Przejdź do treści głównej

Odsetek osób powyżej 65 roku życia stanowi w Polsce 14,7%, a w 2035 r. wyniesie aż 23% (dane GUS). Średnia długość zycia w naszym kraju rośnie, ale jednocześnie istotnym problemem staje się jakość życia w okresie starości oraz wydolność ogólnoustrojowa, której wskaźnikiem jest niezależność funkcjonowania. Dane GUS z 2002 roku podają, że odsetek osób niepełnosprawnych rośnie wraz z wiekiem i stanowi ok. 37,5% populacji osób po 65 roku życia. W Łazach postanowiono zastosować działania profilaktyczne poprzez badanie starszych mieszkańców gminy zanim ich stan zdrowia ulegnie znacznemu pogorszeniu. W tym celu zrealizowano projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem – osób po 65 roku życia, niesamodzielnych lub zależnych – którego celem był rozwój usług zdrowotnych w kierunku formuły środowiskowej i działań z zakresu deinstytucjonalizacji służących poprawie stanu zdrowia seniorów.

Tytuł projektu
Poprawa stanu zdrowia seniorów w Gminie Łazy poprzez kompleksową usługę geriatryczną

Nazwa beneficjenta
Promed Łazy sp. z o.o.

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój zdrowotnych – konkurs

Finanse
Wartość projektu: 421 250,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 391 762,50 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Pracownicy Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Łazach zauważyli potrzebę indywidualnego i całościowego podejścia do starszych pacjentów przez wzgląd na ich wielochorobowość i specyfikę tego wieku.

Co udało się zrealizować?

  1. Przeprowadzono Całościową Ocenę Geriatryczną (COG) poprzez badania i konsultacje wielospecjalistyczne wykonane w domu pacjentów; do każdego pacjenta zakwalifikowanego do projektu przyjechała pielęgniarka, lekarz geriatra, psycholog, fizjoterapeuta i pracownik socjalny w celu wykonania odpowiednich badań i zabiegów; lekarz dokonał podsumowania i kwalifikacji do rehabilitacji domowej (10 godzin rehabilitacji).
  2. Zorganizowano szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami.

Zdjęcie ze szkolenia odbywającego się w ramach projektu Zdjęcie ze szkolenia odbywającego się w ramach projektu
fot. Promed Łazy sp. z o.o.

Kto skorzysta z efektów projektu?

258 osób w wieku 65+ zamieszkujących Gminę Łazy oraz 132 opiekunów.

Jakie są główne korzyści projektu?

Pacjenci mieli wykonane badania i konsultacje, których nie uzyskaliby w ramach świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia. Całościowa Ocena Geriatryczna jest przeprowadzana w szpitalu, gdy pacjent przebywa w nim z powodu jakiegoś problemu zdrowotnego. W programie realizowanym w Łazach oceniono stan zdrowia i funkcjonowanie pacjentów zanim trafili do szpitala. Wykrycie schorzeń i zaburzeń, które można leczyć w warunkach domowych, przeciwdziała kierowaniu osoby starszej do szpitala i umożliwia jak najdłuższe samodzielne funkcjonowanie pacjenta. Ponadto uczestnicy projektu uzyskali indywidualnie dobraną rehabilitację domową, która w ramach świadczeń refundowanych z NFZ jest trudno dostępna.


Razem zmieniamy Śląskie
Razem zmieniamy Śląskie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś