Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego


Projekt ma na celu zwiększenie potencjału ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczy usługi animacyjne i wspiera powstawanie nowych przedsiębiorstw społecznych oraz funkcjonowanie już istniejących.

Tytuł projektu
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego

Nazwa beneficjenta
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie
Poddziałanie: 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe

Finanse
Wartość projektu: 5 570 560,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 734 976,00 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt powstał w celu wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym i stworzenia dla nich trwałych i dobrej jakości miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Co udało się zrealizować?

Do tej pory w ramach projektu zrealizowano:

 • 394 spotkania doradztwa kluczowego;
 • 435 spotkania doradztwa biznesowego;
 • 1057 godz. doradztwa specjalistycznego (prawne, księgowe, marketingowe, osobowe);
 • 292 spotkania animacyjne;
 • 601 spotkań informacyjnych nt. ekonomii społecznej;
 • 73 dni szkoleń;
 • 63 szkolenia zawodowe;
 • 7 wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej;
 • 4 Festiwale Organizacji Pozarządowych;
 • 22 pakiety na rozwój podmiotów ekonomii społecznej;
 • 9 artykułów i 4 filmy promocyjne nt. podmiotów ekonomii społecznej z regionu.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Ze wsparcia projektu skorzystało do tej pory 600 osób (w tym 306 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz 150 podmiotów ekonomii społecznej. Grupy docelowe projektu stanowią:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • podmioty ekonomii społecznej i ich pracownicy,
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • 24 grupy inicjatywne wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej;
 • 10 środowisk przystąpiło do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej;
 • utworzonych zostało 8 organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego;
 • stworzono 72 miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Logo Razem zmieniamy Śląskie
Logo Razem zmieniamy Śląskie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś