukacyjne w skali regionu. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z uczniami szkół w lutym 2017 r. stwierdzono, że nawet niewielkie trudności w nauce u uczniów są przeszkodą zniechęcającą do angażowania się w zdobywanie wiedzy. Uczniowie wskazywali zniechęcenie, monotonię i brak pomocy jako główne powody, dla których nie są chętni do nadrabiania zaległości bądź angażowania się w naukę w szkole. Wskazuje to na konieczność kompleksowej i długofalowej pracy mającej na celu poprawę efektywności działań kierowanych do uczniów szkół podstawowych w mieście. W tym celu Zabrze postanowiło skorzystać ze wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, by zrealizować projekt, który pozwoli uczniom naprawdę się zaangażować w proces zdobywania wiedzy.

Nowoczesne laboratoria i pracownie w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach

Naturalną ścieżką kariery absolwentów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych jest wybór pomiędzy kontynuowaniem nauki na uczelni wyższej a podjęciem pracy zawodowej. W przeszłości zdecydowana większość (ok. 85%) absolwentów wybierała studia wyższe. Od pewnego czasu wraz ze wzrostem zapotrzebowania rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników średniego szczebla mamy do czynienia z odwrotem tego trendu. Obecnie zaledwie nieco ponad połowa uczniów zainteresowana jest studiowaniem w trybie dziennym. Pozostali albo w ogóle nie są zainteresowani kontynuowaniem nauki, albo zamierzają studiować w trybie zaocznym i równocześnie podjąć pracę zarobkową. Jednocześnie uczniowie jako główną przeszkodę w otrzymaniu dobrej pracy, zgodnej z ich wykształceniem, postrzegają w braku odpowiedniego doświadczenia i umiejętności praktycznych. Szkoła znana z dyscypliny i dobrze przygotowanych absolwentów jest potencjalnie doskonałym dostawcą pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Problemem dla przedsiębiorców są tutaj jednak takie czynniki jak brak znajomości nowoczesnych maszyn i urządzeń, na zakup których szkoła nie może sobie pozwolić oraz niedostateczna praktyka uczniów w zakładach produkcyjnych, znacznie ograniczająca znajomość nowoczesnych technologii. Rozwiązaniem dla tego typu problemów mają być dwa projekty realizowane przez szkołę przy dofinansowaniu z EFRR i EFS.

Remont Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu

Zamek Ogrodzieniec jest jednym z najważniejszych zabytków kulturowych województwa śląskiego. Od lat cieszy się ogromną popularnością wśród turystów – rocznie odwiedza go niemal 200 tys. osób. Niestety historia nie obeszła się z nim zbyt delikatnie – dziś jest to zespół bardzo malowniczych, ale jednak ruin. Jednakże stan ich zachowania poświadcza niezwykły rozmach rodu Bonerów, który czyniąc z Ogrodzieńca swoja siedzibę rodzinną, w okresie renesansu rozbudował zamek tak bardzo, że otrzymał on przydomek "Małego Wawelu". Przez całe dziesięciolecia na zamku nie były jednak przeprowadzane żadne prace remontowo-konserwatorskie, a naturalne zjawisko erozji powodowało powolną, ale postępującą destrukcję murów zbudowanych z wapiennego kamienia. Realizowane od 2008 r. prace remontowe zatrzymały ten proces tylko punktowo – w miejscach poddanych zabiegom remontowo-konserwatorskim. Tymczasem obiektowi było potrzebne podejście kompleksowe, dlatego kolejne prace remontowe na Zamku były w zasadzie kontynuacją programu realizowanego tam już wcześniej w ramach RPO WSL 2007-2013.

Aktywna rodzina w Pyskowicach

W Pyskowicach brakowało wyspecjalizowanej placówki świadczącej usługi wspierania rodziny, a co za tym idzie był bardzo ograniczony dostęp do usług społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji oraz przeciwdziałających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Jest to o tyle istotne, że liczba korzystających z pomocy społecznej w gminie ciągle maleje, a liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej rośnie. W 2013 r. 12 dzieci zostało umieszczonych w pieczy, w 2014 – 19, w 2015 – 34, a w 2016 – 36 dzieci (300% wzrostu). Niekorzystnie prezentowały się również wskaźniki dot. opuszczania pieczy zastępczej – w 2016 r. tylko 1 dziecko wróciło pod opiekę biologicznych rodziców, a 1 dziecko zostało przysposobione. W celu zmniejszenia rozmiaru opisywanego problemu gmina Pyskowice postanowiła zrealizować program, który wspiera funkcjonowanie rodzin.

Rewitalizacja nitowanej wieży ciśnień w Będzinie-Grodźcu

Grodziec to bardzo stara dzielnica, która w przeszłości była ważną osadą przemysłową. W 1975 r. Grodziec został włączony do Będzina, a z biegiem lat zamykano tam kolejne zakłady przemysłowe – cementownię w 1979 r. i kopalnię w 1999 r. Po likwidacji kopalni dzielnica znalazła się w bardzo trudnej sytuacji poprzez nagły i radykalny skok poziomu bezrobocia. Obecnie charakteryzuje się ona szeregiem negatywnych zjawisk społecznych oraz niskimi walorami estetycznymi i użytkowymi, wynikającymi z pogarszającego się stanu architektury poprzemysłowej. Grodziec ma jednak coś, czego nie mają inni – wieżę ciśnień zbudowaną ze stalowych, nitowanych płyt. Sposób wykonania wieży jest unikatowy w skali kraju, a może nawet Europy. Ta wyjątkowość zabytku sprawiła, że właśnie wokół tego obiektu rozpoczęła się rewitalizacja dzielnicy, która z pomocą Funduszy Europejskich ma pomóc Grodźcowi odzyskać dawny blask.

Odnowa Topolowa!

W latach 70. XX wieku przy ulicy Topolowej w Żarkach wzniesiono niskie bloki mieszkalne. Współcześnie to niewielkie osiedle, określane przez mieszkańców Żarek mianem Topolowa, uchodzi za jedno z najbardziej problematycznych na obszarze całej gminy. Warunki mieszkalne na Topolowie nie zmieniły się od prawie 50 lat, a społeczność tam zamieszkująca boryka się z wieloma problemami natury społeczno-zawodowej, tworząc zamkniętą grupę, "napiętnowaną" przez miejsce swojego zamieszkania. Gmina postanowiła interweniować – przy istotnym wsparciu z Funduszy Europejskich, zrealizowano 2 projekty: dofinansowaną ze środków EFRR rewitalizację osiedla i współfinansowany z EFS program wsparcia lokalnej społeczności, która tam zamieszkuje.

Efektywność energetyczna w Zespole Szkół nr 1 w Łodygowicach

Podobnie jak w wiele innych gmin województwa śląskiego Łodygowice borykają się z problemem nadmiernego zużycia energii do celów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej i co za tym idzie – również z wysokim poziomem emisji gazów cieplarnianych. Z tego względu gmina podjęła się realizacji projektu, którego celem jest zmniejszenie emisji gazów i poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych. Ze wsparciem z Funduszy Europejskich przeprowadzono termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1.

Remont zabytkowego ratusza w Pyskowicach

Ratusz w Pyskowicach jest nie tylko jednym z najcenniejszych zabytków tego miasta, ale również miejscem, w którym odbywają się działania o charakterze kulturalnym. To właśnie w ratuszu mają miejsce wystawy i imprezy promujące kulturę i historię Pyskowic, integrujące lokalną społeczność i zapewniające mieszkańcom dodatkowe możliwości spędzania wolnego czasu. Z tego względu podjęto się realizacji projektu, w ramach którego przeprowadzono remont zniszczonych elewacji budynku, co pozwoli zachować ratusz w dobrej kondycji dla kolejnych pokoleń mieszkańców Pyskowic.

Wysokiej jakości opieka nad matką i dzieckiem w gliwickim Szpitalu Wielospecjalistycznym

Blok porodowy Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach był wyposażony w 4 stanowiska porodowe (3 łóżka i 1 fotel) oraz wysłużony sprzęt, przez co porody były dłuższe i nie dość komfortowe. Ze względu na rosnącą liczbę porodów oraz fakt, że szpital jest jedynym ośrodkiem w mieście z II stopniem referencyjności w pionie położniczo-ginekologicznym i neonatologicznym, tzn. prowadzi ciąże zagrożone, przenoszone i wysokiego ryzyka oraz pacjentki z chorobami współistniejącymi, konieczna była poprawa dostępności do świadczeń szpitala oraz podniesienie jakości jego usług.

Rewitalizacja osiedla robotniczego TAZ w Zawierciu

Analizując problemy występujące na terenie miasta Zawiercia można było dostrzec dominację problemów społecznych, takich jak bezrobocie czy przestępczość, które przekładają się na wzrost problemów gospodarczych i przestrzennych. Najbardziej wybijającym się tego przykładem było dawne osiedle robotnicze Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie (osiedle TAZ), w którym nagromadzenie problemów społecznych i przestrzennych (duża liczba budynków wymagających remontu i ogrzewanych węglem, niska jakość przestrzeni publicznych oraz sąsiedztwo terenów przemysłowych) negatywnie wpływało na jakość życia jego mieszkańców. Konieczne było więc podjecie działań w sferze społecznej i przestrzennej, które na nowo zaktywizują i zintegrują lokalną społeczność. Jednym z tego typu działań jest projekt rewitalizacji Pałacyku Szymańskiego, który jest zabytkową willą dawnego dyrektora osiedla, a obecnie, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich będzie służył za bazę do kolejnych przedsięwzięć spajających mieszkańców osiedla.

Renowacja Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

Teatr Polski w Bielsku-Białej jest obiektem o ponad 100-letniej już historii i unikatowych walorach estetycznych, co stawia go na piedestale wśród zabytków stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Na przestrzeni lat kondycja budynku jednak ucierpiała do tego stopnia, że niektóre elementy obiektu zaczęły stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i komfortu odwiedzających go osób. Ponadto koszty utrzymania budynku w stanie zdatnym do użytku oraz ciągłe remonty sprawiały, że teatr nie był w stanie rozszerzyć swojej oferty kulturalnej. Włodarze obiektu zdecydowali się więc skorzystać z pomocy Funduszy Europejskich w celu przeprowadzenia gruntownej renowacji Teatru Polskiego, a następnie wprowadzenia do oferty nowych spektakli i przedstawień.

Renowacja średniowiecznych murów obronnych w Żorach

Niewiele jest miast w Polsce, które mogą poszczycić się posiadaniem fragmentów średniowiecznych fortyfikacji – jednym z nich są zlokalizowane na Górnym Śląsku Żory. Jednak z uwagi na zły stan techniczny żorskich murów obronnych przez lata w żaden sposób nie wyeksponowano ich wyjątkowego charakteru, a warto podkreślić, że są one najcenniejszym i najstarszym zabytkiem zlokalizowanym na terenie miasta. Zdecydowano się więc na realizację projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, który sprawił, że mury odzyskały swój pierwotny kształt i blask oraz stały się atrakcyjną częścią przestrzeni publicznej, świadczącej o średniowiecznych korzeniach miasta.

Adaptacja kopalni "Saturn" w Czeladzi na rzecz Centrum Usług Społecznościowych

Kolonia Saturn w Czeladzi jest obszarem pogórniczym, przeżywającym trudne skutki transformacji społeczno-gospodarczej kraju. Dzielnica boryka się z licznymi problemami, które są stopniowo rozwiązywane poprzez rewitalizację prowadzoną zarówno na poziomie adaptacji niszczejących miejsc i budynków, jak i rewitalizacji społecznej opartej o pobudzanie aktywności jej mieszkańców. Jednym z istniejących problemów był brak dostępnych miejsc o charakterze usługowo-społecznym dla osób starszych. W celu zaspokojenia tej potrzeby miasto Czeladź podjęło się zadania gruntownej renowacji opuszczonych budynków dawnej kopalni "Saturn" na rzecz Centrum Usług Społecznościowych.

Śląska baza danych na temat terenów pogórniczych

W województwie śląskim leżą setki hektarów niewykorzystanego potencjału w postaci nieużytków po działalności górniczej  terenów zdegradowanych, często znajdujących się w bardzo dogodnych lokalizacjach – w centrach dużych miast, w pobliżu szlaków komunikacyjnych i obszarów o walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Inwestycje poczynione w takich lokalizacjach nie tylko zmienią krajobraz regionu, czyniąc go wizualnie atrakcyjniejszym, ale również przysłużą się wydobyciu potencjału leżącego w zasobach pogórniczych, dzięki czemu możliwa będzie poprawa konkurencyjności województwa oraz wzmocnienie lokalnej i regionalnej gospodarki. Problemem w tym zakresie jest jednak słaby dostęp do informacji dotyczących byłych terenów kopalnianych. Województwo Śląskie wraz z Głównym Instytutem Górnictwa postanowiło to zmienić, tworząc ogólnodostępną bazę informacji na temat obszarów pokopalnianych i możliwości inwestowania na tych terenach.

Digitalizacja zbiorów prof. Adolfa Dygacza w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie

Cenne materiały etnograficzne z dorobku prof. A. Dygacza zawierają ostatnie zapisy różnorodnych przejawów tradycyjnej śląskiej kultury ludowej, w tym pieśni, zwyczajów czy wiedzy, które powinny być udostępnione dla celów naukowych i edukacyjnych. Na nagraniach audio, a także w dokumentach tekstowych znajdują się tysiące utworów wykonawców urodzonych na przełomie XIX i XX wieku. Zarówno nagrania, jak i materiały tekstowe pozostawały nieskatalogowane i niedostępne potencjalnym zainteresowanym. Również ze względu na konieczność dysponowania rzadkimi już dzisiaj magnetofonami szpulowymi krąg odbiorców nagranych pieśni był drastycznie ograniczony. Stan zachowanych dokumentów w wielu miejscach uniemożliwiał ich swobodny odczyt, a taśmy szpulowe z kolei w szybkim tempie ulegały degradacji. Na ratunek niszczejącemu zbiorowi ruszył skansen "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", który zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem dóbr kultury ludowej z terenów Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Ze wsparciem Funduszy Europejskich postanowił on przeprowadzić gruntowną digitalizację materiałów, która umożliwi trwałe zachowanie, mogącej w każdej chwili ulec zniszczeniu, cennej części regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz wieloletniego dorobku badacza regionu.

Centrum Usług Społecznych na terenie dawnego hotelu w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski boryka się z różnego rodzaju problemami społecznymi, m.in. ze zjawiskiem tzw. "dzieci rynku", które wynika z bierności społecznej i zawodowej oraz niewydolności opiekuńczo-wychowawczej rodziców. Z tym zjawiskiem od lat walczy Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”, która pełni funkcję punktu opieki dziennej dla dzieci dotkniętych tego typu problemami. Tygodniowo z usług „Dziupli” korzysta ok. 285 osób, co przy niewielkim metrażu siedziby oraz niewystarczającym wyposażeniu placówki stało się trudnością, z którą miasto Wodzisław poradziło sobie poprzez sięgnięcie po pomoc z Funduszy Europejskich. Dzięki unijnemu wsparciu zrewitalizowano jeden z niszczejących nieużytków miasta – dawny hotel przy ulicy Czyżowieckiej – i przeniesiono tam siedzibę „Dziupli”.

Rewitalizacja kotłowni na potrzeby aktywizacji młodzieży w Katowicach-Szopienicach

W Katowicach została przeprowadzona diagnoza, zgodnie z którą uznano dzielnicę Szopienice-Burowiec za obszar zdegradowany, na którym wymagane jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez pobudzenie lokalnej aktywności. Na terenie dzielnicy rozpoznano takie problemy jak depopulacja, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, zły stan środowiska oraz zły stan techniczny budynków. W związku z tym podjęto decyzję o realizacji w Szopienicach-Burowcu kompleksowych programów aktywizujących społeczność lokalną, a w szczególności zamieszkującą dzielnicę młodzież. Do tego celu postanowiono wykorzystać pomieszczenia po dawnej kotłowni przy szkole podstawowej, które z pomocą Funduszy Europejskich zrewitalizowano i przystosowano do prowadzenia działalności aktywizacyjnej.

Nowoczesna szkoła zawodowa w Tychach

Zespół Szkół (ZS) nr 7 w Tychach należy do krajowej czołówki szkół, które skutecznie pozyskują i efektywnie inwestują środki europejskie w rozwój swoich uczniów. W 2016 r. ZS został wyróżniony Kartą Jakości Mobilności z programu Erasmus+ (jako jedna z 5 szkół w Polsce), co najlepiej świadczy o wysokiej jakości organizowanych tam stażów. Jednak szkoła ta, jak i wiele innych borykała się z problemem dotyczącym przestarzałego wyposażenia szkolnych pracowni, ale i ten problem został skutecznie rozwiązany z pomocą Funduszy Europejskich.

Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej

Kolonia Ficinus w Rudzie Śląskiej to historyczne osiedle robotnicze, powstałe w 1867 r. dla pracowników kopalni Gottessegen. W 1978 r. została wpisana do rejestru zabytków, stanowiąc jeden z najlepiej zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Osiedle znalazło się również na liście obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, który stanowi jedną z największych i najciekawszych tras turystyki industrialnej w kraju. Jednak kolonia nie spełniała wszystkich wymogów i groziło jej usunięcie ze szlaku (m.in. z powodu braku punktu informacji turystycznej). Miasto podjęło więc decyzję o realizacji projektu ze wsparciem Funduszy Europejskich, opartego o rewitalizację jednego z budynków na potrzeby punktu informacyjnego i biblioteki.

Dobra współpraca w sektorze ekonomii społecznej

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) istotnym elementem kreowania polityki rozwoju jest włączenie ekonomii społecznej (ES) w działania realizowane na poziomie województw, w tym powierzenie Regionalnym Ośrodkom Polityki Społecznej (ROPS) koordynacji działań w tym zakresie. Celem głównym projektu jest wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie śląskim (RPRES). Grupą docelową są instytucje wsparcia ES, w szczególności Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), podmioty ekonomii społecznej (PES), JST, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne służby zatrudnienia, przedsiębiorcy i media. W ramach projektu realizowane są działania polegające na tworzeniu regionalnej sieci współpracy OWES, inicjowaniu współpracy na rzecz ES, wyznaczaniu kierunków rozwoju ES, kreowaniu i promocji marki ES w regionie, w tym w zakresie stosowania odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Muzea pełnią ważną rolę w procesie budowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, jednak funkcjonowanie obecnych muzeów musi opierać się o interakcje z osobą zwiedzającą. Dotarcie do młodzieży w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie zmusza instytucje kultury do poszukiwania atrakcyjnych rozwiązań. Takim rozwiązaniem dla Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach był projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, który zakładał całkowitą digitalizację i udostępnienie on-line muzealnych zbiorów.

Innowacje w wytwarzaniu armatury gazowej

Głównym celem projektu było zwiększenie konkurencyjności firmy SW Armatura poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w postaci inwestycji, zmierzającej do wprowadzenia nieznanej i niestosowanej dotychczas innowacji. W wyniku realizacji projektu na rynek została wprowadzona innowacja procesowa oznaczająca wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowej metody produkcji, zgłoszonej do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wynalazek opiera się o nieznany i niestosowany dotychczas sposób wytwarzania armatury przesyłowej w postaci kolan, trójników, kołnierzy stalowych i zwężek do medium gazowego. Jest to całkowicie innowacyjny w skali światowej sposób wytwarzania armatury wykorzystujący hartowanie wraz z odpuszczeniem.

Węzeł przesiadkowy i renowacja dworca PKP w Wiśle – etap I

Realizacja projektu budowy węzła przesiadkowego na terenie miasta Wisła była odpowiedzią na wykazane problemy i bariery w korzystaniu i upowszechnieniu transportu publicznego w subregionie południowym, takie jak: nieatrakcyjność transportu publicznego, wzrost ilości samochodów osobowych, zły stan infrastruktury drogowej (brak bezpiecznego dojścia do przystanku w postaci chodników), brak nowoczesnych i zintegrowanych węzłów przesiadkowych obejmujących również parkingi typu „zaparkuj i jedź”. Powstałe w Wiśle centrum przesiadkowe zdecydowanie przyczyniło się do podniesienia standardów dotyczących transportu publicznego zarówno na terenie gminy, jak i całego subregionu.

Stacja Biblioteka – rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska od dawna prowadzi intensywne działania rewitalizacyjne w tych rejonach miasta, które stopniowo podupadały w wyniku występujących tam problemów – bezrobocia, wykluczenia społecznego i wyludniania. Strategiczny obszar rewitalizacji stanowią dzielnice Chebzie-Nowy Bytom (Kaufhaus), na terenach których zidentyfikowano wszystkie wskazane wyżej problemy. Ponadto w Chebziu nie funkcjonowała żadna zorganizowana forma oferty kulturalnej i społecznej (w tym biblioteki). Włodarze miasta postanowili rozwiązać dwa problemy przy pomocy jednego projektu – Stacji Biblioteki, czyli zrewitalizowanego dworca kolejowego, który obecnie służy mieszkańcom Chebzia również jako wypożyczalnia książek oraz miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 789

Droga wojewódzka nr 789 od dawna wymagała przebudowy ze względu na problemy związane z jakością nawierzchni (liczne koleiny i wyboje) i ostrymi zakrętami generującymi liczne wypadki drogowe. Ponadto bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy miejskiej bardzo ograniczało widoczność na drodze, co przyczyniało się do występowania sytuacji kolizyjnych. Jednak dzięki wsparciu Funduszy Europejskich udało się zrealizować projekt przebudowy drogi poprzez stworzenie obwodnicy posiadającej połączenie z autostradą A1.

Nowoczesna infrastruktura przedszkolna w Jastrzębiu-Zdroju

W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonują aż 23 przedszkola publiczne, w tym jedno Przedszkole Specjalne. W związku z rozpoczęciem edukacji szkolnej przez dzieci 6-letnie w większości przedszkoli w mieście pojawiły się wolne miejsca, jednak Przedszkole Publiczne nr 10 jako jedna z niewielu placówek wykazywało deficyt miejsc. Na dodatek przedszkole funkcjonowało w przedwojennym, wolnostojącym budynku, który nie spełniał wymagań technicznych. Zmiana nastąpiła dzięki realizacji projektu współfinansowanego z RPO WSL 2014-2020.

Termomodernizacja Pływalni Krytej w Częstochowie

Kryta pływalnia przy Alei Niepodległości w Częstochowie zbudowana została w sposób powodujący wysoką energochłonność, czego efektem było wysokie zużycie energii na potrzeby ogrzewania budynku oraz wody. W celu poprawy efektywności energetycznej budynku miasto Częstochowa zdecydowało się na głęboką modernizację wraz z budową instalacji do pozyskiwania i dystrybucji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu znacznie wpłynęła na obniżenie kosztów funkcjonowania placówki oraz poprawę jakości powietrza w regionie.

Zintegrowane centrum przesiadkowe w Pszczynie

Do 2019 r. powiat pszczyński był całkowicie pozbawiony dworców autobusowych. Tym samym w Pszczynie nie było miejsca na obsługę pasażerów – brakowało kas biletowych, placu manewrowego i parkingu dla autobusów. Wszystko zmieniło się za sprawą projektu zrealizowanego dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. Powiat zyskał nowoczesne centrum przesiadkowe, które ułatwia podróżowanie różnymi środkami transportu publicznego i indywidualnego. Na dodatek cały budynek jest zasilany przy pomocy odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne i zmniejsza udział sektora transportu publicznego w emisji zanieczyszczeń powietrza.

Klinika medycyny estetycznej z Katowic inwestuje w innowacyjny sprzęt o wysokiej jakości

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności kliniki poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych technologii związanych z odnową skóry i epilacją ciała, a co za tym idzie rozszerzenie oferty kliniki o nowoczesne i innowacyjne usługi z zakresu medycyny estetycznej. Projekt polegał na wdrożeniu dwóch innowacyjnych technologii z zakresu medycyny estetycznej, tj. multiaplikacyjnego systemu opartego o technologię Pixel, AFT i InMotion oraz technologę bezbolesnej epilacji ciała trzema wiązkami lasera: diodową, aleksandrytową oraz Nd:YAG. Realizacja projektu przyczyniła się do rozszerzenia oferty kliniki o jedną innowacyjną usługę oraz ulepszenia 11 innych. Usługi te wykorzystują efekt synergii i możliwości łączenia zabiegów. Wystąpienie synergizmu przekłada się na większą skuteczność zabiegów, zmniejszenie ich liczby i skrócenie czasu terapii, co przyczyni się do zaspokojenia wszystkich zdiagnozowanych oczekiwań pacjentów.

Mini-hotel i profesjonalna kuchnia w sosnowieckiej szkole zawodowej

Przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu diagnozy regionalnego i lokalnego rynku pracy wykazały, że pracodawcy poszukują pracowników wykwalifikowanych w zawodach deficytowych (takich jak cukiernik, kucharz, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy czy technik ekonomista). Na zgłaszane przez przedsiębiorców zapotrzebowanie postanowiło zareagować Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU) w Sosnowcu, podejmując się realizacji dwóch projektów unijnych, których celem było podniesienie kwalifikacji uczniów szkolących się we wskazanych wyżej zawodach. Wiosną 2019 r., dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, CKZIU otworzyło nowoczesną bazę edukacyjną, wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt, używany jedynie w najlepszych światowych restauracjach i hotelach.

Wsparcie dla chorych na stwardnienie rozsiane

Sytuacja osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM) jest w województwie śląskim tożsama z tą w innych rejonach Polski. Chorzy, którzy stopniowo doznają upośledzenia różnych funkcji życiowych są silnie narażeni na problemy związane z wykluczeniem społecznym i zawodowym, ograniczaniem przestrzeni życiowej do własnego mieszkania, psychiczną akceptacją własnych ograniczeń i brakiem odpowiedniego wsparcia medycznego i rehabilitacyjnego. Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM "SezaM" dzięki wsparciu otrzymanemu z Funduszy Europejskiej podjęło się realizacji projektu, którego celem było wzmocnienie integracji społeczno-zawodowej chorych i ich najbliższych.

Katowice stawiają na profilaktykę

Województwo śląskie zajmuje 2 miejsce w kraju pod względem zachorowalności na nowotwory złośliwe jelita grubego ze wskaźnikiem o niemal 10% wyższym niż wynosi średnia krajowa. Jednocześnie poziom umieralności chorych na nowotwory dolnego odcinka przewodu pokarmowego również jest w regionie wyższy od przeciętnego o około 10%. Taka sytuacja wynika głównie z niskiego poziomu wykrywalności choroby we wczesnym jej stadium, co bezpośrednio przekłada się na mniej efektywne leczenie. Poprawy sytuacji należy więc upatrywać w zwiększaniu dostępności do badań diagnostycznych (kolonoskopia) oraz poprawie świadomości mieszkańców na temat profilaktyki realizacji tych działań podjęło się miasto Katowice przy wsparciu z Funduszy Europejskich.

Inteligentny system sterowania ruchem w Gliwicach

Włodarze Gliwic od lat dążą do zwiększenia atrakcyjności komunikacyjnej miasta. Celem stało się stworzenie systemu detekcji i sterowania ruchem, który poprawi możliwości komunikacyjne Gliwic, co stało się możliwe dzięki współfinansowaniu projektu z Funduszy Europejskich. I etap przedsięwzięcia rozpoczął się już w 2011 r. przy wsparciu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na prawie 25 mln zł. II etap to już wkład z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości kolejnych 25 mln zł te pieniądze przełożyły się na powstanie pierwszego w Polsce systemu, który umożliwia nadawanie priorytetu przejazdu pojazdom uprzywilejowanym. Dzięki temu około 100 pojazdów policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej zostało wyposażonych w urządzenia umożliwiające priorytetowy przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

Rewitalizacja rynku w Chorzowie

Chorzowski rynek pełnił niegdyś funkcję centrum społeczno-kulturalnego miasta, która zatraciła się w wyniku dynamicznego rozwoju gospodarczego regionu. Wówczas zbudowano w Chorzowie estakadę, która była i pozostaje dużym usprawnieniem komunikacyjnym do dziś, jednak jej umiejscowienie dokładnie w połowie rynku – spowodowało utratę funkcji centrotwórczych i reprezentacyjnych tej przestrzeni. W 2019 r. przy wsparciu ze strony Funduszy Europejskich udało się przywrócić temu miejscu jego pierwotne znaczenie i chorzowianie znów mogą się cieszyć rynkiem w swoim mieście.

Mieszkańcy województwa śląskiego mierzą wysoko!

Spora część osób, która w województwie śląskim wykonuje prace na wysokościach, nie posiada właściwych kwalifikacji i uprawnień z zakresu alpinizmu przemysłowego. Problem ten wynika głównie z braku środków finansowych – pracodawcy nieczęsto decydują się na dokształcanie swoich pracowników, szczególnie w tak specyficznym kierunku. Realizacja szkoleń z zakresu alpinizmu przemysłowego miała umożliwić osobom pracującym na wysokości zdobycie odpowiednich kwalifikacji oraz wpłynąć pozytywnie na wojewódzki rynek pracy. Grupa Cargo, która wystartowała z pomysłem projektu, założyła, że tego typu szkolenia mogą pomóc w znalezieniu pracy tym osobom, które obecnie pozostają bez zatrudnienia.

Efektywna energetycznie szkoła w Pszczynie

Celem projektu było podniesienie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie. Budynek szkoły wymagał pilnej termomodernizacji ze względu na przestarzałe i niewydolne sposoby jego ogrzewania. Nieocieplona elewacja sprawiała, że zapotrzebowanie energetyczne niezbędne do ogrzania szkoły generowało olbrzymie koszty. Ponadto Pszczyna, na obszarze której znajduje się szkoła, leży w strefie stałego zagrożenia zanieczyszczeniem pyłami zawieszonymi, głównie z powodu bliskości aglomeracji śląskiej oraz dużego ruchu tranzytowego. Realizacja projektu miała przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji i pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza na obszarze gminy.

Aktywni Seniorzy w Cieszynie

Cieszyn zbliża się do osiągnięcia statusu miasta starego, co oznacza, że już prawie 1/4 całej jego populacji stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Stawia to przed włodarzami miasta nowe wyzwania, takie jak zapewnienie jak najdłuższej aktywności społecznej i fizycznej seniorów oraz zapewnienie właściwej opieki osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym. W spełnieniu tego celu pomógł projekt "Aktywni Seniorzy w Cieszynie", który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacja w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby mieszkań chronionych

Powiat Wodzisławski potrzebował lokali, które mógłby użytkować jako tzw. mieszkania chronione dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Brak takowych sprawiał, że władze powiatu musiały mieszkania wynajmować, a liczba osób chętnych do zamieszkania w takim lokalu wciąż rosła. Powiat znalazł rozwiązanie w funduszach europejskich, które w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego umożliwiają rewitalizację nieużytków na rzecz tworzenia m.in. mieszkań chronionych. Okazało się, że na terenie Wodzisławia istnieje nieużytkowany budynek, który po właściwych pracach renowacyjnych idealnie wpasuje się do pełnienia nowej funkcji.

Przedszkole w Gliwicach-Brzezince

Gliwice, jak wiele innych miast, borykały się z problemem niedostatecznej liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat. Dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dzielnicy Brzezinka udało się od podstaw wybudować nowy obiekt dla Przedszkola Miejskiego nr 43. Nowy budynek umożliwił przeniesienie do niego dzieci ze starego przedszkola i utworzenie nowej grupy przedszkolnej, co spowodowało wzrost liczby miejsc z 70 do 100 oraz rozpoczęcie realizacji projektu uzupełniającego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

450 paneli słonecznych na dachu i elewacji szpitala w Cieszynie

Zaopatrzenie w energię elektryczną jest warunkiem prowadzenia działalności leczniczej – ratowania zdrowia i życia. Stan zaopatrzenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (ZZOZ) w Cieszynie nie był jednak w pełni zadowalający. Istotnym problemem był również ograniczony budżet szpitala, który limitował zaspokajanie jednostki w ramach realizacji zadań własnych. Dlatego konieczne było podejmowanie takich działań, których celem było zmniejszanie kosztów działalności, np. zakupów energii elektrycznej. Jednocześnie na terenie ZZOZ istniały dogodne warunki do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), szczególnie z energii słonecznej. W tej sytuacji nie pozostawało nic innego, jak uzyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich na budowę miejscowych instalacji wykorzystujących OZE.

Sosnowieckie Hospicjum walczy z wykluczeniem

Projektodawca, jako stowarzyszenie, od ponad 20 lat prowadził działania polegające na niesieniu pomocy osobom wykluczonym z powodu choroby, wieku, ubóstwa czy niepełnosprawności. Dzięki doświadczeniu nabytemu przez te wszystkie lata działalności oraz dzięki bacznej obserwacji i analizie potrzeb społecznych stowarzyszenie wyznaczyło sobie cel, jakim stała się budowa centrum usług społecznych, które powstało – przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – pod nazwą "Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego". Kolejnym krokiem było rozpoczęcie działań miękkich, aby centrum mógło realizować swoje cele, czyli zmniejszanie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym u osób starszych i niesamodzielnych poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych.

Hybrydowe oświetlenie gminy Psary

Psary to niewielka gmina wiejska w Zagłębiu Dąbrowskim, która podjęła się realizacji projektu nastawionego na innowacyjne oświetlenie tych obszarów, które dotychczas nie były podłączone do sieci elektroenergetycznej. Zamiast stawiać szpecące okolicę słupy wysokiego napięcia gmina zwróciła się w kierunku odnawialnych źródeł energii. Psary zamontowały 88 latarni wyposażonych w panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe, które samoistnie przekształcają energię słoneczną i wiatrową na elektryczność. Dzięki temu rozwiązaniu część gminy zyskała energetyczną niezależność i efektywność, przyczyniając się również do ograniczenia emisji niepożądanych gazów i pyłów do atmosfery.

W Jaworznie dobry zawód to dobra praca

Brak możliwości właściwego przygotowania uczniów do obecnej i prognozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz struktury branżowej, to jeden z najważniejszych problemów z jakimi borykaja się szkoły zawodowe. Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Jaworznie postanowiło zwiększyć szansę swoich podopiecznych na dobry start w życie zawodowe. Budynek szkoły nie posiadał pracowni o odpowiednio wysokim standardzie i wyposażony był w kilkudziesięcioletnie, często niesprawne maszyny, jednak dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich dziś uczniowie CKP są w stanie nabywać wysokie kompetencje w warunkach odpowiadających tym, jakie zastaną u przyszłych pracodawców.

Dobry start w zawodową praktykę

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich dzięki wsparciu uzyskanemu z Funduszy Europejskich zdołało przebudować sale do praktycznej nauki zawodu oraz doposażyć je w sprzęt niezbędny do nowoczesnego kształcenia w zawodach technika budownictwa, technika architektury krajobrazu, technika technologii odzieży, technika geodety, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarza–tynkarza oraz technika realizacji nagrań i nagłośnień. Projekt stworzył nowe możliwości rozwoju i nauki, uatrakcyjnił bazę edukacyjną, a w efekcie zwiększył szanse absolwentów na rynku pracy, a pracodawcom możliwość zatrudnienia dobrze wykształconego i doświadczonego pracownika.

Przyjazna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach

W 2018 r. na czechowickie ulice wyjechało 7 nowych autobusów, w tym 3 nowoczesne pojazdy o napędzie hybrydowym, które przyczyniły się do znaczącego obniżenia poziomu niskiej emisji na terenie miasta oraz zwiększenia poczucia komfortu i bezpieczeństwa u pasażerów. Zrealizowany przy wsparciu funduszy europejskich projekt umożliwił również modernizację i rozbudowę stanowiska diagnostycznego dla autobusów oraz systemu zarządzania flotą.

Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Śląskich

Przedmiotem projektu była przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele Centrum Usług Społecznych w dwóch budynkach w Siemianowicach Śląskich. Miało to ułatwić dostęp do usług społecznych lokalnej ludności zagrożonej wykluczeniem. Infrastruktura Centrum Usług Społecznych dla dorosłych oraz Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zapewniły szybki i jakościowy dostęp do różnorodnych typów działań społecznych kierowanych do mieszkańców gminy. Centrum będzie wspierało osoby wykluczone społecznie w ramach usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym. Zadaniem Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej będzie wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia poprzez zajęcia edukacyjne i profilaktyczne.

Poprawa stanu zdrowia seniorów z Gminy Łazy

Odsetek osób powyżej 65 roku życia stanowi w Polsce 14,7%, a w 2035 r. wyniesie aż 23% (dane GUS). Średnia długość zycia w naszym kraju rośnie, ale jednocześnie istotnym problemem staje się jakość życia w okresie starości oraz wydolność ogólnoustrojowa, której wskaźnikiem jest niezależność funkcjonowania. Dane GUS z 2002 roku podają, że odsetek osób niepełnosprawnych rośnie wraz z wiekiem i stanowi ok. 37,5% populacji osób po 65 roku życia. W Łazach postanowiono zastosować działania profilaktyczne poprzez badanie starszych mieszkańców gminy zanim ich stan zdrowia ulegnie znacznemu pogorszeniu. W tym celu zrealizowano projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem – osób po 65 roku życia, niesamodzielnych lub zależnych – którego celem był rozwój usług zdrowotnych w kierunku formuły środowiskowej i działań z zakresu deinstytucjonalizacji służących poprawie stanu zdrowia seniorów.

Bytomskie Centrum Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Bytomiu wynika, że w roku 2015 na ogólną liczbę 5999 rodzin korzystających z pomocy aż 368 z nich korzystało z pomocy Ośrodka z powodu choroby psychicznej występującej w rodzinie, co stanowi ponad 6% wszystkich rodzin wspieranych przez MOPR. Natomiast Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na ogólną liczbę 3147 wydanych orzeczeń w roku 2015 aż 314 z nich wydał z powodu choroby psychicznej, co stanowi niemal 10% wszystkich wydawanych orzeczeń. Osoby chore psychicznie należą do grupy osób najmocniej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Problem izolacji społecznej i niewystarczającego wsparcia instytucjonalnego dotyka także ich rodziny i opiekunów. Ich sytuację stara się poprawić stowarzyszenie "Bytomska radość życia" wespół z Domem Pomocy Społecznej dla Dorosłych, którym ze wsparciem Funduszy Europejskich udało się otworzyć bytomskie Centrum Wsparcia.

Nowe przedzkole w Żywcu

Żywieckie Przedszkole nr 1 w Zabłociu było zmuszone do znalezienia sobie nowej siedziby wobec poważnych problemów technicznych, z jakimi borykał się stary budynek przedzkola. Stan techniczny kwalifikował go jedynie do rozbiórki, jako że koszty remontu i dostosowania do wymogów prawa byłyby zdecydowanie wyższe niż koszty budowy nowego obiektu. W tej sytuacji postawienie nowego budynku na rzecz Przedszkola nr 1 stało się dla władz Żywca sprawą piorytetową, a wobec braku odpowiednich finansów na ten cel postanowiono skorzystać ze wsparcia Funduszy Europejskich.

Rodzice z Sosnowca mogą więcej

Na terenie Sosnowca funkcjonowały 4 oddziały Żłobka Miejskiego, dysponującego 240 miejscami dla dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia. W połowie 2016 r. na listach oczekujących figurowało kolejnych 140 dzieci. W przypadku 110 z nich oboje rodziców było zatrudnionych i największe wyzwanie dla nich stanowiło znalezienie opieki dla swoich pociech na czas, gdy przebywają w pracy. W przypadku pozostałych 30 dzieci jedno lub obydwoje rodziców nie pracowało, a opieka nad dzieckiem była istatnym czynnikiem utrudniającym powrót na rynek pracy. Sosnowiec ze wsparciem środków unijnych postanowił rozszerzyć działalność żłobka poprzez otworzenie oddziału w dzielnicy Juliusz, gdzie nie funkcjonowała dotychczas żadna  ani publiczna, ani prywatna forma placówki opiekuńczej nad dziećmi. Dzięki temu w ciągu kolejnych 2 lat powstało 40 nowych miejsc opieki na terenie miasta.

Przystanek do przyszłości

Spółka Helioenergia z Czerwionki-Leszczyny specjalizuje się w rozwiązaniach wykorzystujących energię słoneczną w przestrzeni publicznej. Najnowszy projekt przedsiębiorstwa dotyczy całkowicie samowystarczalnego, wyposażonego w bezprzewodowy internet, możliwość doładowania urządzeń mobilnych i wyświetlajacego informację pasażerską przystanku – zasilanego wyłącznie energią słoneczną, produkowaną z ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na wiacie. Prototyp z niepełną jeszcze funkcjonalnością prezentowany był podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach, zyskując zainteresowanie zarówno okolicznych mieszkańców, jak i przedstawicieli władz, które chciałyby skorzystać w przyszłości z takiego rozwiązania w swoich miastach.

Włącz się! Aktywizacja zawodowa i społeczna w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Katowicach zidentyfikował najczęstsze problemy prowadzące mieszkańców miasta ku wykluczeniu społecznemu. Pracownicy MOPS podjęli się niełatwego zadania – realizacji projektu, który wspomoże i aktywizuje przedstawicieli różnych grup społecznych, od bezdomnych, bezrobotnych i bezradnych, poprzez osoby niepełnosprawne, aż po niepełnoletnie matki. Wszystkie te osoby podjęły próbę, by na nowo "włączyć się" do życia społeczno-zawodowego.

Termomodernizacja przedszkola w Marklowicach Górnych

Przedszkole w Marklowicach Górnych charakteryzowało się wysokimi współczynnikami przenikania ciepła. Budynek nie spełniał pod tym względem ustalonych norm i docieplenia wymagały zarówno ściany, jak i okna, drzwi oraz dach. Niską sprawnością cechowała się również przestarzała instalacja centralnego ogrzewania, a żeliwne grzejniki nie były wyposażone w możliwość termoregulacji. Nadmierne straty ciepła znajdowały odzwierciedlenie w ilościach paliwa spalanego podczas ogrzewania budynku i ponoszonych z tego tytułu kosztach. Odpowiedzią na ten problem stał się projekt termomodernizacji obiektu, który otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich.

Odnawialne źródła energii w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Wchodząc do reprezentacyjnego holu głównego szpitala Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej pacjenci zobaczą duży 40” monitor, na którym wyświetlane są wyniki produkcji „zielonej energii”. Z informacji emitowanych na monitorze można dowiedzieć się, jaką ilość energii z odnawialnych źródeł Centrum wyprodukowało w ciągu ostatniego dnia, tygodnia, miesiąca, roku oraz od początku istnienia instalacji. Dla lepszego zobrazowania skali produkcji system oblicza i podaje liczbę zasadzonych drzew, jakiej odpowiada ilość wytworzonej w ośrodku w Bystrej „zielonej energii”. System ten powstał w wyniku realizacji projektu ze środków europejskich, dzięki któremu szpital na potrzeby swojej działalności wykorzystuje energię słoneczną.

Nowoczesne technologie w służbie przedsiębiorstwa z Zabrza

Firma Bud-Expert, specjalizująca się w obróbce laserowej wyrobów hutniczych, celem polepszenia swojej konkurencyjności na rynku podjęła się realizacji projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich. Przedsiębiorstwo zyskało przewagę nad bezpośrednimi rywalami z branży dzięki inwestycji w nowoczesne i innowacyjne technologie, które znacznie rozszerzają gamę usług świadczonych przez firmę. Unikalna metoda cięcia blach strumieniem wody o wysokim ciśnieniu umożliwia beneficjentowi realizację zleceń w sposób ekonomiczny, elastyczny, niezwykle precyzyjny i bezodpadowy.

Mieszkania socjalne w dawnym budynku hotelowym w Koniecpolu

Na obszarze gminy Koniecpol zlokalizowanej w powiecie częstochowskim można zaobserwować zjawisko zagrożenia wykluczeniem społecznym, w szczególności w wyniku ubóstwa i bezrobocia. Osoby zagrożone wykluczeniem mają utrudniony dostęp do usług społecznych – nie stać ich na zakup lub wynajem lokalu mieszkalnego o odpowiednim standardzie. Sytuacja ta stwarza zapotrzebowanie na mieszkania socjalne, których do niedawna w Koniecpolu nie było wcale – w tym czasie na przydział mieszkań oczekiwało aż 12 rodzin. Gmina znalazła jednak sposób na rozwiązanie sytuacji poprzez rewitalizację nieużytków.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego

Projekt ma na celu zwiększenie potencjału ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczy usługi animacyjne i wspiera powstawanie nowych przedsiębiorstw społecznych oraz funkcjonowanie już istniejących.

Digitalizacja Archiwum Urzędu Miasta Katowice

W dobie stale rozwijających się systemów informatycznych oraz coraz nowocześniejszego sprzętu komputerowego i mobilnego społeczeństwo oczekuje unowocześnienia stosowanych w administracji procedur w taki sposób, aby możliwa stała się ich realizacja za pomocą Internetu. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, korzystających m.in. z dokumentacji budowlanej lub zainteresowanych historycznymi uchwałami Miejskiej Rady Narodowej z lat 1973-1990. Łącznie w ramach projektu Urząd Miasta Katowice zdigitalizował 782 dokumenty liczące 8885 stron, w tym: 215 stron projektów budowlanych, 4 plany/mapy oraz 8 666 stron protokołów i uchwał Miejskiej Rady Narodowej.

Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy

Na obszarach położonych wzdłuż prawego brzegu rzeki Koszarawy i dalej prawego brzegu Soły i Jeziora Żywieckiego występują cenne siedliska przyrodnicze gatunków chronionych. Teren ten został jednak mocno wyeksploatowany, co spowodowało postępującą degradację jego walorów przyrodniczych. Do niszczenia środowiska przyczyniały się również akty dewastacji, które mogły się pojawić ze względu na niską świadomość ekologiczną mieszkańców. Miasto Żywiec z pomocą Funduszy Europejskich podjęło się realizacji projektu, którego efektem miała być ochrona obszaru przed dalszą degradacją, zagospodarowanie zaniedbanego terenu i skuteczna edukacja ekologiczna okolicznych mieszkańców.

Centrum Aktywności Obywatelskiej w Częstochowie

W ostatnich latach na terenie Częstochowy zaobserwowano pogłębianie się zjawiska bezdomności. W 2010 r. na terenie miasta zarejestrowano 374 osoby bezdomne, w 2014 r. było to już 591 osób, co oznacza, że w ciągu zaledwie 4 lat liczba bezdomnych w Częstochowie wzrosła o ponad 58%. Osoby bezdomne w Częstochowie borykają się z takimi problemami jak ubóstwo (91% bezdomnych), bezrobocie (78%), uzależnienie od alkoholu (61%), niepełnosprawność (35%) czy choroby przewlekłe (15%). Dodatkowo 8% z nich trafiło na częstochowskie ulice po wyjściu z więzienia. Wymienione problemy rzadko występują w izolacji, zwykle współistnieją i nakładają się na siebie utrudniając osobom bezdomnym możliwość zmiany niekorzystnego położenia. Miasto postanowiło wyjść problemowi naprzeciw i stworzyć miejsce, w którym bezdomni będą mogli uzyskać niezbędne wsparcie, które może przywrócić ich na łono społeczeństwa.

Efektywne oświetlenie katowickich ulic

Wsparcie z Funduszy Europejskich na prawie 15 milionów złotych pozwoliło Katowicom na wymianę nieefektywnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy LED. Realizacja tego projektu znaczne zmniejsza zużycie energii, co przekłada się bezpośrednio na oszczędności w kasie miasta. Oświetlenie LED poprawia widoczność na drogach i chodnikach, co wpływa na wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Projekt pomaga również ograniczyć zjawisko tzw. „zanieczyszczenia świetlnego”, które dotyka obszarów mocno zurbanizowanych i negatywnie wpływa zarówno na faunę i florę, jak i ludzkie zdrowie. Dzięki rozwiązaniom takim jak uzależnienie godziny włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego od wschodu i zachodu słońca, a także wpływ natężenia ruchu drogowego na natężenie światła nocnego – Katowice udowadniają, że są miastem, które inwestuje w ekologiczne rozwiązania nie tylko w obszarze transportu publicznego i poprawy jakości powietrza, ale także efektywnego oświetlenia.

Dolina Brynicy – zielone płuca Czeladzi

Obszar Parku Grabek w Czeladzi przez lata pozostawał znacznie niedoinwestowany ze względu na ograniczenia budżetowe miasta. Z tego względu park nie przejawiał większych walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Z pomocą Funduszy Europejskich postanowiono jednak znacznie podnieść atrakcyjność przyrodniczą i rekreacyjną tego terenu, przede wszystkim poprzez rewitalizację zbiornika wodnego z jednoczesnym ukształtowaniem siedlisk roślinności bagiennej, wodnej i nawodnej, a także działania pielęgnacyjne w rejonie drzewostanu parkowego i budowę „źródliska” – kaskady wraz z ukształtowaniem cieków i kaskad wodnych.

Katowice – miasto otwarte na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Projekt stanowi dobry przykład wzajemnie uzupełniających się działań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Katowice obrały dwa strategiczne cele – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację oraz poprawę wizerunku Śródmieścia przez rewitalizację architektoniczną zdegradowanych budynków. Włodarze miasta podjęli decyzję o przeznaczeniu jednego z takich obiektów na miejsce wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Decyzja ta sprawiła, że dzisiaj osoby niepełnosprawne mają do dyspozycji pięknie odrestaurowany budynek, gdzie mogą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, dzięki którym stają się aktywną częścią lokalnej społeczności.

Kłobuck przyjazny rodzicom

W 2015 roku w gminie Kłobuck mieszkało ok. 540 dzieci w wieku do 2 roku życia oraz ponad 1000 do 4 roku życia. Niestety w tym samym czasie na terenie gminy nie funkcjonował ani jeden żłobek, po tym jak ostatnia tego typu placówka została zamknięta w 2013 r. ze względu na niespełnianie norm i warunków lokalowych przewidzianych dla ośrodków opieki nad dziećmi. Sytuacja ta odbijała się również na rodzicach, którzy nie znajdowali odpowiedniej opieki nad swoimi pociechami, co częstokroć utrudniało im powrót na rynek pracy. Jednak w 2018 r. dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich w Kłobucku ponownie działa żłobek.

Komfortowe warunki nauki zawodu w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach

Głównym problemem Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS) w Pyskowicach był fakt, że jak na szkołę, do której uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnościami, budynek był niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto Zespół Szkół borykał się z niewystarczającą bazą edukacyjną do kształcenia praktycznego. Uczniowie nabywali wiedzę teoretyczną, a praktyczne zajęcia odbywali jedynie doraźnie i w bardzo wąskim zakresie z powodu ograniczeń wynikających z braku odpowiednich pracowni i sprzętu. Obecnie sytuacja ZSS w Pyskowicach diametralnie się zmieniła, m.in. dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa-Gnaszyn

OSP Gnaszyn znajduje się na drugim miejscu pod względem liczby wyjazdów interwencyjnych na terenie miasta i powiatu Częstochowa (statystyka z 2015 r.). Pomimo systematycznych działań miasta, tamtejsze jednostki OSP wciąż zmagają się z wieloma problemami związanymi głównie ze stanem wyposażenia, a posiadane środki nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Podstawowym zagadnieniem wymagającym pilnej interwencji jest zły stan mocno wyeksploatowanych pojazdów pożarniczych używanych przez jednostki z terenu gminy. Dzieki wsparciu z Funduszy Europejskich nowy pojazd zasilił m.in. jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa-Gnaszyn.

Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości warunki nauczania w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

Budynek szkoły oraz warsztaty stanowiące Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku zostały oddane do użytku w 1970 roku. Większość wyposażenia warsztatów pochodziła z lat 60 i 70 (sprzęt konwencjonalny), natomiast wyposażenie pracowni CNC z roku 2006 (obrabiarki CNC) i lat następnych (zestawy komputerowe i oprogramowanie). Pracownie CNC również nie spełniały norm jakościowych w zakresie budowlanym, elektrycznym i instalacyjnym. Z tego względu podjęto się realizacji projektu, którego celem jest wzrost potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku, poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC stanowiących bazę dydaktyczną warsztatów szkolnych.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach

Współczesne społeczeństwo wykazywało się dużym deficytem wiedzy w zakresie obcowania z naturą, a nawet swego rodzaju ignorancją w kwestii postaw proekologicznych. Na szczęście ta tendencja ulega stopniowemu odwróceniu, do czego przyczyniają się m.in. takie miejsca jak Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach-Murckach. Szkoła dostrzegła potrzebę kształcenia swoich podopiecznych w taki sposób, by dzieci od najmłodszych lat pogłębiały swoją wiedzę przyrodniczą poprzez bezpośredni kontakt z naturą. Zwieńczeniem działań szkoły jest powstałe w jej ramach Centrum Edukacji Ekologicznej, które zajmuje się promowaniem ekologii i różnorodności biologicznej w mieście.

Żabie Doły – naturalna atrakcja edukacyjno-rekreacyjna na terenie Bytomia

Bytomskie Żabie Doły są zespołem przyrodniczo-krajobrazowym dającym schronienie i gniazdowanie licznym gatunkom ptaków i innych drobnych kręgowców. Tamtejsze szuwary charakteryzują się właściwościami oczyszczającymi stawy z nadmiaru biogenów, co jest niezwykle istotne dla zachowania siedlisk bąka i bączka, gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem. Dla dobra zamieszkujących te tereny zwierząt istotne było skanalizowanie odbywającego się tam ruchu turystycznego i edukacyjnego w taki sposób, by chronić siedliska przed ludzką ingerencją, a jednocześnie zapewnić odwiedzającym dogodne warunki obserwacji dzikiej przyrody.

Zrównoważony transport w Bielsku-Białej

1 listopada 2015 r. skład taboru autobusowego w Bielsku-Białej liczył 125 pojazdów, spośród których 16 nie spełniało żadnej normy emisji spalin, a aż 2/3 całego taboru stanowiły pojazdy, które sklasyfikowano jako znacząco obniżające jakość powietrza oraz podnoszące poziom hałasu w mieście. Ponadto średni wiek taboru wynosił ponad 12 lat, a przebieg ok. 50 autobusów przekroczył 1 mln przejechanych kilometrów. Trzy lata później, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, Bielsko-Biała zyskała Inteligentny System Transportowy wsparty przez 50 nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych, wskutek czego znacząco ograniczyła poziom emisji spalin przez środki transportu publicznego, a także zwiększyła komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach

Ze względu na specyficzny charakter przestrzenny Rybnika (stosunkowo duża powierzchnia terenów zielonych, wiele dzielnic o charakterze wiejskim), rybnickie jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) odgrywają ponadstandardową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa na terenie miasta. Władze samorządowe miasta, jako odpowiedzialne za finansowanie działalności OSP, corocznie wspierają ich działalność, finansując zakupy sprzętu zwiększającego szybkość i skuteczność podejmowanych interwencji. Są to zakupy nowych samochodów bojowych oraz pozostałego sprzętu wykorzystywanego w działalności straży. Na tego typu wsparciu skorzystała również OSP Gotartowice, dzięki czemu jednostka spełniła wymogi krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG).

Nowy budynek Przedszkola nr 3 w Bieruniu

W gminie Bieruń stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie należał do najwyższych, jednak rokrocznie poziom zainteresowania mieszkańców wzrastał pomimo nienajlepszej infrastruktury Przedszkola nr 2, które ze względu na zły stan techniczny budynku nie mogło dłużej funkcjonować w takiej formie. Ostatecznie zdecydowano się na wybudowanie przedszkola od podstaw w nowym miejscu – bezpiecznym i przyjaznym zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców.

Atelier na czasie

Fototechnik to zawód usługowy, łączący w sobie umiejętności techniczne i estetyczną wrażliwość. Jednocześnie jego przedstawiciele nie należą do najliczniejszych grup zawodowych w województwie, ale ich kompetencje pozwalają na wykonywanie zadań nie tylko związanych z fotografią, ale również w dziedzinach pokrewnych – z zakresu technologii informatycznych, sprzętu, aplikacji, oprogramowania i grafiki komputerowej. Jednak aby absolwenci Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach mogli wejść na rynek pracy z szeroką znajomością nowoczesnych technologii i multimediów, potrzebowali pracowni fototechnicznej spełniającej współczesne standardy. Z pomocą przyszły im Fundusze Europejskie.

Trasa N-S łączy DTŚ z autostradą A4 – etap I

Milion ton ziemi i kruszywa oraz 2 tys. m³ betonu i ponad 200 ton stali – to zasoby, które były potrzebne do wybudowania najnowszego odcinka trasy N-S wraz z wiaduktem. Projekt był kontynuacją drogowego przedsięwzięcia, które rozpoczęło się jeszcze w perspektywie finansowej 2007-2013. Wówczas z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dofinansowaliśmy pierwszy odcinek powstającej w Rudzie Śląskiej trasy, która docelowo ma połączyć dwie najbardziej strategiczne drogi w regionie – autostradę A4 z Drogową Trasą Średnicową. Cel zostanie zrealizowany w momencie ukończenia II etapu projektu.

Mobilne Siemianowice

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2016, Siemianowice Śląskie pod względem długości ścieżek rowerowych, spośród dziewiętnastu miast na prawach powiatu województwa śląskiego, plasowały się z wynikiem 2,2 km na 18 miejscu. Sytuacja ta uległa znacznej poprawie dzięki realizacji projektu, w ramach którego utworzono 17 km nowych dróg rowerowych, usytuowanych przy kluczowych terenach zielonych i łączących główne dzielnice miasta.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Waleńczowie

Do tej pory zadania z zakresu pieczy zastępczej w powiecie kłobuckim realizowane były przez tylko dwie całodobowe placówki, z których jedna (Dom Dziecka w Kłobucku) przekraczała określoną w ustawie liczbę 14 miejsc dla wychowanków. Po przeanalizowaniu potrzeb i dostępnych możliwości, postanowiono osiągnąć wymogi dotyczące optymalnej liczby miejsc poprzez tworzenie nowych, mniejszych placówek. Do tego celu zaadaptowano budynek po dawnym Zespole Szkół w Waleńczowie, gdzie już wkrótce swoją bezpieczną przystań odnajdzie maksymalnie 14 dzieci.

Elektrownia fotowoltaiczna dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach

W marcu 2017 r. podpisana została umowa na dofinansowanie budowy ekologicznego źródła energii dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach. Projekt pozwoli poprawić efektywność energetyczną Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach poprzez ograniczenie kosztów zakupu energii. Powstanie nowe źródło wytwórcze energii odnawialnej wraz z infrastrukturą przesyłową, które wpłynie na ogólną redukcję emisji gazów cieplarnianych i PM10.

Plac autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach

Dworzec autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach od dawna wymagał gruntownej przebudowy. Jako wizytówka miasta, pierwsze miejsce, które widzą przyjezdni po wyjściu z autobusu, plac odstraszał swoim archaicznym, podniszczonym wyglądem. Płyta dworca wyłożona była starą, betonową kostką w wielu miejscach poważnie uszkodzoną niestety przewidywane koszty remontu były zbyt wysokie dla budżetu miasta, jako że wymiany wymagałaby również cała podziemna infrastruktura z sieciami gazo- i wodociągowymi na czele. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich udało się przeprowadzić prace renowacyjne, które nie tylko poprawiły ogólny efekt wizualny placu, ale również zwiększyły poziom bezpieczeństwa pieszych.

Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej

Ruda Śląska postawiła sobie za cel rozpromowanie i udostępnienie swoich zabytków dla jak największej grupy odbiorców. Osiągnęła to dzięki realizacji projektu współfinansowanemu ze środków unijnych. Portal internetowy "Wirtualna Ruda" to miejsce, gdzie zmieściła się baza zabytkowych obiektów z terenu całego miasta (wraz z ich specyfikacją). Wśród nich znajdziecie obiekty, które zostały w całości zeskanowane, a ich modele 3D można zwiedzać online.

Farmy fotowoltaiczne na dachach budynków w gminie Kalety

Kalety są niewielkim miasteczkiem łączącym w sobie miejską innowacyjność z naturalnością wsi. Gmina stawia przede wszystkim na ekologię, tworząc miejsca przyjazne pszczołom, utrzymując tereny zielone i liczne szlaki rowerowe oraz budując turystyczną markę. Swoje cele natomiast częstokroć realizuje przy pomocy nowoczesnych środków. Dzięki unijnemu wsparciu Kalety były w stanie zrealizować jeden z największych w naszym województwie projektów opartych o odnawialne źródła energii. W efekcie dachy wielu budynków w mieście pokryły kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne, wydatnie przyczyniając się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów i pyłów, przyczyniając się do ochrony środowiska i ludzkiego życia, przy okazji niejako potwierdzając, że Kalety zasługują na swe miano – Leśnego zakątka Śląska.  

Nowoczesne 5-oddziałowe przedszkole w gminie Żory

Jednym z priorytetowych celów stawianych sobie przez włodarzy miasta Żory jest zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju najmłodszym mieszkańcom. Stąd wzmożone inwestycje w nowoczesne i dobrze wyposażone przedszkola i szkoły. Jednym z najważniejszych wydarzeń w tym względzie było otwarcie nowej siedziby Przedszkola nr 4 – nowoczesnej i jednokondygnacyjnej, wyróżniajacej się tzw. "zielonym dachem", umożliwiającym zajęcia na świeżym powietrzu.

Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w Rybniku

Projekt obejmuje działania na rzecz wyrównywania szans zawodowych i społecznych rodziców dzieci do lat 3 w zakresie możliwości powrotu na rynek pracy poprzez założenie i utrzymanie w mieście 4 punktów opieki dziennej. Każdy z nowo otwartych punktów zakłada opiekę nad czwórką dzieci w wieku do 3 lat. Sumaryczna liczba nowych dzieci objętych opieką opiekuna dziennego w Rybniku wyniesie w ciągu 12 miesięcy 16 dzieci, których rodzice z powodu braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi mają ograniczone możliwości powrotu na rynek pracy i realizacji aspiracji zawodowych.

Wirtualny Skansen – Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

W celu zwiększenia atrakcyjności ekspozycji, w szczególności kierując ją do młodszych odbiorców, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” wprowadziło do swojej oferty nową mobilną aplikację wykorzystującą rzeczywistość wirtualną oraz tzw. rzeczywistość rozszerzoną. Na potrzeby projektu łączącego tradycję z nowoczesnością muzeum zdigitalizowało i udostępniło on-line prawie 400 dokumentów dotyczących śląskiego dziedzictwa kulturowego.

Pracownia do nauki realizacji nagrań i nagłośnień dla uczniów z Rudy Śląskiej

Ruda Śląska postanowiła wyjść naprzeciw problemowi niedopasowania struktur popytu i podaży na lokalnym rynku pracy. Pomimo wysokiego wskaźnika bezrobocia wśród ludzi młodych (do 25 r.ż), wiele wolnych miejsc pracy w Rudzie Śląskiej pozostawało nieobsadzonych ze względu na brak osób o odpowiednich kwalifikacjach. W celu eliminacji takiego niedopasowania realizowane są projekty podnoszące kwalifikacje poprzez uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, podnoszenie standardów technicznych sprzętu i upodabnianie warunków nauki praktycznej do standardów panujących w danym zawodzie. Na lokalnego lidera w tym względzie wyrasta Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski, gdzie uczniowie przygotowują się m.in. do pracy w takim zawodzie jak technik realizacji nagrań i nagłośnień. Projekt realizowany przez ZSP nr 4 zakładał ukierunkowanie szkoły na kształcenie umiejętności zgodnych z zapotrzebowaniem nowoczesnego rynku pracy, a tym samym ułatwianie uczniom praktycznej nauki zawodu i poprawę sytuacji absolwentów na rynku pracy poprzez rozwój infrastruktury i oferty dydaktycznej.

Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego w Sosnowcu

Sosnowieckie Centrum Usług Społecznych jest wspaniałym przykładem tego, jak dzięki funduszowemu wsparciu miasta naszego regionu rewitalizują nieużytki i adaptują się do bieżacych potrzeb. W mieście brakowało stacjonarnej placówki, która zapewniłaby krótkoterminową opiekę dla osób nieuleczalnie chorych i niesamodzielnych do tego właśnie celu zaadaptowano, przeznaczony do likwidacji, budynek starej szkoły górniczej.

Obwodnica dla Pawłowic

Pawłowice to niewielka gmina w południowej części województwa, leżąca na szlaku komunikacyjnym łączącym Katowice z Wisłą. Inwestycje drogowe są więc istotnym elementem rozwoju gminy, a przy okazji przyczyniają się do poprawy jakości komunikacji i zmniejszają natężenie ruchu na terenie gminy. Taką właśnie inwestycją dla Pawłowic jest obwodnica łącząca drogi wojewódzkie nr 938 i 933 z drogą krajową 81.

22 elektryczne autobusy dla Jaworzna

Jaworzno od lat prowadzi konsekwentną politykę regularnej wymiany autobusów na coraz bardziej przystępne, pro-ekologiczne i nowoczesne pojazdy. Miasto stara się w ten sposób zwalczać wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza. Od 2011 r. eksploatuje się tam wyłącznie autobusy niskopodłogowe i spełniające wygórowane normy czystości spalin. W 2015 r. po Jaworznie jeździło 59 niskopodłogowych i przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych autobusów, których średni wiek wynosił ledwie 7,5 roku. W 2017 r. Jaworzno uczyniło kolejny duży krok w modernizacji komunikacji miejskiej, wprowadzając do stałego użytku 22 autobusy elektryczne, które w dłuższej perspektywie gwarantują wymierne korzyści środowiskowe w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń, istotne zmiany w strukturze kosztów realizacji przewozów, a także znaczący wzrost komfortu podróżowania (praktycznie całkowite wyeliminowanie emisji hałasu).

Energia ze źródeł odnawialnych w Łodygowicach

Projekt poprzez instalację elektrowni fotowoltaicznych umożliwia uzyskanie oszczędności z tytułu zakupu i dostawy energii elektrycznej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego. W wyniku realizacji projektu zostanie wygenerowana energia pozyskana z OZE w drodze wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej w celu pokrycia potrzeb utrzymania obiektów będących własnością spółki.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – Etap I i II

Przedmiotem projektu była modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych w następujących lokalizacjach: ul. Lwa Tołstoja, ul. Kościelna, ul. Żelazna, ul. Konstytucji, ul. Ustronna (Etap I) oraz ul. Piotra Niedurnego, ul. Weteranów, ul. gen. Hallera i ul. Obrońców Westerplatte (Etap II). Zgodnie z obowiązującymi normami zaplanowano modernizację istniejących ponad 150 lamp sodowych oraz zakup nowych słupów i punktów oświetleniowych na terenie wybranych ulic w Rudzie Śląskiej, stwarzając tym samym sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Poprzez montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego nie tylko zmniejszy się energochłonność sektora publicznego oraz zapotrzebowanie na energię na terenie Miasta Ruda Śląska, ale również zwiększy się bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś