Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Przebudowa Ratusza Starej Częstochowy i rewitalizacja Starego Rynku


Częstochowa w ramach planu rewitalizacji miasta podjęła się zadania rozbudowy dawnego ratusza na potrzeby muzeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową oraz modernizacji płyty Starego Rynku. Zmiana ta miała na celu wykreowanie na terenie Częstochowy miejsca atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców, jak i turystów poprzez wykorzystanie w pełni potencjału tkwiącego w zabudowaniach Starego Miasta. Projekt przyczyni się do integracji przestrzeni miejskiej, stworzy warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz warunki do lepszej integracji społecznej. Dzięki tej inwestycji Stare Miasto ma stać się miejscem spotkań i aktywizacji społecznej, propagującym wiedzę historyczną i sprzyjającym realizacji działań, zaspokajających potrzeby lokalnej społeczności.

Tytuł projektu
Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu

Nazwa beneficjenta
Gmina Miasto Częstochowa

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RIT

Finanse
Wartość projektu: 26 506 857,06 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 16 044 399,28 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt zrealizowano ze względu na potrzebę wykreowania miejsca atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców miasta, jak i turystów odwiedzających Częstochowę. Umożliwić to miało uporządkowanie i pełne wykorzystanie potencjału Starego Miasta oraz poprawa sytuacji społecznej w tej części Częstochowy.

Projekt jest elementem szerszych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych prowadzonych w celu aktywizacji społeczności lokalnej, wzmocnienia historycznej tkanki miejskiej oraz rozwoju przedsiębiorczości i kultury w tym obszarze miasta.

Co udało się zrealizować?

W ramach inwestycji dokonano przebudowy i rozbudowy Ratusza Starej Częstochowy oraz rewitalizacji przestrzeni Starego Rynku. Część nadziemną ratusza po przebudowie stanowi szklany pawilon, w którym zlokalizowana została kawiarnia oraz toalety publiczne. Natomiast część podziemna została przeznaczona na muzeum archeologiczno-historyczne. Na placu przed ratuszem wyeksponowane zostały balansujące rzeźby znanego, częstochowskiego artysty-rzeźbiarza  Jerzego Kędziory. W obrębie Starego Rynku stworzono również podświetlany pas wodny.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Głównymi odbiorcami efektów projektu są przede wszystkim:

  • społeczność lokalna,
  • wszyscy mieszkańcy Częstochowy,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w okolicy Starego Miasta,
  • pielgrzymi i turyści.

Jakie są główne korzyści projektu?

Realizacja projektu przyczyniła się do integracji przestrzeni miejskiej w strefie objętej rewitalizacją i obszarach przylegających poprzez nadanie jednolitego charakteru przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców strefy rekreacji i wypoczynku. Projekt wpłynął na stworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz podniesienia standardu historycznej zabudowy, a co za tym idzie również poziomu życia mieszkańców.

Rewitalizacja ratusza i rynku wytworzyła dogodne warunki do lepszej integracji społecznej poprzez organizację w tym miejscu imprez okolicznościowych, wprowadzenie zieleni i elementów wody oraz umiejscowienie kawiarenek i restauracji, gdzie lokalna społeczność może spędzać wolny czas.

Wprowadzenie do projektu funkcji muzealno-wystawienniczej przyczyniło się do propagowania wiedzy z dziedziny historii i archeologii w tej części miasta, między innymi poprzez edukację od najmłodszych lat, w tym lekcje muzealne i program zachęcający młodzież do zainteresowania się archeologią.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś