Przejdź do treści głównej

Na obszarach położonych wzdłuż prawego brzegu rzeki Koszarawy i dalej prawego brzegu Soły i Jeziora Żywieckiego występują cenne siedliska przyrodnicze gatunków chronionych. Teren ten został jednak mocno wyeksploatowany, co spowodowało postępującą degradację jego walorów przyrodniczych. Do niszczenia środowiska przyczyniały się również akty dewastacji, które mogły się pojawić ze względu na niską świadomość ekologiczną mieszkańców. Miasto Żywiec z pomocą Funduszy Europejskich podjęło się realizacji projektu, którego efektem miała być ochrona obszaru przed dalszą degradacją, zagospodarowanie zaniedbanego terenu i skuteczna edukacja ekologiczna okolicznych mieszkańców.

Tytuł projektu
Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego

Nazwa beneficjenta
Miasto Żywiec

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej
Poddziałanie: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy

Finanse
Wartość projektu: 4 247 880,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 597 762,90 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Cenne przyrodniczo tereny doliny rzeki Koszarawy, Soły i Jeziora Żywieckiego były obszarami mocno zaniedbanymi, do czego przyczyniał się nieuporządkowany ruch turystyczny, który doprowadził do pojawiania się wysypisk śmieci w obrębie doliny. Sytuacja ta pogorszała kondycję znajdujących się na tym terenie prawnie chronionych skupisk roślinności oraz zwierząt. Pragnąc rozwiązać ten problem Miasto Żywiec podjęło się realizacji projektu.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu powstało ok. 7 km ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej biegnącej wzdłuż Koszarawy, Soły i Jeziora Żywieckiego, na trasie której zamontowano tablice edukacyjne z nakładkami Braille’a. Wykonano również szereg robót w zakresie ochrony środowiska, których celem było ochrona i odtworzenie stanu siedlisk przyrodniczych oraz zwalczanie gatunków inwazyjnych. Ponadto utworzono i wyposażono w urządzenia multimedialne, sprzęt audiowizualny, meble oraz pomoce dydaktyczne Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu. Zorganizowano cykl zajęć przyrodoznawczych, edukacyjnych i ruchowych na ścieżce dydaktycznej, w których wzięło udział aż 1520 osób. Powstała również strona internetowa projektu. Obecnie miasto jest w trakcie realizacji ostatnich zadań:

  • kampanii medialnej o zasięgu regionalnym promującej projekt,
  • przewodnika dotyczącego zdrowego wypoczynku na ścieżce dydaktycznej w Żywcu,
  • aplikacji mobilnej opartej na zawartości przewodnika.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Projekt adresowany był do różnych grup wiekowych. W naszych działaniach uczestniczyli seniorzy, dorośli w wieku produkcyjnym, młodzież, dzieci i przedszkolaki a także osoby niepełnosprawne z terenu Miasta Żywca oraz z okolic. Ścieżka cieszy się dużą popularnością wśród miejscowych i turystów. Korzystają z niej amatorzy sportu, popołudniowych spacerów, a także całe rodziny.

Jakie są główne korzyści projektu?

Stworzono ścieżkę, która umożliwiła miejscowym i turystom korzystanie z walorów lokalnej bioróżnorodności w bezpieczny dla fauny i flory sposób. Zatrzymano proces biodegradacji cennych przyrodniczo nadrzecznych obszarów. Utworzono Miejskie Centrum Ekologiczne, które działa na rzecz utrzymania efektów projektu i przyczynia się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Żywca.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś