Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Włącz się! Aktywizacja zawodowa i społeczna w Katowicach


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Katowicach zidentyfikował najczęstsze problemy prowadzące mieszkańców miasta ku wykluczeniu społecznemu. Pracownicy MOPS podjęli się niełatwego zadania – realizacji projektu, który wspomoże i aktywizuje przedstawicieli różnych grup społecznych, od bezdomnych, bezrobotnych i bezradnych, poprzez osoby niepełnosprawne, aż po niepełnoletnie matki. Wszystkie te osoby podjęły próbę, by na nowo "włączyć się" do życia społeczno-zawodowego.

Tytuł projektu
Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach

Nazwa beneficjenta
Miasto Katowice

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR

Finanse
Wartość projektu: 4 800 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 080 000,00 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Podstawą realizacji projektu była przeprowadzona diagnoza, z której wynika, że osoby korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w dużej mierze pozostają bierne społecznie i zawodowo.

Czynnikami hamującymi aktywność społeczną i zawodową są subiektywne czynniki psychologiczne oraz czynniki sytuacyjno-środowiskowe. Do pierwszych można zaliczyć niski poziom motywacji do aktywności, wyuczoną bezradność, negatywne wzorce rodzinne, niski poziom wiedzy oraz indywidualne trudności. Drugą grupę czynników stanowią m.in.: problemy finansowe oraz ograniczony dostęp do wsparcia. Problemy dotykają również całe społeczności lokalne – dotyczą koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, niskiej aktywności społecznej oraz niewystarczającej integracji mieszkańców.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez realizację projektu "Włącz się!" postawił sobie za cel pobudzenie aktywności społeczno-zawodowej u osób wykluczonych lub szczególnie wykluczeniem zagrożonych. 

Co udało się zrealizować?

Osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem mogły skorzystać ze wsparcia w ramach:

  • kontraktów socjalnych (usługa asystenta rodziny, asystenta osoby bezdomnej, streetworkera, udział w Programie Aktywizacja i Integracja, Klubie Integracji Społecznej, Programie Misja: Bobas),
  • Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Teraz MY!",
  • Programów Aktywności Lokalnej prowadzonych w dzielnicach: Giszowiec, Zawodzie oraz Wełnowiec-Józefowiec i Dąb.

W ramach programu "Misja: Bobas" objęto wsparciem mieszkańców Katowic do 25 roku życia oczekujących narodzin pierwszego dziecka. Przyszli rodzice, również nieletni, otrzymali niezbędną wiedzę dotyczącą przyjścia na świat dziecka, opieki nad nim oraz wychowania poprzez dostęp do konsultacji indywidualnych oraz uczestnictwo w warsztatach grupowych ze specjalistami (m.in. położną, dietetykiem, psychologiem, seksuologiem, fizjoterapeutą).

Remont i uruchomienie pierwszego w Katowicach mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie to rezultat programu "Teraz MY!", dzięki któremu osoby dotychczas całkowicie niesamodzielne mogły poznać odrobinę niezależnego życia. Kilkuosobowe grupy osób z niepełnosprawnościami po kolei wprowadzały się do mieszkania przy ul. Chopina, gdzie mieszkali przez kilka kolejnych tygodni ucząc się prowadzenia gospodarstwa domowego.

Kto skorzysta z efektów projektu?

W projekcie udział wzięło 839 mieszkańców Katowic doświadczających wykluczenia lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, bezradności, niepełnosprawności, bezdomności itp. Wsparciem projektu w zakresie integracji społecznej zostały objęte również społeczności lokalne dzielnic Zawodzie, Wełnowiec-Józefowiec-Dąb i Giszowiec.

Jakie są główne korzyści projektu?

Od maja 2015 r. 670 osób zakończyło udział w projekcie osiągając założone cele. W wyniku realizacji zadań projektowych:

  • co najmniej 106 osób podjęło zatrudnienie,
  • 75 uzyskało nowe kwalifikacje,
  • a 26 poszukuje pracy.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś