Przejdź do treści głównej

Centrum Usług Społecznych na terenie dawnego hotelu w Wodzisławiu Śląskim


Wodzisław Śląski boryka się z różnego rodzaju problemami społecznymi, m.in. ze zjawiskiem tzw. "dzieci rynku", które wynika z bierności społecznej i zawodowej oraz niewydolności opiekuńczo-wychowawczej rodziców. Z tym zjawiskiem od lat walczy Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”, która pełni funkcję punktu opieki dziennej dla dzieci dotkniętych tego typu problemami. Tygodniowo z usług „Dziupli” korzysta ok. 285 osób, co przy niewielkim metrażu siedziby oraz niewystarczającym wyposażeniu placówki stało się trudnością, z którą miasto Wodzisław poradziło sobie poprzez sięgnięcie po pomoc z Funduszy Europejskich. Dzięki unijnemu wsparciu zrewitalizowano jeden z niszczejących nieużytków miasta – dawny hotel przy ulicy Czyżowieckiej – i przeniesiono tam siedzibę „Dziupli”.

Tytuł projektu
Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”

Nazwa beneficjenta
Miasto Wodzisław Ślaski

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT

Finanse
Wartość projektu: 4 685 466,31 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 252 606,20 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt obejmował przebudowę, rozbudowę oraz zmianę zagospodarowania pomieszczeń byłego hotelu, zlokalizowanego przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Celem było przystosowanie obiektu do potrzeb centrum usług społecznych – Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”, organizującej pomoc w opiece i wychowywaniu dzieci poprzez stworzenie komfortowych warunków zarówno pracownikom, jak i uczestnikom zajęć, a także poszerzenie oferty placówki oraz podniesienie jakości świadczonych w niej usług.

Co udało się zrealizować?

Zakres prac obejmował roboty remontowo-budowlane, termomodernizację, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu obiektu.

Dzięki realizacji projektu udało się przebudować stary, nieużywany budynek i urządzić w nim miejsce dostosowane do potrzeb centrum usług społecznych. W budynku byłego hotelu stworzono i wyposażono m.in. następujące pomieszczenia:

 • salę wypoczynkową,
 • salę nauki własnej,
 • pokój obserwacji,
 • salę zabaw,
 • salę terapeutyczną,
 • salę porad specjalistycznych,
 • salę zajęć ruchowych,
 • salę zajęć grupowych,
 • salę relaksacyjną i inne.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” to miejsce, gdzie pomoc może uzyskać zarówno dziecko, jak i jego rodzic lub opiekun. Wsparcie jest zatem kierowane do całych rodzin.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • poszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”,
 • zwiększenie komfortu użytkowników,
 • podniesienie jakości świadczonych usług,
 • objęcie pomocą większej liczby użytkowników.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś