Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Pracownia do nauki realizacji nagrań i nagłośnień dla uczniów z Rudy Śląskiej


Ruda Śląska postanowiła wyjść naprzeciw problemowi niedopasowania struktur popytu i podaży na lokalnym rynku pracy. Pomimo wysokiego wskaźnika bezrobocia wśród ludzi młodych (do 25 r.ż), wiele wolnych miejsc pracy w Rudzie Śląskiej pozostawało nieobsadzonych ze względu na brak osób o odpowiednich kwalifikacjach. W celu eliminacji takiego niedopasowania realizowane są projekty podnoszące kwalifikacje poprzez uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, podnoszenie standardów technicznych sprzętu i upodabnianie warunków nauki praktycznej do standardów panujących w danym zawodzie. Na lokalnego lidera w tym względzie wyrasta Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski, gdzie uczniowie przygotowują się m.in. do pracy w takim zawodzie jak technik realizacji nagrań i nagłośnień. Projekt realizowany przez ZSP nr 4 zakładał ukierunkowanie szkoły na kształcenie umiejętności zgodnych z zapotrzebowaniem nowoczesnego rynku pracy, a tym samym ułatwianie uczniom praktycznej nauki zawodu i poprawę sytuacji absolwentów na rynku pracy poprzez rozwój infrastruktury i oferty dydaktycznej.

Tytuł projektu
Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej

Nazwa beneficjenta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego ZIT

Finanse
Wartość projektu: 444 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 268 815,05 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt miał na celu stworzenie warunków wymaganych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowujących do pracy w zawodzie technika realizacji nagrań i nagłośnień. Studio nagrań wraz z reżysernią dźwięku umożliwią dobre przygotowanie do zawodu w warunkach zbliżonych do profesjonalnych. Pracownia urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych stworzy możliwość prowadzenia zajęć z oprogramowaniem DAW oraz przygotuje do egzaminów S.2 – realizacja nagrań oraz S.3 – realizacja nagłośnień.

Co udało się zrealizować?

Udało się przeprowadzić adaptację budowlaną sali dydaktycznej z przystosowaniem akustycznym oraz zakupić niezbędny sprzęt do obu pracowni.

Warto dodać, że równolegle realizowane były projekty komplementarne, wzmacniające kształcenie w zawodzie realizatora nagrań i nagłośnień:

  • Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień – projekt mobilności stażowych w Highbury College w Wielkiej Brytanii – 40 uczniów w zawodzie uczestniczyło w 2-tygodniowych stażach w studiu Highbury College w Portsmouth w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na zasadach programu Erasmus+;
  • Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej – obejmujący doradztwo zawodowe, kursy certyfikowane oraz staże zawodowe dla 25 uczniów w zawodzie, finansowany z EFS – ZIT.

Kto skorzysta z efektów projektu?

40 uczniów przygotowujących się do pracy w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień, a także cała społeczność szkolna – uczniowie innych zawodów, którzy przejawiają zainteresowania muzyczne, lokalne instytucje i stowarzyszenia (sesje nagraniowe) oraz sama szkoła, dla której jest to okazja do dodatkowej promocji.

Jakie są główne korzyści projektu?

Najważniejszą korzyścią jest stworzenie warunków zbliżonych do profesjonalnych studiów nagraniowych, umożliwiających dobre przygotowanie uczniów do zawodu. Ponadto powstałe studio odgrywa również znaczącą rolę w promowaniu szkoły.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.


Materiał filmowy


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś