Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Położona na jurze krakowsko-częstochowskiej gmina Kroczyce jest niezwykle atrakcyjna pod względem turystyczno-krajoznawczym. Z roku na rok przybywa tu coraz większa rzesza turystów i powstają nowe obiekty hotelarskie oraz agroturystyczne. Oprócz dużych obiektów hotelowych i mniejszych pensjonatów, na terenie gminy funkcjonuje szereg gospodarstw agroturystycznych, a liczba udzielonych noclegów z roku na rok wzrasta. Niektóre miejscowości (np. Podlesice) z uwagi na walory przyrodnicze rozwinęły niebagatelny potencjał infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, przyjmując profil agroturystyczny. Jednak dalszy rozwój gospodarczy gminy w kierunku rozrostu bazy gastronomiczno-noclegowej w ogromnej mierze uwarunkowany jest brakiem podstawowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków w Siamoszycach, jednak tylko 11% mieszkańców gminy korzysta ze zbiorowego oczyszczania ścieków (GUS 2014). Z tego względu Kroczyce podjęły się realizacji projektu, którego celem było zbudowanie drugiej oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego w Kostkowicach.

Tytuł projektu
Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)

Nazwa beneficjenta
GMINA KROCZYCE

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 
Działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 9 885 000,72 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 6 567 933,27 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Potrzeba realizacji projektu wynikała z faktu niskiego odsetka ludności z terenu Gminy Kroczyce korzystającej ze zbiorowego oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czy niewielka ilość ścieków komunalnych podlega prawidłowemu oczyszczeniu, postępuje degradacja powierzchni ziemi i wód gruntowych, co wpływa na ich jakość.

Budowa infrastruktury sprzyjającej oczyszczaniu ścieków komunalnych była konieczna ze względu na stan środowiska naturalnego, naruszonego za sprawą zanieczyszczeń odprowadzanych poprzez nieszczelne zbiorniki na nieczystości lub działania niezgodne z prawem. Gmina położona jest w zlewni Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Częstochowa E 326, a mocno ograniczona infrastruktura sanitarna wpływała na poziom jego zanieczyszczenia. Zbiornik nie jest izolowany od powierzchni, stąd niezwykle ważna jest właściwa polityka wodno-kanalizacyjna na jego obszarze.

Celem głównym projektu jest wzrost odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych na terenie Gminy Kroczyce, co wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego tj. redukcję zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu wybudowano na terenie Gminy Kroczyce system gospodarki wodno-ściekowej:

  • oczyszczalnię ścieków w Kostkowicach o przepustowości 300m3/d wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  • oraz odcinek kanalizacji od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach o łącznej długości 8 760,31 m.

Oczyszczalnia ma przepustowość 300 metrów sześciennych. Docelowo będzie to 400 metrów sześciennych. Będzie obsługiwać kilka miejscowości: Kostkowice, Kroczyce, Lgotkę, Podlesice.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Z efektów oczyszczalni ścieków docelowo będzie korzystać 2463 osób, przy czym po wykonaniu I etapu kanalizacji, tj. odcinka od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach są to 954 osoby.

Jakie są główne korzyści projektu?

Główną korzyścią projektu jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś