Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Katowice – miasto otwarte na potrzeby osób z niepełnosprawnościami


Projekt stanowi dobry przykład wzajemnie uzupełniających się działań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Katowice obrały dwa strategiczne cele – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację oraz poprawę wizerunku Śródmieścia przez rewitalizację architektoniczną zdegradowanych budynków. Włodarze miasta podjęli decyzję o przeznaczeniu jednego z takich obiektów na miejsce wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Decyzja ta sprawiła, że dzisiaj osoby niepełnosprawne mają do dyspozycji pięknie odrestaurowany budynek, gdzie mogą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, dzięki którym stają się aktywną częścią lokalnej społeczności.

Tytuł projektu
Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43

Nazwa beneficjenta
Miasto Katowice

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 6 482 129,49 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 5 401 072,22 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Realizacja projektu motywowana była zidentyfikowanym w Katowicach deficytem w dostępie do placówek usług społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym do osób z niepełnosprawnością psychiczną. Ponadto niewystarczająca jakość infrastruktury i towarzyszące temu utrudnienia w realizacji ewentualnej oferty usług społecznych przekładały się na marginalizację osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym miasta.

Rozwiązaniem powyższych problemów było stworzenie w Katowicach Centrum Usług Społecznych (CUS), które oferowałoby specjalistyczne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Na ten cel przeznaczyliśmy budynek przy ul. Francuskiej 43 w Katowicach.

Nowo powstałe Centrum wpłynie na poprawę sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dodatkowo rewitalizacja obiektu przy ul. Francuskiej przyczyniła się do architektonicznego przekształcenia części miasta i poprawy wizerunku Śródmieścia Katowic.

Co udało się zrealizować?

Przeprowadzono generalny remont budynku przy ul. Francuskiej 43 oraz przyległego podwórza. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a następnie wyposażony w meble, sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie do pracy z osobami niepełnosprawnymi m.in.:

 • programy do komunikacji wspomagającej i terapii mowy oraz alternatywnych metod porozumiewania się (tj. Mówik, Super Talker, Go Talk 20),
 • narzędzia terapeutyczne wspomagające rehabilitację osób z zaburzeniami poznawczymi (tj. metoda Tomatisa, metoda Warnkego, Biofeedback).

W powstałym Centrum Usług Społecznych osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z sali rehabilitacyjnej, sali doświadczania świata oraz sali integracji sensorycznej. Sala rehabilitacyjna jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt, m.in.:

 • bieżnię rehabilitacyjną i orbitrek,
 • pionizator statyczny,
 • rotor elektryczny z biofeedbackiem do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych,
 • aparat wielofunkcyjny do fizykoterapii,
 • tor oraz schody do nauki chodu.

Zakupiony sprzęt pozwala na przeprowadzenie specjalistycznych zajęć uspołeczniających oraz zajęć indywidualnych z psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą i fizjoterapeutą.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Z efektów projektu mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które skończyły 16 lat, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i zamieszkują w Katowicach. Przygotowano również ofertę dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osób z najbliższego otoczenia, m.in. grupę wsparcia oraz animację lokalną.

Jakie są główne korzyści projektu?

Przeznaczenie budynku na Centrum Usług Społecznych pozwoliło na zorganizowanie specjalistycznych usług dla osób z niepełnosprawnościami, m.in.:

 • krótkookresowego pobytu dziennego dla dorosłych osób z autyzmem,
 • krótkookresowego pobytu dziennego dla niskofunkcjonujących osób niepełnosprawnych.

Korzystanie przez uczestników ze wsparcia oferowanego w ramach krótkookresowych pobytów dziennych pozwala na zapewnienie opieki wytchnieniowej ich rodzicom i opiekunom i wpisuje się w koncepcję „short break”. W ramach działań towarzyszących powstała również sala rehabilitacji przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami i wyposażona w specjalistyczny sprzęt.

Ponadto w budynku realizowany jest także kolejny projekt unijny pn. „Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej”. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego działanie ma na celu realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś