Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Włodarze Gliwic od lat dążą do zwiększenia atrakcyjności komunikacyjnej miasta. Celem stało się stworzenie systemu detekcji i sterowania ruchem, który poprawi możliwości komunikacyjne Gliwic, co stało się możliwe dzięki współfinansowaniu projektu z Funduszy Europejskich. I etap przedsięwzięcia rozpoczął się już w 2011 r. przy wsparciu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na prawie 25 mln zł. II etap to już wkład z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości kolejnych 25 mln zł te pieniądze przełożyły się na powstanie pierwszego w Polsce systemu, który umożliwia nadawanie priorytetu przejazdu pojazdom uprzywilejowanym. Dzięki temu około 100 pojazdów policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej zostało wyposażonych w urządzenia umożliwiające priorytetowy przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

Tytuł projektu
Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetnych, etap II

Nazwa beneficjenta

Miasto Gliwice

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

Finanse

Wartość projektu: 29 872 609,19 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 25 391 717,82 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt powstał w celu usprawnienia komunikacji oraz ruchu drogowego na terenie Gliwic. Efekty realizacji projektu wpłyną na upłynnienie ruchu pojazdów w mieście, co przełoży się na wyższy komfort użytkowników dróg, a w dłuższej perspektywie na lepszy stan powietrza w centrum miasta.

Realizacja projektu przyczyni się również do:

 • lepszego poinformowania kierowców o aktualnej sytuacji na drogach miasta, aktualnym czasie przejazdu na danej trasie, zdarzeniach i utrudnieniach drogowych poprzez znaki zmiennej treści, CB-Radio i aplikację mobilną,
 • przyśpieszenia reakcji na zdarzenia w rejonie skrzyżowań poprzez wprowadzenie analityki obrazu wideo, automatycznie informującej o sytuacjach niebezpiecznych,
 • zmniejszenia ruchu pojazdów poprzez rozbudowę systemu identyfikacji wolnych miejsc postojowych,
 • preselekcji wagowej pojazdów ciężarowych, dzięki której w dłuższej perspektywie po gliwickich drogach będzie poruszało się mniej pojazdów przeciążonych.

Co udało się zrealizować?

Realizacja projektu umożliwiła:

 • rozbudowę systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów:
  system wykorzystuje m.in. kamery wideo-detekcji, które wykrywają i liczą pojazdy zbliżające się do skrzyżowania; na podstawie zebranych informacji sterownik decyduje o długości przydzielanego zielonego światła dla danego kierunku ruchu; urządzeniem, które spełnia podobną rolę w przypadku pieszych jest czujnik dotykowy umieszczony na maszcie sygnalizatora dotknięcie przycisku powoduje wysłanie sygnału do sterownika sygnalizacji świetlnej, który informuje system o konieczności nadania sygnału zielonego dla pieszych.
 • nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej:
  160 autobusów i 90 pojazdów służb ratowniczych zostało wyposażonych w specjalne nadajniki umożliwiające szybszy oraz bezpieczniejszy przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną; system określa pozycję GPS pojazdu i decyduje o przyznaniu odpowiedniego priorytetu (nadawanego w zależności od skrzyżowania, linii oraz opóźnienia danego kursu), w zależności od opóźnienia przydzielane są dodatkowe sekundy zielonego światła potrzebne do opuszczenia skrzyżowania przez autobus.
 • uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych:
  – w miarę zbliżania się pojazdu do skrzyżowania, sygnalizacja przełącza się w tryb, w którym wszyscy użytkownicy drogi otrzymują sygnał czerwony; dzięki temu kierowca pojazdu uprzywilejowanego może przejechać przez skrzyżowanie sprawniej i bezpieczniej, nie wchodząc w kolizję z innymi pojazdami lub pieszymi, co ma duże znaczenie dla skrócenia czasu przejazdu i możliwości szybszego podjęcia interwencji – jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce.
 • rozbudowę systemu informacji drogowej dla kierowców,
 • wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego, która wskazuje:
  – natężenie ruchu na danym odcinku jezdni,
  – istniejące utrudnienia drogowe,
  – warunki atmosferyczne,
  – dostępne miejsca parkingowe,

  – przewidywany czas przejazdu na wybranym odcinku,
  – aktualną lokalizację autobusu wybranej linii.
 • rozbudowę monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo,
 • rozbudowę systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta:
  zamontowano czujniki magnetyczne w nawierzchni 850 stanowisk parkingowych w centrum miasta; informacje o wolnych miejscach wyświetlane są na specjalnych tablicach informacyjnych rozlokowanych w taki sposób, by ułatwić kierowcom odnalezienie miejsca parkingowego.
 • rozbudowę systemu meteorologicznego,
 • wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta:
  wg Instytutu Badawczego Dróg i Mostów co trzeci samochód ciężarowy w Polsce jest przeciążony, co wpływa na nawierzchnię od 20 do 400 razy gorzej w porównaniu do przejezdu samochodu o prawidłowej wadze; dzięki specjalnemu systemowi preselekcyjnego ważenia z łatwością można wskazać samochód o nieprawidłowych parametrach, takich jak: dopuszczalna masa pojazdu, jego długość, szerokość, wysokość oraz prędkość; za pomocą szeregu kamer oraz specjalnych czujników kwarcowych zamontowanych w jezdni dokonuje się wstępnego pomiaru każdego pojazdu przejeżdżającego przez dany punkt kontrolny, system analizuje otrzymane dane i przekazuje je inspektorom transportu drogowego, którzy zatrzymują wskazany samochód i przeprowadzają ważenie za pomocą legalizowanych wag przenośnych; preselekcyjne ważenie poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego, ogranicza degradację nawierzchni dróg oraz zwiększa skuteczność wykrywania pojazdów ciężarowych o nieprawidłowych parametrach.
 • stworzenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem:
  – pojazd w 100% napędzany energią elektryczną, wyposażony w kamerę monitoringu, punkt pomiarowy i inne urządzenia wspomagające analityków ruchu w ich codziennej pracy.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Z efektów projektu skorzystają wszyscy użytkownicy dróg:

 • piesi i rowerzyści (np. dzięki informacjom zawartym w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej),
 • kierowcy autobusów oraz pasażerowie (priorytet dla komunikacji zbiorowej),
 • kierowcy pojazdów specjalnych (priorytet dla pojazdów specjalnych: policja, straż pożarna, pogotowie),
 • kierowcy pojazdów osobowych (np. dzięki rozbudowie informacji drogowej wyświetlanej na znakach zmiennej treści; rozbudowie systemu identyfikacji wolnych miejsc postojowych).

Jakie są główne korzyści projektu?

Główne korzyści projektu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego podczas przejazdów pojazdów specjalnych przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną,
 • promocja komunikacji miejskiej poprzez jej priorytetową obsługę podczas przejazdów autobusów przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną,
 • zmniejszenie emisji spalin poprzez upłynnienie ruchu,
 • zwiększenie świadomości kierowców pojazdów osobowych o zdarzeniach na terenie miasta poprzez wyświetlane treści na znakach zmiennej treści oraz przekazywanych informacji drogowych przez CB-Radio,
 • zwiększenie przepustowości ulic w rejonie parkingów objętych systemem identyfikacji wolnych miejsc postojowych,
 • zmniejszenie uszkodzeń infrastruktury drogowej spowodowanych przez przejazdy przeciążonych pojazdów ciężarowych.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś