Przejdź do treści głównej

Chorzowski rynek pełnił niegdyś funkcję centrum społeczno-kulturalnego miasta, która zatraciła się w wyniku dynamicznego rozwoju gospodarczego regionu. Wówczas zbudowano w Chorzowie estakadę, która była i pozostaje dużym usprawnieniem komunikacyjnym do dziś, jednak jej umiejscowienie dokładnie w połowie rynku – spowodowało utratę funkcji centrotwórczych i reprezentacyjnych tej przestrzeni. W 2019 r. przy wsparciu ze strony Funduszy Europejskich udało się przywrócić temu miejscu jego pierwotne znaczenie i chorzowianie znów mogą się cieszyć rynkiem w swoim mieście.

Tytuł projektu
Rewitalizacja chorzowskiego Rynku

Nazwa beneficjenta
Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 25 795 225,81 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 7 693 545,89 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Rynek w Chorzowie zatracił swe pierwotne funkcje w latach 70 XX wieku, gdy poprowadzono przez niego estakadę. Z biegiem lat pełnił już wyłącznie funkcje komunikacyjne pojawił się ruch samochodowy pod estakadą, miejsca parkingowe na płycie rynku i wokół niej oraz ruch tramwajowy, w tym linia biegnąca tuż przy budynku Urzędu Miasta. Rynek całkowicie zatracił charakter „serca miasta”, a jego użytkowanie ograniczało się do przechodzenia mieszkańców z przystanku na przystanek. W tej sytuacji konieczne było rozdzielenie funkcji jakie powinien pełnić rynek, uporządkowanie komunikacji i przywrócenie przestrzeni mieszkańcom na cele społeczne i kulturalne.

Kompleksowa rewitalizacja rynku umożliwi zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz aktywizację społeczno-gospodarcza w centrum Chorzowa.

Powyższy cel został zrealizowany poprzez:

 • udostępnienie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działań pozainwestycyjnych (praca socjalna),
 • zwiększenie podaży usług społecznych w centrum,
 • nadanie obszarowi funkcji centrotwórczych, integrujących lokalną społeczność,
 • poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie objętym rewitalizacją,
 • ograniczenie patologii społecznych na zdegradowanym obszarze,
 • stworzenie alternatywy dla wolnego czasu spędzanego przez mieszkańców w sposób bierny,
 • umożliwienie lokalnej społeczności włączenie się w działania na rzecz ożywienia przestrzennego, społecznego i gospodarczego rynku,
 • umożliwienie drobnych działań inwestycyjnych na obszarze objętym projektem i w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
 • wypracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji w innych obszarach miasta charakteryzujących się szczególnym nagromadzeniem problemów.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu przebudowano płytę rynku przed budynkiem Urzędu Miasta Chorzów i pod estakadą, aż do połączenia z wybudowanym niedawno centrum przesiadkowym zamykającym przestrzeń rynku. Podstawowym założeniem było połączenie obu części placu rozdzielonych estakadą, tak aby powstała przyjazna przestrzeń na kształt salonu miejskiego.

Realizacja projektu obejmowała:

 • przebudowę nawierzchni płyty rynku wraz z małą architekturą i urządzeniem fontanny oraz zagospodarowanie urządzonej zieleni;
 • budowę 4 pawilonów usługowych pod estakadą;
 • roboty rozbiórkowe nawierzchni istniejących;
 • stworzenie parkingów pod estakadą wraz z urządzeniami obsługującymi i zjazdami z dróg publicznych;
 • modernizację i budowę przyłączy;
 • zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego budynku Urzędu Miasta Chorzów.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Wszyscy mieszkańcy Chorzowa.

Jakie są główne korzyści projektu?

Rewitalizacja rynku była pierwszym dużym krokiem w stronę odnowy urbanistycznej całego centrum Chorzowa. Degradacja centrum w ostatnich dziesięcioleciach była jedną z głównych przyczyn znacznego pogorszenia sytuacji społecznej w tym obszarze. Wyzwolenie potencjału społecznego w tym miejscu nie może jednak zostać zrealizowane z pominięciem inwestycji i dostosowania infrastruktury do potrzeb społecznych mieszkańców Chorzowa. Przebudowa rynku niesie za sobą daleko idące skutki, takie jak:

 • wyrównanie szans osób wykluczonych społecznie na integrację społeczną i podniesienie standardu życia,
 • podniesienie atrakcyjności centrum jako potencjalnego miejsca zamieszkania,
 • wzrost komfortu życia mieszkańców centrum.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś