Przejdź do treści głównej

Celem projektu było podniesienie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie. Budynek szkoły wymagał pilnej termomodernizacji ze względu na przestarzałe i niewydolne sposoby jego ogrzewania. Nieocieplona elewacja sprawiała, że zapotrzebowanie energetyczne niezbędne do ogrzania szkoły generowało olbrzymie koszty. Ponadto Pszczyna, na obszarze której znajduje się szkoła, leży w strefie stałego zagrożenia zanieczyszczeniem pyłami zawieszonymi, głównie z powodu bliskości aglomeracji śląskiej oraz dużego ruchu tranzytowego. Realizacja projektu miała przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji i pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza na obszarze gminy.

Tytuł projektu
Poprawa efektywności energetycznej SP nr 1 w Pszczynie

Nazwa beneficjenta
Gmina Pszczyna

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 3 144 100,59 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 148 455,58 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich przy ul. Bogedaina 1 w Pszczynie mieściła się w nieocieplonym budynku ogrzewanym przy pomocy starej i niewydolnej kotłowni. Audyt energetyczny szkoły, według stanu sprzed realizacji projektu, wykazał liczne zagrożenia, które wymagały jak najszybszej interwencji, m.in.:

 • zły stan izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych,
 • bardzo zły stan niespełniającej norm stolarki okiennej i drzwiowej,
 • brak cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (CWU), scentralizowania kotłowni i usprawnienia systemu grzewczego,
 • duże koszty ogrzewania obiektu.

To wszystko sprawiało, że system grzewczy był bardzo niewydajny, a tym samym nie spełniał norm prawnych oraz wpływał na wzrost niskiej emisji.

Co udało się zrealizować?

W budynku szkoły przeprowadzone zostały roboty budowlane:

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • termomodernizacja ścian fundamentowych oraz piwnic,
 • termomodernizacja cokołu i wykonanie opaski wokół budynku,
 • termomodernizacja ścian budynku wełną mineralną,
 • termomodernizacja połaci dachowej,
 • odtworzenie instalacji odgromowej i antyoblodzeniowej,

oraz roboty instalacyjne, m.in.:

 • modernizacja kotłowni,
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Z efektów projektu skorzystają przede wszystkim uczniowie szkoły oraz pracownicy placówki. Dodatkowo, dzięki poprawie efektywności energetycznej i zmniejszeniu niskiej emisji na modernizacji budynku skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzania budynku,
 • poprawa izolacji dźwięków,
 • przedłużenie żywotności elewacji,
 • ochrona instalacji wodnej (i innych instalacji) biegnących wewnątrz ścian, akumulacja ciepła i wykluczenie mostków cieplnych,
 • daleko idąca redukcja wahań temperatury w wewnętrznych elementach budowli,
 • poprawa jakości powietrza na terenie gminy poprzez ograniczenie niskiej emisji,
 • efektowna estetyka elewacji.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś