Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Projektodawca, jako stowarzyszenie, od ponad 20 lat prowadził działania polegające na niesieniu pomocy osobom wykluczonym z powodu choroby, wieku, ubóstwa czy niepełnosprawności. Dzięki doświadczeniu nabytemu przez te wszystkie lata działalności oraz dzięki bacznej obserwacji i analizie potrzeb społecznych stowarzyszenie wyznaczyło sobie cel, jakim stała się budowa centrum usług społecznych, które powstało – przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – pod nazwą "Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego". Kolejnym krokiem było rozpoczęcie działań miękkich, aby centrum mógło realizować swoje cele, czyli zmniejszanie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym u osób starszych i niesamodzielnych poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych.

Tytuł projektu
Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Hospicyjnym Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznym

Nazwa beneficjenta
Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Apostoła

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 3 409 884,44 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 898 401,77 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Celem projektu było zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem z powodu starości lub niepełnosprawności u osób niesamodzielnych i ich otocznia. Wynikało to ze zdiagnozowanych wśród lokalnej społeczności problemów, tj:

 • negatywnych zjawisk demograficznych (starzenie się społeczeństwa),
 • niskiego współczynnika aktywności zawodowej (konieczność aktywizacji),
 • pogarszający się stan zdrowia,
 • dziedziczenie biedy i wykluczenia społecznego.

Hospicjum realizowało swoje cele poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych wspierających proces deinstytucjonalizacji, co pozwoliło na złagodzenie efektów wyżej wymienionych problemów.

Obecnie, gdy realizacja projektu została już zakończona i rozliczona, Projektodawca może potwierdzić, że takie działania są niezmiernie potrzebne, a ludzi, którzy potrzebują wsparcia w postaci usług społecznych i zdrowotnych cały czas przybywa. Oczekiwania społeczne w tym zakresie są ogromne, a stowarzyszenie chce je zaspakajać i sprawiać, aby wykluczenie społeczne stało się zjawiskiem marginalnym.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu udało się objąć usługami społecznymi 338 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz usługami zdrowotnymi 210 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osoby te skorzystały z:

 • mieszkania wspomaganego,
 • dziennego i całodobowego ośrodka opieki,
 • opieki środowiskowej,
 • wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
 • doradztwa indywidualnego,
 • szkoleń dla opiekunów osób niesamodzielnych.

Dodatkowo zakupiono wyposażenie niezbędne do realizacji ww. działań.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Z efektów projektu skorzystało łącznie 547 osób (364 kobiety i 183 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu starości, niepełnosprawności, a także osób niesamodzielnych i ich najbliższych, zamieszkujących Sosnowiec i miejscowości ościenne.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • zapewnienie opieki wyręczającej dla rodzin i opiekunów, którzy chcą opiekować się swoimi bliskimi, a potrzebują wsparcia na określony czas w dziennym ośrodku opieki;
 • zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej, by odciążyć opiekunów, ograniczyć hospitalizację i zapewnić godną egzystencję podopiecznym;
 • prowadzenie usług opiekuńczych w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych, chorych i starszych;
 • wsparcie edukacyjne dla opiekunów dotyczące opieki nad osobami niesamodzielnymi;
 • indywidualne poradnictwo dla opiekunów osób niesamodzielnych;
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu dla osób niesamodzielnych.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś